Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View olasitarska's full-sized avatar

Ola Sitarska olasitarska

View GitHub Profile

Loving it

  • Friends
  • The Office US
  • Breaking Bad
  • Fringe
  • Luther
  • New Girl
  • Silicon Valley
  • Modern Family
DjangoCon Europe 2015, największe wydarzenie dla międzynarodowej społeczności programistów Django, odbędzie się w tym roku w Cardiff (Walia), 2-7 czerwca.
<http://2015.djangocon.eu>
Przykładamy szczególną uwagę do przystępności i różnorodności podczas konferencji. Chcemy zachęcić więcej kobiet oraz mniejszości w środowisku technologii do aktywnego udziału w konferencji.
<http://2015.djangocon.eu/welcome/diversity/>
<http://2015.djangocon.eu/welcome/accessibility/>
Podjęliśmy również niespotykaną dotychczs decyzję, że podczas pierwszego miesiąca rejestracja będzie otwarta tylko dla członków grup, które zwykle były niedostatecznie reprezentowane: <http://2015.djangocon.eu/news/registration-opens/>.
@olasitarska
olasitarska / badge_generator.py
Created March 26, 2013 13:45
This is a file we use to generate badges for HACKWAW.com event
# -*- encoding: utf-8 -*-
import StringIO
import csv
from reportlab.platypus import Table, TableStyle, Paragraph
from reportlab.lib import colors
from reportlab.pdfgen import canvas
from reportlab.lib.pagesizes import A4
from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
@olasitarska
olasitarska / pgessays.py
Created November 18, 2012 10:11
Builds epub book out of Paul Graham's essays.
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Builds epub book out of Paul Graham's essays: http://paulgraham.com/articles.html
Author: Ola Sitarska <ola@sitarska.com>
Copyright: Licensed under the GPL-3 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)
This script requires python-epub-library: http://code.google.com/p/python-epub-builder/
"""