Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rdmpage
Created November 29, 2023 10:58
Show Gist options
  • Save rdmpage/dd9ffd3f67b80b1d560cc9448867d92a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save rdmpage/dd9ffd3f67b80b1d560cc9448867d92a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Newick tree from Dimitrov, D., Xu, X., Su, X. et al. Diversification of flowering plants in space and time. Nat Commun 14, 7609 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-43396-8
((((((Sciadopitys[1]:188.308735,((Cephalotaxus[2]:142.304539,((Torreya[3]:89.769358,Amentotaxus[4]:89.769358)[14341]:46.785101,(Austrotaxus[5]:111.848542,(Pseudotaxus[6]:83.600633,Taxus[7]:83.600633)[14343]:28.247909)[14342]:24.705917)[14340]:5.75008)[14339]:12.291716,(((Fokienia[8]:15.209049,Cunninghamia[9]:15.209049)[14346]:61.849953,Xanthocyparis[10]:77.059002)[14345]:27.702685,(Taiwania[11]:98.552378,(Athrotaxis[12]:90.599681,((Sequoia[13]:47.99678,(Metasequoia[14]:43.626921,Sequoiadendron[15]:43.626921)[14351]:4.369859)[14350]:38.033481,((Cryptomeria[16]:45.856476,(Glyptostrobus[17]:25.785835,Taxodium[18]:25.785835)[14354]:20.070641)[14353]:28.4228,((Papuacedrus[19]:34.840632,((Pilgerodendron[20]:18.669556,Libocedrus[21]:18.669556)[14358]:12.248165,(Austrocedrus[22]:30.061951,((Neocallitropsis[23]:5.794331,(Callitris[24]:5.095635,Actinostrobus[25]:5.095635)[14362]:0.698696)[14361]:16.394056,(Widdringtonia[26]:16.065476,(Fitzroya[27]:8.833227,Diselma[28]:8.833227)[14364]:7.232249)[14363]:6.122911)[14360]:7.873564)[14359]:0.85577)[14357]:3.922911)[14356]:23.289643,((Thujopsis[29]:27.398375,Thuja[30]:27.398375)[14366]:21.275186,(Chamaecyparis[31]:44.24641,((Calocedrus[32]:24.024428,(Tetraclinis[33]:22.82467,(Microbiota[34]:14.236588,Platycladus[35]:14.236588)[14371]:8.588082)[14370]:1.199758)[14369]:3.19097,(Cupressus[36]:15.105856,(Juniperus[37]:12.518095,(Callitropsis[38]:10.108568,Hesperocyparis[39]:10.108568)[14374]:2.409527)[14373]:2.587761)[14372]:12.109542)[14368]:17.031012)[14367]:4.427151)[14365]:9.456714)[14355]:16.149001)[14352]:11.750985)[14349]:4.56942)[14348]:7.952697)[14347]:6.209309)[14344]:49.834568)[14338]:33.71248)[14337]:16.687244,(((Agathis[40]:29.823585,Wollemia[41]:29.823585)[14377]:13.581353,Araucaria[42]:43.404938)[14376]:127.420957,(((Phyllocladus[43]:83.604055,Lepidothamnus[44]:83.604055)[14380]:8.543931,((Prumnopitys[45]:48.450016,Sundacarpus[46]:48.450016)[14382]:37.509312,((Manoao[47]:72.007392,Parasitaxus[48]:72.007392)[14384]:11.498842,Halocarpus[49]:83.506234)[14383]:2.453094)[14381]:6.188658)[14379]:8.139282,(((Microcachrys[50]:45.032585,Lagarostrobos[51]:45.032585)[14387]:30.127302,((Pherosphaera[52]:14.496598,Microstrobos[53]:14.496598)[14389]:54.993901,((((Dacrydium[54]:29.345689,Falcatifolium[55]:29.345689)[14393]:18.093643,Dacrycarpus[56]:47.439332)[14392]:5.477146,(((Afrocarpus[57]:21.778987,Nageia[58]:21.778987)[14396]:10.107792,Retrophyllum[59]:31.886779)[14395]:10.326358,Podocarpus[60]:42.213137)[14394]:10.703341)[14391]:11.181748,Acmopyle[61]:64.098226)[14390]:5.392273)[14388]:5.669388)[14386]:11.871272,Saxegothaea[62]:87.031159)[14385]:13.256109)[14378]:70.538627)[14375]:34.170084)[14336]:55.827165,((((Larix[63]:40.125909,Pseudotsuga[64]:40.125909)[14400]:61.578769,((Picea[65]:82.329802,Cathaya[66]:82.329802)[14402]:6.887069,Pinus[67]:89.216871)[14401]:12.487807)[14399]:18.355468,(((Abies[68]:51.220917,Keteleeria[69]:51.220917)[14405]:33.044249,(Nothotsuga[70]:29.347586,Tsuga[71]:29.347586)[14406]:54.91758)[14404]:9.239255,Pseudolarix[72]:93.504421)[14403]:26.555725)[14398]:26.315417,Cedrus[73]:146.375563)[14397]:114.447581)[14335]:14.108784,((Gnetum[74]:138.093236,Welwitschia[75]:138.093236)[14408]:30.480892,Ephedra[76]:168.574128)[14407]:106.3578)[14334]:15.068076,(((((((Microcycas[77]:51.192904,Zamia[78]:51.192904)[14415]:28.844086,Stangeria[79]:80.03699)[14414]:5.432929,Ceratozamia[80]:85.469919)[14413]:7.167912,(((Encephalartos[81]:41.322756,Lepidozamia[82]:41.322756)[14418]:17.951698,Macrozamia[83]:59.274454)[14417]:27.647442,Bowenia[84]:86.921896)[14416]:5.715935)[14412]:8.555803,Dioon[85]:101.193634)[14411]:62.697111,Cycas[86]:163.890745)[14410]:104.492588,Ginkgo[87]:268.383333)[14409]:21.616671)[14333]:44.010763,((((Hydatella[88]:23.168915,Trithuria[89]:23.168915)[14422]:104.870091,((Nuphar[90]:100.500004,(Cabomba[91]:69.145727,Brasenia[92]:69.145727)[14425]:31.354277)[14424]:2.217613,(Barclaya[93]:93.134096,(Ondinea[94]:63.842296,(Nymphaea[95]:57.723903,(Victoria[96]:35.625362,Euryale[97]:35.625362)[14429]:22.098541)[14428]:6.118393)[14427]:29.2918)[14426]:9.583521)[14423]:25.321389)[14421]:19.402316,((((((((Idiospermum[98]:86.300004,(Calycanthus[99]:70.561005,Chimonanthus[100]:70.561005)[14438]:15.738999)[14437]:6.30168,Phyllostemonodaphne[101]:92.601684)[14436]:18.207392,(((Glossocalyx[102]:47.725435,(Siparuna[103]:20.573078,Nemuaron[104]:20.573078)[14442]:27.152357)[14441]:46.282833,(Gomortega[105]:87.90859,((Laureliopsis[106]:51.130374,Doryphora[107]:51.130374)[14445]:6.127631,(Atherosperma[108]:55.03806,(Dryadodaphne[109]:55.013936,(Daphnandra[110]:52.26443,Laurelia[111]:52.26443)[14448]:2.749506)[14447]:0.024124)[14446]:2.219945)[14444]:30.650585)[14443]:6.099678)[14440]:9.36578,((((Hazomalania[112]:65.274718,(Gyrocarpus[113]:48.746686,Sparattanthelium[114]:48.746686)[14453]:16.528032)[14452]:12.028875,(Illigera[115]:48.801775,Hernandia[116]:48.801775)[14454]:28.501818)[14451]:20.063491,((Hortonia[117]:75.771517,(Decarydendron[118]:36.338761,((Ephippiandra[119]:22.598598,Tambourissa[120]:22.598598)[14459]:8.691774,((Kibaropsis[121]:21.916282,(Levieria[122]:16.245104,Hedycarya[123]:16.245104)[14462]:5.671178)[14461]:2.632234,(Xymalos[124]:21.436181,(((Hemmantia[125]:7.508921,Austromatthaea[126]:7.508921)[14466]:8.51612,(Steganthera[127]:6.507634,Matthaea[128]:6.507634)[14467]:9.517407)[14465]:3.826822,((Wilkiea[129]:19.112107,(Kibara[130]:4.579565,(Faika[131]:2.406482,Kairoa[132]:2.406482)[14471]:2.173083)[14470]:14.532542)[14469]:0.713222,(Hennecartia[133]:11.762063,(Macropeplus[134]:8.157388,(Grazielanthus[135]:2.826865,Mollinedia[136]:2.826865)[14474]:5.330523)[14473]:3.604675)[14472]:8.063266)[14468]:0.026534)[14464]:1.584318)[14463]:3.112335)[14460]:6.741856)[14458]:5.048389)[14457]:39.432756)[14456]:9.710469,(((Lauterbachia[137]:2.468486,Macrotorus[138]:2.468486)[14477]:45.787604,Parakibara[139]:48.25609)[14476]:31.423109,((Cinnadenia[140]:66.956386,Peumus[141]:66.956386)[14479]:0.040317,(Monimia[142]:50.883654,Palmeria[143]:50.883654)[14480]:16.113049)[14478]:12.682496)[14475]:5.802787)[14455]:11.885098)[14450]:1.780528,((Hypodaphnis[144]:89.307587,((Eusideroxylon[145]:25.00585,Potoxylon[146]:25.00585)[14484]:47.930189,((Dahlgrenodendron[147]:30.612601,Aspidostemon[148]:30.612601)[14486]:38.185014,((Cryptocarya[149]:12.628904,Ravensara[150]:12.628904)[14488]:40.618285,((Yasunia[151]:23.021795,Beilschmiedia[152]:23.021795)[14490]:4.717318,((Sinopora[153]:13.971505,Syndiclis[154]:13.971505)[14492]:11.799492,(Potameia[155]:22.068926,(Triadodaphne[156]:15.225346,Endiandra[157]:15.225346)[14494]:6.84358)[14493]:3.702071)[14491]:1.968116)[14489]:25.508076)[14487]:15.550426)[14485]:4.138424)[14483]:16.371548)[14482]:3.764487,(Cassytha[158]:88.100081,(Neocinnamomum[159]:84.96414,(Caryodaphnopsis[160]:80.467515,(((Chlorocardium[161]:47.732039,Anaueria[162]:47.732039)[14500]:7.098681,(Williamodendron[163]:27.25203,(Sextonia[164]:16.334656,Mezilaurus[165]:16.334656)[14502]:10.917374)[14501]:27.57869)[14499]:7.912301,((Apollonias[166]:30.67005,((Alseodaphnopsis[167]:24.109318,(Dehaasia[168]:17.548878,Alseodaphne[169]:17.548878)[14507]:6.56044)[14506]:3.366468,(Persea[170]:23.856686,(Machilus[171]:20.021672,(Phoebe[172]:9.031292,Nothaphoebe[173]:9.031292)[14510]:10.99038)[14509]:3.835014)[14508]:3.6191)[14505]:3.194264)[14504]:3.868558,((Laurus[174]:27.240551,(Lindera[175]:24.976641,((Litsea[176]:23.849429,(Actinodaphne[177]:18.92338,Neolitsea[178]:18.92338)[14516]:4.926049)[14515]:0.552005,(Parasassafras[179]:23.203853,(Iteadaphne[180]:21.003824,(Adenodaphne[181]:16.135868,Dodecadenia[182]:16.135868)[14519]:4.867956)[14518]:2.200029)[14517]:1.197581)[14514]:0.575207)[14513]:2.26391)[14512]:4.630722,((Cinnamomum[183]:26.422533,Sassafras[184]:26.422533)[14521]:3.395858,(Sinosassafras[185]:23.468409,(Aiouea[186]:19.707459,((Umbellularia[187]:15.655137,(Licaria[188]:12.741723,Ocotea[189]:12.741723)[14526]:2.913414)[14525]:0.835668,(((Pleurothyrium[190]:9.097511,Nectandra[191]:9.097511)[14529]:2.958354,(Endlicheria[192]:5.804486,(Povedadaphne[193]:5.754497,Rhodostemonodaphne[194]:5.754497)[14531]:0.049989)[14530]:6.251379)[14528]:2.681872,(Damburneya[195]:12.406161,(Aniba[196]:8.789745,(Urbanodendron[197]:4.938558,(Kubitzkia[198]:4.369522,(Dicypellium[199]:3.994516,Paraia[200]:3.994516)[14536]:0.375006)[14535]:0.569036)[14534]:3.851187)[14533]:3.616416)[14532]:2.331576)[14527]:1.753068)[14524]:3.216654)[14523]:3.76095)[14522]:6.349982)[14520]:2.052882)[14511]:2.667335)[14503]:28.204413)[14498]:17.724494)[14497]:4.496625)[14496]:3.135941)[14495]:4.971993)[14481]:6.075538)[14449]:4.226436)[14439]:7.435028)[14435]:9.890928,(((Galbulimima[201]:102.160507,(Liriodendron[202]:75.658534,Magnolia[203]:75.658534)[14540]:26.501973)[14539]:1.964154,(Degeneria[204]:89.707374,((((Paramyristica[205]:3.617368,Doyleanthus[206]:3.617368)[14545]:6.377169,(Scyphocephalum[207]:8.412217,Otoba[208]:8.412217)[14546]:1.58232)[14544]:9.113882,(Bicuiba[209]:13.690416,(Myristica[210]:4.387725,Gymnacranthera[211]:4.387725)[14548]:9.302691)[14547]:5.418003)[14543]:1.984826,((Virola[212]:16.031806,(Knema[213]:14.197206,(Iryanthera[214]:14.17956,(Haematodendron[215]:12.372867,(Compsoneura[216]:10.027562,Osteophloeum[217]:10.027562)[14554]:2.345305)[14553]:1.806693)[14552]:0.017646)[14551]:1.8346)[14550]:1.993298,((Pycnanthus[218]:0.027607,Coelocaryon[219]:0.027607)[14556]:14.275713,((Brochoneura[220]:0.917855,Mauloutchia[221]:0.917855)[14558]:9.58404,(Endocomia[222]:8.347404,(Staudtia[223]:8.316729,(Horsfieldia[224]:8.29141,Cephalosphaera[225]:8.29141)[14561]:0.025319)[14560]:0.030675)[14559]:2.154491)[14557]:3.801425)[14555]:3.721784)[14549]:3.068141)[14542]:68.614129)[14541]:14.417287)[14538]:1.985673,(Eupomatia[226]:99.192408,(((Meiocarpidium[227]:68.997819,((Ambavia[228]:20.516702,(Mezzettia[229]:17.75808,(Tetrameranthus[230]:11.707492,Cleistopholis[231]:11.707492)[14569]:6.050588)[14568]:2.758622)[14567]:14.834597,(Lettowianthus[232]:29.820576,(Cananga[233]:21.941446,(Cyathocalyx[234]:21.723724,Drepananthus[235]:21.723724)[14572]:0.217722)[14571]:7.87913)[14570]:5.530723)[14566]:33.64652)[14565]:4.128296,(((Mkilua[236]:33.611017,((Hornschuchia[237]:15.417265,Trigynaea[238]:15.417265)[14577]:12.808968,(Cymbopetalum[239]:22.986733,Porcelia[240]:22.986733)[14578]:5.2395)[14576]:5.384784)[14575]:34.325261,(((Artabotrys[241]:55.43012,Xylopia[242]:55.43012)[14581]:4.599854,((Pseudartabotrys[243]:24.63789,Letestudoxa[244]:24.63789)[14583]:26.21189,(Fusaea[245]:37.35257,Duguetia[246]:37.35257)[14584]:13.49721)[14582]:9.180194)[14580]:0.983946,((Guamia[247]:33.302158,Guatteria[248]:33.302158)[14586]:27.045763,(((Neostenanthera[249]:42.676703,Anonidium[250]:42.676703)[14589]:6.787813,((Richella[251]:2.581866,Goniothalamus[252]:2.581866)[14591]:40.834215,((Annona[253]:36.718277,Diclinanona[254]:36.718277)[14593]:2.476627,(Disepalum[255]:36.117396,(Deeringothamnus[256]:24.981436,Asimina[257]:24.981436)[14595]:11.13596)[14594]:3.077508)[14592]:4.221177)[14590]:6.048435)[14588]:3.458285,(((Ophrypetalum[258]:11.296158,Sanrafaelia[259]:11.296158)[14598]:34.161126,((Mischogyne[260]:33.576742,(Monocyclanthus[261]:25.384549,Uvariodendron[262]:25.384549)[14601]:8.192193)[14600]:5.22388,((Isolona[263]:26.831555,Monodora[264]:26.831555)[14603]:8.26101,(Asteranthe[265]:31.915477,(Hexalobus[266]:24.954548,Uvariastrum[267]:24.954548)[14605]:6.960929)[14604]:3.177088)[14602]:3.708057)[14599]:6.656662)[14597]:1.494096,((Dielsiothamnus[268]:34.260605,Uvaria[269]:34.260605)[14607]:3.549722,((Fissistigma[270]:17.634671,(Pyramidanthe[271]:4.774639,Mitrella[272]:4.774639)[14610]:12.860032)[14609]:16.270369,((Sphaerocoryne[273]:14.739435,(Melodorum[274]:11.23012,Cleistochlamys[275]:11.23012)[14613]:3.509315)[14612]:12.942283,((Toussaintia[276]:12.553513,Afroguatteria[277]:12.553513)[14615]:11.743255,((Exellia[278]:5.900538,Monanthotaxis[279]:5.900538)[14617]:4.641329,(Desmos[280]:9.624142,(Dasymaschalon[281]:8.065917,(Friesodielsia[282]:3.541392,Schefferomitra[283]:3.541392)[14620]:4.524525)[14619]:1.558225)[14618]:0.917725)[14616]:13.754901)[14614]:3.38495)[14611]:6.223322)[14608]:3.905287)[14606]:9.141053)[14596]:5.971421)[14587]:7.42512)[14585]:0.665999)[14579]:6.922358)[14574]:4.189571,((Annickia[284]:62.217013,((Greenwayodendron[285]:58.607951,(Sirdavidia[286]:38.757396,Mwasumbia[287]:38.757396)[14625]:19.850555)[14624]:0.027064,(Polyceratocarpus[288]:48.017573,(Piptostigma[289]:33.885131,Uvariopsis[290]:33.885131)[14627]:14.132442)[14626]:10.617442)[14623]:3.581998)[14622]:1.091634,((Fenerivia[291]:52.363413,Malmea[292]:52.363413)[14629]:0.578518,((Maasia[293]:52.28895,(((Pseudoxandra[294]:36.721186,Cremastosperma[295]:36.721186)[14634]:12.887978,(Unonopsis[296]:30.446639,(Onychopetalum[297]:17.39463,Bocageopsis[298]:17.39463)[14636]:13.052009)[14635]:19.162525)[14633]:1.012288,((Haplostichanthus[299]:33.475296,(Pseudomalmea[300]:28.403134,Mosannona[301]:28.403134)[14639]:5.072162)[14638]:3.584246,(Ruizodendron[302]:35.440904,(Oxandra[303]:35.396757,(Ephedranthus[304]:30.346905,(Pseudephedranthus[305]:20.31785,Klarobelia[306]:20.31785)[14643]:10.029055)[14642]:5.049852)[14641]:0.044147)[14640]:1.618638)[14637]:13.56191)[14632]:1.667498)[14631]:0.023101,((Monocarpia[307]:30.532768,(Dendrokingstonia[308]:29.562341,Mitrephora[309]:29.562341)[14646]:0.970427)[14645]:17.764844,(Pseuduvaria[310]:43.129598,(((Trivalvaria[311]:37.716417,(Winitia[312]:34.075378,Stelechocarpus[313]:34.075378)[14651]:3.641039)[14650]:2.120053,((Desmopsis[314]:15.122437,Stenanona[315]:15.122437)[14653]:17.840375,(Tridimeris[316]:25.363167,Sapranthus[317]:25.363167)[14654]:7.599645)[14652]:6.873658)[14649]:1.066235,(Orophea[318]:37.86493,((Chieniodendron[319]:35.398375,(Polyalthia[320]:35.3761,Marsypopetalum[321]:35.3761)[14658]:0.022275)[14657]:0.659913,((Alphonsea[322]:30.138845,Platymitra[323]:30.138845)[14660]:3.558774,(Huberantha[324]:33.250281,((Popowia[325]:27.352888,Miliusa[326]:27.352888)[14663]:4.498327,(Meiogyne[327]:29.694016,((Wangia[328]:26.427133,Phaeanthus[329]:26.427133)[14666]:0.78191,(Sageraea[330]:24.903954,(Monoon[331]:20.826088,Neo-uvaria[332]:20.826088)[14668]:4.077866)[14667]:2.305089)[14665]:2.484973)[14664]:2.157199)[14662]:1.399066)[14661]:0.447338)[14659]:2.360669)[14656]:1.806642)[14655]:3.037775)[14648]:2.226893)[14647]:5.168014)[14644]:4.014439)[14630]:0.62988)[14628]:10.366716)[14621]:8.817202)[14573]:1.000266)[14564]:8.092734,((((Phoenicanthus[333]:1.048979,Oncodostigma[334]:1.048979)[14672]:43.631966,(Enicosanthum[335]:34.894265,(Anaxagorea[336]:2.641479,Bocagea[337]:2.641479)[14674]:32.252786)[14673]:9.78668)[14671]:3.223056,((Papualthia[338]:13.407495,Cardiopetalum[339]:13.407495)[14676]:1.433368,Woodiellantha[340]:14.840863)[14675]:33.063139)[14670]:26.369658,((Lobocarpus[341]:10.049074,Froesiodendron[342]:10.049074)[14678]:0.509392,(Duckeanthus[343]:10.419906,Fitzalania[344]:10.419906)[14679]:0.13856)[14677]:63.715194)[14669]:6.945189)[14563]:17.973559)[14562]:6.917926)[14537]:14.58967)[14434]:15.572229,(((((Pleodendron[345]:10.920857,Cinnamodendron[346]:10.920857)[14684]:63.481581,((Capsicodendron[347]:46.031874,Warburgia[348]:46.031874)[14686]:7.991648,Cinnamosma[349]:54.023522)[14685]:20.378916)[14683]:5.609777,Canella[350]:80.012215)[14682]:44.987788,((((((Zygogynum[351]:6.190905,Exospermum[352]:6.190905)[14692]:13.854462,Bubbia[353]:20.045367)[14691]:23.809576,Pseudowintera[354]:43.854943)[14690]:20.958229,Drimys[355]:64.813172)[14689]:9.62581,Tasmannia[356]:74.438982)[14688]:8.671252,Takhtajania[357]:83.110234)[14687]:41.889769)[14681]:9.202365,(((((Thottea[358]:59.997525,Aristolochia[359]:59.997525)[14697]:50.212225,Lactoris[360]:110.20975)[14696]:5.749635,((Asarum[361]:22.912113,Saruma[362]:22.912113)[14699]:92.073855,(Prosopanche[363]:62.3324,Hydnora[364]:62.3324)[14700]:52.653568)[14698]:0.973417)[14695]:4.450378,((((Gymnotheca[365]:53.051852,Saururus[366]:53.051852)[14704]:10.215266,Anemopsis[367]:63.267118)[14703]:3.81992,Houttuynia[368]:67.087038)[14702]:15.995404,(((Manekia[369]:48.094608,Zippelia[370]:48.094608)[14707]:9.604095,((Piper[371]:32.394194,Macropiper[372]:32.394194)[14709]:12.87224,Peperomia[373]:45.266434)[14708]:12.432269)[14706]:5.127164,Verhuellia[374]:62.825867)[14705]:20.256575)[14701]:37.327321)[14694]:10.491079,Pararistolochia[375]:130.900842)[14693]:3.301526)[14680]:2.069865)[14433]:2.152847,(((Sarcandra[376]:79.498401,Chloranthus[377]:79.498401)[14712]:23.833674,Ascarina[378]:103.332075)[14711]:7.910837,Hedyosmum[379]:111.242912)[14710]:27.182168)[14432]:0.70304,((((Isidrogalvia[380]:130.470999,((Pleea[381]:91.296713,(Harperocallis[382]:54.423831,(Tofieldia[383]:38.107805,Triantha[384]:38.107805)[14720]:16.316026)[14719]:36.872882)[14718]:33.319642,((((Butomus[385]:89.749468,((Stratiotes[386]:64.38644,(Lagarosiphon[387]:53.339029,(Blyxa[388]:41.122006,(Ottelia[389]:34.027702,(Egeria[390]:6.413602,Elodea[391]:6.413602)[14730]:27.6141)[14729]:7.094304)[14728]:12.217023)[14727]:11.047411)[14726]:3.948231,((Hydrocharis[392]:9.623825,Limnobium[393]:9.623825)[14732]:55.69367,(Najas[394]:60.518086,((Hydrilla[395]:49.209205,(Vallisneria[396]:30.848027,Nechamandra[397]:30.848027)[14736]:18.361178)[14735]:8.654646,(Halophila[398]:30.40511,(Thalassia[399]:27.35186,Enhalus[400]:27.35186)[14738]:3.05325)[14737]:27.458741)[14734]:2.654235)[14733]:4.799409)[14731]:3.017176)[14725]:21.414797)[14724]:5.105498,(((Luronium[401]:26.427613,(Baldellia[402]:15.397377,(Damasonium[403]:11.913571,Alisma[404]:11.913571)[14743]:3.483806)[14742]:11.030236)[14741]:21.487363,((Burnatia[405]:41.434418,(Limnocharis[406]:32.542828,(Hydrocleys[407]:25.202876,Butomopsis[408]:25.202876)[14747]:7.339952)[14746]:8.89159)[14745]:2.555187,(Ranalisma[409]:39.774874,((Caldesia[410]:20.896515,Albidella[411]:20.896515)[14750]:16.010222,(Helanthium[412]:33.931548,(Echinodorus[413]:31.87582,(Sagittaria[414]:15.751254,(Wiesneria[415]:11.477333,(Astonia[416]:8.68504,Limnophyton[417]:8.68504)[14755]:2.792293)[14754]:4.273921)[14753]:16.124566)[14752]:2.055728)[14751]:2.975189)[14749]:2.868137)[14748]:4.214731)[14744]:3.925371)[14740]:12.940169,Appertiella[418]:60.855145)[14739]:33.999821)[14723]:7.217707,((Cryptocoryne[419]:36.807753,Aponogeton[420]:36.807753)[14757]:63.153502,(Scheuchzeria[421]:96.05749,((Tetroncium[422]:77.076019,(Cycnogeton[423]:52.889135,Triglochin[424]:52.889135)[14761]:24.186884)[14760]:7.770357,(Maundia[425]:78.085422,((Posidonia[426]:59.261528,(Ruppia[427]:55.903493,(Syringodium[428]:20.949773,(Cymodocea[429]:18.439195,(Thalassodendron[430]:16.765659,Amphibolis[431]:16.765659)[14768]:1.673536)[14767]:2.510578)[14766]:34.95372)[14765]:3.358035)[14764]:14.5974,((Halodule[432]:46.931057,(Phyllospadix[433]:25.147389,Zostera[434]:25.147389)[14771]:21.783668)[14770]:20.84813,(Potamogeton[435]:28.622781,(Stuckenia[436]:27.499565,(Groenlandia[437]:25.188146,((Zannichellia[438]:8.281727,Pseudalthenia[439]:8.281727)[14776]:10.024462,(Althenia[440]:6.920793,Lepilaena[441]:6.920793)[14777]:11.385396)[14775]:6.881957)[14774]:2.311419)[14773]:1.123216)[14772]:39.156406)[14769]:6.079741)[14763]:4.226494)[14762]:6.760954)[14759]:11.211114)[14758]:3.903765)[14756]:2.111418)[14722]:21.358494,((Gymnostachys[442]:111.242841,(Orontium[443]:51.026727,(Symplocarpus[444]:23.206406,Lysichiton[445]:23.206406)[14781]:27.820321)[14780]:60.216114)[14779]:4.016365,((Spirodela[446]:47.355981,(Lemna[447]:30.465692,(Landoltia[448]:26.735344,(Wolffia[449]:12.924123,Wolffiella[450]:12.924123)[14786]:13.811221)[14785]:3.730348)[14784]:16.890289)[14783]:49.03279,(((Lorenzia[451]:55.022725,(Gearum[452]:24.397248,(Bognera[453]:23.097288,((Spathantheum[454]:16.90608,(Gorgonidium[455]:12.223413,Incarum[456]:12.223413)[14794]:4.682667)[14793]:3.664129,((Dieffenbachia[457]:17.543865,Mangonia[458]:17.543865)[14796]:1.75134,((Asterostigma[459]:11.911106,Taccarum[460]:11.911106)[14798]:4.619845,(Synandrospadix[461]:14.668333,(Croatiella[462]:13.099253,Spathicarpa[463]:13.099253)[14800]:1.56908)[14799]:1.862618)[14797]:2.764254)[14795]:1.275004)[14792]:2.527079)[14791]:1.29996)[14790]:30.625477)[14789]:31.911787,(Zantedeschia[464]:79.854138,(((Culcasia[465]:49.671545,Cercestis[466]:49.671545)[14804]:23.881821,(((Homalomena[467]:41.106858,Furtadoa[468]:41.106858)[14807]:9.071903,(Adelonema[469]:41.514602,Philodendron[470]:41.514602)[14808]:8.664159)[14806]:22.701754,((Anchomanes[471]:7.241673,Pseudohydrosme[472]:7.241673)[14810]:47.845732,(Aglaonema[473]:41.152594,(Aglaodorum[474]:36.259405,Nephthytis[475]:36.259405)[14812]:4.893189)[14811]:13.934811)[14809]:17.79311)[14805]:0.672851)[14803]:1.048687,((Montrichardia[476]:72.667344,Anubias[477]:72.667344)[14814]:0.237085,(Callopsis[478]:72.251548,(Stylochaeton[479]:69.110542,((Anthurium[480]:50.410973,(Pothos[481]:15.898726,(Pothoidium[482