Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
I may be slow to respond.

Rafał Wileczek rafalw

💭
I may be slow to respond.
Block or report user

Report or block rafalw

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@rafalw
rafalw / main.cpp
Last active Oct 17, 2018
Drzewo binarne uporządkowane przechowujące ciągi znaków (typ string) – demonstracja. Doprawidłowego przeprowadzenia sprawdzenia działania programu należy przygotować plik zawierający przykładowe ciągi znaków w osobnych wierszach.
View main.cpp
/**
* \file main.cpp
* \brief Program demonstrujący działanie drzewa uporządkowanego (binarnego)
* \author Rafał Wileczek (na podstawie podręcznika do informatyki rozszerzonej)
* \version 1.0
* \date 2018
*
* Program jest modyfikacją przykładu z podręcznika do informatyki rozszerzonej – zamiast
* liczb całkowitych porządkowane są napisy (ciągi znaków)
*
@rafalw
rafalw / main.cpp
Last active Oct 10, 2018
Struktury dynamiczne – drzewo binarne (z podręcznika)
View main.cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
// Struktura przechowująca węzeł drzewa
struct SWezel
{
int dane;
SWezel *lewySyn;
@rafalw
rafalw / main.cpp
Last active Oct 10, 2018
Informatyka rozszerzona. Dynamiczne struktury danych – lista jednokierunkowa, cz. 1
View main.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
// Lista jednokierunkowa – najprostsza struktura dynamiczna
// Program demonstrujący kilka prostych operacji na liście
// jednokierunkowej
// Definicja typu strukturalnego jako elementu listy
struct element {
@rafalw
rafalw / LED_v004.bas
Created Jan 16, 2018
Zegar czasu rzeczywistego – wersja poprawiona.
View LED_v004.bas
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb = Output
Portb = &B11111111
Config Portd = &B1111100
Portd = &B1111111
@rafalw
rafalw / 7seg-000.bas
Last active Feb 16, 2017
Wyświetlanie cyferek – ćwiczenie cz. 1 – do całkowitej przeróbki!
View 7seg-000.bas
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Const Zero = &B11000000
Const Jeden = &B11111001
Const Dwa = &B10100100
Const Trzy = &B10110000
@rafalw
rafalw / miernik_v009.bas
Created Jun 28, 2016
Miernik częstotliwości - program do gotowego urządzenia, przeznaczony do testów z generatorem.
View miernik_v009.bas
' Nieskomplikowany miernik częstotliwości z ręczną i automatyczną zmianą zakresu (Hz, kHz),
' oraz z funkcją licznika impulsów.
' Obsługa:
' 1) Wyświetlacz pokazuje odczyt częstotliwości sygnału lub liczbę impulsów
' 2) Przyciski "Funkcja" i "Zakres" pozwalają na - odpowiednio - zmianę funkcji urządzenia (miernik częstotliwości lub
' licznik impulsów/zdarzeń) oraz zmianę zakresu dla mierzonych częstotliwości (Hz, kHz) dla wartośi F<=8MHz.
' Wersja oprogramowania 1.0
View korek_front.gcode
This file has been truncated, but you can view the full file.
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-06-02 at 12:32:55
; external perimeters extrusion width = 0.50mm
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.50mm
; solid infill extrusion width = 0.50mm
; top infill extrusion width = 0.50mm
M107
@rafalw
rafalw / Recv_1.ino
Created Apr 14, 2016
PJON - demo. Transmitter_1.ino to nadajnik (pierwsza płytka); Recv_1.ino to odbiornik (od pierwszego do przedostatniego); Recv_ost.ino to ostatni w linii odbiornik. Należy tylko dopasować odpowiednie adresy i przesyłane znaki.
View Recv_1.ino
#include <PJON.h> // Receiver board code
#include <Timer.h>
PJON network(12, 44); // Bus connection to pin 12, device id 44
Timer t;
int timer_id = 0;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
@rafalw
rafalw / czas_2.ino
Created Apr 8, 2016
Alternatywa dla delay() – bez użycia bibliotek typu Timer.h – wersja z dwoma "timerami"
View czas_2.ino
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
Serial.begin(9600);
}
#define SAMPLE_LED 100
#define SAMPLE_SERIAL 1000
@rafalw
rafalw / czas.ino
Created Apr 5, 2016
Alternatywa dla delay() - bez użycia bibliotek typu Timer.h
View czas.ino
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
}
#define SAMPLE 10
unsigned long int poprzednio = millis() - SAMPLE;
byte stan = LOW;
You can’t perform that action at this time.