Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Animowany, szkieletowy, trójwymiarowy sześcian
/**
*
*/
package rw.animacja;
import javax.swing.*;
/**
* @author Rafał Wileczek
*
*/
public class Szescian3D {
/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
// Wygląd "uniwersalny" Java SWING
try {
UIManager.put("swing.boldMetal", Boolean.FALSE);
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());
} catch (Exception e) {
}
WyswietlaczFrame frame = new WyswietlaczFrame();
frame.rozpocznijWyswietlanie();
}
});
}
}
/*
* Created on 2005-06-15
*
* TODO To change the template for this generated file go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
package rw.animacja;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GraphicsDevice;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.Image;
import java.awt.Point;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.image.BufferStrategy;
import java.awt.image.MemoryImageSource;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.Timer;
/**
* Wyświetlacz
*
* @author Rafał Wileczek
* @created 4 maj 2005
*/
public class WyswietlaczFrame extends JFrame implements KeyListener,
ActionListener {
static final long serialVersionUID = 1;
// Zmienne związane z przechodzeniem na pełny ekran
private GraphicsDevice device;
private GraphicsEnvironment environment;
private BufferStrategy strategy;
private Integer[][] kwadrat_wzor = { { 1000, 1000, -1000 }, // e
{ 1000, -1000, -1000 }, // f
{ -1000, -1000, -1000 }, // g
{ -1000, 1000, -1000 }, // h
{ 1000, 1000, 1000 }, // a
{ 1000, -1000, 1000 }, // b
{ -1000, -1000, 1000 }, // c
{ -1000, 1000, 1000 } // d
};
private Integer[][] kwadrat = null;
private Integer[][] kwadrat_pers = null;
private Integer[][] siatka = {
// kwadrat z tyłu
{ 4, 5 }, // e-f
{ 5, 6 }, // f-g
{ 6, 7 }, // g-h
{ 7, 4 }, // h-e
// połączenia
{ 0, 4 }, // a-e
{ 1, 5 }, // b-f
{ 2, 6 }, // c-g
{ 3, 7 }, // d-h
// kwadrat z przodu
{ 0, 1 }, // a-b
{ 1, 2 }, // b-c
{ 2, 3 }, // c-d
{ 3, 0 } // d-a
};
Integer odl_ekr = 6000;
Integer xo = 0;
Integer yo = 1;
Integer zo = 30;
Double rad_incr = 2 * Math.PI / 720;
Double kat = 0.0;
Integer dx;
Integer dy;
private Timer timer = null;
private int czas = 10;
/**
* Konstruktor klasy WyswietlaczFrame
*
*/
public WyswietlaczFrame() {
// Ustawienia okna
setUndecorated(true);
setResizable(false);
// Okno odbiera zdarzenia z klawiszy
setFocusable(true);
addKeyListener(this);
// Anulowanie domyślnego odświeżania ekranu
setIgnoreRepaint(true);
// Pobranie "kontekstu urządzenia"
environment = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
device = environment.getDefaultScreenDevice();
kwadrat = new Integer[8][3];
kwadrat_pers = new Integer[8][2];
timer = new Timer(czas, this);
}
private void kopiujWzor() {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
kwadrat[i][j] = kwadrat_wzor[i][j];
}
}
}
// Przekształcenia afiniczne
private void kwadrat_obrotY(double alfa) {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Double a = kwadrat[i][0] * Math.cos(alfa) - kwadrat[i][2]
* Math.sin(alfa);
Double b = kwadrat[i][0] * Math.sin(alfa) + kwadrat[i][2]
* Math.cos(alfa);
kwadrat[i][0] = a.intValue();
kwadrat[i][2] = b.intValue();
}
}
private void kwadrat_obrotX(double alfa) {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Double a = kwadrat[i][1] * Math.cos(alfa) - kwadrat[i][2]
