Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
I may be slow to respond.

Rafał Wileczek rafalw

💭
I may be slow to respond.
Block or report user

Report or block rafalw

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@rafalw
rafalw / czas_2.ino
Created Mar 20, 2019
Zegar czasu rzeczywistego – wersja 2. Konieczna modyfikacja!
View czas_2.ino
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Timer.h>
#define N 2
#define S 1000
Timer t;
int sekundy = 0;
int minuty = 0;
int godziny = 0;
@rafalw
rafalw / czas.ino
Last active Feb 27, 2019
Ćwiczenie 1: pomiar czasu (program do modyfikacji – docelowo ma współpracować z LCD 16x2)
View czas.ino
#include <Timer.h>
#define N 2
#define S 1000
Timer t;
int sekundy = 0;
int minuty = 0;
int godziny = 0;
@rafalw
rafalw / dnsomatic-update.py
Last active Feb 25, 2019
Aktualizacja pozyskiwanego dynamicznie zewnętrznego adresu IP przez serwis dnsomatic.com należący do OpenDNS (CISCO)
View dnsomatic-update.py
from sys import argv
from io import BytesIO
from pycurl import Curl
from pycurl import error
import urllib.parse
# Pozyskiwanie globalnego adresu IP
# Adres użyty jako parametr domyślny zwraca wiersz CSV – drugie pole to nasz globalny IP
def get_ip(url_api = 'http://ip4only.me/api/'):
my_ip = BytesIO()
View main.cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double delta(double a, double b, double c) {
// ...?
}
double rozw_x1(double d, double a, double b) {
@rafalw
rafalw / flying_monkey.ino
Last active Nov 5, 2018
"Latająca małpa" w wersji Arduino + LCD 16*2
View flying_monkey.ino
#include <LiquidCrystal.h>
#define CZAS 100
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void show_monkey(byte x, byte y, int time_disp) {
lcd.setCursor(x, y);
lcd.print("@");
@rafalw
rafalw / licznik.ino
Created Oct 31, 2018
Test układu (pracownia)
View licznik.ino
// Zmień poniższą wartość żeby przyspieszyć działanie:
#define STEP 100
void setup() {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, LOW);
}
}
@rafalw
rafalw / delta_x.py
Created Oct 24, 2018
Intensywny kurs Pythona – dla uczniów technikum, informatyka rozszerzona (cz. 2)
View delta_x.py
#!/usr/bin/python3
# Równianie kwadratowe – wersja 1, prosta
from math import sqrt
print("Rozwiązywanie równiania kwadratowego")
a = float(input("Podaj wartość a: "))
b = float(input("Podaj wartość b: "))
c = float(input("Podaj wartość c: "))
@rafalw
rafalw / kurs_01.py
Last active Oct 24, 2018
Kurs Pythona – cz.1
View kurs_01.py
#-*- coding: utf-8 -*-
# – powyższy wiersz dodajemy, gdy chcemy wymusić na Pythonie przetwarzanie pliku w określonej stronie kodowej;
# koniecznie trzeba go dodać w programach dl Pythona 2; opcjonalny dla Pythona 3 – domyślne kodowanie w tej wersji
# to właśnie UTF-8.
# Lista
filmy = ['Wejście smoka','Władca pierścieni','Hobbit','Underworld','Nieustraszeni zabójcy wampirów','Dolce Vita']
# Wypisanie zawartości listy
for tytul in filmy:
@rafalw
rafalw / main.cpp
Last active Oct 23, 2018
Przykład pętli zagnieżdżonej (kwadrat w ASCII) – Informatyka (rozsz.)
View main.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
for (int j = 0; j < 20; j++) {
if ((j == 0) || (j == 19)) {
for (int i = 0; i < 20; i++) {
cout << "*";
}
@rafalw
rafalw / PUCiM_1.ino
Created Oct 17, 2018
Program do testów ukłądu kombinacyjnego zbudowanego w oparciu o 74s00
View PUCiM_1.ino
// Test układu cyfrowego 74s00
// – ćw. 1
void setup() {
pinMode(4, OUTPUT); // sygnał a
pinMode(5, OUTPUT); // sygnał b
pinMode(6, INPUT); // sygnał y
Serial.begin(9600); // komunikacja z komputerem
}
You can’t perform that action at this time.