]:12.014111,Pedicellarum[483]:12.014111)[14820]:3.884615)[14819]:34.512247)[14818]:11.665936,((Holochlamys[484]:19.957931,Spathiphyllum[485]:19.957931)[14822]:29.651279,((Stenospermation[486]:34.440834,(Heteropsis[487]:26.487856,(Alloschemone[488]:22.59349,Rhodospatha[489]:22.59349)[14826]:3.894366)[14825]:7.952978)[14824]:14.040803,(Anadendrum[490]:39.563285,(Rhaphidophora[491]:36.748008,(Scindapsus[492]:33.659237,(Monstera[493]:30.406036,(Epipremnum[494]:20.432797,Amydrium[495]:20.432797)[14831]:9.973239)[14830]:3.253201)[14829]:3.088771)[14828]:2.815277)[14827]:8.918352)[14823]:1.127573)[14821]:12.467699)[14817]:7.033633)[14816]:3.141006)[14815]:0.652881)[14813]:1.697624)[14802]:5.252085)[14801]:7.080374)[14788]:4.212406,((Philonotion[496]:65.09669,((Apoballis[497]:35.122524,Lagenandra[498]:35.122524)[14835]:5.944198,((Hestia[499]:18.980079,((Bucephalandra[500]:15.165472,Piptospatha[501]:15.165472)[14839]:0.705746,((Schismatoglottis[502]:11.442835,Schottarum[503]:11.442835)[14841]:1.293291,(Phymatarum[504]:9.90522,(Heteroaridarum[505]:0.025533,Aridarum[506]:0.025533)[14843]:9.879687)[14842]:2.830906)[14840]:3.135092)[14838]:3.108861)[14837]:3.071915,(Schottariella[507]:20.97446,(Pichinia[508]:12.180061,(Fenestratarum[509]:12.113405,(Bakoa[510]:9.828322,(Ooia[511]:9.7915,(Hottarum[512]:4.295427,Galantharum[513]:4.295427)[14849]:5.496073)[14848]:0.036822)[14847]:2.285083)[14846]:0.066656)[14845]:8.794399)[14844]:1.077534)[14836]:19.014728)[14834]:24.029968)[14833]:24.628007,(Calla[514]:86.83222,(((Anaphyllopsis[515]:28.255858,(Cyrtosperma[516]:25.709745,(Pycnospatha[517]:23.559111,((Anaphyllum[518]:15.880532,Lasimorpha[519]:15.880532)[14857]:6.424368,(Lasia[520]:21.063043,(Podolasia[521]:21.03519,(Dracontium[522]:18.432705,(Urospatha[523]:16.41202,Dracontioides[524]:16.41202)[14861]:2.020685)[14860]:2.602485)[14859]:0.027853)[14858]:1.241857)[14856]:1.254211)[14855]:2.150634)[14854]:2.546113)[14853]:35.514702,((Pseudodracontium[525]:24.536998,Amorphophallus[526]:24.536998)[14863]:34.534037,(Hapaline[527]:41.210202,(Jasarum[528]:38.827944,(Syngonium[529]:35.078358,((Ulearum[530]:13.027337,Filarum[531]:13.027337)[14868]:18.9925,((Chlorospatha[532]:13.671041,Xanthosoma[533]:13.671041)[14870]:17.038798,(Zomicarpa[534]:17.799684,(Caladium[535]:11.824326,(Zomicarpella[536]:9.410105,Scaphispatha[537]:9.410105)[14873]:2.414221)[14872]:5.975358)[14871]:12.910155)[14869]:1.309998)[14867]:3.058521)[14866]:3.749586)[14865]:2.382258)[14864]:17.860833)[14862]:4.699525)[14852]:15.523925,(((Arisarum[538]:39.080652,Ambrosina[539]:39.080652)[14876]:21.263234,((Typhonodorum[540]:42.103584,Peltandra[541]:42.103584)[14878]:9.150007,(Arophyton[542]:44.559798,(Carlephyton[543]:10.274032,Colletogyne[544]:10.274032)[14880]:34.285766)[14879]:6.693793)[14877]:9.090295)[14875]:15.288048,(Protarum[545]:64.518854,(Pistia[546]:63.37984,((Englerarum[547]:60.475033,(Leucocasia[548]:42.420394,(Vietnamocasia[549]:19.544056,Alocasia[550]:19.544056)[14886]:22.876338)[14885]:18.054639)[14884]:0.018196,((Ariopsis[551]:48.341415,(Colocasia[552]:16.721803,(Remusatia[553]:9.248431,Steudnera[554]:9.248431)[14890]:7.473372)[14889]:31.619612)[14888]:6.494005,(Pinellia[555]:41.536541,((Arisaema[556]:23.89135,(Gonatopus[557]:6.692564,Zamioculcas[558]:6.692564)[14894]:17.198786)[14893]:14.252296,(Typhonium[559]:32.967949,(Theriophonum[560]:28.994043,(Sauromatum[561]:19.710475,(Eminium[562]:18.281352,(Biarum[563]:16.95077,(Helicodiceros[564]:14.888496,(Arum[565]:12.674793,Dracunculus[566]:12.674793)[14901]:2.213703)[14900]:2.062274)[14899]:1.330582)[14898]:1.429123)[14897]:9.283568)[14896]:3.973906)[14895]:5.175697)[14892]:3.392895)[14891]:13.298879)[14887]:5.657809)[14883]:2.886611)[14882]:1.139014)[14881]:11.11308)[14874]:3.662551)[14851]:7.537735)[14850]:2.892477)[14832]:1.422221)[14787]:5.241853)[14782]:18.870435)[14778]:8.171961)[14721]:1.185188)[14717]:5.854644)[14716]:0.227668,((((((Metanarthecium[567]:69.371234,Aletris[568]:69.371234)[14907]:3.562964,(Lophiola[569]:40.143552,(Narthecium[570]:26.985154,Nietneria[571]:26.985154)[14909]:13.158398)[14908]:32.790646)[14906]:44.584705,((((Hexapterella[572]:66.776653,(Gymnosiphon[573]:38.853209,Cymbocarpa[574]:38.853209)[14914]:27.923444)[14913]:1.968861,(Marthella[575]:5.371905,Miersiella[576]:5.371905)[14915]:63.373609)[14912]:9.322742,(Campylosiphon[577]:73.269425,(Burmannia[578]:62.448402,(Dictyostega[579]:16.940873,Apteria[580]:16.940873)[14918]:45.507529)[14917]:10.821023)[14916]:4.798831)[14911]:37.05625,((Stenomeris[581]:97.964983,(Trichopus[582]:86.171408,Dioscorea[583]:86.171408)[14921]:11.793575)[14920]:5.200126,(Tacca[584]:97.417845,(Afrothismia[585]:94.070509,(Oxygyne[586]:91.167293,(Tiputinia[587]:87.176497,(Haplothismia[588]:84.194524,(Geomitra[589]:54.371761,Thismia[590]:54.371761)[14927]:29.822763)[14926]:2.981973)[14925]:3.990796)[14924]:2.903216)[14923]:3.347336)[14922]:5.747264)[14919]:11.959397)[14910]:2.394397)[14905]:5.405715,(((Acanthochlamys[591]:23.68434,Nanuza[592]:23.68434)[14930]:62.903142,((Vellozia[593]:45.865414,Barbacenia[594]:45.865414)[14932]:8.749076,(Barbaceniopsis[595]:50.090723,(Xerophyta[596]:31.911666,Talbotia[597]:31.911666)[14934]:18.179057)[14933]:4.523767)[14931]:31.972992)[14929]:28.079391,(((Triuris[598]:69.571218,(Sciaphila[599]:47.377418,(Seychellaria[600]:15.601069,Andruris[601]:15.601069)[14939]:31.776349)[14938]:22.1938)[14937]:9.305024,((Kupea[602]:52.988667,Kihansia[603]:52.988667)[14941]:6.254222,((Peltophyllum[604]:13.244882,Triuridopsis[605]:13.244882)[14943]:11.49505,Soridium[606]:24.739932)[14942]:34.502957)[14940]:19.633353)[14936]:32.906281,((Pentastemona[607]:56.317009,(Stemona[608]:44.54697,(Croomia[609]:28.382448,Stichoneuron[610]:28.382448)[14947]:16.164522)[14946]:11.770039)[14945]:24.782996,((Sararanga[611]:31.195082,(Freycinetia[612]:19.851548,(Martellidendron[613]:11.136219,(Benstonea[614]:2.587453,Pandanus[615]:2.587453)[14952]:8.548766)[14951]:8.715329)[14950]:11.343534)[14949]:27.353987,(((Schultesiophytum[616]:9.831343,Cyclanthus[617]:9.831343)[14955]:34.878243,(Stelestylis[618]:36.451517,Dianthoveus[619]:36.451517)[14956]:8.258069)[14954]:2.290419,((Ludovia[620]:24.156515,(Carludovica[621]:21.092527,Chorigyne[622]:21.092527)[14959]:3.063988)[14958]:0.022228,(Sphaeradenia[623]:21.220304,(Thoracocarpus[624]:21.189424,(Asplundia[625]:16.586875,(Evodianthus[626]:13.766852,Dicranopygium[627]:13.766852)[14963]:2.820023)[14962]:4.602549)[14961]:0.03088)[14960]:2.958439)[14957]:22.821262)[14953]:11.549064)[14948]:22.550936)[14944]:30.682518)[14935]:2.88435)[14928]:8.257745)[14904]:1.393795,((((Arachnitis[628]:108.658411,(Corsia[629]:105.631411,(Campynema[630]:88.307406,Campynemanthe[631]:88.307406)[14969]:17.324005)[14968]:3.027)[14967]:4.682368,(Corsiopsis[632]:0.600851,Schickendantziella[633]:0.600851)[14970]:112.739928)[14966]:5.906208,((((Xerophyllum[634]:79.692058,(Pseudotrillium[635]:14.011704,(Trillium[636]:9.68602,Paris[637]:9.68602)[14976]:4.325684)[14975]:65.680354)[14974]:14.610752,((Chionographis[638]:27.859239,Chamaelirium[639]:27.859239)[14978]:48.182358,(Helonias[640]:20.944205,(Ypsilandra[641]:11.975962,Heloniopsis[642]:11.975962)[14980]:8.968243)[14979]:55.097392)[14977]:18.261213)[14973]:10.106578,(Zigadenus[643]:84.208435,(Toxicoscordion[644]:31.208432,(Schoenocaulon[645]:22.809827,((Anticlea[646]:10.764076,Stenanthium[647]:10.764076)[14985]:10.675302,(Amianthium[648]:19.860535,Veratrum[649]:19.860535)[14986]:1.578843)[14984]:1.370449)[14983]:8.398605)[14982]:53.000003)[14981]:20.200953)[14972]:13.167381,(((Ripogonum[650]:76.374403,(Philesia[651]:30.922333,Lapageria[652]:30.922333)[14990]:45.45207)[14989]:22.452783,((Heterosmilax[653]:11.833988,Smilax[654]:11.833988)[14992]:84.634358,((Streptopus[655]:17.249858,(Scoliopus[656]:12.840065,Prosartes[657]:12.840065)[14995]:4.409793)[14994]:61.844318,(Calochortus[658]:76.579673,(Tricyrtis[659]:74.022745,((Clintonia[660]:36.797648,Medeola[661]:36.797648)[14999]:15.924834,(((Gagea[662]:11.842843,Lloydia[663]:11.842843)[15002]:30.115949,(Erythronium[664]:11.148103,(Amana[665]:9.693398,Tulipa[666]:9.693398)[15004]:1.454705)[15003]:30.810689)[15001]:6.915576,(Notholirion[667]:22.60087,(Cardiocrinum[668]:21.321218,(Fritillaria[669]:15.505865,(Nomocharis[670]:13.529566,Lilium[671]:13.529566)[15008]:1.976299)[15007]:5.815353)[15006]:1.279652)[15005]:26.273498)[15000]:3.848114)[14998]:21.300263)[14997]:2.556928)[14996]:2.514503)[14993]:17.37417)[14991]:2.35884)[14988]:17.522339,(Petermannia[672]:112.222147,(((Luzuriaga[673]:37.636459,Drymophila[674]:37.636459)[15012]:40.600157,(Alstroemeria[675]:34.186313,(Leontochir[676]:11.939521,Bomarea[677]:11.939521)[15014]:22.246792)[15013]:44.050303)[15011]:14.870074,((Uvularia[678]:39.608203,Disporum[679]:39.608203)[15016]:24.973667,(Burchardia[680]:62.408708,((Kuntheria[681]:47.804237,(Schelhammera[682]:4.47835,Tripladenia[683]:4.47835)[15020]:43.325887)[15019]:5.089971,((Iphigenia[684]:35.070715,(Baeometra[685]:29.925667,(Onixotis[686]:24.297634,Wurmbea[687]:24.297634)[15024]:5.628033)[15023]:5.145048)[15022]:5.329907,(Gloriosa[688]:38.150362,((Merendera[689]:33.267587,Hexacyrtis[690]:33.267587)[15027]:1.21661,((Sandersonia[691]:30.702534,Ornithoglossum[692]:30.702534)[15029]:2.933871,(Androcymbium[693]:28.348484,(Camptorrhiza[694]:20.59716,Colchicum[695]:20.59716)[15031]:7.751324)[15030]:5.287921)[15028]:0.847792)[15026]:3.666165)[15025]:2.25026)[15021]:12.493586)[15018]:9.5145)[15017]:2.173162)[15015]:28.52482)[15010]:19.115457)[15009]:4.127378)[14987]:1.227244)[14971]:1.670218)[14965]:4.309118,(((((Zagrosia[696]:15.185289,Desertia[697]:15.185289)[15036]:27.62867,(((Diora[698]:21.798976,Clara[699]:21.798976)[15039]:1.319353,(Trihesperus[700]:10.170253,Gasterhaworthia[701]:10.170253)[15040]:12.948076)[15038]:18.767481,(Gastrolirion[702]:29.766515,(Gasteraloe[703]:4.995635,Autonoe[704]:4.995635)[15042]:24.77088)[15041]:12.119296)[15037]:0.928147)[15035]:74.565845,((Rhodoxis[705]:88.540095,(Alania[706]:83.643073,Borya[707]:83.643073)[15045]:4.897022)[15044]:28.240353,(Blandfordia[708]:111.175146,(((Collospermum[709]:29.936343,Astelia[710]:29.936343)[15049]:56.499678,(Neoastelia[711]:14.40357,Milligania[712]:14.40357)[15050]:72.032451)[15048]:12.836127,(Lanaria[713]:90.399001,((Empodium[714]:45.513443,Pauridia[715]:45.513443)[15053]:4.214016,((Rhodohypoxis[716]:14.201528,Hypoxis[717]:14.201528)[15055]:34.121544,((Curculigo[718]:29.303646,Hypoxidia[719]:29.303646)[15057]:2.789162,(Sinocurculigo[720]:24.81595,Molineria[721]:24.81595)[15058]:7.276858)[15056]:16.230264)[15054]:1.404387)[15052]:40.671542)[15051]:8.873147)[15047]:11.902998)[15046]:5.605302)[15043]:0.599355)[15034]:2.030847,(((Doryanthes[722]:111.92659,(Ixiolirion[723]:105.552798,((Conanthera[724]:56.327283,Zephyra[725]:56.327283)[15064]:18.978505,(Odontostomum[726]:68.225215,((Kabuyea[727]:41.757126,Cyanastrum[728]:41.757126)[15067]:19.765716,(Walleria[729]:56.081015,(Eremiolirion[730]:44.411628,Cyanella[731]:44.411628)[15069]:11.669387)[15068]:5.441827)[15066]:6.702373)[15065]:7.080573)[15063]:30.24701)[15062]:6.373792)[15061]:1.223943,((((Patersonia[732]:81.07543,(Geosiris[733]:71.564271,(Aristea[734]:60.633136,((Nivenia[735]:39.156138,(Klattia[736]:17.278836,Witsenia[737]:17.278836)[15078]:21.877302)[15077]:14.573664,((Melasphaerula[738]:35.805053,Gladiolus[739]:35.805053)[15080]:5.081061,(Tritoniopsis[740]:38.871289,((((Pillansia[741]:25.291453,Watsonia[742]:25.291453)[15085]:4.119214,(Micranthus[743]:21.066722,Thereianthus[744]:21.066722)[15086]:8.343945)[15084]:6.218281,((Schizorhiza[745]:24.6838,Codonorhiza[746]:24.6838)[15088]:5.492961,(Cyanixia[747]:16.53537,(Lapeirousia[748]:16.513423,(Zygotritonia[749]:16.490978,Savannosiphon[750]:16.490978)[15091]:0.022445)[15090]:0.021947)[15089]:13.641391)[15087]:5.452187)[15083]:3.226709,((Xenoscapa[751]:31.821759,(Freesia[752]:28.207205,(Crocosmia[753]:20.047678,Devia[754]:20.047678)[15095]:8.159527)[15094]:3.614554)[15093]:5.039946,((Radinosiphon[755]:31.546052,(Romulea[756]:22.981341,(Syringodea[757]:18.840388,Crocus[758]:18.840388)[15099]:4.140953)[15098]:8.564711)[15097]:1.816627,((Hesperantha[759]:21.632356,Geissorhiza[760]:21.632356)[15101]:9.625708,((Chasmanthe[761]:27.789714,Babiana[762]:27.789714)[15103]:1.146684,((Sparaxis[763]:25.517996,Duthiastrum[764]:25.517996)[15105]:1.646908,(Dierama[765]:25.400915,(Ixia[766]:24.025832,Tritonia[767]:24.025832)[15107]:1.375083)[15106]:1.763989)[15104]:1.771494)[15102]:2.321666)[15100]:2.104615)[15096]:3.499026)[15092]:1.993952)[15082]:0.015632)[15081]:2.014825)[15079]:12.843688)[15076]:6.903334)[15075]:10.931135)[15074]:9.511159)[15073]:6.679035,(Diplarrena[768]:78.826656,((Iris[769]:57.545462,(Dietes[770]:39.27701,(Bobartia[771]:34.182464,(Moraea[772]:27.257656,Ferraria[773]:27.257656)[15113]:6.924808)[15112]:5.094546)[15111]:18.268452)[15110]:12.725401,((Libertia[774]:35.136587,(Orthrosanthus[775]:31.822438,(Solenomelus[776]:25.815396,(Olsynium[777]:12.652756,Sisyrinchium[778]:12.652756)[15118]:13.16264)[15117]:6.007042)[15116]:3.314149)[15115]:29.309617,(((Trimezia[779]:13.772928,Pseudotrimezia[780]:13.772928)[15121]:18.231211,(Pseudiris[781]:26.768421,Neomarica[782]:26.768421)[15122]:5.235718)[15120]:18.031004,(((Cipura[783]:20.282035,Larentia[784]:20.282035)[15125]:16.221063,(Calydorea[785]:29.216244,((Herbertia[786]:18.74133,(Kelissa[787]:16.616681,Cypella[788]:16.616681)[15129]:2.124649)[15128]:9.15428,(Catila[789]:24.003595,(Nemastylis[790]:17.916094,Ainea[791]:17.916094)[15131]:6.087501)[15130]:3.892015)[15127]:1.320634)[15126]:7.286854)[15124]:8.242307,((Gelasine[792]:26.196186,(Phalocallis[793]:19.613796,Eleutherine[794]:19.613796)[15134]:6.58239)[15133]:10.510533,(Ennealophus[795]:35.291418,((Cardenanthus[796]:4.250096,Mastigostyla[797]:4.250096)[15137]:30.044767,((Alophia[798]:33.303671,Hesperoxiphion[799]:33.303671)[15139]:0.02916,(Cobana[800]:14.155281,(Cardiostigma[801]:12.170227,(Rigidella[802]:11.047017,(Tigridia[803]:10.054876,(Fosteria[804]:7.164121,Sessilanthera[805]:7.164121)[15144]:2.890755)[15143]:0.992141)[15142]:1.12321)[15141]:1.985054)[15140]:19.17755)[15138]:0.962032)[15136]:0.996555)[15135]:1.415301)[15132]:8.038686)[15123]:5.289738)[15119]:14.411061)[15114]:5.824659)[15109]:8.555793)[15108]:8.927809)[15072]:6.819125,(Tapeinia[806]:2.946419,Isophysis[807]:2.946419)[15145]:91.627171)[15071]:15.256536,(Xeronema[808]:104.626532,(((Xanthorrhoea[809]:87.576418,((Pasithea[810]:63.645096,(Phormium[811]:49.825621,((Agrostocrinum[812]:20.923689,Geitonoplesium[813]:20.923689)[15154]:25.576493,(Herpolirion[814]:33.859421,((Dianella[815]:17.136231,Eccremis[816]:17.136231)[15157]:13.396286,(Thelionema[817]:30.083098,Stypandra[818]:30.083098)[15158]:0.449419)[15156]:3.326904)[15155]:12.640761)[15153]:3.325439)[15152]:13.819475)[15151]:10.232072,((Chamaescilla[819]:43.77164,(Simethis[820]:40.350467,Hemerocallis[821]:40.350467)[15161]:3.421173)[15160]:25.989773,(Tricoryne[822]:65.16207,(Caesia[823]:52.529944,(Corynotheca[824]:48.486116,(Arnocrinum[825]:39.865426,(Stawellia[826]:15.63904,(Johnsonia[827]:12.239639,(Hodgsoniola[828]:8.273333,Hensmania[829]:8.273333)[15168]:3.966306)[15167]:3.399401)[15166]:24.226386)[15165]:8.62069)[15164]:4.043828)[15163]:12.632126)[15162]:4.599343)[15159]:4.115755)[15150]:13.69925)[15149]:3.705409,((Asphodeline[830]:29.269943,Asphodelus[831]:29.269943)[15170]:28.438708,(Eremurus[832]:48.449357,((Trachyandra[833]:38.192706,Kniphofia[834]:38.192706)[15173]:6.807937,(Bulbinella[835]:41.10627,(Bulbine[836]:32.909905,((Aloiampelos[837]:15.308932,Aloidendron[838]:15.308932)[15177]:2.768268,((Haworthia[839]:15.992435,Kumara[840]:15.992435)[15179]:1.142626,(Aloe[841]:13.593897,((Haworthiopsis[842]:9.293336,Gasteria[843]:9.293336)[15182]:0.850868,(Gonialoe[844]:8.819273,(Astroloba[845]:6.977543,(Aristaloe[846]:6.170893,Tulista[847]:6.170893)[15185]:0.80665)[15184]:1.84173)[15183]:1.324931)[15181]:3.449693)[15180]:3.541164)[15178]:0.942139)[15176]:14.832705)[15175]:8.196365)[15174]:3.894373)[15172]:3.448714)[15171]:9.259294)[15169]:33.573176)[15148]:8.267401,((((Calicharis[848]:30.396507,Amarcrinum[849]:30.396507)[15189]:28.892733,(((Agapanthus[850]:16.139527,((Urceocharis[851]:4.681363,Myobranthus[852]:4.681363)[15194]:2.704231,(Mathieua[853]:1.730339,Trichlora[854]:1.730339)[15195]:5.655255)[15193]:8.753932)[15192]:4.265265,Cearanthes[855]:20.404792)[15191]:4.799034,(Latace[856]:22.661629,((Cooperanthes[857]:4.178318,Amarygia[858]:4.178318)[15198]:10.111978,Crimocharis[859]:14.290296)[15197]:8.371333)[15196]:2.542197)[15190]:34.085414)[15188]:31.318418,((Allium[860]:67.420348,((Prototulbaghia[861]:35.593571,Tulbaghia[862]:35.593571)[15202]:16.972661,(((Solaria[863]:3.23555,Gilliesia[864]:3.23555)[15205]:20.577389,(Miersia[865]:1.508517,Speea[866]:1.508517)[15206]:22.304422)[15204]:18.171069,((Leucocoryne[867]:21.428276,Zoellnerallium[868]:21.428276)[15208]:1.284502,(Tristagma[869]:21.817591,(Nothoscordum[870]:10.693164,Beauverdia[871]:10.693164)[15210]:11.124427)[15209]:0.895187)[15207]:19.27123)[15203]:10.582224)[15201]:14.854116)[15200]:19.740007,((Amaryllis[872]:54.305697,(Boophone[873]:36.460876,((Crinum[874]:23.048394,Ammocharis[875]:23.048394)[15215]:9.46453,(Crossyne[876]:26.644422,((Namaquanula[877]:22.588883,Brunsvigia[878]:22.588883)[15218]:2.589378,(Strumaria[879]:24.353736,(Nerine[880]:23.720439,Hessea[881]:23.720439)[15220]:0.633297)[15219]:0.824525)[15217]:1.466161)[15216]:5.868502)[15214]:3.947952)[15213]:17.844821)[15212]:17.645478,((Calostemma[882]:36.925123,Proiphys[883]:36.925123)[15222]:28.74945,((Cyrtanthus[884]:60.315878,((Cryptostephanus[885]:38.924902,Clivia[886]:38.924902)[15226]:11.018392,((Gethyllis[887]:16.844751,Apodolirion[888]:16.844751)[15228]:18.440725,(Haemanthus[889]:30.900647,Scadoxus[890]:30.900647)[15229]:4.384829)[15227]:14.657818)[15225]:10.372584)[15224]:2.688608,(((Lycoris[891]:45.455018,Ungernia[892]:45.455018)[15232]:6.188833,((Narcissus[893]:43.324224,(Pancratium[894]:42.314636,Sternbergia[895]:42.314636)[15235]:1.009588)[15234]:2.716751,(Lapiedra[896]:43.01749,((Vagaria[897]:38.82909,Hannonia[898]:38.82909)[15238]:2.802084,(Acis[899]:38.07548,(Leucojum[900]:30.438155,Galanthus[901]:30.438155)[15240]:7.637325)[15239]:3.555694)[15237]:1.386316)[15236]:3.023485)[15233]:5.602876)[15231]:3.605639,(((Worsleya[902]:43.090849,Griffinia[903]:43.090849)[15243]:5.26356,(((Famatina[904]:16.587087,Phycella[905]:16.587087)[15246]:8.764971,(Traubia[906]:18.920351,(Rhodolirium[907]:13.827177,Placea[908]:13.827177)[15248]:5.093174)[15247]:6.431707)[15245]:14.781275,((Tocantinia[909]:2.196292,Hippeastrum[910]:2.196292)[15250]:14.398405,((Habranthus[911]:9.848795,Sprekelia[912]:9.848795)[15252]:4.740272,(Eithea[913]:11.282981,(Zephyranthes[914]:10.971297,Rhodophiala[915]:10.971297)[15254]:0.311684)[15253]:3.306086)[15251]:2.00563)[15249]:23.538636)[15244]:8.221076)[15242]:2.804752,((Eustephia[916]:45.625645,(Pyrolirion[917]:42.786675,(Chlidanthus[918]:29.634298,Hieronymiella[919]:29.634298)[15258]:13.152377)[15257]:2.83897)[15256]:4.138265,(((Hymenocallis[920]:30.690897,(Leptochiton[921]:28.411665,Ismene[922]:28.411665)[15262]:2.279232)[15261]:9.651739,(Pamianthe[923]:37.626317,(Paramongaia[924]:29.973997,Clinanthus[925]:29.973997)[15264]:7.65232)[15263]:2.716319)[15260]:2.225639,(Plagiolirion[926]:25.235479,(Rauhia[927]:22.705163,((Urceolina[928]:13.272016,(Stenomesson[929]:10.790403,Eucharis[930]:10.790403)[15269]:2.481613)[15268]:3.849461,(Caliphruria[931]:13.042374,(Eucrosia[932]:10.339297,Phaedranassa[933]:10.339297)[15271]:2.703077)[15270]:4.079103)[15267]:5.583686)[15266]:2.530316)[15265]:17.332796)[15259]:7.195635)[15255]:1.395251)[15241]:4.090329)[15230]:7.754996)[15223]:2.670087)[15221]:6.276602)[15211]:15.20918)[15199]:3.447303)[15187]:4.950689,(((((Sowerbaea[934]:31.296661,Laxmannia[935]:31.296661)[15276]:36.935698,(Xerolirion[936]:57.35478,(Lomandra[937]:48.961208,(Chamaexeros[938]:23.665697,Romnalda[939]:23.665697)[15279]:25.295511)[15278]:8.393572)[15277]:10.877579)[15275]:17.431816,(Cordyline[940]:77.521962,(Trichopetalum[941]:63.001889,((Dichopogon[942]:9.043604,Arthropodium[943]:9.043604)[15283]:32.817784,(Eustrephus[944]:38.643931,(Thysanotus[945]:30.399127,Murchisonia[946]:30.399127)[15285]:8.244804)[15284]:3.217457)[15282]:21.140501)[15281]:14.520073)[15280]:8.142213)[15274]:2.820308,((Hemiphylacus[947]:40.416468,Asparagus[948]:40.416468)[15287]:44.182452,(Eriospermum[949]:76.402223,((Nolina[950]:32.335568,(Dasylirion[951]:22.913859,Beaucarnea[952]:22.913859)[15291]:9.421709)[15290]:17.106894,(((Theropogon[953]:30.36206,((Chrysodracon[954]:17.313948,Disporopsis[955]:17.313948)[15296]:0.036916,(Comospermum[956]:15.368793,Speirantha[957]:15.368793)[15297]:1.982071)[15295]:13.011196)[15294]:6.121373,((Dracaena[958]:14.038423,Sansevieria[959]:14.038423)[15299]:20.060756,(Semele[960]:16.954694,(Ruscus[961]:15.61828,Danae[962]:15.61828)[15301]:1.336414)[15300]:17.144485)[15298]:2.384254)[15293]:11.409742,((Maianthemum[963]:43.19737,(Polygonatum[964]:26.463529,Heteropolygonatum[965]:26.463529)[15304]:16.733841)[15303]:2.751867,((Peliosanthes[966]:27.034336,(Liriope[967]:22.124948,Ophiopogon[968]:22.124948)[15307]:4.909388)[15306]:16.875683,(Convallaria[969]:35.042547,((Aspidistra[970]:16.182523,Tupistra[971]:16.182523)[15310]:16.243836,(Reineckea[972]:29.265544,Rohdea[973]:29.265544)[15311]:3.160815)[15309]:2.616188)[15308]:8.867472)[15305]:2.039218)[15302]:1.943938)[15292]:1.549287)[15289]:26.959761)[15288]:8.196697)[15286]:3.885563)[15273]:4.580461,((Aphyllanthes[974]:87.91949,(Anemarrhena[975]:81.678324,((((Hesperoyucca[976]:36.369274,(Schoenolirion[977]:25.980595,Hesperaloe[978]:25.980595)[15319]:10.388679)[15318]:8.623203,(Hosta[979]:42.445138,(Hesperocallis[980]:39.793601,(Chlorogalum[981]:32.094031,(Camassia[982]:20.452582,Hastingsia[983]:20.452582)[15323]:11.641449)[15322]:7.69957)[15321]:2.651537)[15320]:2.547339)[15317]:1.183299,(Yucca[984]:40.648369,(Beschorneria[985]:25.14917,(Furcraea[986]:20.422994,(Agave[987]:16.521708,(Polianthes[988]:8.325593,(Manfreda[989]:4.396116,Prochnyanthes[990]:4.396116)[15329]:3.929477)[15328]:8.196115)[15327]:3.901286)[15326]:4.726176)[15325]:15.499199)[15324]:5.527407)[15316]:12.05372,((Herreria[991]:46.309632,Behnia[992]:46.309632)[15331]:3.495935,(Herreriopsis[993]:36.884039,((Paradisea[994]:9.518283,Anthericum[995]:9.518283)[15334]:5.540259,(Diamena[996]:10.690067,(Eremocrinum[997]:7.841761,((Echeandia[998]:6.612039,Leucocrinum[999]:6.612039)[15338]:1.220655,(Hagenbachia[1000]:7.671916,(Diuranthera[1001]:5.977317,Chlorophytum[1002]:5.977317)[15340]:1.694599)[15339]:0.160778)[15337]:0.009067)[15336]:2.848306)[15335]:4.368475)[15333]:21.825497)[15332]:12.921528)[15330]:8.423929)[15315]:23.448828)[15314]:6.241166)[15313]:0.943617,((((Muilla[1003]:15.303996,Androstephium[1004]:15.303996)[15344]:28.387824,(Bloomeria[1005]:24.779819,Triteleia[1006]:24.779819)[15345]:18.912001)[15343]:4.538581,((Triteleiopsis[1007]:31.235165,(Brodiaea[1008]:10.317211,Dichelostemma[1009]:10.317211)[15348]:20.917954)[15347]:14.705632,(Dandya[1010]:20.824673,(Bessera[1011]:17.252045,(Jaimehintonia[1012]:13.848827,(Petronymphe[1013]:10.592805,Milla[1014]:10.592805)[15352]:3.256022)[15351]:3.403218)[15350]:3.572628)[15349]:25.116124)[15346]:2.289604)[15342]:37.582631,(Oziroe[1015]:75.896488,(((Pseudogaltonia[1016]:36.063098,Dipcadi[1017]:36.063098)[15356]:9.718862,((Stellarioides[1018]:35.804848,(Battandiera[1019]:35.772666,Albuca[1020]:35.772666)[15359]:0.032182)[15358]:5.584811,(Avonsera[1021]:37.70588,((Ornithogalum[1022]:32.923609,Eliokarmos[1023]:32.923609)[15362]:3.191606,(Neopatersonia[1024]:32.930092,(Nicipe[1025]:26.791561,(Elsiea[1026]:21.894001,(Honorius[1027]:12.919114,Loncomelos[1028]:12.919114)[15366]:8.974887)[15365]:4.89756)[15364]:6.138531)[15363]:3.185123)[15361]:1.590665)[15360]:3.683779)[15357]:4.392301)[15355]:25.893346,((Bowiea[1029]:44.473716,(Fusifilum[1030]:29.53244,Drimia[1031]:29.53244)[15369]:14.941276)[15368]:25.090785,(((Barnardia[1032]:47.919863,(Scilla[1033]:40.418289,(Brimeura[1034]:33.95902,Hyacinthoides[1035]:33.95902)[15374]:6.459269)[15373]:7.501574)[15372]:0.860795,((Bellevalia[1036]:21.872704,(Pseudomuscari[1037]:20.036527,(Muscari[1038]:13.605534,Leopoldia[1039]:13.605534)[15378]:6.430993)[15377]:1.836177)[15376]:17.390423,((Hyacinthella[1040]:28.57364,Prospero[1041]:28.57364)[15380]:0.023994,(Puschkinia[1042]:25.752631,(Hyacinthus[1043]:17.383073,(Alrawia[1044]:17.357388,Fessia[1045]:17.357388)[15383]:0.025685)[15382]:8.369558)[15381]:2.845003)[15379]:10.665493)[15375]:9.517531)[15371]:10.608148,(Pseudoprospero[1046]:58.031832,((Merwilla[1047]:37.754325,(Spetaea[1048]:20.261042,Daubenya[1049]:20.261042)[15387]:17.493283)[15386]:14.005353,((Ledebouria[1050]:32.943162,(Drimiopsis[1051]:27.635072,Resnova[1052]:27.635072)[15390]:5.30809)[15389]:13.941768,(Schizocarphus[1053]:45.936962,(Eucomis[1054]:40.674812,(Namophila[1055]:29.977104,(Lachenalia[1056]:29.960244,(Whiteheadia[1057]:25.305253,Massonia[1058]:25.305253)[15395]:4.654991)[15394]:0.01686)[15393]:10.697708)[15392]:5.26215)[15391]:0.947968)[15388]:4.874748)[15385]:6.272154)[15384]:1.356974)[15370]:10.175695)[15367]:2.110805)[15354]:4.221182)[15353]:9.916544)[15341]:3.050075)[15312]:4.201837)[15272]:2.493403)[15186]:3.990881)[15147]:5.077304)[15146]:5.203594)[15070]:3.320407)[15060]:4.8965,((Acanthocarpus[1059]:94.783354,Veltheimia[1060]:94.783354)[15397]:12.372255,(((Selenipedium[1061]:71.149656,(Cypripedium[1062]:64.807317,(Paphiopedilum[1063]:44.851744,(Phragmipedium[1064]:37.669022,Mexipedium[1065]:37.669022)[15403]:7.182722)[15402]:19.955573)[15401]:6.342339)[15400]:26.77277,((Duckeella[1066]:48.977217,(Cleistes[1067]:35.034537,(Isotria[1068]:26.297175,(Cleistesiopsis[1069]:23.430738,Pogonia[1070]:23.430738)[15408]:2.866437)[15407]:8.737362)[15406]:13.94268)[15405]:30.626987,(Lecanorchis[1071]:59.702797,((Clematepistephium[1072]:40.362603,Eriaxis[1073]:40.362603)[15411]:13.58288,(Epistephium[1074]:51.371683,(Vanilla[1075]:48.385294,((Galeola[1076]:9.625847,Cyrtosia[1077]:9.625847)[15415]:19.018111,(Pseudovanilla[1078]:17.199313,Erythrorchis[1079]:17.199313)[15416]:11.444645)[15414]:19.741336)[15413]:2.986389)[15412]:2.5738)[15410]:5.757314)[15409]:19.901407)[15404]:18.318222)[15399]:2.548501,((((((((Pseudadenia[1080]:3.703677,Teuscheria[1081]:3.703677)[15424]:13.355816,Schuitemania[1082]:17.059493)[15423]:17.578228,((Tomzanonia[1083]:20.454243,Taprobanea[1084]:20.454243)[15426]:14.131167,((Guaridendrum[1085]:10.436738,Jejewoodia[1086]:10.436738)[15428]:4.137058,(Orchigymnadenia[1087]:8.604822,Centroglossa[1088]:8.604822)[15429]:5.968974)[15427]:20.011615)[15425]:0.05231)[15422]:6.914056,(Alatiliparis[1089]:6.535098,Neotinarhiza[1090]:6.535098)[15430]:35.016679)[15421]:25.929019,((((((Vandaenopsis[1091]:18.803943,Cyanthera[1092]:18.803943)[15436]:20.046978,Isadendrum[1093]:38.850921)[15435]:3.315763,(((Calymmanthera[1094]:13.083848,(Chauliodon[1095]:1.902506,Cardiochilos[1096]:1.902506)[15440]:11.181341)[15439]:19.78248,Neotinacamptis[1097]:32.866327)[15438]:3.303452,Helonoma[1098]:36.169779)[15437]:5.996905)[15434]:16.712013,((((Gymplatanthera[1099]:11.710753,Kraenzlinella[1100]:11.710753)[15444]:1.074374,Dinklageella[1101]:12.785127)[15443]:4.782022,Chamelophyton[1102]:17.567149)[15442]:38.771068,((Pseudorhiza[1103]:16.19727,Bidoupia[1104]:16.19727)[15446]:39.164589,(((Dactylanthera[1105]:20.290207,(Halleorchis[1106]:13.86957,Seidenfadeniella[1107]:13.86957)[15450]:6.420637)[15449]:11.592288,Porrorhachis[1108]:31.882495)[15448]:18.67582,((Cephalopactis[1109]:4.973159,((Dryadorchis[1110]:2.657188,Auxopus[1111]:2.657188)[15454]:1.73089,(Plocoglottis[1112]:2.993469,Guarechea[1113]:2.993469)[15455]:1.394609)[15453]:0.585081)[15452]:26.668049,((Phragmorchis[1114]:11.772829,Ipsea[1115]:11.772829)[15457]:7.078673,(Platycoryne[1116]:15.203058,(Gymnotraunsteinera[1117]:0.43983,Schombolaelia[1118]:0.43983)[15459]:14.763229)[15458]:3.648444)[15456]:12.789706)[15451]:18.917107)[15447]:4.803543)[15445]:0.976359)[15441]:2.54048)[15433]:0.99445,((((((Dactylodenia[1119]:4.174446,Brassocattleya[1120]:4.174446)[15465]:31.284419,Devogelia[1121]:35.458865)[15464]:0.838706,(Aracamunia[1122]:12.954394,Tecophilaea[1123]:12.954394)[15466]:23.343176)[15463]:8.642489,(((Pseudocentrum[1124]:6.052595,Taeniorrhiza[1125]:6.052595)[15469]:9.029139,Erasanthe[1126]:15.081734)[15468]:1.640272,(Kipandiorchis[1127]:9.126333,(Cephalorchis[1128]:5.75277,Orchiplatanthera[1129]:5.75277)[15471]:3.373563)[15470]:7.595673)[15467]:28.218054)[15462]:3.414238,((Archivea[1130]:0.87999,Stephanothelys[1131]:0.87999)[15473]:45.531651,((Ophioglossella[1132]:1.143923,Megalorchis[1133]:1.143923)[15475]:15.517904,Roeperocharis[1134]:16.661827)[15474]:29.749813)[15472]:1.942657)[15461]:9.489699,(((((Rhynchanthe[1135]:22.637054,Vandoglossum[1136]:22.637054)[15480]:5.543457,Cybebus[1137]:28.180511)[15479]:1.917424,((Coenoemersa[1138]:0.920746,Hoehneella[1139]:0.920746)[15482]:19.408233,Papuaea[1140]:20.328979)[15481]:9.768955)[15478]:17.40584,((Triceratorhynchus[1141]:25.734215,Pseuditella[1142]:25.734215)[15484]:16.499684,((Cattleychea[1143]:0.844469,Schlimia[1144]:0.844469)[15486]:22.252242,((Orchicoeloglossum[1145]:11.78687,((Orchidactylorhiza[1146]:8.041322,Dunstervillea[1147]:8.041322)[15490]:2.600013,(Silvorchis[1148]:1.278189,(Thulinia[1149]:0.025762,Habenari[1150]:0.025762)[15492]:1.252427)[15491]:9.363146)[15489]:1.145535)[15488]:0.037835,Rhynchogyna[1151]:11.824705)[15487]:11.272007)[15485]:19.137187)[15483]:5.269876)[15477]:6.394694,((Speculantha[1152]:46.608061,((Horvatia[1153]:20.950605,(Catyclia[1154]:3.950342,Claderia[1155]:3.950342)[15497]:17.000264)[15496]:5.056596,Myrmecolaelia[1156]:26.007202)[15495]:20.60086)[15494]:1.647275,(((Aenhenrya[1157]:10.478175,(Danhatchia[1158]:5.813394,Oligophyton[1159]:5.813394)[15501]:4.664781)[15500]:12.668924,Neobolusia[1160]:23.147099)[15499]:17.089432,(Solenocentrum[1161]:7.833395,Centrostigma[1162]:7.833395)[15502]:32.403136)[15498]:8.018805)[15493]:5.643132)[15476]:3.945528)[15460]:2.029151)[15432]:2.835817,((((((Sanderella[1163]:6.767824,((Cheiradenia[1164]:0.089069,Suarezia[1165]:0.089069)[15510]:1.064909,Cleisostomopsis[1166]:1.153978)[15509]:5.613847)[15508]:26.807714,((Singchia[1167]:10.524851,(Spongiola[1168]:9.276257,Cattlianthe[1169]:9.276257)[15513]:1.248595)[15512]:9.001422,(Deceptor[1170]:13.020995,(Pseudinium[1171]:11.158895,Serapicamptis[1172]:11.158895)[15515]:1.8621)[15514]:6.505279)[15511]:14.049265)[15507]:8.400916,(Santotomasia[1173]:40.495578,(Summerhayesia[1174]:9.645666,(Laeliocattleya[1175]:7.742038,Porphyroglottis[1176]:7.742038)[15518]:1.903628)[15517]:30.849912)[15516]:1.480876)[15506]:9.142854,(Smithsonia[1177]:24.10918,((Saccolabiopsis[1178]:0.113806,Potosia[1179]:0.113806)[15521]:4.775874,(Schistotylus[1180]:0.769051,Odisha[1181]:0.769051)[15522]:4.120629)[15520]:19.2195)[15519]:27.010129)[15505]:5.443205,Eclecticus[1182]:56.562513)[15504]:0.728807,(Rhinerrhiza[1183]:46.214605,((Peristeranthus[1184]:24.233618,(((Cochlezella[1185]:0.715666,Ischnogyne[1186]:0.715666)[15528]:4.340976,(Orchiaceras[1187]:3.484357,Mobilabium[1188]:3.484357)[15529]:1.572284)[15527]:2.063569,(Nephrangis[1189]:6.078369,Ambrella[1190]:6.078369)[15530]:1.041841)[15526]:17.113408)[15525]:21.3914,(((((Degranvillea[1191]:0.839149,Orestias[1192]:0.839149)[15535]:1.178786,Aglossorrhyncha[1193]:2.017935)[15534]:12.357553,Anacamptiplatanthera[1194]:14.375489)[15533]:14.963424,Bensteinia[1195]:29.338912)[15532]:15.695945,Adamantinia[1196]:45.034857)[15531]:0.59016)[15524]:0.589588)[15523]:11.076715)[15503]:5.417645)[15431]:4.771832)[15420]:2.013605,((((Didymoplexiopsis[1197]:0.032764,Pygmaeorchis[1198]:0.032764)[15539]:5.876747,(Dactylocamptis[1199]:4.668648,Calassodia[1200]:4.668648)[15540]:1.240863)[15538]:34.27092,(Lycamerlycaste[1201]:30.300919,(Orchiserapias[1202]:2.811589,Stereosandra[1203]:2.811589)[15542]:27.48933)[15541]:9.879511)[15537]:6.117611,(((Chamaeanthus[1204]:3.206128,Epicattleya[1205]:3.206128)[15545]:34.945983,(Anacamptorchis[1206]:20.379085,Distylodon[1207]:20.379085)[15546]:17.773026)[15544]:7.623999,((Serapirhiza[1208]:16.569654,Veyretella[1209]:16.569654)[15548]:5.369055,((Stalkya[1210]:4.351896,Miltonidium[1211]:4.351896)[15550]:13.271597,((Pescatoscaphe[1212]:2.487839,Papillilabium[1213]:2.487839)[15552]:4.364741,Eurycentrum[1214]:6.85258)[15551]:10.770914)[15549]:4.315215)[15547]:23.837401)[15543]:0.521933)[15536]:23.19636)[15419]:8.496288,((Gymnanacamptis[1215]:21.517738,(Fuertesiella[1216]:14.151016,Hadrocattleya[1217]:14.151016)[15555]:7.366722)[15554]:39.691223,((((Cypholoron[1218]:0.044085,Warreella[1219]:0.044085)[15559]:13.234473,Orchinea[1220]:13.278558)[15558]:6.841138,(Diglyphosa[1221]:11.98512,Orchimantoglossum[1222]:11.98512)[15560]:8.134577)[15557]:34.138793,((Didymoplexiella[1223]:0.513263,Psytonia[1224]:0.513263)[15562]:2.860438,Dracomonticola[1225]:3.373701)[15561]:50.884788)[15556]:6.950471)[15553]:16.781729)[15418]:21.701725,((Apostasia[1226]:53.590438,Neuwiedia[1227]:53.590438)[15564]:39.200782,(((Pogoniopsis[1228]:68.200599,Epipogium[1229]:68.200599)[15567]:16.098341,(Codonorchis[1230]:80.391642,(((Disperis[1231]:63.300873,Brownleea[1232]:63.300873)[15571]:4.19612,(Pachites[1233]:63.99527,((Huttonaea[1234]:53.321235,Disa[1235]:53.321235)[15574]:4.16976,((Corycium[1236]:50.394199,(Pterygodium[1237]:42.594315,(Evotella[1238]:31.385629,Ceratandra[1239]:31.385629)[15578]:11.208686)[15577]:7.799884)[15576]:7.086402,(Satyrium[1240]:52.320159,(Bartholina[1241]:52.304347,(((Physoceras[1242]:38.201851,(Arnottia[1243]:34.440884,Cynorkis[1244]:34.440884)[15584]:3.760967)[15583]:2.852757,((Benthamia[1245]:4.849505,Tylostigma[1246]:4.849505)[15586]:35.49977,(((Hsenhsua[1247]:33.112507,Herminium[1248]:33.112507)[15589]:6.373845,(Peristylus[1249]:36.745078,(Pecteilis[1250]:2.255703,Cooktownia[1251]:2.255703)[15591]:34.489375)[15590]:2.741274)[15588]:0.847229,((Habenaria[1252]:33.503801,Bonatea[1253]:33.503801)[15593]:4.601323,(Diplomeris[1254]:35.335527,(Gennaria[1255]:18.760694,Dithrix[1256]:18.760694)[15595]:16.574833)[15594]:2.769597)[15592]:2.228457)[15587]:0.015694)[15585]:0.705333)[15582]:6.484072,((Holothrix[1257]:42.387754,Stenoglottis[1258]:42.387754)[15597]:4.244248,(Schizochilus[1259]:44.522996,(Brachycorythis[1260]:40.91009,((Sirindhornia[1261]:33.928504,(Hemipilia[1262]:26.813284,((Tsaiorchis[1263]:21.54886,Shizhenia[1264]:21.54886)[15604]:2.444976,(Neottianthe[1265]:14.577803,Ponerorchis[1266]:14.577803)[15605]:9.416033)[15603]:2.819448)[15602]:7.11522)[15601]:6.279568,((Traunsteinera[1267]:12.025592,Chamorchis[1268]:12.025592)[15607]:23.761864,(((Steveniella[1269]:24.749372,Ophrys[1270]:24.749372)[15610]:4.311182,(Himantoglossum[1271]:26.064623,(Serapias[1272]:23.529055,Anacamptis[1273]:23.529055)[15612]:2.535568)[15611]:2.995931)[15609]:5.49025,((Orchis[1274]:30.873963,Neotinea[1275]:30.873963)[15614]:3.416286,((Dactylorhiza[1276]:26.615002,Gymnadenia[1277]:26.615002)[15616]:4.59637,(Galearis[1278]:28.939679,(Pseudorchis[1279]:28.42982,(Piperia[1280]:23.591754,Platanthera[1281]:23.591754)[15619]:4.838066)[15618]:0.509859)[15617]:2.271693)[15615]:3.078877)[15613]:0.260555)[15608]:1.236652)[15606]:4.420616)[15600]:0.702018)[15599]:3.612906)[15598]:2.109006)[15596]:0.906678)[15581]:4.765667)[15580]:0.015812)[15579]:5.160442)[15575]:0.010394)[15573]:6.504275)[15572]:3.501723)[15570]:10.724128,((((((Corybas[1282]:41.798375,Cyrtostylis[1283]:41.798375)[15625]:8.443872,(Acianthus[1284]:33.128946,Stigmatodactylus[1285]:33.128946)[15626]:17.113301)[15624]:12.166747,(Microtis[1286]:53.884891,(Rhizanthella[1287]:47.891479,(Prasophyllum[1288]:34.2581,Genoplesium[1289]:34.2581)[15629]:13.633379)[15628]:5.993412)[15627]:8.524103)[15623]:1.149605,(Adenochilus[1290]:60.373636,(Eriochilus[1291]:49.481721,(Leptoceras[1292]:26.785655,(Praecoxanthus[1293]:23.392085,((Cyanicula[1294]:12.761342,(Ericksonella[1295]:11.055254,Caladenia[1296]:11.055254)[15636]:1.706088)[15635]:2.9453,(Pheladenia[1297]:14.361877,(Elythranthera[1298]:8.556521,Glossodia[1299]:8.556521)[15638]:5.805356)[15637]:1.344765)[15634]:7.685443)[15633]:3.39357)[15632]:22.696066)[15631]:10.891915)[15630]:3.184963)[15622]:2.742535,((Townsonia[1300]:54.292584,(Diuris[1301]:32.629104,(Didymoplexis[1302]:20.064915,Orthoceras[1303]:20.064915)[15642]:12.564189)[15641]:21.66348)[15640]:8.65868,((Coilochilus[1304]:50.233369,Cryptostylis[1305]:50.233369)[15644]:9.381073,(Aporostylis[1306]:49.811418,((Calochilus[1307]:17.890822,(Epiblema[1308]:11.068485,Thelymitra[1309]:11.068485)[15648]:6.822337)[15647]:28.573761,(Leporella[1310]:43.649343,((Lyperanthus[1311]:33.82127,Pyrorchis[1312]:33.82127)[15651]:7.452989,((Burnettia[1313]:36.658783,(Waireia[1314]:30.711904,Rimacola[1315]:30.711904)[15654]:5.946879)[15653]:2.777699,(Megastylis[1316]:37.221716,(Arthrochilus[1317]:29.866132,(Spiculaea[1318]:28.004951,(Chiloglottis[1319]:25.06105,(Caleana[1320]:24.017568,Drakaea[1321]:24.017568)[15659]:1.043482)[15658]:2.943901)[15657]:1.861181)[15656]:7.355584)[15655]:2.214766)[15652]:1.837777)[15650]:2.375084)[15649]:2.81524)[15646]:3.346835)[15645]:9.803024)[15643]:3.336822)[15639]:3.34987)[15621]:8.814734,((Chloraea[1322]:42.031643,(Gavilea[1323]:39.973638,Bipinnula[1324]:39.973638)[15662]:2.058005)[15661]:22.231008,(Pterostylis[1325]:61.394261,((Pachyplectron[1326]:54.54016,((Platylepis[1327]:38.787551,(((Ligeophila[1328]:12.496368,Microchilus[1329]:12.496368)[15670]:8.259135,(Aspidogyne[1330]:18.839987,Kreodanthus[1331]:18.839987)[15671]:1.915516)[15669]:16.9108,((Erythrodes[1332]:29.872528,Goodyera[1333]:29.872528)[15673]:6.410897,(Hylophila[1334]:30.784687,Lepidogyne[1335]:30.784687)[15674]:5.498738)[15672]:1.382878)[15668]:1.121248)[15667]:4.73595,(Gonatostylis[1336]:41.802953,(Herpysma[1337]:37.815131,(Orchipedum[1338]:36.054375,((Cheirostylis[1339]:30.691442,Hetaeria[1340]:30.691442)[15679]:4.770213,(((Rhomboda[1341]:29.154857,Cystorchis[1342]:29.154857)[15682]:4.737981,(Zeuxine[1343]:31.479724,Vrydagzynea[1344]:31.479724)[15683]:2.413114)[15681]:0.011131,(Anoectochilus[1345]:32.5937,(Ludisia[1346]:30.356445,((Macodes[1347]:21.995288,Dossinia[1348]:21.995288)[15687]:6.651755,(Chamaegastrodia[1349]:24.355744,(Pristiglottis[1350]:17.044544,(Myrmechis[1351]:10.763227,(Kuhlhasseltia[1352]:10.12251,Odontochilus[1353]:10.12251)[15691]:0.640717)[15690]:6.281317)[15689]:7.3112)[15688]:4.291299)[15686]:1.709402)[15685]:2.237255)[15684]:1.310269)[15680]:1.557686)[15678]:0.59272)[15677]:1.760756)[15676]:3.987822)[15675]:1.720548)[15666]:11.016659)[15665]:4.785882,(Achlydosa[1354]:56.755639,(Galeottiella[1355]:47.682011,(Manniella[1356]:41.028469,(Discyphus[1357]:37.626016,((Stenoptera[1358]:29.120769,(Altensteinia[1359]:25.447735,(Gomphichis[1360]:22.984274,(Porphyrostachys[1361]:15.500217,(Myrosmodes[1362]:6.780348,Aa[1363]:6.780348)[15701]:8.719869)[15700]:7.484057)[15699]:2.463461)[15698]:3.673034)[15697]:7.754715,(((Prescottia[1364]:32.195544,Galeoglossum[1365]:32.195544)[15704]:2.445795,(Pterichis[1366]:26.522374,(Cranichis[1367]:18.708008,(Ponthieva[1368]:4.539383,Baskervilla[1369]:4.539383)[15707]:14.168625)[15706]:7.814366)[15705]:8.118965)[15703]:1.289796,(Cotylolabium[1370]:26.893362,(((Buchtienia[1371]:18.096437,Thelyschista[1372]:18.096437)[15711]:2.119506,(Stenorrhynchos[1373]:20.190035,((Nothostele[1374]:13.872288,Eltroplectris[1375]:13.872288)[15714]:3.674824,((Pteroglossa[1376]:12.814859,Mesadenella[1377]:12.814859)[15716]:2.167051,(Lyroglossa[1378]:12.67277,(Sacoila[1379]:6.805311,Skeptrostachys[1380]:6.805311)[15718]:5.867459)[15717]:2.30914)[15715]:2.565202)[15713]:2.642923)[15712]:0.025908)[15710]:5.131182,((Coccineorchis[1381]:23.47536,(Sauroglossum[1382]:21.025023,((Cyclopogon[1383]:13.753842,Veyretia[1384]:13.753842)[15723]:5.769627,((Pelexia[1385]:12.300831,Odontorrhynchus[1386]:12.300831)[15725]:3.281368,(Brachystele[1387]:14.023445,Sarcoglottis[1388]:14.023445)[15726]:1.558754)[15724]:3.94127)[15722]:1.501554)[15721]:2.450337)[15720]:1.701751,((Hapalorchis[1389]:21.923784,(Quechua[1390]:20.053568,(Lankesterella[1391]:17.157071,Eurystyles[1392]:17.157071)[15730]:2.896497)[15729]:1.870216)[15728]:1.194939,(((Microthelys[1393]:6.07552,Funkiella[1394]:6.07552)[15733]:9.03394,((Svenkoeltzia[1395]:7.067135,Sotoa[1396]:7.067135)[15735]:2.218574,(Beloglottis[1397]:8.091714,Aulosepalum[1398]:8.091714)[15736]:1.193995)[15734]:5.823751)[15732]:2.584714,(Schiedeella[1399]:15.959741,((Pseudogoodyera[1400]:12.212126,(Deiregyne[1401]:6.691705,Dichromanthus[1402]:6.691705)[15740]:5.520421)[15739]:1.323891,((Physogyne[1403]:12.310877,Mesadenus[1404]:12.310877)[15742]:0.841665,(Kionophyton[1405]:10.754396,Spiranthes[1406]:10.754396)[15743]:2.398146)[15741]:0.383475)[15738]:2.423724)[15737]:1.734433)[15731]:5.424549)[15727]:2.058388)[15719]:0.170014)[15709]:1.546237)[15708]:9.037773)[15702]:0.944349)[15696]:0.750532)[15695]:3.402453)[15694]:6.653542)[15693]:9.073628)[15692]:2.570403)[15664]:2.068219)[15663]:2.86839)[15660]:10.853217)[15620]:3.105253)[15569]:2.170521)[15568]:3.907298)[15566]:3.36831,(((Aphyllorchis[1407]:67.288808,(Limodorum[1408]:62.673099,Epipactis[1409]:62.673099)[15747]:4.615709)[15746]:3.971549,(Cephalanthera[1410]:69.342111,(Listera[1411]:41.577714,Neottia[1412]:41.577714)[15749]:27.764397)[15748]:1.918246)[15745]:13.335208,(Palmorchis[1413]:82.069297,(((Elleanthus[1414]:41.640975,(Brasolia[1415]:33.957429,(Epilyna[1416]:33.924095,(Sobralia[1417]:26.078698,Sertifera[1418]:26.078698)[15756]:7.845397)[15755]:0.033334)[15754]:7.683546)[15753]:37.484431,(Xerorchis[1419]:75.789004,((Diceratostele[1420]:62.980276,Nervilia[1421]:62.980276)[15759]:11.631089,(Psilochilus[1422]:55.192082,(Monophyllorchis[1423]:46.033606,Triphora[1424]:46.033606)[15761]:9.158476)[15760]:19.419283)[15758]:1.177639)[15757]:3.336402)[15752]:1.140481,((Tropidia[1425]:64.089133,(Kalimantanorchis[1426]:56.243609,Corymborkis[1427]:56.243609)[15764]:7.845524)[15763]:14.34732,(Thaia[1428]:75.840388,(((Arundina[1429]:66.243764,(Anthogonium[1430]:56.920326,(Calopogon[1431]:37.722403,(Eleorchis[1432]:30.278996,Arethusa[1433]:30.278996)[15771]:7.443407)[15770]:19.197923)[15769]:9.323438)[15768]:4.996067,(Dilochia[1434]:67.228221,((Thuniopsis[1435]:51.34343,Bletilla[1436]:51.34343)[15774]:13.917866,((Glomera[1437]:57.647503,Thunia[1438]:57.647503)[15776]:4.418969,(Pleione[1439]:53.181226,((Entomophobia[1440]:41.91002,(Gynoglottis[1441]:41.880508,((Geesinkorchis[1442]:29.144552,Nabaluia[1443]:29.144552)[15782]:5.75791,(Chelonistele[1444]:34.868155,(Dendrochilum[1445]:13.523438,Bracisepalum[1446]:13.523438)[15784]:21.344717)