Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View README.md

What

books. soon.

Requirements

  • a server with a public ip (1.2.3.4 in this document)
View TheSystemOfATakedown2
[TOC]
# Control and De-commodification in the Circuits of Academic Publishing
New media remediates old media. Media pays homage to its (media) predecessors which itself pays homage to its own (media) predecessors. Computer graphics remediates film which remediates photography which remediates painting. Attempts to understand new media-technologies always thoughtfully decides on set of metaphors (of the old and familiar) to approximate what is similar and yet on the vague edge of the metaphor to play with insights on the new. Every chosen metaphor has its semiotic distance decay or inverse-square law which shows how far it can carry on understanding and insights of the given phenomena. The work of intellect in the age of mechanical reproduction got its unfortunate metaphor: **intellectual property**. And as The Age of Mechanical was becoming more and more The Age of Discrete and Digital Reproduction another metaphor is emerging, a metaphor which reveals the quandary left after the decades of decay of intell
@marcellmars
marcellmars / publiclibrarybrown
Last active Oct 9, 2015
Public Library Brown
View publiclibrarybrown
## the narrative
we started our 'public library' journey by simple proposal...
> see slide 1
we came out with that proposal following the big promise launched back in the 19th century after the bourgeois revolution...
> see slide 2
and that promise says:
people are equal....
@marcellmars
marcellmars / checkmemory.py
Created Feb 19, 2012
Check total memory and if used more than 3.0GB and make desktop notification with programs which use more than 2.0GB
View checkmemory.py
#!/usr/bin/env python2
import commands, pynotify, sys, os, time
while 1:
lines = commands.getoutput('sudo ps_mem.py').split('\n')
total = [float(str(l).split(" ")[-2]) for l in lines if l.startswith(" ") and l.find("GiB")]
progs = [str(l).split("=")[1].strip().split(" ") for l in lines if l.find("GiB") != -1 and not l.startswith(" ")]
for prog in progs:
@marcellmars
marcellmars / findyourpath.py
Created May 11, 2011
python script finds its own current path
View findyourpath.py
#!/usr/bin/env python
import os
mypath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
if __name__ == '__main__':
print mypath
View stupid fan and heat
#!/usr/bin/env python
import time
import subprocess
import datetime
while True:
tout = subprocess.check_output(["acpi", "-t"])
with open("/home/m/devel/sammox/laptop_temp", "w") as f:
f.write("{} {}".format(str(datetime.datetime.now()), tout))
@marcellmars
marcellmars / jkzg
Created Sep 13, 2015
javna biblioteka - zg aplikacija
View jkzg
### Javna knjižnica
**Javna knjižnica** dio je širih infrastrukturnih ekologija pristupa i proizvodnji znanja, te znanja o znanju. Prateći trajektoriju institucije javne knjižince iz bilo kojeg trenutka od sredine dvadesetog stoljeća naovamo pretpostavili bi da će globalna komunikacijska mreža poput interneta omogućiti do tada neviđene razmjere osiguranja pristupa znanju. No, to se nije dogodilo. Restriktivna zakonska regulacija autorskih prava, kao i neoliberalne politike štednje osudili su javne knjižnice na izumiranje.
Projekt "**Javna knjižnica**" okosnica je zagovaračkog rada na emancipatornim potencijalima podruštvljenih mrežnih tehnologija, teorijske i praktične medijske edukacije u amaterskom knjižničarstvu, kao i istraživanje i razvoj distribuirane mrežne infrastrukture za knjižničare amatere.
**"Memory of the world"**^ je skup alata i serverska infrastruktura razvijena kao referentna implementacija i dokaz koncepta (eng. *reference implementation*, *proof of concept*) prema viziji i propoziciji a
@marcellmars
marcellmars / jpeg_sequence2pdf.sh
Created Jul 29, 2010
make one pdf from bunch of jpegs (dirty, not prepared as generic script)
View jpeg_sequence2pdf.sh
for i in *; do jpegtopnm $i > $i.pnm;done
for i in *.pnm;do pnmtops $i > $i.ps;done
for i in *.ps;do ps2pdf $i $i.pdf;done
gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=contract.pdf -dBATCH contract002.jpg.pnm.ps.pdf contract002-1.jpg.pnm.ps.pdf contract002-2.jpg.pnm.ps.pdf contract002-3.jpg.pnm.ps.pdf contract002-4.jpg.pnm.ps.pdf
@marcellmars
marcellmars / transformacije_u_bibliografskom_aparatu_znanosti
Created May 26, 2015
Transformacije u bibliografskom aparatu znanosti
View transformacije_u_bibliografskom_aparatu_znanosti
#Transformacije u bibliografskom aparatu znanosti
##Repertorij – klasifikacija – dokumentacijski ured (nap.ur. [^1])
(1) Rat je dugo trajao, proširio se na sve zemlje i zbog velike štete koju je prouzročio u životu svakog čovjeka imao je, i imat će i dalje, posljedice na znanstvenu produktivnost. Čas za reviziju starog poretka samo što nije kucnuo. Pritisnuti nužnošću ekonomiziranja s ljudstvom i novcem te potrebom za većom produktivnošću da bismo održali korak sa svekolikom konkurencijom, morat ćemo provesti reforme u svim granama organizacije znanosti: u znanstvenim istraživanjima, u pohranjivanju rezultata tih istraživanja i u njihovoj širokoj dostupnosti.
Sve se događa simultano pa ono što ćemo ovdje istaknuti služi jedino tome da nam olakša razmišljanje. Srodna područja, ali i ona koja su vrlo udaljena, uvijek utječju jedna na druga. Zato bismo trebali prepoznati zamah, svakim danom sve jači u organiziranju znanosti, koji donose tri velika trenda našega vremena: moć koju donosi udruživanje, tehnološk
@marcellmars
marcellmars / buducnosti_iz_knjiznice
Last active Aug 29, 2015
Budućnosti iz knjižnice
View buducnosti_iz_knjiznice
#Budućnosti iz knjižnice
## Radikalne geste UbuWeba i Monoskopa
Institucija javne knjižnice kristalizirala se, razvijala i napredovala kroz velike historijske prijelomnice uzrokovane epohalnim ekonomskim, tehnološkim i političkim promjenama. Niz kriza doveo je do formiranja specifičnog institucionalnog sklopa[^1] javne knjižnice kakvog ga danas poznajemo: zbirka smještena u javnoj zgradi, javno dostupna, indeksirana i pretraživa pomoću javnoga kataloga, održavana radom obučenih knjižničara i financirana iz javnih sredstava. Knjižnice danas utjelovljuju ideju dostupnosti svega znanja svima, njeguju kulturu čitanju, arhiviraju materijalna i efemerna kulturna dobra, posreduju informacije i znanje u širem smislu. One su, međutim, prigrlile i širi duh javne službe i javne infrastrukture koja nudi informiranje, obrazovanje, vještine, pomoć i sklonište društvenoj zajednici a nadasve njezinim ugroženijim članovima.
Taj specifični sklop sveobuhvatne organizacije znanja, svima dostupnih kulturnih dobara i društvene i