Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@griwes
griwes / gist:9566641
Created March 15, 2014 12:43
Strzela mnie w krzyżu
View gist:9566641
sł./muz.: Jakub Kwaśniewski
kapo I
Wojna przyszła jak zawsze niespodziewanie e
W całej armii wywołując poruszenie a
Nawet sam kapelan nie wie co się stanie H7
Czy idziemy po triumf - czy na stracenie e H7
Zebraliśmy się w kapliczce przy koszarach
@kentbrew
kentbrew / favicon-interceptor.js
Created January 3, 2011 19:32
How to short-circuit those annoying favicon requests in node.js
View favicon-interceptor.js
// early experiments with node had mysterious double requests
// turned out these were for the stoopid favicon
// here's how to short-circuit those requests
// and stop seeing 404 errors in your client console
var http = require('http');
http.createServer(function (q, r) {
// control for favicon