[15783]:0.034307)[15781]:6.978046)[15780]:0.029512)[15779]:7.611046,(Bulleyia[1447]:35.27885,((Panisea[1448]:23.243361,Dickasonia[1449]:23.243361)[15787]:5.63173,(Pholidota[1450]:22.39185,(Coelogyne[1451]:18.104777,(Otochilus[1452]:12.520679,Neogyna[1453]:12.520679)[15790]:5.584098)[15789]:4.287073)[15788]:6.483241)[15786]:6.403759)[15785]:14.242216)[15778]:3.66016)[15777]:8.885246)[15775]:3.194824)[15773]:1.966925)[15772]:4.01161)[15767]:2.959223,(((Eriodes[1454]:64.079727,Acanthophippium[1455]:64.079727)[15793]:3.041866,((Cephalantheropsis[1456]:46.771427,(Calanthe[1457]:27.508611,(Gastrorchis[1458]:21.984525,Phaius[1459]:21.984525)[15797]:5.524086)[15796]:19.262816)[15795]:17.292288,((Ancistrochilus[1460]:41.531487,Spathoglottis[1461]:41.531487)[15799]:19.695558,((Hancockia[1462]:51.060781,Ania[1463]:51.060781)[15801]:6.384707,((Tainia[1464]:36.901764,Nephelaphyllum[1465]:36.901764)[15803]:9.928439,(Pilophyllum[1466]:40.869295,(Collabium[1467]:40.815642,(Risleya[1468]:32.225217,Chrysoglossum[1469]:32.225217)[15806]:8.590425)[15805]:0.053653)[15804]:5.960908)[15802]:10.615285)[15800]:3.781557)[15798]:2.83667)[15794]:3.057878)[15792]:5.493615,((Ridleyella[1470]:65.32294,((Thelasis[1471]:22.756949,(Phreatia[1472]:13.643383,Octarrhena[1473]:13.643383)[15811]:9.113566)[15810]:38.539323,((Conchidium[1474]:33.97254,(Stolzia[1475]:30.181767,Porpax[1476]:30.181767)[15814]:3.790773)[15813]:23.006471,((Pseuderia[1477]:46.95702,(Poaephyllum[1478]:20.795693,(Appendicula[1479]:17.936788,Podochilus[1480]:17.936788)[15818]:2.858905)[15817]:26.161327)[15816]:5.848351,(Pinalia[1481]:28.493476,((Oxystophyllum[1482]:22.898644,Cryptochilus[1483]:22.898644)[15821]:5.043495,(((Trichotosia[1484]:17.313447,Eria[1485]:17.313447)[15824]:9.489345,(Callostylis[1486]:25.724791,(Epiblastus[1487]:23.124975,Mediocalcar[1488]:23.124975)[15826]:2.599816)[15825]:1.078001)[15823]:1.109624,((Campanulorchis[1489]:18.216759,Mycaranthes[1490]:18.216759)[15828]:6.577317,(Ascidieria[1491]:19.763532,((Sarcostoma[1492]:11.73536,Ceratostylis[1493]:11.73536)[15831]:6.361609,(Bryobium[1494]:11.321169,Notheria[1495]:11.321169)[15832]:6.7758)[15830]:1.666563)[15829]:5.030544)[15827]:3.11834)[15822]:0.029723)[15820]:0.551337)[15819]:24.311895)[15815]:4.17364)[15812]:4.317261)[15809]:4.026668)[15808]:7.099952,(((Coelia[1496]:66.214901,(((Dactylostalix[1497]:32.712315,Ephippianthus[1498]:32.712315)[15838]:26.183453,((Changnienia[1499]:41.383735,(Tipularia[1500]:16.135404,Didiciea[1501]:16.135404)[15841]:25.248331)[15840]:14.103609,(Calypso[1502]:49.582878,(Yunorchis[1503]:21.770717,Yoania[1504]:21.770717)[15843]:27.812161)[15842]:5.904466)[15839]:3.408424)[15837]:3.878964,(Govenia[1505]:55.348976,(Aplectrum[1506]:45.499279,((Danxiaorchis[1507]:43.205244,Cremastra[1508]:43.205244)[15847]:1.6276,(Oreorchis[1509]:38.398827,(Wullschlaegelia[1510]:34.965195,Corallorhiza[1511]:34.965195)[15849]:3.433632)[15848]:6.434017)[15846]:0.666435)[15845]:9.849697)[15844]:7.425756)[15836]:3.440169)[15835]:2.573185,(((Nemaconia[1512]:43.44708,(Helleriella[1513]:38.950675,(Ponera[1514]:29.154955,Isochilus[1515]:29.154955)[15854]:9.79572)[15853]:4.496405)[15852]:17.558941,(Chysis[1516]:55.122894,(Bletia[1517]:33.917063,(Basiphyllaea[1518]:24.65485,Hexalectris[1519]:24.65485)[15857]:9.262213)[15856]:21.205831)[15855]:5.883127)[15851]:1.946517,((Arpophyllum[1520]:46.04903,(Artorima[1521]:26.326299,((Myrmecophila[1522]:18.251908,Laelia[1523]:18.251908)[15862]:6.932189,((Domingoa[1524]:15.42212,Homalopetalum[1525]:15.42212)[15864]:7.104545,((Hagsatera[1526]:18.135317,(Pseudolaelia[1527]:16.113906,((Constantia[1528]:14.048766,Isabelia[1529]:14.048766)[15869]:1.149424,(Loefgrenianthus[1530]:14.441858,Leptotes[1531]:14.441858)[15870]:0.756332)[15868]:0.915716)[15867]:2.021411)[15866]:0.452529,(((Meiracyllium[1532]:15.986187,((Cattleya[1533]:13.8764,Brassavola[1534]:13.8764)[15875]:1.33174,(Guarianthe[1535]:13.827507,Rhyncholaelia[1536]:13.827507)[15876]:1.380633)[15874]:0.778047)[15873]:1.57029,((Microepidendrum[1537]:12.70881,Barkeria[1538]:12.70881)[15878]:2.566487,(Epidendrum[1539]:14.521477,(Caularthron[1540]:14.19295,Orleanesia[1541]:14.19295)[15880]:0.328527)[15879]:0.75382)[15877]:2.28118)[15872]:0.849128,(((Jacquiniella[1542]:11.225004,Acrorchis[1543]:11.225004)[15883]:5.18454,(Scaphyglottis[1544]:14.433259,Dimerandra[1545]:14.433259)[15884]:1.976285)[15882]:1.572143,(((Oestlundia[1546]:15.051304,Encyclia[1547]:15.051304)[15887]:1.959995,(Prosthechea[1548]:16.126097,(Alamania[1549]:9.528292,Amoana[1550]:9.528292)[15889]:6.597805)[15888]:0.885202)[15886]:0.952582,((Dinema[1551]:12.595714,Nidema[1552]:12.595714)[15891]:4.180839,(Broughtonia[1553]:11.135797,(Quisqueya[1554]:10.376472,(Tetramicra[1555]:9.741195,Psychilis[1556]:9.741195)[15894]:0.635277)[15893]:0.759325)[15892]:5.640756)[15890]:1.187328)[15885]:0.017806)[15881]:0.423918)[15871]:0.182241)[15865]:3.938819)[15863]:2.657432)[15861]:1.142202)[15860]:19.722731)[15859]:14.25996,((Dilomilis[1557]:25.146859,Neocogniauxia[1558]:25.146859)[15896]:24.798726,((Brachionidium[1559]:39.766375,(Sansonia[1560]:28.541977,Octomeria[1561]:28.541977)[15899]:11.224398)[15898]:4.942429,(((Echinosepala[1562]:20.292991,Myoxanthus[1563]:20.292991)[15902]:18.193811,(Dresslerella[1564]:37.227389,(Restrepia[1565]:33.62651,(Pleurothallopsis[1566]:31.920439,(Restrepiella[1567]:28.04334,Barbosella[1568]:28.04334)[15906]:3.877099)[15905]:1.706071)[15904]:3.600879)[15903]:1.259413)[15901]:3.11077,(Acianthera[1569]:38.761414,(((Zootrophion[1570]:25.575051,(Lankesteriana[1571]:22.488976,Trichosalpinx[1572]:22.488976)[15911]:3.086075)[15910]:1.297516,(Anathallis[1573]:25.645626,((Lepanthes[1574]:14.959184,Draconanthes[1575]:14.959184)[15914]:5.908903,(Frondaria[1576]:17.807901,Lepanthopsis[1577]:17.807901)[15915]:3.060186)[15913]:4.777539)[15912]:1.226941)[15909]:8.287675,((Phloeophila[1578]:29.542884,(Trisetella[1579]:23.349141,(Dracula[1580]:18.023952,(Porroglossum[1581]:14.799497,(Diodonopsis[1582]:12.30534,Masdevallia[1583]:12.30534)[15921]:2.494157)[15920]:3.224455)[15919]:5.325189)[15918]:6.193743)[15917]:1.769971,((Pabstiella[1584]:22.958341,(Pleurothallis[1585]:21.402918,(Dracontia[1586]:14.813596,Stelis[1587]:14.813596)[15925]:6.589322)[15924]:1.555423)[15923]:4.274954,(Andinia[1588]:25.030282,(Dryadella[1589]:20.514823,(Muscarella[1590]:17.998571,((Teagueia[1591]:11.540757,Platystele[1592]:11.540757)[15930]:3.188614,(Scaphosepalum[1593]:13.125563,Specklinia[1594]:13.125563)[15931]:1.603808)[15929]:3.2692)[15928]:2.516252)[15927]:4.515459)[15926]:2.203013)[15922]:4.07956)[15916]:3.847387)[15908]:3.601172)[15907]:2.836158)[15900]:3.111232)[15897]:5.236781)[15895]:10.363405)[15858]:2.643548)[15850]:5.835548)[15834]:2.427507,(((Dendrobium[1595]:60.540387,(Monomeria[1596]:21.798435,Bulbophyllum[1597]:21.798435)[15935]:38.741952)[15934]:6.969323,((Stichorkis[1598]:42.684578,(Oberonia[1599]:20.726897,Hippeophyllum[1600]:20.726897)[15938]:21.957681)[15937]:9.833609,((Dienia[1601]:31.336644,(Liparis[1602]:5.64255,Crepidium[1603]:5.64255)[15941]:25.694094)[15940]:10.192728,(Oberonioides[1604]:34.050521,((Malaxis[1605]:30.71406,Hammarbya[1606]:30.71406)[15944]:0.009778,(Crossoliparis[1607]:28.870626,(Tamayorkis[1608]:22.584794,Crossoglossa[1609]:22.584794)[15946]:6.285832)[15945]:1.853212)[15943]:3.326683)[15942]:7.478851)[15939]:10.988815)[15936]:14.991523)[15933]:2.499963,((Agrostophyllum[1610]:56.86573,Earina[1611]:56.86573)[15948]:10.722176,(((Polystachya[1612]:59.1004,Bromheadia[1613]:59.1004)[15951]:2.639449,((Hederorkis[1614]:50.117151,(Adrorhizon[1615]:30.978704,Sirhookera[1616]:30.978704)[15954]:19.138447)[15953]:10.313519,(((Aeranthes[1617]:31.279716,((Lemurorchis[1618]:23.768746,Jumellea[1619]:23.768746)[15959]:2.759983,(Sobennikoffia[1620]:23.936493,(Angraecum[1621]:19.917017,Oeoniella[1622]:19.917017)[15961]:4.019476)[15960]:2.592236)[15958]:4.750987)[15957]:15.104548,((Beclardia[1623]:38.250102,(Lemurella[1624]:36.453572,(Neobathiea[1625]:20.571525,(Oeonia[1626]:12.700052,Cryptopus[1627]:12.700052)[15966]:7.871473)[15965]:15.882047)[15964]:1.79653)[15963]:2.669104,((Campylocentrum[1628]:25.177572,Dendrophylax[1629]:25.177572)[15968]:13.446172,(Diaphananthe[1630]:37.962513,(((Solenangis[1631]:32.279587,Calyptrochilum[1632]:32.279587)[15972]:3.340097,(Ancistrorhynchus[1633]:31.24808,(Bolusiella[1634]:29.824346,Microcoelia[1635]:29.824346)[15974]:1.423734)[15973]:4.371604)[15971]:0.303098,((Eurychone[1636]:23.191309,Aerangis[1637]:23.191309)[15976]:11.032136,(((Sphyrarhynchus[1638]:20.292324,(Mystacidium[1639]:18.270873,Angraecopsis[1640]:18.270873)[15980]:2.021451)[15979]:4.318266,(Margelliantha[1641]:21.881597,(Rhipidoglossum[1642]:18.334301,Cribbia[1643]:18.334301)[15982]:3.547296)[15981]:2.728993)[15978]:6.792332,((Podangis[1644]:18.969593,Cyrtorchis[1645]:18.969593)[15984]:5.337041,(Rangaeris[1646]:22.177802,(Tridactyle[1647]:19.579643,(Ypsilopus[1648]:16.903447,(Plectrelminthus[1649]:13.095152,Listrostachys[1650]:13.095152)[15988]:3.808295)[15987]:2.676196)[15986]:2.598159)[15985]:2.128832)[15983]:7.096288)[15977]:2.820523)[15975]:1.699337)[15970]:2.039731)[15969]:0.661231)[15967]:2.295462)[15962]:5.465058)[15956]:8.523176,((((Chenorchis[1651]:32.788441,(Holcoglossum[1652]:27.142954,Pendulorchis[1653]:27.142954)[15993]:5.645487)[15992]:1.842158,((Luisia[1654]:27.881051,Papilionanthe[1655]:27.881051)[15995]:4.599852,(Euanthe[1656]:32.442573,(Neofinetia[1657]:29.50949,(Seidenfadenia[1658]:19.350715,Vanda[1659]:19.350715)[15998]:10.158775)[15997]:2.933083)[15996]:0.03833)[15994]:2.149696)[15991]:7.036877,(Paraphalaenopsis[1660]:40.308683,((Rhynchostylis[1661]:36.918356,(Esmeralda[1662]:33.967989,(Arachnis[1663]:31.526082,(Aerides[1664]:29.638211,(Renanthera[1665]:29.25058,Renantherella[1666]:29.25058)[16005]:0.387631)[16004]:1.887871)[16003]:2.441907)[16002]:2.950367)[16001]:2.514923,((Vandopsis[1667]:34.156206,((Pelatantheria[1668]:23.851205,Schoenorchis[1669]:23.851205)[16009]:7.386997,((Omoea[1670]:27.360239,Malleola[1671]:27.360239)[16011]:2.507761,((Uncifera[1672]:25.259035,Robiquetia[1673]:25.259035)[16013]:4.422896,((Smitinandia[1674]:27.373513,Sarcophyton[1675]:27.373513)[16015]:0.839295,((Stereochilus[1676]:22.69154,Cleisostoma[1677]:22.69154)[16017]:2.530988,(Cleisocentron[1678]:21.409413,Sarcoglyphis[1679]:21.409413)[16018]:3.813115)[16016]:2.99028)[16014]:1.469123)[16012]:0.186069)[16010]:1.370202)[16008]:2.918004)[16007]:1.402065,((Microsaccus[1680]:26.437301,(Dimorphorchis[1681]:23.625418,(Sarcochilus[1682]:19.98657,Cleisomeria[1683]:19.98657)[16022]:3.638848)[16021]:2.811883)[16020]:7.278265,(Diploprora[1684]:33.687325,((Pomatocalpa[1685]:27.82531,(Gastrochilus[1686]:23.279982,Haraella[1687]:23.279982)[16026]:4.545328)[16025]:5.825369,((Ceratochilus[1688]:19.822376,(Ventricularia[1689]:19.784179,(Trichoglottis[1690]:18.43145,Staurochilus[1691]:18.43145)[16030]:1.352729)[16029]:0.038197)[16028]:11.294559,(Cottonia[1692]:31.066837,((Adenoncos[1693]:23.146871,Micropera[1694]:23.146871)[16033]:1.519767,(Acampe[1695]:19.208315,Diplocentrum[1696]:19.208315)[16034]:5.458323)[16032]:6.400199)[16031]:0.050098)[16027]:2.533744)[16024]:0.036646)[16023]:0.028241)[16019]:1.842705)[16006]:3.875008)[16000]:0.875404)[15999]:1.358793)[15990]:1.52087,(((Ornithochilus[1697]:35.021279,Hygrochilus[1698]:35.021279)[16037]:0.973872,((Sarcanthopsis[1699]:6.275624,Phalaenopsis[1700]:6.275624)[16039]:22.59692,(Nothodoritis[1701]:16.113135,Lesliea[1702]:16.113135)[16040]:12.759409)[16038]:7.122607)[16036]:6.631761,(Thrixspermum[1703]:41.620025,(((Chiloschista[1704]:28.729235,(Brachypeza[1705]:13.46525,Taeniophyllum[1706]:13.46525)[16045]:15.263985)[16044]:9.826871,(Pteroceras[1707]:16.224249,(Ascochilus[1708]:11.018481,(Ascochilopsis[1709]:10.990168,Grosourdya[1710]:10.990168)[16048]:0.028313)[16047]:5.205768)[16046]:22.331857)[16043]:0.809705,(((Rhinerrhizopsis[1711]:25.48552,Bogoria[1712]:25.48552)[16051]:11.606027,((Plectorrhiza[1713]:34.78587,Drymoanthus[1714]:34.78587)[16053]:0.013156,(Microtatorchis[1715]:31.618269,Gunnarella[1716]:31.618269)[16054]:3.180757)[16052]:2.292521)[16050]:0.014595,(Parapteroceras[1717]:29.430808,((Pennilabium[1718]:13.951574,(Biermannia[1719]:12.640243,Chroniochilus[1720]:12.640243)[16058]:1.311331)[16057]:12.931719,(Hymenorchis[1721]:24.274179,(Trachoma[1722]:23.332532,(Amesiella[1723]:22.041556,(Saccolabium[1724]:20.365008,((Ceratocentron[1725]:13.3364,Tuberolabium[1726]:13.3364)[16064]:4.302891,(Dyakia[1727]:12.393601,(Cryptopylos[1728]:8.997033,Macropodanthus[1729]:8.997033)[16066]:3.396568)[16065]:5.24569)[16063]:2.725717)[16062]:1.676548)[16061]:1.290976)[16060]:0.941647)[16059]:2.609114)[16056]:2.547515)[16055]:7.675334)[16049]:2.259669)[16042]:2.254214)[16041]:1.006887)[16035]:0.561434)[15989]:11.719094)[15955]:5.52323)[15952]:1.309179)[15950]:4.807429,(((Uleiorchis[1730]:20.998515,Gastrodia[1731]:20.998515)[16069]:36.693681,(Cymbidium[1732]:50.754396,((Acriopsis[1733]:40.438322,Grammatophyllum[1734]:40.438322)[16072]:3.273383,(Thecopus[1735]:18.921494,Thecostele[1736]:18.921494)[16073]:24.790211)[16071]:7.042691)[16070]:6.9378)[16068]:3.052642,(Dipodium[1737]:58.641029,(Cyrtopodium[1738]:56.54231,((Imerinaea[1739]:52.945824,((Ansellia[1740]:41.183076,Graphorkis[1741]:41.183076)[16079]:7.480305,(Cymbidiella[1742]:33.21271,(Acrolophia[1743]:31.652801,((Eulophiella[1744]:19.393674,(Grammangis[1745]:16.526493,Paralophia[1746]:16.526493)[16084]:2.867181)[16083]:7.829313,(Orthochilus[1747]:25.294662,(Oeceoclades[1748]:24.554547,(Eulophia[1749]:21.001721,Geodorum[1750]:21.001721)[16087]:3.552826)[16086]:0.740115)[16085]:1.928325)[16082]:4.429814)[16081]:1.559909)[16080]:15.450671)[16078]:4.282443)[16077]:1.865524,(((Grobya[1751]:26.298268,Cyanaeorchis[1752]:26.298268)[16090]:8.757713,(Galeandra[1753]:32.005053,((Clowesia[1754]:20.286182,Catasetum[1755]:20.286182)[16093]:6.59012,(Dressleria[1756]:19.007439,(Mormodes[1757]:14.743347,Cycnoches[1758]:14.743347)[16095]:4.264092)[16094]:7.868863)[16092]:5.128751)[16091]:3.050928)[16089]:19.478078,(((Eriopsis[1759]:48.718448,(((Guanchezia[1760]:42.709464,(Ornithidium[1761]:35.504313,(Inti[1762]:33.202497,(Maxillaria[1763]:30.109062,Sauvetrea[1764]:30.109062)[16104]:3.093435)[16103]:2.301816)[16102]:7.205151)[16101]:0.033937,((Neomoorea[1765]:37.100348,Xylobium[1766]:37.100348)[16106]:1.50315,(Lycaste[1767]:27.02225,(Sudamerlycaste[1768]:23.83645,(Anguloa[1769]:0.081456,Pachystoma[1770]:0.081456)[16109]:23.754994)[16108]:3.1858)[16107]:11.581248)[16105]:4.139903)[16100]:3.091164,((Scuticaria[1771]:38.412408,(Bifrenaria[1772]:36.569607,(Rudolfiella[1773]:34.757186,Hylaeorchis[1774]:34.757186)[16113]:1.812421)[16112]:1.842801)[16111]:6.602604,((Peristeria[1775]:28.617413,(Lycomormium[1776]:24.023889,Coeliopsis[1777]:24.023889)[16116]:4.593524)[16115]:13.863961,(Braemia[1778]:39.827451,((Gongora[1779]:27.222973,Cirrhaea[1780]:27.222973)[16119]:9.833034,(((Embreea[1781]:22.876059,Stanhopea[1782]:22.876059)[16122]:3.415503,(Coryanthes[1783]:23.139722,Sievekingia[1784]:23.139722)[16123]:3.15184)[16121]:8.408485,((Paphinia[1785]:21.240115,(Horichia[1786]:18.41841,(Houlletia[1787]:16.637694,(Trevoria[1788]:11.737501,Schlimmia[1789]:11.737501)[16128]:4.900193)[16127]:1.780716)[16126]:2.821705)[16125]:13.440722,((Lacaena[1790]:24.567814,(Lueddemannia[1791]:22.187878,(Vasqueziella[1792]:13.219951,Acineta[1793]:13.219951)[16132]:8.967927)[16131]:2.379936)[16130]:1.544562,(Lueckelia[1794]:26.088118,(Polycycnis[1795]:12.035042,(Soterosanthus[1796]:6.981147,Kegeliella[1797]:6.981147)[16135]:5.053895)[16134]:14.053076)[16133]:0.024258)[16129]:8.568461)[16124]:0.01921)[16120]:2.35596)[16118]:2.771444)[16117]:2.653923)[16114]:2.533638)[16110]:0.819553)[16099]:2.883883)[16098]:1.026139,(Cryptarrhena[1798]:40.274355,(((Paradisanthus[1799]:29.985016,Otostylis[1800]:29.985016)[16139]:7.016324,(Warreopsis[1801]:18.424908,(Warrea[1802]:17.592388,Vargasiella[1803]:17.592388)[16141]:0.83252)[16140]:18.576432)[16138]:1.964799,(((Promenaea[1804]:35.811943,(Koellensteinia[1805]:34.513915,Aganisia[1806]:34.513915)[16145]:1.298028)[16144]:1.305505,((Galeottia[1807]:14.84861,(Zygosepalum[1808]:7.921314,Batemannia[1809]:7.921314)[16148]:6.927296)[16147]:13.902284,(Neogardneria[1810]:13.025732,(Zygopetalum[1811]:12.219887,Pabstia[1812]:12.219887)[16150]:0.805845)[16149]:15.725162)[16146]:8.366554)[16143]:1.399407,(Dichaea[1813]:33.693319,(Huntleya[1814]:28.094558,(Chaubardia[1815]:13.121483,(Chondrorhyncha[1816]:7.509351,(((Stenotyla[1817]:5.243701,Cochleanthes[1818]:5.243701)[16157]:0.864607,(Warczewiczella[1819]:4.296794,(Pescatoria[1820]:4.277406,(Aetheorhyncha[1821]:3.878387,(Ixyophora[1822]:3.478456,Chaubardiella[1823]:3.478456)[16161]:0.399931)[16160]:0.399019)[16159]:0.019388)[16158]:1.811514)[16156]:0.553177,(Chondroscaphe[1824]:6.291587,(Kefersteinia[1825]:5.105285,(Echinorhyncha[1826]:5.091123,(Euryblema[1827]:4.687667,(Benzingia[1828]:4.183169,(Stenia[1829]:2.683289,Daiotyla[1830]:2.683289)[16167]:1.49988)[16166]:0.504498)[16165]:0.403456)[16164]:0.014162)[16163]:1.186302)[16162]:0.369898)[16155]:0.847866)[16154]:5.612132)[16153]:14.973075)[16152]:5.598761)[16151]:4.823536)[16142]:0.449284)[16137]:1.308216)[16136]:9.470232)[16097]:1.858142,((Grandiphyllum[1831]:41.876934,(Saundersia[1832]:31.829377,Trichocentrum[1833]:31.829377)[16170]:10.047557)[16169]:4.978184,(Cuitlauzina[1834]:46.405674,((Psychopsis[1835]:39.131726,(Trichopilia[1836]:34.185133,Psychopsiella[1837]:34.185133)[16174]:4.946593)[16173]:6.163242,((Lockhartia[1838]:41.627948,(Fernandezia[1839]:36.740335,((Trichoceros[1840]:29.355654,(Hofmeisterella[1841]:25.88857,Telipogon[1842]:25.88857)[16180]:3.467084)[16179]:6.885383,(Phymatidium[1843]:24.966288,(Zygostates[1844]:22.93523,((Thysanoglossa[1845]:14.067653,Platyrhiza[1846]:14.067653)[16184]:5.022815,((Rauhiella[1847]:1.98692,Chytroglossa[1848]:1.98692)[16186]:11.399836,(Ornithocephalus[1849]:12.258157,(Hintonella[1850]:11.913157,(Caluera[1851]:9.452479,Eloyella[1852]:9.452479)[16189]:2.460678)[16188]:0.345)[16187]:1.128599)[16185]:5.703712)[16183]:3.844762)[16182]:2.031058)[16181]:11.274749)[16178]:0.499298)[16177]:4.887613)[16176]:1.900449,(Vitekorchis[1853]:41.972473,(Oncidium[1854]:40.246175,((Otoglossum[1855]:35.677069,((Caucaea[1856]:20.253709,Cyrtochilum[1857]:20.253709)[16195]:9.085941,(Miltoniopsis[1858]:28.931324,Cyrtochiloides[1859]:28.931324)[16196]:0.408326)[16194]:6.337419)[16193]:1.961143,((Miltonia[1860]:30.603316,(Aspasia[1861]:26.054455,(Brassia[1862]:24.397487,(Cischweinfia[1863]:18.655704,(Systeloglossum[1864]:14.658373,Oliveriana[1865]:14.658373)[16202]:3.997331)[16201]:5.741783)[16200]:1.656968)[16199]:4.548861)[16198]:5.798559,((Tolumnia[1866]:30.028048,(Erycina[1867]:27.495164,(Rhynchostele[1868]:16.778689,Rossioglossum[1869]:16.778689)[16206]:10.716475)[16205]:2.532884)[16204]:2.915184,(Gomesa[1870]:30.282233,((Zelenkoa[1871]:27.923262,(Santanderella[1872]:23.289434,Notyliopsis[1873]:23.289434)[16210]:4.633828)[16209]:0.9996,((Capanemia[1874]:23.827574,Solenidium[1875]:23.827574)[16212]:4.288918,(Nohawilliamsia[1876]:27.271581,(Plectrophora[1877]:23.035927,(Leochilus[1878]:19.806039,((Pterostemma[1879]:17.461281,(Comparettia[1880]:13.549283,Ionopsis[1881]:13.549283)[16218]:3.911998)[16217]:1.117579,((Trizeuxis[1882]:15.29015,Rodriguezia[1883]:15.29015)[16220]:0.781516,((Sutrina[1884]:15.745509,(Polyotidium[1885]:10.173872,Quekettia[1886]:10.173872)[16223]:5.571637)[16222]:0.014929,(Schunkea[1887]:15.391926,((Macroclinium[1888]:12.643318,Notylia[1889]:12.643318)[16226]:1.827912,(Warmingia[1890]:14.458764,(Seegeriella[1891]:13.383209,Macradenia[1892]:13.383209)[16228]:1.075555)[16227]:0.012466)[16225]:0.920696)[16224]:0.368512)[16221]:0.311228)[16219]:2.507194)[16216]:1.227179)[16215]:3.229888)[16214]:4.235654)[16213]:0.844911)[16211]:0.80637)[16208]:1.359371)[16207]:2.660999)[16203]:3.458643)[16197]:1.236337)[16192]:2.607963)[16191]:1.726298)[16190]:1.555924)[16175]:1.766571)[16172]:1.110706)[16171]:0.449444)[16168]:4.747611)[16096]:2.93133)[16088]:0.277289)[16076]:1.730962)[16075]:2.098719)[16074]:2.103809)[16067]:5.80244)[15949]:1.040628)[15947]:2.421767)[15932]:1.20592)[15833]:1.207299)[15807]:0.192316)[15791]:1.583846)[15766]:1.641334)[15765]:2.596065)[15762]:1.829434)[15751]:1.80341)[15750]:2.526268)[15744]:3.071685)[15565]:5.12397)[15563]:6.901194)[15417]:0.778513)[15398]:6.684682)[15396]:10.891424)[15059]:1.363617)[15033]:3.329927,(((((Philydrella[1893]:49.368344,(Helmholtzia[1894]:46.260981,Philydrum[1895]:46.260981)[16234]:3.107363)[16233]:56.977919,((((Heteranthera[1896]:15.530068,Hydrothrix[1897]:15.530068)[16238]:10.44891,(Monochoria[1898]:16.239581,(Eichhornia[1899]:10.866902,Pontederia[1900]:10.866902)[16240]:5.372679)[16239]:9.739397)[16237]:71.788984,((Lachnanthes[1901]:57.838872,((Haemodorum[1902]:44.105737,Dilatris[1903]:44.105737)[16244]:7.968692,(Wachendorfia[1904]:35.693143,(Schiekia[1905]:32.502013,Xiphidium[1906]:32.502013)[16246]:3.19113)[16245]:16.381286)[16243]:5.764443)[16242]:28.978317,((Barberetta[1907]:40.338792,Pyrrorhiza[1908]:40.338792)[16248]:12.684108,(Tribonanthes[1909]:41.92988,((Macropidia[1910]:18.209759,Anigozanthos[1911]:18.209759)[16251]:10.16427,(Phlebocarya[1912]:23.713867,(Blancoa[1913]:21.526676,Conostylis[1914]:21.526676)[16253]:2.187191)[16252]:4.660162)[16250]:13.555851)[16249]:11.09302)[16247]:33.794289)[16241]:10.950773)[16236]:6.52872,(Hanguana[1915]:96.272974,(((((Tapheocarpa[1916]:1.666865,Triceratella[1917]:1.666865)[16259]:12.510175,(Cartonema[1918]:2.630263,Matudanthus[1919]:2.630263)[16260]:11.546777)[16258]:13.251981,(Aetheolirion[1920]:5.417974,Sauvallia[1921]:5.417974)[16261]:22.011047)[16257]:35.629006,(Pseudoparis[1922]:14.975357,Dictyospermum[1923]:14.975357)[16262]:48.08267)[16256]:14.727471,(((Murdannia[1924]:42.622746,(Buforrestia[1925]:40.743065,Anthericopsis[1926]:40.743065)[16266]:1.879681)[16265]:9.303261,(((Polyspatha[1927]:24.401657,Pollia[1928]:24.401657)[16269]:5.941275,(Rhopalephora[1929]:18.938396,Aneilema[1930]:18.938396)[16270]:11.404536)[16268]:9.900031,((Gibasoides[1931]:14.569339,Commelina[1932]:14.569339)[16272]:11.017642,(Tricarpelema[1933]:20.885113,(Stanfieldiella[1934]:15.612606,Floscopa[1935]:15.612606)[16274]:5.272507)[16273]:4.701868)[16271]:14.655982)[16267]:11.683044)[16264]:9.573885,(Palisota[1936]:59.714184,((Streptolirion[1937]:31.127922,Spatholirion[1938]:31.127922)[16277]:23.553464,(((Dichorisandra[1939]:21.231026,Siderasis[1940]:21.231026)[16280]:20.435395,(Geogenanthus[1941]:31.25414,(Plowmanianthus[1942]:21.331569,Cochliostema[1943]:21.331569)[16282]:9.922571)[16281]:10.412281)[16279]:2.158294,(((Amischotolype[1944]:20.434719,Porandra[1945]:20.434719)[16285]:7.665112,(Coleotrype[1946]:26.115753,(Belosynapsis[1947]:10.944072,Cyanotis[1948]:10.944072)[16287]:15.171681)[16286]:1.984078)[16284]:10.822209,(Tinantia[1949]:33.097414,((Weldenia[1950]:22.801918,Thyrsanthemum[1951]:22.801918)[16290]:7.140981,((Tripogandra[1952]:11.902332,Callisia[1953]:11.902332)[16292]:6.134681,(Elasis[1954]:16.791716,(Tradescantia[1955]:9.937169,Gibasis[1956]:9.937169)[16294]:6.854547)[16293]:1.245297)[16291]:11.905886)[16289]:3.154515)[16288]:5.824626)[16283]:4.902675)[16278]:10.856671)[16276]:5.032798)[16275]:1.785708)[16263]:16.285606)[16255]:18.487476)[16254]:8.023708)[16235]:2.049581)[16232]:4.744251,((Heliconia[1957]:93.580789,(Orchidantha[1958]:84.139339,(Ravenala[1959]:52.628367,(Strelitzia[1960]:48.833365,Phenakospermum[1961]:48.833365)[16299]:3.795002)[16298]:31.510972)[16297]:9.44145)[16296]:1.726509,((Musa[1962]:43.233356,(Ensete[1963]:33.551418,Musella[1964]:33.551418)[16302]:9.681938)[16301]:50.728186,((Canna[1965]:81.947317,(((Goeppertia[1966]:54.91585,((Thalia[1967]:52.031829,(Phrynium[1968]:33.583657,(Schumannianthus[1969]:8.307328,Donax[1970]:8.307328)[16311]:25.276329)[16310]:18.448172)[16309]:2.868021,(Monotagma[1971]:49.523134,((Ischnosiphon[1972]:14.792483,Pleiostachya[1973]:14.792483)[16314]:27.567406,(Sanblasia[1974]:28.925522,Calathea[1975]:28.925522)[16315]:13.434367)[16313]:7.163245)[16312]:5.376716)[16308]:0.016)[16307]:2.424984,((Stachyphrynium[1976]:38.848059,Afrocalathea[1977]:38.848059)[16317]:11.294441,(Marantochloa[1978]:47.461927,((Halopegia[1979]:18.65069,Indianthus[1980]:18.65069)[16320]:17.568223,((Hylaeanthe[1981]:18.391795,Maranta[1982]:18.391795)[16322]:3.061772,(Ctenanthe[1983]:13.454129,(Saranthe[1984]:11.549999,Stromanthe[1985]:11.549999)[16324]:1.90413)[16323]:7.999438)[16321]:14.765346)[16319]:11.243014)[16318]:2.680573)[16316]:7.198334)[16306]:1.16591,((Monophyllanthe[1986]:21.537745,(Koernickanthe[1987]:4.259989,Myrosma[1988]:4.259989)[16327]:17.277757)[16326]:35.911655,(Haumania[1989]:57.113511,((Megaphrynium[1990]:30.933412,Thaumatococcus[1991]:30.933412)[16330]:20.258842,(Sarcophrynium[1992]:47.805456,(Hypselodelphys[1993]:9.744895,Trachyphrynium[1994]:9.744895)[16332]:38.060561)[16331]:3.386798)[16329]:5.921257)[16328]:0.33589)[16325]:1.057343)[16305]:23.440573)[16304]:7.035233,(((Hellenia[1995]:33.029899,Tapeinochilos[1996]:33.029899)[16335]:16.158022,((Chamaecostus[1997]:40.198374,(Monocostus[1998]:31.478416,Dimerocostus[1999]:31.478416)[16338]:8.719958)[16337]:6.970497,(Cheilocostus[2000]:27.347887,(Paracostus[2001]:23.167985,Costus[2002]:23.167985)[16340]:4.179902)[16339]:19.820984)[16336]:2.01905)[16334]:36.266777,(((Aulotandra[2003]:23.115268,Siphonochilus[2004]:23.115268)[16343]:8.246876,((Stadiochilus[2005]:16.38254,Johoralia[2006]:16.38254)[16345]:5.351518,((Perakalia[2007]:1.228985,Nanochilus[2008]:1.228985)[16347]:10.463691,(Parakaempferia[2009]:0.022951,Cyphostigma[2010]:0.022951)[16348]:11.669725)[16346]:10.041382)[16344]:9.628085)[16342]:17.294433,(Tamijia[2011]:36.821541,(((Siamanthus[2012]:22.069141,(Burbidgea[2013]:14.150166,(Pleuranthodium[2014]:9.794679,Riedelia[2015]:9.794679)[16354]:4.355487)[16353]:7.918975)[16352]:2.46219,(Siliquamomum[2016]:23.204774,((Amomum[2017]:18.007532,(Aframomum[2018]:15.671702,Renealmia[2019]:15.671702)[16358]:2.33583)[16357]:2.787926,(((Plagiostachys[2020]:13.168738,Alpinia[2021]:13.168738)[16361]:6.068566,(Geostachys[2022]:13.611224,Lanxangia[2023]:13.611224)[16362]:5.62608)[16360]:0.230782,((Sundamomum[2024]:14.013604,(Elettaria[2025]:13.187302,(Conamomum[2026]:10.771349,Geocharis[2027]:10.771349)[16366]:2.415953)[16365]:0.826302)[16364]:1.23098,(Epiamomum[2028]:14.471726,((Wurfbainia[2029]:9.717384,Meistera[2030]:9.717384)[16369]:2.810438,(Hornstedtia[2031]:7.167141,(Etlingera[2032]:6.337348,(Vanoverberghia[2033]:4.911381,Leptosolena[2034]:4.911381)[16372]:1.425967)[16371]:0.829793)[16370]:5.360681)[16368]:1.943904)[16367]:0.772858)[16363]:4.223502)[16359]:1.327372)[16356]:2.409316)[16355]:1.326557)[16351]:9.230613,((Hemiorchis[2035]:12.208175,Gagnepainia[2036]:12.208175)[16374]:16.481249,((Globba[2037]:25.507912,Monolophus[2038]:25.507912)[16376]:1.93469,((Pyrgophyllum[2039]:24.14606,(Camptandra[2040]:23.627496,(Smithatris[2041]:15.600598,((Laosanthus[2042]:3.869195,Stahlianthus[2043]:3.869195)[16382]:8.424058,(Hitchenia[2044]:6.089645,Curcuma[2045]:6.089645)[16383]:6.203608)[16381]:3.307345)[16380]:8.026898)[16379]:0.518564)[16378]:0.806161,(((Larsenianthus[2046]:15.282369,Hedychium[2047]:15.282369)[16386]:6.087572,((Roscoea[2048]:13.754047,Cautleya[2049]:13.754047)[16388]:6.718752,(Pommereschea[2050]:17.420485,Rhynchanthus[2051]:17.420485)[16389]:3.052314)[16387]:0.897142)[16385]:2.393893,(Kedhalia[2052]:19.619689,(((Newmania[2053]:13.555667,Haniffia[2054]:13.555667)[16393]:3.095325,(Cornukaempferia[2055]:14.330535,(Zingiber[2056]:13.074098,Kaempferia[2057]:13.074098)[16395]:1.256437)[16394]:2.320457)[16392]:1.065714,((Boesenbergia[2058]:5.24782,Haplochorema[2059]:5.24782)[16397]:11.116942,(Distichochlamys[2060]:13.531632,(Scaphochlamys[2061]:11.409468,(Borneocola[2062]:7.314667,Myxochlamys[2063]:7.314667)[16400]:4.094801)[16399]:2.122164)[16398]:2.83313)[16396]:1.351944)[16391]:1.902983)[16390]:4.144145)[16384]:1.188387)[16377]:2.490381)[16375]:1.246822)[16373]:5.07252)[16350]:3.059597)[16349]:11.835036)[16341]:36.798121)[16333]:3.527852)[16303]:4.978992)[16300]:1.345756)[16295]:15.783216)[16231]:7.590813,((Dasypogon[2064]:60.956935,(Calectasia[2065]:36.245298,(Kingia[2066]:28.323824,Baxteria[2067]:28.323824)[16404]:7.921474)[16403]:24.711637)[16402]:55.423414,(((((Socratea[2068]:43.522518,(Iriartea[2069]:41.176121,(Dictyocaryum[2070]:34.845925,(Iriartella[2071]:27.633305,Wettinia[2072]:27.633305)[16412]:7.21262)[16411]:6.330196)[16410]:2.346397)[16409]:33.832204,((Nannorrhops[2073]:20.205531,(Chuniophoenix[2074]:20.161101,(Kerriodoxa[2075]:15.215436,Tahina[2076]:15.215436)[16416]:4.945665)[16415]:0.04443)[16414]:35.500231,(Corypha[2077]:48.556742,((Caryota[2078]:18.12872,(Wallichia[2079]:9.491221,Arenga[2080]:9.491221)[16420]:8.637499)[16419]:24.884294,((Medemia[2081]:23.418927,Hyphaene[2082]:23.418927)[16422]:8.54434,((Satranala[2083]:19.934923,Bismarckia[2084]:19.934923)[16424]:6.538169,(Latania[2085]:22.122998,(Lodoicea[2086]:19.48079,(Borassodendron[2087]:11.57354,Borassus[2088]:11.57354)[16427]:7.90725)[16426]:2.642208)[16425]:4.350094)[16423]:5.490175)[16421]:11.049747)[16418]:5.543728)[16417]:7.14902)[16413]:21.64896)[16408]:2.515557,(Nypa[2089]:75.707368,(Eugeissona[2090]:56.200534,((Oncocalamus[2091]:36.04884,(Eremospatha[2092]:30.326869,Laccosperma[2093]:30.326869)[16432]:5.721971)[16431]:11.653056,(Korthalsia[2094]:43.982975,((Eleiodoxa[2095]:31.871877,Salacca[2096]:31.871877)[16435]:7.881795,((Calamus[2097]:21.421648,(Retispatha[2098]:20.257482,(Daemonorops[2099]:17.703213,(Ceratolobus[2100]:15.190038,Pogonotium[2101]:15.190038)[16440]:2.513175)[16439]:2.554269)[16438]:1.164166)[16437]:16.247118,(Pigafetta[2102]:31.145116,((Myrialepis[2103]:27.259796,(Plectocomiopsis[2104]:21.474823,Plectocomia[2105]:21.474823)[16444]:5.784973)[16443]:1.977469,(Metroxylon[2106]:26.167658,(Mauritiella[2107]:20.5204,(Raphia[2108]:19.045888,(Mauritia[2109]:15.618359,Lepidocaryum[2110]:15.618359)[16448]:3.427529)[16447]:1.474512)[16446]:5.647258)[16445]:3.069607)[16442]:1.907851)[16441]:6.52365)[16436]:2.084906)[16434]:4.229303)[16433]:3.718921)[16430]:8.498638)[16429]:19.506834)[16428]:4.162911)[16407]:0.660014,(((Manjekia[2111]:2.019057,Microphoenix[2112]:2.019057)[16451]:40.321058,((Wallaceodoxa[2113]:6.100331,Lytoagrus[2114]:6.100331)[16453]:9.842288,(Acoelorrhaphe[2115]:1.378807,Butyagrus[2116]:1.378807)[16454]:14.563812)[16452]:26.397496)[16450]:25.427786,Jailoloa[2117]:67.767901)[16449]:12.762392)[16406]:10.494277,(((Sabal[2118]:67.378203,((Cryosophila[2119]:36.959584,(Trithrinax[2120]:30.396493,Chelyocarpus[2121]:30.396493)[16460]:6.563091)[16459]:7.904958,((Hemithrinax[2122]:17.700214,Leucothrinax[2123]:17.700214)[16462]:5.911448,(Sabinaria[2124]:19.89527,(Thrinax[2125]:19.30483,((Coccothrinax[2126]:19.192211,Zombia[2127]:19.192211)[16466]:0.05955,(Itaya[2128]:16.853261,Schippia[2129]:16.853261)[16467]:2.3985)[16465]:0.053069)[16464]:0.59044)[16463]:3.716392)[16461]:21.25288)[16458]:22.513661)[16457]:12.959051,(Phoenix[2130]:77.722465,((Washingtonia[2131]:51.714034,Pritchardia[2132]:51.714034)[16470]:0.075025,(Colpothrinax[2133]:49.077686,((Brahea[2134]:30.574425,(Chamaerops[2135]:22.165109,((Maxburretia[2136]:15.627826,Rhapidophyllum[2137]:15.627826)[16476]:4.311453,(Trachycarpus[2138]:14.315197,(Rhapis[2139]:7.297925,Guihaia[2140]:7.297925)[16478]:7.017272)[16477]:5.624082)[16475]:2.22583)[16474]:8.409316)[16473]:12.040738,((Johannesteijsmannia[2141]:30.51402,(Pholidocarpus[2142]:20.925963,(Serenoa[2143]:14.22079,Acoelorraphe[2144]:14.22079)[16482]:6.705173)[16481]:9.588057)[16480]:3.763263,(Copernicia[2145]:29.777463,(Livistona[2146]:29.723766,(Licuala[2147]:28.392901,(Lanonia[2148]:23.907876,Saribus[2149]:23.907876)[16486]:4.485025)[16485]:1.330865)[16484]:0.053697)[16483]:4.49982)[16479]:8.33788)[16472]:6.462523)[16471]:2.711373)[16469]:25.933406)[16468]:2.614789)[16456]:8.094078,((((Juania[2150]:25.096311,Ceroxylon[2151]:25.096311)[16490]:8.474685,(Oraniopsis[2152]:26.407897,Ravenea[2153]:26.407897)[16491]:7.163099)[16489]:43.787369,(Pseudophoenix[2154]:72.06526,(Aphandra[2155]:53.971386,(Phytelephas[2156]:37.279636,Ammandra[2157]:37.279636)[16494]:16.69175)[16493]:18.093874)[16492]:5.293105)[16488]:6.682596,(((Wendlandiella[2158]:42.947997,Hyophorbe[2159]:42.947997)[16497]:8.987056,(Synechanthus[2160]:47.920836,(Chamaedorea[2161]:47.871903,Gaussia[2162]:47.871903)[16499]:0.048933)[16498]:4.014217)[16496]:29.164952,(((Iguanura[2163]:47.835698,Roystonea[2164]:47.835698)[16502]:30.346949,(Orania[2165]:70.889321,(Sclerosperma[2166]:65.676158,Podococcus[2167]:65.676158)[16504]:5.213163)[16503]:7.293326)[16501]:1.380276,(((Pelagodoxa[2168]:38.944121,Sommieria[2169]:38.944121)[16507]:39.441133,((Hyospathe[2170]:74.599133,(Prestoea[2171]:57.919756,Neonicholsonia[2172]:57.919756)[16510]:16.679377)[16509]:0.054627,((Leopoldinia[2173]:64.771173,(Pholidostachys[2174]:41.83154,Manicaria[2175]:41.83154)[16513]:22.939633)[16512]:4.136198,(((Welfia[2176]:33.228807,Asterogyne[2177]:33.228807)[16516]:0.043274,(Geonoma[2178]:30.573224,(Calyptrogyne[2179]:21.802859,Calyptronoma[2180]:21.802859)[16518]:8.770365)[16517]:2.698857)[16515]:29.367923,(Beccariophoenix[2181]:49.267005,((Reinhardtia[2182]:46.660247,((Barcella[2183]:19.714891,Elaeis[2184]:19.714891)[16523]:20.530881,((Aiphanes[2185]:20.395292,Acrocomia[2186]:20.395292)[16525]:1.723758,(Astrocaryum[2187]:20.143738,(Desmoncus[2188]:16.245077,Bactris[2189]:16.245077)[16527]:3.898661)[16526]:1.975312)[16524]:18.126722)[16522]:6.414475)[16521]:1.671691,(Jubaeopsis[2190]:38.986192,(Voanioala[2191]:33.748593,((Jubaea[2192]:17.66186,Butia[2193]:17.66186)[16531]:14.090205,((Lytocaryum[2194]:16.081082,Syagrus[2195]:16.081082)[16533]:9.498389,((Parajubaea[2196]:20.468195,Allagoptera[2197]:20.468195)[16535]:0.084507,(Attalea[2198]:15.445244,Cocos[2199]:15.445244)[16536]:5.107458)[16534]:5.026769)[16532]:6.172594)[16530]:1.996528)[16529]:5.237599)[16528]:9.345746)[16520]:0.935067)[16519]:13.372999)[16514]:6.267367)[16511]:5.746389)[16508]:3.731494)[16506]:0.023711,((Phoenicophorium[2200]:48.096358,(Dypsis[2201]:28.156601,Marojejya[2202]:28.156601)[16539]:19.939757)[16538]:26.643091,((Areca[2203]:68.075972,(Cyrtostachys[2204]:65.029427,((Oncosperma[2205]:55.029902,Dictyosperma[2206]:55.029902)[16544]:5.367029,((Clinostigma[2207]:41.059352,(Pinanga[2208]:34.620551,Bentinckia[2209]:34.620551)[16547]:6.438801)[16546]:7.535658,((Nenga[2210]:38.921017,(Deckenia[2211]:24.478974,(Acanthophoenix[2212]:24.322029,Tectiphiala[2213]:24.322029)[16551]:0.156945)[16550]:14.442043)[16549]:0.039368,(Hydriastele[2214]:32.011795,(Masoala[2215]:28.879071,(Verschaffeltia[2216]:16.907227,Roscheria[2217]:16.907227)[16554]:11.971844)[16553]:3.132724)[16552]:6.94859)[16548]:9.634625)[16545]:11.801921)[16543]:4.632496)[16542]:3.046545)[16541]:2.822093,((Howea[2218]:58.526178,(Laccospadix[2219]:46.860418,Linospadix[2220]:46.860418)[16557]:11.66576)[16556]:10.651835,(Lepidorrhachis[2221]:69.156713,((Cyphophoenix[2222]:20.834109,((Rhopalostylis[2223]:18.075722,Basselinia[2224]:18.075722)[16562]:2.688474,(Hedyscepe[2225]:17.442013,(Cyphosperma[2226]:13.645203,Physokentia[2227]:13.645203)[16564]:3.79681)[16563]:3.322183)[16561]:0.069913)[16560]:47.367309,(Dransfieldia[2228]:68.180728,((Calyptrocalyx[2229]:62.866904,(Actinorhytis[2230]:60.546808,(Cyphokentia[2231]:49.322605,((Clinosperma[2232]:38.500064,Nephrosperma[2233]:38.500064)[16571]:0.29804,((Satakentia[2234]:28.990633,Carpoxylon[2235]:28.990633)[16573]:0.372422,(Lemurophoenix[2236]:21.694306,(Loxococcus[2237]:17.683121,Euterpe[2238]:17.683121)[16575]:4.011185)[16574]:7.668749)[16572]:9.435049)[16570]:10.524501)[16569]:11.224203)[16568]:2.320096)[16567]:2.699576,((Kentiopsis[2239]:19.313925,(Actinokentia[2240]:19.200598,(Chambeyronia[2241]:9.521411,(Archontophoenix[2242]:9.487151,(Rhopaloblaste[2243]:8.031424,(Neoveitchia[2244]:8.001953,Heterospathe[2245]:8.001953)[16582]:0.029471)[16581]:1.455727)[16580]:0.03426)[16579]:9.679187)[16578]:0.113327)[16577]:45.294113,((Adonidia[2246]:48.125515,Ponapea[2247]:48.125515)[16584]:3.747091,((Ptychococcus[2248]:28.589434,Brassiophoenix[2249]:28.589434)[16586]:22.182161,((Ptychosperma[2250]:48.919954,(Normanbya[2251]:37.259518,(Carpentaria[2252]:27.135786,Wodyetia[2253]:27.135786)[16590]:10.123732)[16589]:11.660436)[16588]:1.805435,((Solfia[2254]:26.718475,Balaka[2255]:26.718475)[16592]:21.698152,((Burretiokentia[2256]:32.113358,Oenocarpus[2257]:32.113358)[16594]:13.612878,(Drymophloeus[2258]:40.522539,Veitchia[2259]:40.522539)[16595]:5.203697)[16593]:2.690391)[16591]:2.308762)[16587]:0.046206)[16585]:1.101011)[16583]:12.735432)[16576]:0.958442)[16566]:2.614248)[16565]:0.02069)[16559]:0.955295)[16558]:0.0213)[16555]:1.720052)[16540]:3.841384)[16537]:3.669516)[16505]:1.153958)[16500]:1.537082)[16495]:2.940956)[16487]:4.390371)[16455]:2.593238)[16405]:25.355779)[16401]:2.300978)[16230]:0.792517,(((((((((Loliolum[2260]:3.035419,Cochinchinochloa[2261]:3.035419)[16604]:5.73763,Pseudanthistiria[2262]:8.773049)[16603]:0.251864,Agropyropsis[2263]:9.024913)[16602]:45.718855,(((((Myriocladus[2264]:5.668839,(Thedachloa[2265]:0.944376,Chasmopodium[2266]:0.944376)[16610]:4.724462)[16609]:6.028545,(Lycurus[2267]:2.881402,Phyllosasa[2268]:2.881402)[16611]:8.815981)[16608]:13.717009,(Loxodera[2269]:15.127051,(Soejatmia[2270]:6.160158,(Trilobachne[2271]:3.392891,Eremopoa[2272]:3.392891)[16614]:2.767267)[16613]:8.966893)[16612]:10.287342)[16607]:0.217052,(Tarigidia[2273]:18.43619,(Parabambusa[2274]:2.154055,Steirachne[2275]:2.154055)[16616]:16.282135)[16615]:7.195255)[16606]:21.083062,(((Heteranthoecia[2276]:2.212313,Danthonidium[2277]:2.212313)[16619]:0.563646,Tritihaynaldia[2278]:2.775959)[16618]:27.584751,(Thyridachne[2279]:24.810683,(Taeniorhachis[2280]:16.61053,Leptagrostis[2281]:16.61053)[16621]:8.200153)[16620]:5.550027)[16617]:16.353796)[16605]:8.029262)[16601]:16.037515,((((((Elymostachys[2282]:15.913721,(Leydeum[2283]:2.545331,Agropogon[2284]:2.545331)[16628]:13.368391)[16627]:11.648216,(Lasiurus[2285]:3.319816,Indopoa[2286]:3.319816)[16629]:24.242121)[16626]:9.99058,((Rhizocephalus[2287]:12.277255,Kampochloa[2288]:12.277255)[16631]:1.700547,(Piptophyllum[2289]:11.963526,Silentvalleya[2290]:11.963526)[16632]:2.014276)[16630]:23.574715)[16625]:4.945933,((((Stapletonia[2291]:2.44511,Bhidea[2292]:2.44511)[16636]:9.230203,(Aegilotriticum[2293]:3.656371,Stipellula[2294]:3.656371)[16637]:8.018942)[16635]:14.098971,(((Cleistachne[2295]:6.776858,(Hypseochloa[2296]:6.033428,Spathia[2297]:6.033428)[16641]:0.74343)[16640]:10.240498,(Agrostopoa[2298]:8.782743,Agnesia[2299]:8.782743)[16642]:8.234613)[16639]:5.885266,((Pommereulla[2300]:13.102498,Lindbergella[2301]:13.102498)[16644]:4.489041,(Annamocalamus[2302]:13.725116,((Maclurolyra[2303]:0.090225,Neuropoa[2304]:0.090225)[16647]:3.103168,Pogononeura[2305]:3.193394)[16646]:10.531722)[16645]:3.866423)[16643]:5.311084)[16638]:2.871662)[16634]:4.120724,((Festulolium[2306]:11.917054,((Gigantocalamus[2307]:6.973522,Dupoa[2308]:6.973522)[16651]:3.166404,(Cynochloris[2309]:1.358789,Rehia[2310]:1.358789)[16652]:8.781136)[16650]:1.777129)[16649]:16.075719,Chandrasekharania[2311]:27.992773)[16648]:1.902235)[16633]:12.603443)[16624]:15.981879,((Holcolemma[2312]:5.055504,Didymogonyx[2313]:5.055504)[16654]:28.218506,(Pseudozoysia[2314]:11.314036,(Ekmanochloa[2315]:6.745522,Wangenheimia[2316]:6.745522)[16656]:4.568514)[16655]:21.959974)[16653]:25.206319)[16623]:10.843766,((Agenium[2317]:9.162528,(Homozeugos[2318]:0.900592,Athroostachys[2319]:0.900592)[16659]:8.261936)[16658]:51.821187,(((Pseudobambusa[2320]:40.397339,Ochlandra[2321]:40.397339)[16662]:0.022398,Festulpia[2322]:40.419737)[16661]:20.442548,(((Hainardiopholis[2323]:0.828133,Ratzeburgia[2324]:0.828133)[16665]:36.312848,((Vietnamocalamus[2325]:13.521239,((Elyleymus[2326]:2.202204,Baptorhachis[2327]:2.202204)[16669]:9.307897,Trichloris[2328]:11.510101)[16668]:2.011138)[16667]:13.971179,((Arctodupontia[2329]:1.348715,Froesiochloa[2330]:1.348715)[16671]:25.906673,((Rheochloa[2331]:6.235135,Richardsiella[2332]:6.235135)[16673]:3.840059,(Eccoptocarpha[2333]:2.067417,Pogonachne[2334]:2.067417)[16674]:8.007777)[16672]:17.180193)[16670]:0.237031)[16666]:9.648564)[16664]:17.893924,(((Clausospicula[2335]:2.021526,Streptolophus[2336]:2.021526)[16677]:27.320623,((Elymandra[2337]:9.003568,Narduroides[2338]:9.003568)[16679]:18.04616,(Asthenochloa[2339]:0.460626,Hydrothauma[2340]:0.460626)[16680]:26.589102)[16678]:2.292421)[16676]:1.82612,(Cambajuva[2341]:22.961196,(Vietnamochloa[2342]:13.635679,Trachys[2343]:13.635679)[16682]:9.325517)[16681]:8.207073)[16675]:23.866636)[16663]:5.82738)[16660]:0.12143)[16657]:8.340379)[16622]:1.457188)[16600]:2.024885,(((Elyhordeum[2344]:1.422038,Mayariochloa[2345]:1.422038)[16685]:22.351687,((Mniochloa[2346]:9.418843,(Pinga[2347]:6.329705,Tetrachaete[2348]:6.329705)[16688]:3.089138)[16687]:7.696791,Dilophotriche[2349]:17.115634)[16686]:6.658091)[16684]:19.020303,(Yersinochloa[2350]:22.709724,((((Fimbribambusa[2351]:2.21367,Pucciphippsia[2352]:2.21367)[16693]:8.539972,Trisetokoeleria[2353]:10.753641)[16692]:8.63454,Triticosecale[2354]:19.388181)[16691]:2.087262,(Hackelochloa[2355]:11.003931,Lepturidium[2356]:11.003931)[16694]:10.471513)[16690]:1.23428)[16689]:20.084304)[16683]:30.012141)[16599]:1.348435,Oryzidium[2357]:74.154604)[16598]:28.920631,((((Kinabaluchloa[2358]:2.512282,Triplopogon[2359]:2.512282)[16698]:32.193698,((Chevalierella[2360]:5.51323,Arthragrostis[2361]:5.51323)[16700]:26.512292,(((Acostia[2362]:2.832072,Kaokochloa[2363]:2.832072)[16703]:14.360569,Pogonochloa[2364]:17.192641)[16702]:14.269854,(((Leymostachys[2365]:2.785549,Sphaerobambos[2366]:2.785549)[16706]:1.744216,Suddia[2367]:4.529765)[16705]:21.210446,Yakirra[2368]:25.740211)[16704]:5.722285)[16701]:0.563027)[16699]:2.680457)[16697]:9.568205,(((Pseudodichanthium[2369]:8.092711,((Nianhochloa[2370]:2.390129,Veldkampia[2371]:2.390129)[16711]:0.075982,Holttumochloa[2372]:2.466111)[16710]:5.6266)[16709]:1.026237,Lepturopetium[2373]:9.118949)[16708]:14.937214,Lophopogon[2374]:24.056162)[16707]:20.218022)[16696]:15.008224,((Cathariostachys[2375]:6.607179,Ancistragrostis[2376]:6.607179)[16713]:12.939265,(Diectomis[2377]:14.149314,(Habrochloa[2378]:3.767657,Pereilema[2379]:3.767657)[16715]:10.381657)[16714]:5.39713)[16712]:39.735965)[16695]:43.792825)[16597]:13.385491,(((Sparganium[2380]:72.464377,(Typha[2381]:57.876847,Rohrbachia[2382]:57.876847)[16719]:14.58753)[16718]:37.567924,((((Ayensua[2383]:72.42348,Brocchinia[2384]:72.42348)[16723]:10.114026,Guzvriesea[2385]:82.537506)[16722]:0.160555,((Lindmania[2386]:64.703752,Connellia[2387]:64.703752)[16725]:10.146464,(((Glomeropitcairnia[2388]:58.55346,Catopsis[2389]:58.55346)[16728]:5.368169,(((Alcantarea[2390]:21.493493,(Waltillia[2391]:21.399021,(Stigmatodon[2392]:14.102856,Vriesea[2393]:14.102856)[16733]:7.296165)[16732]:0.094472)[16731]:5.745111,((Jagrantia[2394]:19.284922,(Werauhia[2395]:17.938061,Lutheria[2396]:17.938061)[16736]:1.346861)[16735]:6.262548,((Josemania[2397]:21.416335,Zizkaea[2398]:21.416335)[16738]:0.074204,(Goudaea[2399]:19.625008,Mezobromelia[2400]:19.625008)[16739]:1.865531)[16737]:4.056931)[16734]:1.691134)[16730]:10.007716,(Gregbrownia[2401]:29.021021,((Tillandsia[2402]:22.082149,(Guzmania[2403]:21.072766,Pseudalcantarea[2404]:21.072766)[16743]:1.009383)[16742]:0.506349,(Racinaea[2405]:18.81004,(Wallisia[2406]:15.996419,(Lemeltonia[2407]:13.939731,Barfussia[2408]:13.939731)[16746]:2.056688)[16745]:2.813621)[16744]:3.778458)[16741]:6.432523)[16740]:8.225299)[16729]:26.675309)[16727]:5.730658,(Hechtia[2409]:68.758347,((Cottendorfia[2410]:55.105666,(Brewcaria[2411]:44.62861,Navia[2412]:44.62861)[16750]:10.477056)[16749]:12.722404,((Pitcairnia[2413]:54.301659,(Fosterella[2414]:52.919334,(Deuterocohnia[2415]:43.759241,(Dyckia[2416]:9.142356,Encholirium[2417]:9.142356)[16755]:34.616885)[16754]:9.160093)[16753]:1.382325)[16752]:7.608074,((Puya[2418]:44.257296,(Disteganthus[2419]:34.651989,Ananas[2420]:34.651989)[16758]:9.605307)[16757]:11.878524,((Ochagavia[2421]:49.514372,(Fascicularia[2422]:43.83162,Greigia[2423]:43.83162)[16761]:5.682752)[16760]:5.256821,(Deinacanthon[2424]:53.102854,(Bromelia[2425]:49.568932,(Fernseea[2426]:45.463997,(Ronnbergia[2427]:38.194611,((Acanthostachys[2428]:32.851883,((Rokautskyia[2429]:26.585255,Hoplocryptanthus[2430]:26.585255)[16769]:2.706047,(Lapanthus[2431]:29.227367,(Sincoraea[2432]:7.111011,Orthophytum[2433]:7.111011)[16771]:22.116356)[16770]:0.063935)[16768]:3.560581)[16767]:5.290834,(Cryptanthus[2434]:38.08341,((Hohenbergia[2435]:27.611558,Neoglaziovia[2436]:27.611558)[16774]:5.3127,(((Quesnelia[2437]:23.978737,Billbergia[2438]:23.978737)[16777]:0.040942,((Canistrum[2439]:16.098938,(Nidularium[2440]:12.582636,Edmundoa[2441]:12.582636)[16780]:3.516302)[16779]:5.720911,(Wittrockia[2442]:21.725029,(Neoregelia[2443]:7.87699,Eduandrea[2444]:7.87699)[16782]:13.848039)[16781]:0.09482)[16778]:2.19983)[16776]:5.058681,(Portea[2445]:15.757741,(Androlepis[2446]:15.600015,(Hohenbergiopsis[2447]:15.521574,((Lymania[2448]:14.600295,Araeococcus[2449]:14.600295)[16787]:0.048254,(Aechmea[2450]:10.205598,(Canistropsis[2451]:10.160811,Chevaliera[2452]:10.160811)[16789]:0.044787)[16788]:4.442951)[16786]:0.873025)[16785]:0.078441)[16784]:0.157726)[16783]:13.320619)[16775]:3.845898)[16773]:5.159152)[16772]:0.059307)[16766]:0.051894)[16765]:7.269386)[16764]:4.104935)[16763]:3.533922)[16762]:1.668339)[16759]:1.364627)[16756]:5.773913)[16751]:5.918337)[16748]:0.930277)[16747]:0.89394)[16726]:5.197929)[16724]:7.847845)[16721]:2.34225,((Hohenmea[2453]:54.520485,Steyerbromelia[2454]:54.520485)[16791]:5.350213,((Niduregelia[2455]:9.09195,Neophytum[2456]:9.09195)[16793]:26.9894,(Aechopsis[2457]:3.525392,Neomea[2458]:3.525392)[16794]:32.555957)[16792]:23.789348)[16790]:25.169613)[16720]:24.99199)[16717]:2.165729,((((Spathanthus[2459]:74.975802,(Duckea[2460]:48.940315,Rapatea[2461]:48.940315)[16799]:26.035487)[16798]:7.138314,((Saxo[2462]:14.233305,Cephalostemon[2463]:14.233305)[16801]:8.791279,Phelpsiella[2464]:23.024585)[16800]:59.089531)[16797]:2.034765,((Maschalocephalus[2465]:39.899516,(Windsorina[2466]:24.707688,(Potarophytum[2467]:19.902427,Monotrema[2468]:19.902427)[16805]:4.805261)[16804]:15.191828)[16803]:39.467244,((Epidryos[2469]:25.888383,(Marahuacaea[2470]:23.822913,(Amphiphyllum[2471]:20.947572,Stegolepis[2472]:20.947572)[16809]:2.875341)[16808]:2.06547)[16807]:20.497087,(Saxo-fridericia[2473]:29.65569,(Kunhardtia[2474]:16.552206,(Guacamaya[2475]:8.461271,Schoenocephalium[2476]:8.461271)[16812]:8.090935)[16811]:13.103484)[16810]:16.72978)[16806]:32.98129)[16802]:4.782121)[16796]:25.358402,(((Thurnia[2477]:42.25271,Prionium[2478]:42.25271)[16815]:54.34762,((Oreojuncus[2479]:63.366001,(Luzula[2480]:58.212472,(Juncus[2481]:48.119379,(Marsippospermum[2482]:25.836835,(Rostkovia[2483]:21.716358,(Oxychloe[2484]:4.02258,(Distichia[2485]:2.439771,Patosia[2486]:2.439771)[16823]:1.582809)[16822]:17.693778)[16821]:4.120477)[16820]:22.282544)[16819]:10.093093)[16818]:5.153529)[16817]:18.320365,((((Rhynchocladium[2487]:4.827226,Bolboschoenoplectus[2488]:4.827226)[16827]:10.603199,(Cephalocarpus[2489]:7.921732,Principina[2490]:7.921732)[16828]:7.508693)[16826]:32.795789,(Trichoschoenus[2491]:17.341728,(Koyamaea[2492]:15.448434,Nelmesia[2493]:15.448434)[16830]:1.893294)[16829]:30.884486)[16825]:23.165548,((Capitularina[2494]:63.620794,((Scirpodendron[2495]:41.994825,Hypolytrum[2496]:41.994825)[16834]:15.435767,((Paramapania[2497]:51.738989,(Exocarya[2498]:22.478673,Diplasia[2499]:22.478673)[16837]:29.260316)[16836]:3.354742,(Mapania[2500]:53.856105,(Lepironia[2501]:38.463001,(Chorizandra[2502]:30.378516,Chrysitrix[2503]:30.378516)[16840]:8.084485)[16839]:15.393104)[16838]:1.237626)[16835]:2.336861)[16833]:6.190202)[16832]:5.688366,(((Trilepis[2504]:24.249085,Afrotrilepis[2505]:24.249085)[16843]:6.846848,(Coleochloa[2506]:27.896189,Microdracoides[2507]:27.896189)[16844]:3.199744)[16842]:34.883755,((Cladium[2508]:62.785681,(Scleria[2509]:47.420199,((Bisboeckelera[2510]:18.821242,Calyptrocarya[2511]:18.821242)[16849]:21.658567,(Becquerelia[2512]:17.015053,Diplacrum[2513]:17.015053)[16850]:23.464756)[16848]:6.94039)[16847]:15.365482)[16846]:0.734782,((Exochogyne[2514]:27.2405,(Everardia[2515]:18.569275,(Didymiandrum[2516]:15.17055,Lagenocarpus[2517]:15.17055)[16854]:3.398725)[16853]:8.671225)[16852]:31.713717,((((Reedia[2518]:26.234333,Gymnoschoenus[2519]:26.234333)[16858]:26.977321,(Evandra[2520]:37.122026,Caustis[2521]:37.122026)[16859]:16.089628)[16857]:0.880601,((Tricostularia[2522]:37.301748,(Tetrariopsis[2523]:20.648568,Morelotia[2524]:20.648568)[16862]:16.65318)[16861]:15.012681,((((Cyathochaeta[2525]:34.171334,Gahnia[2526]:34.171334)[16866]:5.20126,(Mesomelaena[2527]:30.207197,Ptilothrix[2528]:30.207197)[16867]:9.165397)[16865]:9.112059,(Oreobolus[2529]:12.184706,(Costularia[2530]:9.330573,(Cyathocoma[2531]:5.229582,Capeobolus[2532]:5.229582)[16870]:4.100991)[16869]:2.854133)[16868]:36.299947)[16864]:2.855363,((Epischoenus[2533]:16.717916,Schoenus[2534]:16.717916)[16872]:32.453015,(Tetraria[2535]:36.250512,(Neesenbeckia[2536]:26.844648,(Lepidosperma[2537]:23.129114,(Baumea[2538]:9.184697,Machaerina[2539]:9.184697)[16876]:13.944417)[16875]:3.715534)[16874]:9.405864)[16873]:12.920419)[16871]:2.169085)[16863]:0.974413)[16860]:1.777826)[16856]:3.814801,((Trianoptiles[2540]:8.593468,Carpha[2541]:8.593468)[16878]:47.50338,((Rhynchospora[2542]:32.646112,Pleurostachys[2543]:32.646112)[16880]:15.844659,(((Dulichium[2544]:15.172852,(Blysmus[2545]:13.167697,Blysmopsis[2546]:13.167697)[16884]:2.005155)[16883]:10.870229,(Khaosokia[2547]:24.234189,(Calliscirpus[2548]:22.113883,((Neoscirpus[2549]:14.122301,(Oreobolopsis[2550]:10.284509,(Cypringlea[2551]:10.046007,Trichophorum[2552]:10.046007)[16890]:0.238502)[16889]:3.837792)[16888]:6.504116,((Carex[2553]:16.77965,Sumatroscirpus[2554]:16.77965)[16892]:2.903474,((Eriophorum[2555]:7.837947,Scirpus[2556]:7.837947)[16894]:10.163611,(Amphiscirpus[2557]:16.177421,(Zameioscirpus[2558]:15.399571,(Rhodoscirpus[2559]:9.48961,Phylloscirpus[2560]:9.48961)[16897]:5.909961)[16896]:0.77785)[16895]:1.824137)[16893]:1.681566)[16891]:0.943293)[16887]:1.487466)[16886]:2.120306)[16885]:1.808892)[16882]:12.909755,((Eleocharis[2561]:23.399271,((Nemum[2562]:7.863773,Bulbostylis[2563]:7.863773)[16901]:9.70645,((Trachystylis[2564]:10.941835,Arthrostylis[2565]:10.941835)[16903]:4.472225,(Actinoschoenus[2566]:12.229537,(Abildgaardia[2567]:10.543193,(Fimbristylis[2568]:5.87347,Crosslandia[2569]:5.87347)[16906]:4.669723)[16905]:1.686344)[16904]:3.184523)[16902]:2.156163)[16900]:5.829048)[16899]:9.944705,(Bolboschoenus[2570]:30.381192,(Fuirena[2571]:28.48646,((Pseudoschoenus[2572]:18.272207,Schoenoplectiella[2573]:18.272207)[16910]:7.106649,((Actinoscirpus[2574]:13.742486,Schoenoplectus[2575]:13.742486)[16912]:11.226442,((Androtrichum[2576]:13.08732,Cyperus[2577]:13.08732)[16914]:6.022596,((Scirpoides[2578]:5.631706,Karinia[2579]:5.631706)[16916]:10.737322,((Afroscirpoides[2580]:11.734241,Erioscirpus[2581]:11.734241)[16918]:2.567358,(Dracoscirpoides[2582]:11.637221,(Hellmuthia[2583]:11.158151,(Isolepis[2584]:4.700291,Ficinia[2585]:4.700291)[16921]:6.45786)[16920]:0.47907)[16919]:2.664378)[16917]:2.067429)[16915]:2.740888)[16913]:5.859012)[16911]:0.409928)[16909]:3.107604)[16908]:1.894732)[16907]:2.962784)[16898]:5.60886)[16881]:9.537935)[16879]:7.606077)[16877]:1.810208)[16855]:1.047161)[16851]:4.566246)[16845]:2.459225)[16841]:3.329472)[16831]:2.082602)[16824]:10.294604)[16816]:14.913964)[16814]:12.143724,(Mayaca[2586]:107.125382,((((Abolboda[2587]:42.426146,(Orectanthe[2588]:24.984735,Aratitiyopea[2589]:24.984735)[16927]:17.441411)[16926]:39.027248,(Xyris[2590]:18.270011,Achlyphila[2591]:18.270011)[16928]:63.183383)[16925]:20.852879,((Eriocaulon[2592]:34.71015,Mesanthemum[2593]:34.71015)[16930]:18.418502,((Blastocaulon[2594]:25.257509,((Actinocephalus[2595]:14.796982,Paepalanthus[2596]:14.796982)[16934]:8.755796,(Lachnocaulon[2597]:11.661223,Tonina[2598]:11.661223)[16935]:11.891555)[16933]:1.704731)[16932]:12.268267,(Leiothrix[2599]:34.570771,(Rondonanthus[2600]:29.167161,(Comanthera[2601]:18.441203,(Philodice[2602]:10.429096,Syngonanthus[2603]:10.429096)[16939]:8.012107)[16938]:10.725958)[16937]:5.40361)[16936]:2.955005)[16931]:15.602876)[16929]:49.177621)[16924]:3.397086,(((Anarthria[2604]:49.836791,(Lyginia[2605]:12.193856,Hopkinsia[2606]:12.193856)[16943]:37.642935)[16942]:44.708332,(((Anthochortus[2607]:30.316558,(Hydrophilus[2608]:24.13566,(Nevillea[2609]:24.108706,((Cannomois[2610]:16.822762,Willdenowia[2611]:16.822762)[16950]:1.787634,(Ceratocaryum[2612]:18.591793,(Mastersiella[2613]:15.224554,Hypodiscus[2614]:15.224554)[16952]:3.367239)[16951]:0.018603)[16949]:5.49831)[16948]:0.026954)[16947]:6.180898)[16946]:21.050112,(Soroveta[2615]:35.473002,(Platycaulos[2616]:33.245279,(Elegia[2617]:25.024616,(Staberoha[2618]:23.934171,(Askidiosperma[2619]:22.374067,(Restio[2620]:20.471173,(Rhodocoma[2621]:17.451469,Thamnochortus[2622]:17.451469)[16959]:3.019704)[16958]:1.902894)[16957]:1.560104)[16956]:1.090445)[16955]:8.220663)[16954]:2.227723)[16953]:15.893668)[16945]:7.040704,((Sporadanthus[2623]:47.016716,(Lepyrodia[2624]:44.51333,Calorophus[2625]:44.51333)[16962]:2.503386)[16961]:7.837848,((Gaimardia[2626]:40.801616,(Centrolepis[2627]:16.658982,Aphelia[2628]:16.658982)[16965]:24.142634)[16964]:13.138438,(Eurychorda[2629]:43.311601,(((Winifredia[2630]:31.54856,(Empodisma[2631]:30.431709,Taraxis[2632]:30.431709)[16970]:1.116851)[16969]:8.305631,(Alexgeorgea[2633]:34.760326,(Hypolaena[2634]:31.413464,(Leptocarpus[2635]:26.101766,(Dapsilanthus[2636]:23.962459,(Apodasmia[2637]:18.161942,Chaetanthus[2638]:18.161942)[16975]:5.800517)[16974]:2.139307)[16973]:5.311698)[16972]:3.346862)[16971]:5.093865)[16968]:0.775936,((Loxocarya[2639]:34.804301,((Dielsia[2640]:25.002727,Platychorda[2641]:25.002727)[16979]:7.492864,(Tremulina[2642]:31.899878,Chordifex[2643]:31.899878)[16980]:0.595713)[16978]:2.30871)[16977]:0.933887,((Baloskion[2644]:28.570012,(Melanostachya[2645]:21.084319,(Tyrbastes[2646]:17.568971,Cytogonidium[2647]:17.568971)[16984]:3.515348)[16983]:7.485693)[16982]:4.498557,(Catacolea[2648]:25.619054,(Lepidobolus[2649]:17.540215,(Kulinia[2650]:16.105235,(Desmocladus[2651]:13.447284,(Onychosepalum[2652]:13.429853,(Coleocarya[2653]:11.748863,Harperia[2654]:11.748863)[16990]:1.68099)[16989]:0.017431)[16988]:2.657951)[16987]:1.43498)[16986]:8.078839)[16985]:7.449515)[16981]:2.669619)[16976]:4.891939)[16967]:2.681474)[16966]:10.628453)[16963]:0.91451)[16960]:3.55281)[16944]:36.137749)[16941]:6.822664,(Flagellaria[2655]:99.489385,(Joinvillea[2656]:89.112326,((Georgeantha[2657]:74.790108,Ecdeiocolea[2658]:74.790108)[16994]:12.544513,((Vulpia[2659]:72.193885,(Streptochaeta[2660]:72.075644,Anomochloa[2661]:72.075644)[16997]:0.118241)[16996]:6.832474,((Leptaspis[2662]:54.618008,Pharus[2663]:54.618008)[16999]:21.94041,(Guaduella[2664]:69.21535,(Puelia[2665]:68.855683,(((Streptogyna[2666]:64.639101,((Ehrharta[2667]:28.06921,(Zotovia[2668]:24.949239,(Microlaena[2669]:15.677075,Tetrarrhena[2670]:15.677075)[17008]:9.272164)[17007]:3.119971)[17006]:30.14323,((Phyllorachis[2671]:20.392764,Humbertochloa[2672]:20.392764)[17010]:33.830272,((Oryza[2673]:28.059021,(Leersia[2674]:16.370651,(Maltebrunia[2675]:11.783653,Prosphytochloa[2676]:11.783653)[17014]:4.586998)[17013]:11.68837)[17012]:15.325786,(Chikusichloa[2677]:36.196176,(Hygroryza[2678]:35.647542,((Rhynchoryza[2679]:28.169214,Zizania[2680]:28.169214)[17018]:6.836755,(Potamophila[2681]:30.11319,(Luziola[2682]:18.112511,Zizaniopsis[2683]:18.112511)[17020]:12.000679)[17019]:4.892779)[17017]:0.641573)[17016]:0.548634)[17015]:7.188631)[17011]:10.838229)[17009]:3.989404)[17005]:6.426661)[17004]:1.023105,(((((Thamnocalamus[2684]:39.229491,Bergbambos[2685]:39.229491)[17025]:4.681433,(Oldeania[2686]:41.040077,Gaoligongshania[2687]:41.040077)[17026]:2.870847)[17024]:1.290961,(Arundinaria[2688]:43.442571,((Kuruna[2689]:42.143821,((Hibanobambusa[2690]:12.802886,Sasa[2691]:12.802886)[17031]:29.278378,(Chimonocalamus[2692]:36.579127,((Sinobambusa[2693]:24.548602,Pleioblastus[2694]:24.548602)[17034]:4.132731,(Oligostachyum[2695]:19.367669,(Indosasa[2696]:14.813885,Acidosasa[2697]:14.813885)[17036]:4.553784)[17035]:9.313664)[17033]:7.897794)[17032]:5.502137)[17030]:0.062557)[17029]:0.673038,((Ferrocalamus[2698]:38.280226,(Gelidocalamus[2699]:35.895032,Shibataea[2700]:35.895032)[17039]:2.385194)[17038]:3.582038,((Phyllostachys[2701]:34.235524,Semiarundinaria[2702]:34.235524)[17041]:3.708562,(Chimonobambusa[2703]:34.619861,(Sarocalamus[2704]:33.505004,(Ampelocalamus[2705]:32.369111,((Drepanostachyum[2706]:26.420872,Himalayacalamus[2707]:26.420872)[17046]:5.410797,(Fargesia[2708]:29.065711,(Yushania[2709]:28.356103,(Indocalamus[2710]:11.757237,Pseudosasa[2711]:11.757237)[17049]:16.598866)[17048]:0.709608)[17047]:2.765958)[17045]:0.537442)[17044]:1.135893)[17043]:1.114857)[17042]:3.324225)[17040]:3.918178)[17037]:0.954595)[17028]:0.625712)[17027]:1.759314)[17023]:12.097823,(Davidsea[2712]:57.290826,((Piresiella[2713]:49.904155,(Buergersiochloa[2714]:47.34467,((Parianella[2715]:21.044421,(Pariana[2716]:12.583355,Eremitis[2717]:12.583355)[17056]:8.461066)[17055]:22.595003,(Diandrolyra[2718]:38.117524,((Parodiolyra[2719]:32.69207,(Reitzia[2720]:28.593833,Piresia[2721]:28.593833)[17060]:4.098237)[17059]:1.558359,((Sucrea[2722]:25.071732,Raddia[2723]:25.071732)[17062]:6.638138,(Cryptochloa[2724]:29.585694,(Lithachne[2725]:25.07516,(Olyra[2726]:10.274033,Arberella[2727]:10.274033)[17065]:14.801127)[17064]:4.510534)[17063]:2.124176)[17061]:2.540559)[17058]:3.867095)[17057]:5.5219)[17054]:3.705246)[17053]:2.559485)[17052]:6.209971,((Arthrostylidium[2728]:39.330103,Chusquea[2729]:39.330103)[17067]:14.792526,(((Otatea[2730]:37.912921,(Olmeca[2731]:28.696583,(Guadua[2732]:12.077673,(Eremocaulon[2733]:8.881931,Apoclada[2734]:8.881931)[17073]:3.195742)[17072]:16.61891)[17071]:9.216338)[17070]:7.890099,(Glaziophyton[2735]:40.526504,((Filgueirasia[2736]:33.959584,((Alvimia[2737]:5.98037,Atractantha[2738]:5.98037)[17078]:23.095454,(Actinocladum[2739]:24.69859,Merostachys[2740]:24.69859)[17079]:4.377234)[17077]:4.88376)[17076]:4.732685,((Aulonemia[2741]:11.533424,Colanthelia[2742]:11.533424)[17081]:22.661419,(Elytrostachys[2743]:29.38647,(Rhipidocladum[2744]:28.801395,Neurolepis[2745]:28.801395)[17083]:0.585075)[17082]:4.808373)[17080]:4.497426)[17075]:1.834235)[17074]:5.276516)[17069]:7.287984,((Hickelia[2746]:43.566963,((Hitchcockella[2747]:30.160883,Sokinochloa[2748]:30.160883)[17087]:7.959127,(Decaryochloa[2749]:38.051894,(Nastus[2750]:37.97181,(Perrierbambus[2751]:29.735443,(Valiha[2752]:17.994337,Sirochloa[2753]:17.994337)[17091]:11.741106)[17090]:8.236367)[17089]:0.080084)[17088]:0.068116)[17086]:5.446953)[17085]:7.59573,((Temburongia[2754]:47.689828,((Cyrtochloa[2755]:38.149338,(Greslania[2756]:28.964489,(Dinochloa[2757]:24.998981,Neololeba[2758]:24.998981)[17097]:3.965508)[17096]:9.184849)[17095]:9.507677,((Racemobambos[2759]:40.675225,Mullerochloa[2760]:40.675225)[17099]:5.323094,((Melocanna[2761]:31.659987,Pseudostachyum[2762]:31.659987)[17101]:0.07645,(Cephalostachyum[2763]:23.415059,Schizostachyum[2764]:23.415059)[17102]:8.321378)[17100]:14.261882)[17098]:1.658696)[17094]:0.032813)[17093]:1.791212,((Neomicrocalamus[2765]:36.79402,Bonia[2766]:36.79402)[17104]:10.256966,((Temochloa[2767]:39.8125,Pseudoxytenanthera[2768]:39.8125)[17106]:3.31045,(Melocalamus[2769]:42.609906,((Phuphanochloa[2770]:39.52769,(Neohouzeaua[2771]:35.423971,(Gigantochloa[2772]:35.337451,Dendrocalamus[2773]:35.337451)[17111]:0.08652)[17110]:4.103719)[17109]:1.903127,((Oreobambos[2774]:27.913001,Oxytenanthera[2775]:27.913001)[17113]:13.230343,((Nestlera[2776]:35.589387,Bambusa[2777]:35.589387)[17115]:4.655751,(Vietnamosasa[2778]:38.354573,(Maclurochloa[2779]:38.303312,Thyrsostachys[2780]:38.303312)[17117]:0.051261)[17116]:1.890565)[17114]:0.898206)[17112]:0.287473)[17108]:1.179089)[17107]:0.513044)[17105]:3.928036)[17103]:2.430054)[17092]:1.681653)[17084]:1.928311)[17068]:1.031625)[17066]:1.991497)[17051]:1.1767)[17050]:0.008882)[17022]:7.27329,(Brachyelytrum[2781]:59.058278,((Nardus[2782]:35.719358,Lygeum[2783]:35.719358)[17120]:20.344488,((Danthoniastrum[2784]:49.126058,((Metcalfia[2785]:44.439025,(Duthiea[2786]:38.931089,Anisopogon[2787]:38.931089)[17125]:5.507936)[17124]:2.964148,(Phaenosperma[2788]:44.48346,(Sinochasea[2789]:19.379792,Stephanachne[2790]:19.379792)[17127]:25.103668)[17126]:2.919713)[17123]:1.722885)[17122]:3.190646,((Macrochloa[2791]:45.692075,((Piptatherum[2792]:41.641465,(Ampelodesmos[2793]:37.669829,(Psammochloa[2794]:31.711441,(Trikeraia[2795]:30.952276,Oryzopsis[2796]:30.952276)[17134]:0.759165)[17133]:5.958388)[17132]:3.971636)[17131]:1.169434,((Patis[2797]:36.941772,((Ortachne[2798]:33.982419,Ptilagrostis[2799]:33.982419)[17138]:0.047081,(Piptatheropsis[2800]:31.882163,(Aciachne[2801]:19.874404,(Lorenzochloa[2802]:0.044869,Anatherostipa[2803]:0.044869)[17141]:19.829535)[17140]:12.007759)[17139]:2.147337)[17137]:2.912272)[17136]:3.782161,((Pseudodanthonia[2804]:29.685593,Hesperostipa[2805]:29.685593)[17143]:8.550738,(Stipa[2806]:31.839949,(Pappostipa[2807]:30.562851,((Oloptum[2808]:15.341713,(Nassella[2809]:10.109979,(Jarava[2810]:8.71286,Amelichloa[2811]:8.71286)[17149]:1.397119)[17148]:5.231734)[17147]:6.167112,((Timouria[2812]:20.145845,Austrostipa[2813]:20.145845)[17151]:1.331967,((Celtica[2814]:15.731185,Anemanthele[2815]:15.731185)[17153]:1.505178,(Achnatherum[2816]:13.520577,Piptochaetium[2817]:13.520577)[17154]:3.715786)[17152]:4.241449)[17150]:0.031013)[17146]:9.054026)[17145]:1.277098)[17144]:6.396382)[17142]:2.487602)[17135]:2.086966)[17130]:2.881176)[17129]:6.123246,((Brylkinia[2818]:39.79876,(Koordersiochloa[2819]:32.853723,((Pleuropogon[2820]:18.376994,Glyceria[2821]:18.376994)[17159]:12.852168,(Schizachne[2822]:27.270026,(Triniochloa[2823]:24.059631,(Melica[2824]:17.567831,Lycochloa[2825]:17.567831)[17162]:6.4918)[17161]:3.210395)[17160]:3.959136)[17158]:1.624561)[17157]:6.945037)[17156]:10.947815,((Neomolinia[2826]:39.651685,Diarrhena[2827]:39.651685)[17164]:7.694589,(Brachypodium[2828]:45.303471,((Littledalea[2829]:31.005526,(Bromus[2830]:28.702412,((Hordelymus[2831]:21.617154,Psathyrostachys[2832]:21.617154)[17170]:4.438221,(Leymus[2833]:22.242977,(((Hordeum[2834]:7.0938,Stenostachys[2835]:7.0938)[17174]:11.395521,(Peridictyon[2836]:16.344973,((Agropyron[2837]:12.261428,Australopyrum[2838]:12.261428)[17177]:1.570052,(Henrardia[2839]:10.444089,Eremopyrum[2840]:10.444089)[17178]:3.387391)[17176]:2.513493)[17175]:2.144348)[17173]:0.978192,((Heteranthelium[2841]:16.641846,(Secale[2842]:15.269585,((Crithopsis[2843]:5.889651,Taeniatherum[2844]:5.889651)[17183]:8.516763,(Amblyopyrum[2845]:10.078812,(Aegilops[2846]:7.166988,Triticum[2847]:7.166988)[17185]:2.911824)[17184]:4.327602)[17182]:0.863171)[17181]:1.372261)[17180]:0.74783,(Festucopsis[2848]:16.164228,((Pseudoroegneria[2849]:10.971431,(Anthosachne[2850]:5.795279,Connorochloa[2851]:5.795279)[17189]:5.176152)[17188]:1.208192,(Thinopyrum[2852]:11.077304,(Pascopyrum[2853]:11.029678,(Elymus[2854]:10.982229,(Dasypyrum[2855]:9.751275,(Douglasdeweya[2856]:5.076178,Kengyilia[2857]:5.076178)[17194]:4.675097)[17193]:1.230954)[17192]:0.047449)[17191]:0.047626)[17190]:1.102319)[17187]:3.984605)[17186]:1.225448)[17179]:2.077837)[17172]:2.775464)[17171]:3.812398)[17169]:2.647037)[17168]:2.303114)[17167]:11.284496,(((Phalaris[2858]:28.369607,(Amphibromus[2859]:21.094403,Torreyochloa[2860]:21.094403)[17198]:7.275204)[17197]:0.785798,(((Hierochloe[2861]:13.978671,Anthoxanthum[2862]:13.978671)[17201]:12.919628,(Lagurus[2863]:21.041174,((Tricholemma[2864]:16.887931,((Helictotrichon[2865]:10.573553,Pseudarrhenatherum[2866]:10.573553)[17206]:4.722314,(Trisetopsis[2867]:13.937357,(Arrhenatherum[2868]:12.321