Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View nikodemusk's full-sized avatar

Nikodemus Karlsson nikodemusk

View GitHub Profile
@nikodemusk
nikodemusk / primes.py
Created August 27, 2022 19:32
Factorization of a number to primes
# Factorization of a number to primes
from math import sqrt
the_number = 2*3*3*5**3*35*51
primes = []
def factorize(number):
factor_1 = 1
factor_2 = 2
while factor_2 <= int(sqrt(number)):
if number % factor_2 == 0:
# Program som beräknar summan av de jämna Fibonacci-talen,
# där den största termen är som mest 4 000 000.
# Se https://projecteuler.net/problem=2
a = 1
b = 2
# Listan fib_numbers kommer att innehålla de Fibonacci-tal
# som ska summeras
fib_numbers = []
@nikodemusk
nikodemusk / canvas.js
Last active February 8, 2021 07:53
JavaScript-fil till canvas-1 övning
// Några grundläggande inställningar
var canvas = document.querySelector('canvas');
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = 0.8*window.innerHeight;
// Genom variabeln c kommer man åt det mesta som
// med canvas att göra
var c = canvas.getContext('2d');
// Blå kvadrat
@nikodemusk
nikodemusk / index.html
Last active April 1, 2022 13:23
HTML-fil till canvas-1 övning
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Canvas Intro</title>
<style type="text/css">
canvas {
border: 1px solid black;
@nikodemusk
nikodemusk / turtle_example.py
Last active October 9, 2020 06:41
Exempel och uppgifter som rör Pythons bibliotek Turtle. Ska bl a tjäna som en översiktlig introduktion till objektorienterade programmering.
# Exempelkod som visar några egenskaper hos Pythons bibliotek Turtle
# Fullständig referens till biblioteket finns på
# https://docs.python.org/3/library/turtle.html
import turtle as t
import random as r
aTurtle = t.Turtle() # Initierar en sköldpadda
bTurtle = t.Turtle() # Initierar en till sköldpadda
# Funktion som sätter slumpad färg
@nikodemusk
nikodemusk / calculator.py
Last active September 6, 2020 10:41
Kodskelett till en kalkylator i Python
# Detta är ett kodskelett till en kalkylator för
# addition, subtraktion och multiplikation. Användaren
# ska ange två tal och operator (räknesätt), varpå
# programmet skriver ut resultatet av operationen.
#
# Val av operator är "inmatningssäkert" i loopskelettet,
# dvs programmet kraschar inte om ett odefinierat
# alternativ anges. Däremot finns ingenting i kodskelettet
# som kontrollerar att det är riktiga tal som matas in.
# Om du vill utöka programmet med sådan kontroll finns
@nikodemusk
nikodemusk / tmux-cheatsheet.markdown
Created July 6, 2019 19:56 — forked from MohamedAlaa/tmux-cheatsheet.markdown
tmux shortcuts & cheatsheet

tmux shortcuts & cheatsheet

start new:

tmux

start new with session name:

tmux new -s myname
@nikodemusk
nikodemusk / goldenratio.py
Last active November 1, 2018 14:35
Gyllene snittet
# Detta program tar fram ett närrmevärde på det
# Gyllene snittet enligt kedjebråksutvecklingen
#
# 1
# phi = 1 + -----------------------
# 1
# 1 + --------------------
# 1
# 1 + ------------------
@nikodemusk
nikodemusk / pretty_print.py
Created October 15, 2018 19:42 — forked from md2perpe/pretty_print.py
Pretty print av polynom
# https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155461108530633&set=p.10155461108530633&type=3&theater&ifg=1
def prettyPrint(lista):
# Funktionen tar en lista med koefficienter
# till ett polynom i avtagande ordning och
# skriver ut polynomet
# Polynomets gradtal
polynomets_gradtal = len(lista) - 1
# Validating input in Python
def inputNumber(textOutput):
while True:
try:
userInput = float(input(textOutput)) # or int
except ValueError:
print("This is not a number, try again.")
continue
else: