Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Ola Sitarska olasitarska

Block or report user

Report or block olasitarska

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View tv-shows.md

Loving it

  • Friends
  • The Office US
  • Breaking Bad
  • Fringe
  • Luther
  • New Girl
  • Silicon Valley
  • Modern Family
View gist:48890be16a8caada1321
DjangoCon Europe 2015, największe wydarzenie dla międzynarodowej społeczności programistów Django, odbędzie się w tym roku w Cardiff (Walia), 2-7 czerwca.
<http://2015.djangocon.eu>
Przykładamy szczególną uwagę do przystępności i różnorodności podczas konferencji. Chcemy zachęcić więcej kobiet oraz mniejszości w środowisku technologii do aktywnego udziału w konferencji.
<http://2015.djangocon.eu/welcome/diversity/>
<http://2015.djangocon.eu/welcome/accessibility/>
Podjęliśmy również niespotykaną dotychczs decyzję, że podczas pierwszego miesiąca rejestracja będzie otwarta tylko dla członków grup, które zwykle były niedostatecznie reprezentowane: <http://2015.djangocon.eu/news/registration-opens/>.
@olasitarska
olasitarska / badge_generator.py
Created Mar 26, 2013
This is a file we use to generate badges for HACKWAW.com event
View badge_generator.py
# -*- encoding: utf-8 -*-
import StringIO
import csv
from reportlab.platypus import Table, TableStyle, Paragraph
from reportlab.lib import colors
from reportlab.pdfgen import canvas
from reportlab.lib.pagesizes import A4
from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
@olasitarska
olasitarska / pgessays.py
Created Nov 18, 2012
Builds epub book out of Paul Graham's essays.
View pgessays.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Builds epub book out of Paul Graham's essays: http://paulgraham.com/articles.html
Author: Ola Sitarska <ola@sitarska.com>
Copyright: Licensed under the GPL-3 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)
This script requires python-epub-library: http://code.google.com/p/python-epub-builder/
"""
You can’t perform that action at this time.