* Math.sin(alfa);
Double b = kwadrat[i][1] * Math.sin(alfa) + kwadrat[i][2]
* Math.cos(alfa);
kwadrat[i][1] = a.intValue();
kwadrat[i][2] = b.intValue();
}
}
private void kwadrat_obrotZ(double alfa) {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Double a = kwadrat[i][0] * Math.cos(alfa) - kwadrat[i][1]
* Math.sin(alfa);
Double b = kwadrat[i][0] * Math.sin(alfa) + kwadrat[i][1]
* Math.cos(alfa);
kwadrat[i][0] = a.intValue();
kwadrat[i][1] = b.intValue();
}
}
private void kwadrat_pers() {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
kwadrat_pers[i][0] = (kwadrat[i][0] * 768)
/ (odl_ekr + kwadrat[i][2]) + dx;
kwadrat_pers[i][1] = (kwadrat[i][1] * 768)
/ (odl_ekr + kwadrat[i][2]) + dy;
}
}
private void paintCzarny() {
Graphics g = strategy.getDrawGraphics();
Rectangle rect = this.getBounds();
g.setColor(Color.black);
g.fillRect(rect.x, rect.y, rect.width, rect.height);
strategy.show();
}
/**
* Tworzy niewidoczny kursor
*
* @return niewidoczny kursor
*/
private Cursor createTransparentCursor() {
int[] pixels = new int[16 * 16];
Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(
new MemoryImageSource(16, 16, pixels, 0, 16));
Cursor transparentCursor = Toolkit.getDefaultToolkit()
.createCustomCursor(image, new Point(0, 0), "invisiblecursor");
return transparentCursor;
}
/**
* Wejście w tryb pełnoekranowy
*/
private void setFullScreen() {
device.setFullScreenWindow(this);
// Double buffering
createBufferStrategy(2);
strategy = getBufferStrategy();
Rectangle r = this.getBounds();
dx = (int) (r.getMaxX() / 2);
dy = (int) (r.getMaxY() / 2);
}
/**
* Opuszczenie trybu pełnoekranowego
*/
private void exitFullScreen() {
device.setFullScreenWindow(null);
strategy = null;
}
/**
* Otwarcie okna i rozpoczęcie wyświetlania
*/
public void rozpocznijWyswietlanie() {
// Wejście w tryb pełnoekranowy
setFullScreen();
paintCzarny();
// Prezentacja okna
setCursor(createTransparentCursor());
setVisible(true);
timer.start();
}
private void kresl() {
// Przygotowujemy kwadrat
kwadrat_pers();
Graphics g = strategy.getDrawGraphics();
g.setColor(Color.black);
Rectangle r = this.getBounds();
g.fillRect(0, 0, r.width, r.height);
g.setColor(Color.GREEN);
// Rysujemy kwadrat
for (int i = 0; i < 12; i++) {
Integer p1 = siatka[i][0];
Integer p2 = siatka[i][1];
Integer x1 = kwadrat_pers[p1][0];
Integer x2 = kwadrat_pers[p2][0];
Integer y1 = kwadrat_pers[p1][1];
Integer y2 = kwadrat_pers[p2][1];
g.drawLine(x1, y1, x2, y2);
}
strategy.show();
}
/**
* Zamknięcie okna i przywrócenie wartości początkowych klasy
*/
public void zakonczWyswietlanie() {
timer.stop();
setCursor(null);
exitFullScreen();
setVisible(false);
System.exit(0);
}
// Akcja timera
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
kopiujWzor();
kwadrat_obrotX(2 * kat);
kwadrat_obrotY(2 * kat / 3);
kwadrat_obrotZ(kat / 2);
kresl();
kat += rad_incr;
}
// Interfejs KeyListener - implementacja
public void keyTyped(KeyEvent e) {
}
public void keyPressed(KeyEvent e) {
if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ESCAPE) {
zakonczWyswietlanie();
} else if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_UP) {
if (odl_ekr < 20000)
odl_ekr += 200;
} else if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_DOWN) {
if (odl_ekr > 400)
odl_ekr -= 200;
}
}
public void keyReleased(KeyEvent e) {
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.