785,Avena[2869]:12.321785)[17208]:1.615572)[17207]:1.35851)[17205]:1.592064)[17204]:2.543476,((Peyritschia[2870]:13.624212,(Deyeuxia[2871]:13.580477,Leptophyllochloa[2872]:13.580477)[17211]:0.043735)[17210]:2.231847,(Sphenopholis[2873]:14.211608,((Tzveleviochloa[2874]:9.492964,(Limnodea[2875]:4.993126,Graphephorum[2876]:4.993126)[17215]:4.499838)[17214]:2.065464,((Avellinia[2877]:9.572095,(Trisetum[2878]:7.808174,Rostraria[2879]:7.808174)[17218]:1.763921)[17217]:0.605329,((Trisetaria[2880]:4.435143,Gaudinia[2881]:4.435143)[17220]:1.387893,(Koeleria[2882]:3.906199,Parafestuca[2883]:3.906199)[17221]:1.916837)[17219]:4.354388)[17216]:1.381004)[17213]:2.65318)[17212]:1.644451)[17209]:3.575348)[17203]:1.609767)[17202]:5.857125)[17200]:1.858219,((Briza[2884]:24.03917,Airopsis[2885]:24.03917)[17223]:3.624926,((Dichelachne[2886]:15.157113,(Relchela[2887]:11.845698,Echinopogon[2888]:11.845698)[17226]:3.311415)[17225]:10.060651,((Calamagrostis[2889]:14.741303,Ammophila[2890]:14.741303)[17228]:6.5985,(Chascolytrum[2891]:20.350905,((Triplachne[2892]:8.321249,Gastridium[2893]:8.321249)[17231]:11.178147,(Podagrostis[2894]:18.957098,(Neoschischkinia[2895]:14.736813,(Polypogon[2896]:11.313376,(Lachnagrostis[2897]:8.391146,(Chaetopogon[2898]:4.629525,Agrostis[2899]:4.629525)[17236]:3.761621)[17235]:2.92223)[17234]:3.423437)[17233]:4.220285)[17232]:0.542298)[17230]:0.851509)[17229]:0.988898)[17227]:3.877961)[17224]:2.446332)[17222]:1.092422)[17199]:0.398887)[17196]:7.184816,((((Vahlodea[2900]:15.935535,Holcus[2901]:15.935535)[17240]:14.07501,((Deschampsia[2902]:7.270679,Scribneria[2903]:7.270679)[17242]:22.103657,((Molineriella[2904]:18.724554,(Ammochloa[2905]:9.141205,Helictochloa[2906]:9.141205)[17245]:9.583349)[17244]:9.938426,((Scolochloa[2907]:21.193861,Dryopoa[2908]:21.193861)[17247]:6.446574,((Mibora[2909]:20.124456,Oreochloa[2910]:20.124456)[17249]:3.087818,(Echinaria[2911]:21.087996,Sesleria[2912]:21.087996)[17250]:2.124278)[17248]:4.428161)[17246]:1.022545)[17243]:0.711356)[17241]:0.636209)[17239]:0.357938,(Antinoria[2913]:29.020908,((Castellia[2914]:25.159013,(((Pseudobromus[2915]:15.585788,Leucopoa[2916]:15.585788)[17256]:4.034989,(Festuca[2917]:13.197547,(Micropyropsis[2918]:10.122564,Lolium[2919]:10.122564)[17258]:3.074983)[17257]:6.42323)[17255]:3.161199,(Micropyrum[2920]:12.758234,(Psilurus[2921]:11.532007,(Dielsiochloa[2922]:8.607509,(Podophorus[2923]:3.296661,Megalachne[2924]:3.296661)[17262]:5.310848)[17261]:2.924498)[17260]:1.226227)[17259]:10.023742)[17254]:2.377037)[17253]:1.473225,((Lamarckia[2925]:8.108798,Dactylis[2926]:8.108798)[17264]:16.442387,(Cynosurus[2927]:17.180856,(Sphenopus[2928]:15.113852,((Parapholis[2929]:5.576359,Hainardia[2930]:5.576359)[17268]:3.943368,(Catapodium[2931]:8.370606,(Cutandia[2932]:6.997127,(Vulpiella[2933]:3.258422,Desmazeria[2934]:3.258422)[17271]:3.738705)[17270]:1.373479)[17269]:1.149121)[17267]:5.594125)[17266]:2.067004)[17265]:7.370329)[17263]:2.081053)[17252]:2.38867)[17251]:1.347575)[17238]:1.520567,((Aira[2935]:20.613616,(Corynephorus[2936]:17.292176,(Periballia[2937]:15.80195,Avenella[2938]:15.80195)[17275]:1.490226)[17274]:3.32144)[17273]:11.246475,(((Colpodium[2939]:10.504139,Zingeria[2940]:10.504139)[17278]:13.447584,(((Coleanthus[2941]:2.674173,Phippsia[2942]:2.674173)[17281]:13.870072,(Puccinellia[2943]:9.988615,Sclerochloa[2944]:9.988615)[17282]:6.55563)[17280]:2.916231,(Catabrosa[2945]:18.45135,(Hyalopoa[2946]:16.905757,(Catabrosella[2947]:14.085427,Paracolpodium[2948]:14.085427)[17285]:2.82033)[17284]:1.545593)[17283]:1.009126)[17279]:4.491247)[17277]:5.473503,(((Aphanelytrum[2949]:18.407041,Poa[2950]:18.407041)[17288]:6.477109,(Milium[2951]:23.793868,Phleum[2952]:23.793868)[17289]:1.090282)[17287]:0.626844,(Avenula[2953]:25.008761,(Dupontia[2954]:24.486606,(Aniselytron[2955]:21.123493,(((Arctopoa[2956]:13.20843,(Cinna[2957]:9.772041,Cyathopus[2958]:9.772041)[17296]:3.436389)[17295]:5.806423,(Hookerochloa[2959]:10.640252,((Saxipoa[2960]:7.956979,Nicoraepoa[2961]:7.956979)[17299]:0.037666,(Sylvipoa[2962]:7.349174,Arctagrostis[2963]:7.349174)[17300]:0.645471)[17298]:2.645607)[17297]:8.374601)[17294]:0.713181,(Simplicia[2964]:19.450339,((Pholiurus[2965]:12.773464,Beckmannia[2966]:12.773464)[17303]:6.287,(((Cornucopiae[2967]:8.116502,Alopecurus[2968]:8.116502)[17306]:7.801814,(Limnas[2969]:12.21609,(Arctophila[2970]:6.945026,Dupontiopsis[2971]:6.945026)[17308]:5.271064)[17307]:3.702226)[17305]:1.63151,((Gaudinopsis[2972]:11.777752,(Parvotrisetum[2973]:10.889968,Ventenata[2974]:10.889968)[17311]:0.887784)[17310]:2.99617,(Bellardiochloa[2975]:10.226803,(Nephelochloa[2976]:5.955362,Apera[2977]:5.955362)[17313]:4.271441)[17312]:4.547119)[17309]:2.775904)[17304]:1.510638)[17302]:0.389875)[17301]:0.277695)[17293]:1.395459)[17292]:3.363113)[17291]:0.522155)[17290]:0.502233)[17286]:3.914232)[17276]:2.434865)[17272]:0.028959)[17237]:4.451171)[17195]:5.949801)[17166]:3.013449)[17165]:2.042803)[17163]:3.400301)[17155]:1.068746)[17128]:0.501383)[17121]:3.747142)[17119]:2.994432)[17118]:5.51472)[17021]:1.089208)[17003]:1.105277,(Raddiella[2978]:64.126282,((Aristida[2979]:49.206015,(Sartidia[2980]:31.111585,Stipagrostis[2981]:31.111585)[17317]:18.09443)[17316]:10.432417,(((((Micraira[2982]:32.981233,Zenkeria[2983]:32.981233)[17322]:11.503879,((Eriachne[2984]:10.284348,Pheidochloa[2985]:10.284348)[17324]:18.87541,(Coelachne[2986]:26.130704,(Isachne[2987]:13.916189,(Limnopoa[2988]:12.490764,Hubbardia[2989]:12.490764)[17327]:1.425425)[17326]:12.214515)[17325]:3.029054)[17323]:15.325354)[17321]:12.075647,((Arundo[2990]:45.129697,(Monachather[2991]:43.967615,(Amphipogon[2992]:40.447738,Dregeochloa[2993]:40.447738)[17331]:3.519877)[17330]:1.162082)[17329]:9.438365,(((Styppeiochloa[2994]:41.436433,Crinipes[2995]:41.436433)[17334]:7.351903,(Eragrostis[2996]:32.673915,Elytrophorus[2997]:32.673915)[17335]:16.114421)[17333]:1.315066,(Phragmites[2998]:35.998627,(Moliniopsis[2999]:32.97878,(Hakonechloa[3000]:31.208303,Molinia[3001]:31.208303)[17338]:1.770477)[17337]:3.019847)[17336]:14.104775)[17332]:4.46466)[17328]:1.992697)[17320]:1.688192,((Dichaetaria[3002]:50.901083,Alloeochaete[3003]:50.901083)[17340]:5.792779,((((Chasmanthium[3004]:35.303501,(Bromuniola[3005]:23.81949,Arundoclaytonia[3006]:23.81949)[17345]:11.484011)[17344]:17.777358,((Stereochlaena[3007]:4.641467,Steyermarkochloa[3008]:4.641467)[17347]:44.019195,((Orthoclada[3009]:29.976666,Lophatherum[3010]:29.976666)[17349]:3.228936,(Zeugites[3011]:20.055301,Pohlidium[3012]:20.055301)[17350]:13.150301)[17348]:15.45506)[17346]:4.420197)[17343]:1.029796,((Thysanolaena[3013]:34.947707,((Megastachya[3014]:28.980364,Centotheca[3015]:28.980364)[17354]:2.040384,(Spartochloa[3016]:19.889916,Cyperochloa[3017]:19.889916)[17355]:11.130832)[17353]:3.926959)[17352]:15.32307,(Zonotriche[3018]:28.409012,((Gilgiochloa[3019]:24.587399,Danthoniopsis[3020]:24.587399)[17358]:3.804461,(Trichopteryx[3021]:15.835981,((Isalus[3022]:1.76248,Tristachya[3023]:1.76248)[17361]:13.683445,(Loudetia[3024]:9.01117,Loudetiopsis[3025]:9.01117)[17362]:6.434755)[17360]:0.390056)[17359]:12.555879)[17357]:0.017152)[17356]:21.861765)[17351]:3.839878)[17342]:0.480113,(Gynerium[3026]:51.582492,((Lecomtella[3027]:47.539927,(((Megaloprotachne[3028]:23.203104,Digitaria[3029]:23.203104)[17368]:4.498298,(Chlorocalymma[3030]:15.05633,(Anthephora[3031]:8.186647,Chaetopoa[3032]:8.186647)[17370]:6.869683)[17369]:12.645072)[17367]:13.921535,((Acritochaete[3033]:37.275154,(((Echinochloa[3034]:33.570785,Alloteropsis[3035]:33.570785)[17375]:1.703753,(Entolasia[3036]:22.857683,(Morronea[3037]:20.112273,Amphicarpum[3038]:20.112273)[17377]:2.74541)[17376]:12.416855)[17374]:1.01275,((Microcalamus[3039]:32.623939,(Ottochloa[3040]:31.797633,Parodiophyllochloa[3041]:31.797633)[17380]:0.826306)[17379]:1.399968,(Brachiaria[3042]:31.217126,(Acroceras[3043]:28.413434,((Cyrtococcum[3044]:21.591319,(Panicum[3045]:17.239053,Pseudechinolaena[3046]:17.239053)[17385]:4.352266)[17384]:3.836473,(Chasechloa[3047]:23.456831,(Lasiacis[3048]:19.074552,(Pseudolasiacis[3049]:16.786071,(Cyphochlaena[3050]:5.260551,(Poecilostachys[3051]:3.07728,Oplismenus[3052]:3.07728)[17390]:2.183271)[17389]:11.52552)[17388]:2.288481)[17387]:4.382279)[17386]:1.970961)[17383]:2.985642)[17382]:2.803692)[17381]:2.806781)[17378]:2.263381)[17373]:0.987866)[17372]:2.118484,(((Adenochloa[3053]:19.249345,Dichanthelium[3054]:19.249345)[17393]:17.759853,((Ancistrachne[3055]:13.351508,(Cleistochloa[3056]:10.618835,Calyptochloa[3057]:10.618835)[17396]:2.732673)[17395]:13.3734,(Thyridolepis[3058]:24.549851,(Paraneurachne[3059]:8.509561,Neurachne[3060]:8.509561)[17398]:16.04029)[17397]:2.175057)[17394]:10.28429)[17392]:1.609357,((Hylebates[3061]:36.175901,(Sphaerocaryum[3062]:27.591633,(Trichanthecium[3063]:20.533456,Sacciolepis[3064]:20.533456)[17402]:7.058177)[17401]:8.584268)[17400]:1.446587,((Homopholis[3065]:24.989479,Walwhalleya[3066]:24.989479)[17404]:11.706788,(((Yvesia[3067]:18.349159,Thuarea[3068]:18.349159)[17407]:8.365896,((Rupichloa[3069]:22.05637,(Moorochloa[3070]:16.775705,(Melinis[3071]:9.146063,(Tricholaena[3072]:4.10882,Leucophrys[3073]:4.10882)[17412]:5.037243)[17411]:7.629642)[17410]:5.280665)[17409]:1.158754,(Scutachne[3074]:18.687477,(Megathyrsus[3075]:15.893837,(Eriochloa[3076]:11.533415,(Urochloa[3077]:10.568054,Chaetium[3078]:10.568054)[17416]:0.965361)[17415]:4.360422)[17414]:2.79364)[17413]:4.527647)[17408]:3.499931)[17406]:6.950806,((Pseudoraphis[3079]:16.604808,(Louisiella[3080]:10.700703,Whiteochloa[3081]:10.700703)[17419]:5.904105)[17418]:13.100451,(Paratheria[3082]:27.823567,((Dissochondrus[3083]:23.598334,Hygrochloa[3084]:23.598334)[17422]:1.538209,((Setariopsis[3085]:16.562687,(Ixophorus[3086]:11.328615,Zuloagaea[3087]:11.328615)[17425]:5.234072)[17424]:6.673311,((Stenotaphrum[3088]:15.700285,(Uranthoecium[3089]:11.577441,Paspalidium[3090]:11.577441)[17428]:4.122844)[17427]:4.275642,((Setaria[3091]:17.867002,(Paractaenum[3092]:12.351716,Plagiosetum[3093]:12.351716)[17431]:5.515286)[17430]:0.706559,((Pennisetum[3094]:11.162228,(Cenchrus[3095]:9.112298,Snowdenia[3096]:9.112298)[17434]:2.04993)[17433]:6.70818,((Pseudochaetochloa[3097]:9.769192,(Spinifex[3098]:9.752278,Zygochloa[3099]:9.752278)[17437]:0.016914)[17436]:6.143567,(Chamaeraphis[3100]:12.471625,(Xerochloa[3101]:9.408236,Alexfloydia[3102]:9.408236)[17439]:3.063389)[17438]:3.441134)[17435]:1.957649)[17432]:0.703153)[17429]:1.402366)[17426]:3.260071)[17423]:1.900545)[17421]:2.687024)[17420]:1.881692)[17417]:3.960602)[17405]:3.030406)[17403]:0.926221)[17399]:0.996067)[17391]:0.775083)[17371]:2.229299)[17366]:5.91699)[17365]:1.050841,((Reynaudia[3103]:43.592225,(((Ichnanthus[3104]:30.360551,(Renvoizea[3105]:27.335704,Gerritea[3106]:27.335704)[17445]:3.024847)[17444]:3.128227,((Oedochloa[3107]:32.146672,(Echinolaena[3108]:27.776479,Ocellochloa[3109]:27.776479)[17448]:4.370193)[17447]:0.727381,((Hildaea[3110]:31.142282,(Streptostachys[3111]:24.753988,Axonopus[3112]:24.753988)[17451]:6.388294)[17450]:0.385825,((Hopia[3113]:15.85047,(Osvaldoa[3114]:8.686636,(Anthaenantiopsis[3115]:5.883616,Aakia[3116]:5.883616)[17455]:2.80302)[17454]:7.163834)[17453]:3.539544,(Myriostachya[3117]:19.377224,(Reimarochloa[3118]:14.232145,(Paspalum[3119]:14.213221,(Spheneria[3120]:12.594877,Thrasya[3121]:12.594877)[17459]:1.618344)[17458]:0.018924)[17457]:5.145079)[17456]:0.01279)[17452]:12.138093)[17449]:1.345946)[17446]:0.614725)[17443]:4.097037,((Anthaenantia[3122]:30.45172,(Hymenachne[3123]:28.183882,(Rugoloa[3124]:22.199906,(Plagiantha[3125]:13.672644,(Otachyrium[3126]:10.330698,Steinchisma[3127]:10.330698)[17465]:3.341946)[17464]:8.527262)[17463]:5.983976)[17462]:2.267838)[17461]:6.318422,((Stephostachys[3128]:34.596191,((Arthropogon[3129]:13.038763,(Achlaena[3130]:7.680207,Altoparadisium[3131]:7.680207)[17470]:5.358556)[17469]:15.962037,(Homolepis[3132]:27.779373,(Tatianyx[3133]:7.791595,(Mesosetum[3134]:3.387125,Keratochlaena[3135]:3.387125)[17473]:4.40447)[17472]:19.987778)[17471]:1.221427)[17468]:5.595391)[17467]:0.017124,((Oncorachis[3136]:16.517137,Cyphonanthus[3137]:16.517137)[17475]:16.533734,(Oplismenopsis[3138]:30.448385,(Phanopyrum[3139]:26.648854,(Apochloa[3140]:25.079339,(Canastra[3141]:23.011374,(Coleataenia[3142]:13.134109,Triscenia[3143]:13.134109)[17480]:9.877265)[17479]:2.067965)[17478]:1.569515)[17477]:3.799531)[17476]:2.602486)[17474]:1.562444)[17466]:2.156827)[17460]:0.815673)[17442]:6.00641)[17441]:3.92056,(Jansenella[3144]:40.878192,((Garnotia[3145]:36.839529,Arundinella[3146]:36.839529)[17483]:1.77624,(Zea[3147]:34.782401,(Arthraxon[3148]:29.372306,(Tripsacum[3149]:24.788947,(((Polytoca[3150]:13.262899,Chionachne[3151]:13.262899)[17489]:9.651571,(Rhytachne[3152]:17.590244,(Oxyrhachis[3153]:15.005928,Urelytrum[3154]:15.005928)[17491]:2.584316)[17490]:5.324226)[17488]:0.335618,((Sehima[3155]:19.933926,Kerriochloa[3156]:19.933926)[17493]:2.510816,((Coix[3157]:17.492032,Rottboellia[3158]:17.492032)[17495]:4.069931,((Chrysopogon[3159]:21.16236,(Phacelurus[3160]:20.192137,(Elionurus[3161]:20.07885,((Thaumastochloa[3162]:15.377594,Eremochloa[3163]:15.377594)[17501]:0.018726,(Glyphochloa[3164]:14.649827,(Mnesithea[3165]:14.423908,((Hemarthria[3166]:10.492951,Heteropholis[3167]:10.492951)[17505]:1.851581,(Coelorachis[3168]:4.543274,Ophiuros[3169]:4.543274)[17506]:7.801258)[17504]:2.079376)[17503]:0.225919)[17502]:0.746493)[17500]:4.68253)[17499]:0.113287)[17498]:0.970223)[17497]:0.023795,(((Pseudopogonatherum[3170]:12.685432,Eulalia[3171]:12.685432)[17509]:6.028637,(Parahyparrhenia[3172]:17.131407,Eriochrysis[3173]:17.131407)[17510]:1.582662)[17508]:2.184496,((Eulaliopsis[3174]:19.346332,(Dimeria[3175]:18.822187,(Andropterum[3176]:17.502323,Ischaemum[3177]:17.502323)[17514]:1.319864)[17513]:0.524145)[17512]:1.036969,((Apluda[3178]:19.136668,(Microstegium[3179]:18.278146,((Lasiorhachis[3180]:15.245797,(Hemisorghum[3181]:7.574485,Sorghum[3182]:7.574485)[17520]:7.671312)[17519]:1.428139,((Pseudosorghum[3183]:12.70232,Miscanthus[3184]:12.70232)[17522]:1.445565,(Saccharum[3185]:12.865842,Narenga[3186]:12.865842)[17523]:1.282043)[17521]:2.526051)[17518]:1.60421)[17517]:0.858522)[17516]:0.972058,((Imperata[3187]:15.608025,((Apocopis[3188]:9.394615,Germainia[3189]:9.394615)[17527]:5.733278,(Tripidium[3190]:14.156456,Pogonatherum[3191]:14.156456)[17528]:0.971437)[17526]:0.480132)[17525]:4.481783,((Sorghastrum[3192]:15.250935,Trachypogon[3193]:15.250935)[17530]:3.91346,(((Exotheca[3194]:12.495947,Monocymbium[3195]:12.495947)[17533]:5.273041,(Dichanthium[3196]:14.741089,((Euclasta[3197]:0.916231,Bothriochloa[3198]:0.916231)[17536]:12.137751,(Thelepogon[3199]:12.312853,(Polytrias[3200]:12.000373,Capillipedium[3201]:12.000373)[17538]:0.31248)[17537]:0.741129)[17535]:1.687107)[17534]:3.027899)[17532]:0.018552,(((Iseilema[3202]:14.503955,Themeda[3203]:14.503955)[17541]:1.675873,((Manisuris[3204]:15.533444,Spodiopogon[3205]:15.533444)[17543]:0.017904,(Heteropogon[3206]:5.427239,Cymbopogon[3207]:5.427239)[17544]:10.124109)[17542]:0.62848)[17540]:0.619485,(Andropogon[3208]:15.402053,((Vossia[3209]:14.345939,(Schizachyrium[3210]:11.752286,Anadelphia[3211]:11.752286)[17548]:2.593653)[17547]:0.034214,(Diheteropogon[3212]:12.362459,(Hyperthelia[3213]:10.590068,Hyparrhenia[3214]:10.590068)[17550]:1.772391)[17549]:2.017694)[17546]:1.0219)[17545]:1.39726)[17539]:0.988227)[17531]:1.376855)[17529]:0.925413)[17524]:0.018918)[17515]:0.274575)[17511]:0.515264)[17507]:0.28759)[17496]:0.375808)[17494]:0.882779)[17492]:0.805346)[17487]:1.538859)[17486]:4.583359)[17485]:5.410095)[17484]:3.833368)[17482]:2.262423)[17481]:6.634593)[17440]:1.077983)[17364]:2.991724)[17363]:3.008276)[17341]:2.103094)[17339]:1.555089)[17319]:0.605587,((Merxmuellera[3215]:49.050533,(Capeochloa[3216]:35.096873,(Geochloa[3217]:33.865121,(Chionochloa[3218]:28.106577,((Pseudopentameris[3219]:13.763391,Pentameris[3220]:13.763391)[17557]:12.36386,((Austroderia[3221]:20.541067,Plinthanthesis[3222]:20.541067)[17559]:2.015697,(Chaetobromus[3223]:20.152789,((Cortaderia[3224]:17.05327,(Notochloe[3225]:11.81612,(Danthonia[3226]:7.701671,Chimaerochloa[3227]:7.701671)[17564]:4.114449)[17563]:5.23715)[17562]:1.988957,(Phaenanthoecium[3228]:15.216069,(Tenaxia[3229]:11.303739,(Rytidosperma[3230]:8.477364,(Pentapogon[3231]:7.06598,(Tribolium[3232]:6.452791,Schismus[3233]:6.452791)[17569]:0.613189)[17568]:1.411384)[17567]:2.826375)[17566]:3.91233)[17565]:3.826158)[17561]:1.110562)[17560]:2.403975)[17558]:3.570487)[17556]:1.979326)[17555]:5.758544)[17554]:1.231752)[17553]:13.95366)[17552]:6.919086,((Centropodia[3234]:46.13862,Ellisochloa[3235]:46.13862)[17571]:8.021326,((Nematopoa[3236]:28.85115,(Neyraudia[3237]:26.893298,Triraphis[3238]:26.893298)[17574]:1.957852)[17573]:18.367245,(((Cottea[3239]:26.376136,(Enneapogon[3240]:20.202325,Schmidtia[3241]:20.202325)[17578]:6.173811)[17577]:9.181744,((Uniola[3242]:22.502452,(Fingerhuthia[3243]:18.102986,(Tetrachne[3244]:15.032426,Entoplocamia[3245]:15.032426)[17582]:3.07056)[17581]:4.399466)[17580]:10.394509,(Psammagrostis[3246]:30.600022,(Cladoraphis[3247]:28.224459,((Pogonarthria[3248]:16.905575,Catalepis[3249]:16.905575)[17586]:8.330085,(Viguierella[3250]:21.226018,(Harpachne[3251]:17.592805,(Heterachne[3252]:1.021206,Ectrosia[3253]:1.021206)[17589]:16.571599)[17588]:3.633213)[17587]:4.009642)[17585]:2.988799)[17584]:2.375563)[17583]:2.296939)[17579]:2.660919)[17576]:9.1297,(Desmostachya[3254]:42.095224,(((Psilolemma[3255]:22.095244,Sporobolus[3256]:22.095244)[17593]:8.168283,(Zoysia[3257]:25.978595,Urochondra[3258]:25.978595)[17594]:4.284932)[17592]:9.912129,((Neesiochloa[3259]:27.866874,Pappophorum[3260]:27.866874)[17596]:8.558192,(((Polevansia[3261]:14.040759,(Tragus[3262]:10.681587,(Willkommia[3263]:9.823234,(Monelytrum[3264]:8.533724,Orthacanthus[3265]:8.533724)[17602]:1.28951)[17601]:0.858353)[17600]:3.359172)[17599]:18.809096,(Muhlenbergia[3266]:30.989144,(((Bouteloua[3267]:25.147271,Jouvea[3268]:25.147271)[17606]:2.398329,(Hilaria[3269]:25.041351,Allolepis[3270]:25.041351)[17607]:2.504249)[17605]:1.903561,((Sohnsia[3271]:27.392056,(Kalinia[3272]:26.869336,Distichlis[3273]:26.869336)[17610]:0.52272)[17609]:1.408716,(Scleropogon[3274]:24.690649,(Swallenia[3275]:21.532353,(Blepharidachne[3276]:20.200152,(Munroa[3277]:12.330573,Erioneuron[3278]:12.330573)[17614]:7.869579)[17613]:1.332201)[17612]:3.158296)[17611]:4.110123)[17608]:0.648389)[17604]:1.539983)[17603]:1.860711)[17598]:1.25741,((Melanocenchris[3279]:27.326346,(Halopyrum[3280]:25.124092,(Eragrostiella[3281]:14.626286,(Tripogonella[3282]:9.004217,(Tripogon[3283]:6.324601,Oropetium[3284]:6.324601)[17620]:2.679616)[17619]:5.622069)[17618]:10.497806)[17617]:2.202254)[17616]:5.286396,((((Cleistogenes[3285]:18.851617,Orinus[3286]:18.851617)[17624]:10.407717,((Plectrachne[3287]:10.141132,Triodia[3288]:10.141132)[17626]:17.706636,(Odyssea[3289]:15.403292,Aeluropus[3290]:15.403292)[17627]:12.444476)[17625]:1.411566)[17623]:1.583409,(Neobouteloua[3291]:27.137394,(Brachychloa[3292]:25.349694,((Spartina[3293]:14.309551,Dactyloctenium[3294]:14.309551)[17631]:6.567985,(Sclerodactylon[3295]:14.905055,Acrachne[3296]:14.905055)[17632]:5.972481)[17630]:4.472158)[17629]:1.7877)[17628]:3.705349)[17622]:1.161487,(((Neostapfia[3297]:17.883593,(Orcuttia[3298]:13.847332,Tuctoria[3299]:13.847332)[17636]:4.036261)[17635]:12.603348,((Zaqiqah[3300]:28.849443,((Triplasiella[3301]:23.557761,Triplasis[3302]:23.557761)[17640]:2.073651,(Schenckochloa[3303]:25.176146,((Tridens[3304]:14.796044,Tridentopsis[3305]:14.796044)[17643]:6.520869,(Vaseyochloa[3306]:17.782067,Gouinia[3307]:17.782067)[17644]:3.534846)[17642]:3.859233)[17641]:0.455266)[17639]:3.218031)[17638]:0.118578,(((Trichoneura[3308]:24.088107,(Farrago[3309]:5.325386,Craspedorhachis[3310]:5.325386)[17648]:18.762721)[17647]:0.742626,(Ctenium[3311]:22.514522,(Trigonochloa[3312]:14.697906,(Mosdenia[3313]:10.071425,Perotis[3314]:10.071425)[17651]:4.626481)[17650]:7.816616)[17649]:2.316211)[17646]:1.292405,((Dignathia[3315]:19.18081,Leptothrium[3316]:19.18081)[17653]:3.808608,(Decaryella[3317]:22.973881,(Leptocarydion[3318]:20.361583,(Bewsia[3319]:16.082021,(Lophacme[3320]:14.68047,(Gymnopogon[3321]:13.215115,Hubbardochloa[3322]:13.215115)[17658]:1.465355)[17657]:1.401551)[17656]:4.279562)[17655]:2.612298)[17654]:0.015537)[17652]:3.13372)[17645]:2.844883)[17637]:1.51892)[17634]:0.982931,(Diplachne[3323]:25.814045,(Dinebra[3324]:23.305744,((Apochiton[3325]:14.394907,Eleusine[3326]:14.394907)[17662]:7.220451,((Austrochloris[3327]:17.449231,Astrebla[3328]:17.449231)[17664]:2.976229,((Coelachyrum[3329]:14.407368,Disakisperma[3330]:14.407368)[17666]:5.266036,((Afrotrichloris[3331]:11.970134,Schoenefeldia[3332]:11.970134)[17668]:6.536374,(Enteropogon[3333]:17.31576,(Leptochloa[3334]:16.452366,((Tetrapogon[3335]:10.847887,Chloris[3336]:10.847887)[17672]:3.362862,((Lepturus[3337]:10.29108,(Daknopholis[3338]:8.445576,Neostapfiella[3339]:8.445576)[17675]:1.845504)[17674]:3.794976,(Oxychloris[3340]:12.914554,(Harpochloa[3341]:12.645481,((Rendlia[3342]:9.69502,Microchloa[3343]:9.69502)[17679]:2.312731,(Eustachys[3344]:11.10883,((Brachyachne[3345]:2.683169,Micrachne[3346]:2.683169)[17682]:7.651229,(Chrysochloa[3347]:9.033388,(Cynodon[3348]:8.00201,Stapfochloa[3349]:8.00201)[17684]:1.031378)[17683]:1.30101)[17681]:0.774432)[17680]:0.898921)[17678]:0