Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

ralekk

Block or report user

Report or block ralekk

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View gist:26d5551af2c45dfedaec
Du ska skapa en hemsida som är kopplad till en databas
Hemsidan ska vara en fiktig hyresbutik, den kan hyra ut, filmer, spel, böcker eller liknande
Den ska innehålla 3 tabeller
Tabell 1 - (Information om kunder)
Ska innehålla all information som behövs om kunderna som hyr saker, du ska själv bedömna vilka fält som behövs.
Tabell 2 - (Information om vilka kunder som är kopplade mot produkter)
Ska innehålla information som kopplar ihop kunder med produkter som dom hyr, exempelvis an en kund hyra flera produkter och då använder vi denna tablell, den ska även innahålla information som ingår i hyresuppgifterna exempelvis tid eller liknande.
View gist:b594c50a443f8b103be2
<?php
/*
* Nu ska vi göra en loop
* Den loop vi ska göra är en for loop, anlendningen till att den kallas en loop är för att den kör en rutin
* om och om igen tills den är färdig med rutinen, man brukar kalla det för att programmet loopar.
*
* I en for loop behöver vi 3 värden, den vanliga praxisen att använda en for loop är på följande sätt
*/
for ($i = 1;$i <= 10;$i++)
View gist:51f42ce8baef0670a510
<!--
Först skapar vi ett formulär och ger det två textfält.
Det ena fältet är för namn och det andra är för en siffra.
Vi säger även åt formuläret att den ska skicka informationen med metoden POST
-->
<H1>Ett exempelformular</H1><br />
<form method="post">
Ditt namn: <input type="text" name="namn"><br />
Din ålder <input type="text" name="siffra"><br />
<input type="submit"> <br />
View gist:5e73987383f3b73ea17e
<?php
// arrayer
// enkeldimensionell array
$array = ["en text", "en till text", "ytterliggare en text"];
$array = [1,2,3];
// Multidimensionell array
$multiarray = [["en text", "en till text", "ytterliggare en text"],
["två text", "två en till text","två ytterliggare text"]];
You can’t perform that action at this time.