Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
💭
I may be slow to respond.

Rafał Wileczek rafalw

💭
I may be slow to respond.
View GitHub Profile
@rafalw
rafalw / czas.ino
Last active Feb 27, 2019
Ćwiczenie 1: pomiar czasu (program do modyfikacji – docelowo ma współpracować z LCD 16x2)
View czas.ino
#include <Timer.h>
#define N 2
#define S 1000
Timer t;
int sekundy = 0;
int minuty = 0;
int godziny = 0;
@rafalw
rafalw / dnsomatic-update.py
Last active Feb 25, 2019
Aktualizacja pozyskiwanego dynamicznie zewnętrznego adresu IP przez serwis dnsomatic.com należący do OpenDNS (CISCO)
View dnsomatic-update.py
from sys import argv
from io import BytesIO
from pycurl import Curl
from pycurl import error
import urllib.parse
# Pozyskiwanie globalnego adresu IP
# Adres użyty jako parametr domyślny zwraca wiersz CSV – drugie pole to nasz globalny IP
def get_ip(url_api = 'http://ip4only.me/api/'):
my_ip = BytesIO()
@rafalw
rafalw / flying_monkey.ino
Last active Mar 4, 2020
"Latająca małpa" w wersji Arduino + LCD 16*2
View flying_monkey.ino
#include <LiquidCrystal.h>
#define CZAS 100
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void show_monkey(byte x, byte y, int time_disp) {
lcd.setCursor(x, y);
lcd.print("@");
@rafalw
rafalw / delta_x.py
Created Oct 24, 2018
Intensywny kurs Pythona – dla uczniów technikum, informatyka rozszerzona (cz. 2)
View delta_x.py
#!/usr/bin/python3
# Równianie kwadratowe – wersja 1, prosta
from math import sqrt
print("Rozwiązywanie równiania kwadratowego")
a = float(input("Podaj wartość a: "))
b = float(input("Podaj wartość b: "))
c = float(input("Podaj wartość c: "))
@rafalw
rafalw / kurs_01.py
Last active Oct 24, 2018
Kurs Pythona – cz.1
View kurs_01.py
#-*- coding: utf-8 -*-
# – powyższy wiersz dodajemy, gdy chcemy wymusić na Pythonie przetwarzanie pliku w określonej stronie kodowej;
# koniecznie trzeba go dodać w programach dl Pythona 2; opcjonalny dla Pythona 3 – domyślne kodowanie w tej wersji
# to właśnie UTF-8.
# Lista
filmy = ['Wejście smoka','Władca pierścieni','Hobbit','Underworld','Nieustraszeni zabójcy wampirów','Dolce Vita']
# Wypisanie zawartości listy
for tytul in filmy:
@rafalw
rafalw / main.cpp
Last active Oct 17, 2018
Drzewo binarne uporządkowane przechowujące ciągi znaków (typ string) – demonstracja. Doprawidłowego przeprowadzenia sprawdzenia działania programu należy przygotować plik zawierający przykładowe ciągi znaków w osobnych wierszach.
View main.cpp
/**
* \file main.cpp
* \brief Program demonstrujący działanie drzewa uporządkowanego (binarnego)
* \author Rafał Wileczek (na podstawie podręcznika do informatyki rozszerzonej)
* \version 1.0
* \date 2018
*
* Program jest modyfikacją przykładu z podręcznika do informatyki rozszerzonej – zamiast
* liczb całkowitych porządkowane są napisy (ciągi znaków)
*
@rafalw
rafalw / main.cpp
Last active Oct 10, 2018
Struktury dynamiczne – drzewo binarne (z podręcznika)
View main.cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
// Struktura przechowująca węzeł drzewa
struct SWezel
{
int dane;
SWezel *lewySyn;
@rafalw
rafalw / main.cpp
Last active Oct 10, 2018
Informatyka rozszerzona. Dynamiczne struktury danych – lista jednokierunkowa, cz. 1
View main.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
// Lista jednokierunkowa – najprostsza struktura dynamiczna
// Program demonstrujący kilka prostych operacji na liście
// jednokierunkowej
// Definicja typu strukturalnego jako elementu listy
struct element {
@rafalw
rafalw / LED_v004.bas
Created Jan 16, 2018
Zegar czasu rzeczywistego – wersja poprawiona.
View LED_v004.bas
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb = Output
Portb = &B11111111
Config Portd = &B1111100
Portd = &B1111111
@rafalw
rafalw / 7seg-000.bas
Last active Feb 16, 2017
Wyświetlanie cyferek – ćwiczenie cz. 1 – do całkowitej przeróbki!
View 7seg-000.bas
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Const Zero = &B11000000
Const Jeden = &B11111001
Const Dwa = &B10100100
Const Trzy = &B10110000
You can’t perform that action at this time.