Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Mikael Roos mosbth

Block or report user

Report or block mosbth

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View .dbwebb-validate.log
Validating '/home/saxon/teachers/com/mosstud/dbwebb-kurser/htmlphp/me/kmom01'.
*.html using htmlhint...
WARNING htmlhint failed: './me/kmom01/me/about.html'
me/kmom01/me/about.html
 L1 |
 ^ Doctype must be declared first. (doctype-first)
@mosbth
mosbth / introveckan_2019.md
Last active Aug 29, 2019
Webbprogrammering Introveckan 2019
View introveckan_2019.md

Webbprogrammering Introveckan 2019

Mikaels egna noteringar om vad vi skall hantera i introveckan.

Förberedelse

  • Säg hej allmänt
  • Vad gör en programansvarig?
View -
alias.hist=log --all --decorate --pretty=format:"%h %ad | %s%d [%an]" --graph --date=short
alias.tree=log --graph --abbrev-commit --decorate --date=relative --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C(bold green)(%ar)%C(reset) %C(white)%s%C(reset) %C(dim white)- %an%C(reset)%C(auto)%d%C(reset)' --all
View gist:a50918c76742d000324656c67fe637c4
Executing: mysql -udbwebb < example/sql/list_proc_func_trig.sql
SHOW TABLES;
+-----------------+
| Tables_in_eshop |
+-----------------+
| accountLog |
| kategori |
| kundregister |
| order_rows |
| orders |
View correct.bash
# Correct.bash script used for autocorrecting programming exams.
# Verbose check
VERBOSE=true
# Text file use by students
COPY_FILE="manifesto.txt"
# If available use python3 else python
View .dbwebb-inspect.log
Archiving, please wait...done.
#
# Mon Oct 1 11:09:12 CEST 2018
# dbwebb-inspect version v1.9.98 (2017-04-05)
#
# Repo: /home/saxon/students/20122/anor12/dbwebb-kurser/htmlphp
# Course: htmlphp
# Kmom: kmom03
# Student: anor12
# By: mosstud
View gist:315a2ad2dd11620c596d37735eb59acf
desktop:~/git/dbwebbse/kurser/htmlphp/me/kmom01/lab1
$ php answer.php
>>> Ready to begin.
>>> 1.1 CORRECT. Well done!
63
>>> 1.2 CORRECT. Well done!
-55
>>> 1.3 CORRECT. Well done!
14.8
>>> 1.4 CORRECT. Well done!
View gist:a221b4f00fb1876156baee41442d69a8
node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v1.0.3/bcrypt_lib-v1.0.3-node-v57-linux-ia32.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for bcrypt@1.0.3 and node@8.9.4 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
gyp WARN install got an error, rolling back install
@mosbth
mosbth / redovisning.md
Created Jan 8, 2018
Hur ska/kan man lägga upp sin presentation
View redovisning.md

Någon frågar om tips på hur man skall göra sin presentation. Det är samma råd oavsett om du presenterar på campus, i hangout eller spelar in på youtube.

Gör en genomgång av ditt projekt, visa upp hur det fungerar och framhäv de delar du är stolt över.

Sälj in ditt projekt, men utan att vara säljande som en dammsugarförsäljare. Du är programmerare så låt och framträd som en programmerare. Ditt mål är att lämna kvar en känsla i salen om att du har gjort något som är bra och något som du är stolt över. Som vi säger, oavsett resultatet och oavsett vad du själv tycker så måste du ha attityd och leverera - "make it look good".

Tänk på att du troligen inte hinner presentera alla delar i detalj. Välj de delar du vill lyfta fram och lägg tiden på dem. Andra delar som inte är så spännande kan du bara kort nämna "naturligtvis kan man även göra A, B och C.".

Berätta om förbättringspotentialen du ser i ditt projekt, vad hade du gjort i en tänkt version 2?

View a
> redovisa@2.0.1 postinstall /home/mos/git/d/kurser/ramverk2/me/redovisa
> npm run install-client && npm run build-client
> redovisa@2.0.1 install-client /home/mos/git/d/kurser/ramverk2/me/redovisa
> cd client && npm install
npm WARN meClient@1.0.0 No repository field.
npm WARN meClient@1.0.0 No license field.
You can’t perform that action at this time.