.63773)[17677]:0.269073)[17676]:1.171502)[17673]:0.124693)[17671]:2.241617)[17670]:0.863394)[17669]:1.190748)[17667]:1.166896)[17665]:0.752056)[17663]:1.189898)[17661]:1.690386)[17660]:2.508301)[17659]:5.655827)[17633]:0.534358)[17621]:0.608512)[17615]:1.494523)[17597]:2.317801)[17595]:3.75059)[17591]:1.919568)[17590]:2.592356)[17575]:2.530815)[17572]:6.941551)[17570]:1.809673)[17551]:2.884919)[17318]:0.783894)[17315]:4.48785)[17314]:2.641201)[17002]:2.0882)[17001]:0.359667)[17000]:7.343068)[16998]:2.467941)[16995]:8.308262)[16993]:1.777705)[16992]:10.377059)[16991]:1.878402)[16940]:4.335572)[16923]:1.422023)[16922]:1.618672)[16813]:0.763229)[16795]:2.690747)[16716]:4.262695)[16596]:3.013119)[16229]:3.266733)[15032]:0.815528)[14964]:0.762308)[14903]:1.531779,(Petrosavia[3350]:119.430553,Japonolirion[3351]:119.430553)[17685]:6.419639)[14902]:4.848475)[14715]:3.53155,Acorus[3352]:134.230217)[14714]:4.67239,(((((Stylomecon[3353]:107.579799,((Dendromecon[3354]:53.644352,(Eschscholzia[3355]:37.418963,Hunnemannia[3356]:37.418963)[17693]:16.225389)[17692]:43.228889,(((Sanguinaria[3357]:31.857039,Eomecon[3358]:31.857039)[17696]:58.486122,((Bocconia[3359]:69.615224,Macleaya[3360]:69.615224)[17698]:9.655805,((Glaucium[3361]:39.950508,Dicranostigma[3362]:39.950508)[17700]:31.230334,(Hylomecon[3363]:33.864481,(Coreanomecon[3364]:30.295707,(Stylophorum[3365]:11.922673,Chelidonium[3366]:11.922673)[17703]:18.373034)[17702]:3.568774)[17701]:37.316361)[17699]:8.090187)[17697]:11.072132)[17695]:3.222611,((Cathcartia[3367]:43.537237,(Meconopsis[3368]:16.828407,(Papaver[3369]:16.228971,Roemeria[3370]:16.228971)[17707]:0.599436)[17706]:26.70883)[17705]:31.704719,((Argemone[3371]:54.189256,Arctomecon[3372]:54.189256)[17709]:14.456209,(Romneya[3373]:60.322815,(Canbya[3374]:32.289095,(Meconella[3375]:14.863258,(Platystemon[3376]:5.25139,Platystigma[3377]:5.25139)[17713]:9.611868)[17712]:17.425837)[17711]:28.03372)[17710]:8.32265)[17708]:6.596491)[17704]:18.323816)[17694]:3.307469)[17691]:10.706558)[17690]:2.689035,(Pteridophyllum[3378]:107.476901,(Hypecoum[3379]:98.18848,(Lamprocapnos[3380]:72.348947,(Ehrendorferia[3381]:62.71458,(Dicentra[3382]:58.765199,(Ichtyoselmis[3383]:50.115424,(Adlumia[3384]:47.14832,((Capnoides[3385]:34.12755,Dactylicapnos[3386]:34.12755)[17722]:4.717557,(Corydalis[3387]:36.915447,((Trigonocapnos[3388]:19.151883,(Discocapnos[3389]:16.483757,Cysticapnos[3390]:16.483757)[17726]:2.668126)[17725]:12.385241,((Platycapnos[3391]:21.337581,(Sarcocapnos[3392]:17.053471,Ceratocapnos[3393]:17.053471)[17729]:4.28411)[17728]:1.436952,(Pseudofumaria[3394]:21.135971,(Fumaria[3395]:15.649254,(Rupicapnos[3396]:13.741508,(Cryptocapnos[3397]:8.776279,Fumariola[3398]:8.776279)[17733]:4.965229)[17732]:1.907746)[17731]:5.486717)[17730]:1.638562)[17727]:8.762591)[17724]:5.378323)[17723]:1.92966)[17721]:8.303213)[17720]:2.967104)[17719]:8.649775)[17718]:3.949381)[17717]:9.634367)[17716]:25.839533)[17715]:9.288421)[17714]:2.791933)[17689]:14.032317,(Euptelea[3399]:123.590111,(((Kingdonia[3400]:66.897516,Circaeaster[3401]:66.897516)[17737]:46.873937,(Sargentodoxa[3402]:82.842373,(Decaisnea[3403]:73.030544,(Sinofranchetia[3404]:59.121285,((Boquila[3405]:14.697176,Lardizabala[3406]:14.697176)[17742]:19.433218,((Stauntonia[3407]:9.325922,Holboellia[3408]:9.325922)[17744]:6.052668,(Archakebia[3409]:6.182998,Akebia[3410]:6.182998)[17745]:9.195592)[17743]:18.751804)[17741]:24.990891)[17740]:13.909259)[17739]:9.811829)[17738]:30.92908)[17736]:4.416877,(((((Chondodendron[3411]:11.872877,Platytinospora[3412]:11.872877)[17750]:46.711363,((Syrrhonema[3413]:10.65558,Synclisia[3414]:10.65558)[17752]:46.224845,(Ungulipetalum[3415]:53.295432,Limaciopsis[3416]:53.295432)[17753]:3.584993)[17751]:1.703814)[17749]:17.953169,Chlaenandra[3417]:76.537409)[17748]:5.424593,(((Coscinium[3418]:56.204119,(Arcangelisia[3419]:22.393673,(Anamirta[3420]:22.346958,Macrococculus[3421]:22.346958)[17758]:0.046715)[17757]:33.810446)[17756]:19.327946,(Calycocarpum[3422]:68.523335,((Parabaena[3423]:45.71077,(Aspidocarya[3424]:42.04284,Disciphania[3425]:42.04284)[17762]:3.66793)[17761]:9.462948,(Tinomiscium[3426]:48.695454,((Fibraurea[3427]:39.413556,(Paratinospora[3428]:39.169314,Borismene[3429]:39.169314)[17766]:0.244242)[17765]:1.058367,(((Sphenocentrum[3430]:31.82979,Penianthus[3431]:31.82979)[17769]:6.526921,(Burasaia[3432]:13.764621,Orthogynium[3433]:13.764621)[17770]:24.59209)[17768]:1.626381,(Dioscoreophyllum[3434]:34.072709,(Tinospora[3435]:27.142688,(Jateorhiza[3436]:20.20204,((Kolobopetalum[3437]:8.383933,(Rhigiocarya[3438]:8.368851,Sarcolophium[3439]:8.368851)[17776]:0.015082)[17775]:6.046665,(Chasmanthera[3440]:8.028795,((Odontocarya[3441]:4.5555,Syntriandrium[3442]:4.5555)[17779]:1.411661,(Dialytheca[3443]:5.948658,(Hyalosepalum[3444]:5.250306,Leptoterantha[3445]:5.250306)[17781]:0.698352)[17780]:0.018503)[17778]:2.061634)[17777]:6.401803)[17774]:5.771442)[17773]:6.940648)[17772]:6.930021)[17771]:5.910383)[17767]:0.488831)[17764]:8.223531)[17763]:6.478264)[17760]:13.349617)[17759]:7.00873)[17755]:5.27969,((Menispermum[3446]:42.348352,Sinomenium[3447]:42.348352)[17783]:33.348322,((Diploclisia[3448]:57.159471,(Pericampylus[3449]:43.034039,((Legnephora[3450]:32.392894,(Parapachygone[3451]:12.248945,Hypserpa[3452]:12.248945)[17789]:20.143949)[17788]:6.708524,((Echinostephia[3453]:0.021071,Sarcopetalum[3454]:0.021071)[17791]:37.403103,(Abuta[3455]:27.663557,(Orthomene[3456]:23.655849,((Caryomene[3457]:21.812351,Anomospermum[3458]:21.812351)[17795]:0.114024,(Telitoxicum[3459]:19.199863,Elephantomene[3460]:19.199863)[17796]:2.726512)[17794]:1.729474)[17793]:4.007708)[17792]:9.760617)[17790]:1.677244)[17787]:3.932621)[17786]:14.125432)[17785]:12.352904,(Limacia[3461]:65.451646,(((Rhaptonema[3462]:33.865015,(Spirospermum[3463]:20.669332,Strychnopsis[3464]:20.669332)[17801]:13.195683)[17800]:16.523034,(Stephania[3465]:28.031976,(Perichasma[3466]:22.345892,(Antizoma[3467]:9.658804,(Cissampelos[3468]:7.335562,Cyclea[3469]:7.335562)[17805]:2.323242)[17804]:12.687088)[17803]:5.686084)[17802]:22.356073)[17799]:1.921681,(((Eleutharrhena[3470]:24.840021,Haematocarpus[3471]:24.840021)[17808]:18.059871,(Hyperbaena[3472]:41.076987,(Cocculus[3473]:35.633113,Pachygone[3474]:35.633113)[17810]:5.443874)[17809]:1.822905)[17807]:7.567234,((Chondrodendron[3475]:15.122007,(Curarea[3476]:14.479692,Sciadotenia[3477]:14.479692)[17813]:0.642315)[17812]:9.364359,((Pleogyne[3478]:21.513715,(Carronia[3479]:20.061081,Pycnarrhena[3480]:20.061081)[17816]:1.452634)[17815]:1.415056,(Syrrheonema[3481]:22.898141,(Beirnaertia[3482]:21.379182,(Triclisia[3483]:18.826932,(Tiliacora[3484]:18.016071,(Anisocycla[3485]:15.056114,Albertisia[3486]:15.056114)[17821]:2.959957)[17820]:0.810861)[17819]:2.55225)[17818]:1.518959)[17817]:0.03063)[17814]:1.557595)[17811]:25.98076)[17806]:1.842604)[17798]:13.141916)[17797]:4.060729)[17784]:6.184299)[17782]:5.115081)[17754]:1.150247)[17747]:32.480936,(((Ranzania[3487]:60.505053,Berberis[3488]:60.505053)[17824]:27.455781,((Nandina[3489]:72.706394,(Caulophyllum[3490]:30.327013,(Leontice[3491]:21.912104,Gymnospermium[3492]:21.912104)[17828]:8.414909)[17827]:42.379381)[17826]:14.35136,((Jeffersonia[3493]:12.165718,Plagiorhegma[3494]:12.165718)[17830]:68.958629,((Vancouveria[3495]:9.429479,Epimedium[3496]:9.429479)[17832]:60.828292,(Bongardia[3497]:62.657924,(Achlys[3498]:35.892578,((Diphylleia[3499]:11.651934,Dysosma[3500]:11.651934)[17836]:1.4401,(Podophyllum[3501]:12.154599,Sinopodophyllum[3502]:12.154599)[17837]:0.937435)[17835]:22.800544)[17834]:26.765346)[17833]:7.599847)[17831]:10.866576)[17829]:5.933407)[17825]:0.90308)[17823]:19.753413,((Metanemone[3503]:15.540528,(Glaucidium[3504]:9.616351,Paroxygraphis[3505]:9.616351)[17840]:5.924177)[17839]:77.48835,(Hydrastis[3506]:86.989685,((Coptis[3507]:23.406386,Xanthorhiza[3508]:23.406386)[17843]:50.801382,(((Thalictrum[3509]:24.290802,(Leptopyrum[3510]:16.326364,(Paraquilegia[3511]:5.837405,Paropyrum[3512]:5.837405)[17848]:10.488959)[17847]:7.964438)[17846]:4.148155,(Dichocarpum[3513]:26.467023,((Isopyrum[3514]:8.849095,Enemion[3515]:8.849095)[17851]:16.175174,(Urophysa[3516]:5.831317,(Aquilegia[3517]:4.330768,Semiaquilegia[3518]:4.330768)[17853]:1.500549)[17852]:19.192952)[17850]:1.442754)[17849]:1.971934)[17845]:38.68951,((Adonis[3519]:27.800084,(Calathodes[3520]:9.476312,(Trollius[3521]:6.950418,Megaleranthis[3522]:6.950418)[17857]:2.525894)[17856]:18.323772)[17855]:36.745507,(((Komaroffia[3523]:26.837479,(Garidella[3524]:10.557541,Nigella[3525]:10.557541)[17861]:16.279938)[17860]:32.146223,(Staphisagria[3526]:26.881876,(Aconitum[3527]:25.213456,(Gymnaconitum[3528]:23.673256,(Pseudodelphinium[3529]:19.584974,(Delphinium[3530]:15.256817,(Consolida[3531]:7.032488,Aconitella[3532]:7.032488)[17867]:8.224329)[17866]:4.328157)[17865]:4.088282)[17864]:1.5402)[17863]:1.66842)[17862]:32.101826)[17859]:3.260635,((Caltha[3533]:56.737064,(Asteropyrum[3534]:53.733513,((Actaea[3535]:23.133856,Eranthis[3536]:23.133856)[17872]:7.767198,(Beesia[3537]:16.529537,Anemonopsis[3538]:16.529537)[17873]:14.371517)[17871]:22.832459)[17870]:3.003551)[17869]:4.045364,(Helleborus[3539]:58.874388,(Callianthemum[3540]:57.966387,((Anemone[3541]:19.909025,(Pulsatilla[3542]:18.240116,(Anemoclema[3543]:11.330036,(Naravelia[3544]:5.321835,Clematis[3545]:5.321835)[17880]:6.008201)[17879]:6.91008)[17878]:1.668909)[17877]:32.788763,(((Ficaria[3546]:14.716009,Coptidium[3547]:14.716009)[17883]:16.281353,((Ceratocephala[3548]:21.558765,Myosurus[3549]:21.558765)[17885]:2.128723,((Ranunculus[3550]:8.551881,Batrachium[3551]:8.551881)[17887]:9.034034,(Laccopetalum[3552]:6.956706,Krapfia[3553]:6.956706)[17888]:10.629209)[17886]:6.101573)[17884]:7.309874)[17882]:1.440072,((Beckwithia[3554]:12.586632,Cyrtorhyncha[3555]:12.586632)[17890]:12.162599,((Callianthemoides[3556]:11.298337,(Hamadryas[3557]:9.700608,Peltocalathos[3558]:9.700608)[17893]:1.597729)[17892]:10.758825,(Halerpestes[3559]:21.061673,(Oxygraphis[3560]:17.62739,(Arcteranthis[3561]:12.070464,Trautvetteria[3562]:12.070464)[17896]:5.556926)[17895]:3.434283)[17894]:0.995489)[17891]:2.692069)[17889]:7.688203)[17881]:20.260354)[17876]:5.268599)[17875]:0.908001)[17874]:1.90804)[17868]:1.461909)[17858]:2.301254)[17854]:2.582876)[17844]:7.079301)[17842]:12.781917)[17841]:6.039193)[17838]:14.685369)[17822]:6.728691)[17746]:3.745392)[17735]:5.401781)[17734]:0.71104)[17688]:5.035783,(((((((Whittonia[3563]:117.683403,((Medusandra[3564]:66.863929,(Soyauxia[3565]:41.309147,Peridiscus[3566]:41.309147)[17906]:25.554782)[17905]:41.426146,((Paeonia[3567]:102.206496,((Daphniphyllum[3568]:95.558772,(Semiliquidambar[3569]:15.872464,(Altingia[3570]:9.361204,Liquidambar[3571]:9.361204)[17912]:6.51126)[17911]:79.686308)[17910]:2.480132,(Cercidiphyllum[3572]:90.963799,(((Rhodoleia[3573]:62.145905,(Exbucklandia[3574]:31.390634,Chunia[3575]:31.390634)[17917]:30.755271)[17916]:13.360301,Embolanthera[3576]:75.506206)[17915]:8.093798,(Mytilaria[3577]:71.405812,(Disanthus[3578]:59.711005,((Corylopsis[3579]:24.630529,(Loropetalum[3580]:17.151665,(Matudaea[3581]:15.386675,Maingaya[3582]:15.386675)[17923]:1.76499)[17922]:7.478864)[17921]:13.235625,((((Fortunearia[3583]:13.794262,Eustigma[3584]:13.794262)[17927]:3.491129,(Molinadendron[3585]:11.283841,Sinowilsonia[3586]:11.283841)[17928]:6.00155)[17926]:6.078847,((Trichocladus[3587]:19.393261,Dicoryphe[3588]:19.393261)[17930]:2.684223,(Ostrearia[3589]:15.650344,(Neostrearia[3590]:11.670928,Noahdendron[3591]:11.670928)[17932]:3.979416)[17931]:6.42714)[17929]:1.286754)[17925]:6.557207,(Hamamelis[3592]:16.022983,(Fothergilla[3593]:14.473873,(Parrotiopsis[3594]:13.941426,(Parrotia[3595]:9.884945,(Sycopsis[3596]:5.583945,(Distylium[3597]:3.348568,Distyliopsis[3598]:3.348568)[17938]:2.235377)[17937]:4.301)[17936]:4.056481)[17935]:0.532447)[17934]:1.54911)[17933]:13.898462)[17924]:7.944709)[17920]:21.844851)[17919]:11.694807)[17918]:12.194192)[17914]:7.363795)[17913]:7.075105)[17909]:4.167592)[17908]:2.817563,(((Pterostemon[3599]:79.457994,(Choristylis[3600]:47.605888,Itea[3601]:47.605888)[17942]:31.852106)[17941]:11.969359,(Ribes[3602]:84.981923,(((Micranthes[3603]:63.218912,(Saxifragella[3604]:41.4574,Saxifraga[3605]:41.4574)[17947]:21.761512)[17946]:0.446209,Saxifragodes[3606]:63.665121)[17945]:4.616747,((Peltoboykinia[3607]:52.22621,Chrysosplenium[3608]:52.22621)[17949]:13.806918,(((Astilboides[3609]:34.998711,(Darmera[3610]:32.660876,Rodgersia[3611]:32.660876)[17953]:2.337835)[17952]:20.53327,(Bergenia[3612]:47.279644,(Mukdenia[3613]:14.822111,Oresitrophe[3614]:14.822111)[17955]:32.457533)[17954]:8.252337)[17951]:7.579104,(((Bensoniella[3615]:29.077879,Tolmiea[3616]:29.077879)[17958]:4.941289,((Heuchera[3617]:24.270187,(Tellima[3618]:22.312649,(Lithophragma[3619]:20.660527,Pectiantia[3620]:20.660527)[17962]:1.652122)[17961]:1.957538)[17960]:8.036561,((Tiarella[3621]:24.418812,(Conimitella[3622]:13.471923,Ozomelis[3623]:13.471923)[17965]:10.946889)[17964]:2.92486,(Mitella[3624]:26.213462,(Elmera[3625]:13.626534,Mitellastra[3626]:13.626534)[17967]:12.586928)[17966]:1.13021)[17963]:4.963076)[17959]:1.71242)[17957]:26.532794,(Cascadia[3627]:58.614703,((Saxifragopsis[3628]:37.717388,Astilbe[3629]:37.717388)[17970]:15.976552,((Leptarrhena[3630]:36.225088,Tanakaea[3631]:36.225088)[17972]:15.341672,(Saniculiphyllum[3632]:49.703169,((Telesonix[3633]:27.803818,Jepsonia[3634]:27.803818)[17975]:12.050512,(Sullivantia[3635]:36.482151,(Bolandra[3636]:31.360622,(Suksdorfia[3637]:29.443153,Boykinia[3638]:29.443153)[17978]:1.917469)[17977]:5.121529)[17976]:3.372179)[17974]:9.848839)[17973]:1.863591)[17971]:2.12718)[17969]:4.920763)[17968]:1.937259)[17956]:2.559123)[17950]:2.922043)[17948]:2.24874)[17944]:16.700055)[17943]:6.44543)[17940]:9.772652,(Cynomorium[3639]:99.218263,((Aphanopetalum[3640]:77.481598,(Tetracarpaea[3641]:72.100005,(Penthorum[3642]:61.959209,((Proserpinaca[3643]:21.808361,(Meionectes[3644]:17.31344,(Glischrocaryon[3645]:5.220261,Haloragodendron[3646]:5.220261)[17987]:12.093179)[17986]:4.494921)[17985]:6.641441,(Trihaloragis[3647]:19.96372,((Haloragis[3648]:15.870667,Gonocarpus[3649]:15.870667)[17990]:3.575357,(Laurembergia[3650]:17.03896,(Meziella[3651]:11.647452,Myriophyllum[3652]:11.647452)[17992]:5.391508)[17991]:2.407064)[17989]:0.517696)[17988]:8.486082)[17984]:33.509407)[17983]:10.140796)[17982]:5.381593)[17981]:15.16188,(((Adromischus[3653]:41.597238,((Cotyledon[3654]:15.552042,Tylecodon[3655]:15.552042)[17997]:21.778256,(Bryophyllum[3656]:22.663556,(Kitchingia[3657]:17.822378,Kalanchoe[3658]:17.822378)[17999]:4.841178)[17998]:14.666742)[17996]:4.26694)[17995]:8.782161,(Umbilicus[3659]:44.266096,((Phedimus[3660]:28.782068,(Rhodiola[3661]:17.330806,Pseudosedum[3662]:17.330806)[18003]:11.451262)[18002]:13.139019,((Meterostachys[3663]:26.389604,(Sinocrassula[3664]:24.334957,(Hylotelephium[3665]:20.276242,Orostachys[3666]:20.276242)[18007]:4.058715)[18006]:2.054647)[18005]:14.98596,((Aichryson[3667]:11.414411,(Monanthes[3668]:8.568677,(Aeonium[3669]:6.226872,Greenovia[3670]:6.226872)[18011]:2.341805)[18010]:2.845734)[18009]:25.195729,((Sempervivum[3671]:17.744919,Jovibarba[3672]:17.744919)[18013]:17.769812,(((Telmissa[3673]:19.680989,(Sempervivella[3674]:18.240929,Prometheum[3675]:18.240929)[18017]:1.44006)[18016]:9.42091,(Rosularia[3676]:23.910919,(Sedella[3677]:18.548272,Dudleya[3678]:18.548272)[18019]:5.362647)[18018]:5.19098)[18015]:2.882114,(Sedum[3679]:26.32378,((Villadia[3680]:10.880199,Lenophyllum[3681]:10.880199)[18022]:0.737004,(Pachyphytum[3682]:7.386838,(Tacitus[3683]:6.088506,((Graptopetalum[3684]:4.784041,Cremnophila[3685]:4.784041)[18026]:0.696931,(Thompsonella[3686]:4.742917,Echeveria[3687]:4.742917)[18027]:0.738055)[18025]:0.607534)[18024]:1.298332)[18023]:4.230365)[18021]:14.706577)[18020]:5.660233)[18014]:3.530718)[18012]:1.095409)[18008]:4.765424)[18004]:0.545523)[18001]:2.345009)[18000]:6.113303)[17994]:10.054338,((Perrierosedum[3688]:12.308953,Pistorinia[3689]:12.308953)[18029]:1.642292,(Crassula[3690]:8.747971,Reidmorania[3691]:8.747971)[18030]:5.203275)[18028]:46.482491)[17993]:32.209741)[17980]:6.574785)[17979]:1.981742)[17939]:3.824054)[17907]:3.266016)[17904]:9.393328)[17903]:0.005054,(((Leea[3692]:69.852844,Acareosperma[3693]:69.852844)[18033]:24.867024,(Nekemias[3694]:82.363994,((Ampelopsis[3695]:57.412799,(Clematicissus[3696]:45.535064,Rhoicissus[3697]:45.535064)[18037]:11.877735)[18036]:16.773172,((Vitis[3698]:55.00315,(Ampelocissus[3699]:41.893799,(Pterisanthes[3700]:32.694534,Nothocissus[3701]:32.694534)[18041]:9.199265)[18040]:13.109351)[18039]:9.584819,((Yua[3702]:29.959018,Parthenocissus[3703]:29.959018)[18043]:29.13561,(Cissus[3704]:49.095599,(Cyphostemma[3705]:44.160719,(Cayratia[3706]:37.708156,Tetrastigma[3707]:37.708156)[18046]:6.452563)[18045]:4.93488)[18044]:9.999029)[18042]:5.493341)[18038]:9.598002)[18035]:8.178023)[18034]:12.355874)[18032]:22.350615,((((Hexachlamys[3708]:106.093981,((Calycopteris[3709]:69.586952,Dansiea[3710]:69.586952)[18052]:33.468534,(((Strephonema[3711]:65.877995,((Lumnitzera[3712]:45.206432,(Macropteranthes[3713]:41.106161,Laguncularia[3714]:41.106161)[18058]:4.100271)[18057]:5.135132,((Conocarpus[3715]:39.263291,(Anogeissus[3716]:30.312269,((Pteleopsis[3717]:22.754452,Terminalia[3718]:22.754452)[18063]:3.468521,(Bucida[3719]:19.254729,Buchenavia[3720]:19.254729)[18064]:6.968244)[18062]:4.089296)[18061]:8.951022)[18060]:6.038839,((Getonia[3721]:19.801286,Guiera[3722]:19.801286)[18066]:20.878162,(Meiostemon[3723]:25.262481,(Thiloa[3724]:23.292056,(Combretum[3725]:21.71528,(Quisqualis[3726]:13.403064,Calopyxis[3727]:13.403064)[18070]:8.312216)[18069]:1.576776)[18068]:1.970425)[18067]:15.416967)[18065]:4.622682)[18059]:5.039434)[18056]:15.536431)[18055]:30.021834,(((Crenea[3728]:69.385666,((Pemphis[3729]:54.861009,((Lafoensia[3730]:47.188776,Punica[3731]:47.188776)[18077]:1.951401,(Galpinia[3732]:46.398034,Capuronia[3733]:46.398034)[18078]:2.742143)[18076]:5.720832)[18075]:14.220156,((Physocalymma[3734]:49.171186,Lourtella[3735]:49.171186)[18080]:12.550191,((Diplusodon[3736]:47.715495,(Cuphea[3737]:41.308572,Pleurophora[3738]:41.308572)[18083]:6.406923)[18082]:6.337799,((Pehria[3739]:14.633736,Adenaria[3740]:14.633736)[18085]:26.48257,(Woodfordia[3741]:39.068679,Koehneria[3742]:39.068679)[18086]:2.047627)[18084]:12.936988)[18081]:7.668083)[18079]:7.359788)[18074]:0.304501)[18073]:2.714339,((Heimia[3743]:60.123297,(Rotala[3744]:43.666461,Didiplis[3745]:43.666461)[18089]:16.456836)[18088]:9.985995,((Decodon[3746]:62.165931,(Peplis[3747]:26.588107,Lythrum[3748]:26.588107)[18092]:35.577824)[18091]:2.992214,(((Lagerstroemia[3749]:48.626933,Duabanga[3750]:48.626933)[18095]:6.005527,(Sonneratia[3751]:46.934846,Trapa[3752]:46.934846)[18096]:7.697614)[18094]:8.144465,(Ammannia[3753]:43.052429,(Lawsonia[3754]:36.574816,(Ginoria[3755]:15.140638,Tetrataxis[3756]:15.140638)[18099]:21.434178)[18098]:6.477613)[18097]:19.724496)[18093]:2.38122)[18090]:4.951147)[18087]:1.990713)[18072]:13.936786,(Ludwigia[3757]:74.939666,((Fuchsia[3758]:44.674332,Circaea[3759]:44.674332)[18102]:12.919364,((Epilobium[3760]:37.360272,(Chamaenerion[3761]:24.286441,(Gongylocarpus[3762]:15.416963,(Hauya[3763]:12.995169,(Megacorax[3764]:8.473599,Lopezia[3765]:8.473599)[18108]:4.52157)[18107]:2.421794)[18106]:8.869478)[18105]:13.073831)[18104]:7.909996,((Taraxia[3766]:40.787087,Gayophytum[3767]:40.787087)[18110]:1.081544,(Xylonagra[3768]:40.055143,(Chylismia[3769]:39.247021,((Chylismiella[3770]:33.616861,Clarkia[3771]:33.616861)[18114]:5.597065,((Eremothera[3772]:36.013544,(Oenothera[3773]:34.228501,Eulobus[3774]:34.228501)[18117]:1.785043)[18116]:1.370599,(Camissonia[3775]:36.223841,(Neoholmgrenia[3776]:32.272972,(Camissoniopsis[3777]:23.720415,Tetrapteron[3778]:23.720415)[18120]:8.552557)[18119]:3.950869)[18118]:1.160302)[18115]:1.829783)[18113]:0.033095)[18112]:0.808122)[18111]:1.813488)[18109]:3.401637)[18103]:12.323428)[18101]:17.34597)[18100]:11.097125)[18071]:9.863038)[18054]:1.658424,(((((Erisma[3779]:38.884822,Erismadelphus[3780]:38.884822)[18125]:6.23238,Korupodendron[3781]:45.117202)[18124]:0.04823,((Vochysia[3782]:19.395976,Salvertia[3783]:19.395976)[18127]:23.671907,(Callisthene[3784]:21.87836,(Qualea[3785]:19.225164,Ruizterania[3786]:19.225164)[18129]:2.653196)[18128]:21.189523)[18126]:2.097549)[18123]:46.703533,((((Amomyrtella[3787]:1.559235,Cheyniana[3788]:1.559235)[18133]:9.842277,(Meteoromyrtus[3789]:1.519761,Myrtella[3790]:1.519761)[18134]:9.881751)[18132]:37.993419,((((Corynanthera[3791]:5.736627,(Stereocaryum[3792]:2.958383,Pleurocalyptus[3793]:2.958383)[18139]:2.778245)[18138]:3.725587,Purpureostemon[3794]:9.462214)[18137]:6.931206,((Basisperma[3795]:4.558769,Aluta[3796]:4.558769)[18141]:7.119192,Chamaelaucium[3797]:11.67796)[18140]:4.71546)[18136]:17.765266,(Stenostegia[3798]:22.722765,Enekbatus[3799]:22.722765)[18142]:11.435921)[18135]:15.236245)[18131]:31.571651,((Heteropyxis[3800]:49.627507,Psiloxylon[3801]:49.627507)[18144]:28.73101,((Xanthostemon[3802]:66.299887,((Kjellbergiodendron[3803]:37.890215,Whiteodendron[3804]:37.890215)[18148]:13.379288,(Lophostemon[3805]:41.627521,Welchiodendron[3806]:41.627521)[18149]:9.641982)[18147]:15.030384)[18146]:5.193944,((Osbornia[3807]:60.70804,((Melaleuca[3808]:29.912814,(Regelia[3809]:29.890684,(Beaufortia[3810]:27.114304,Calothamnus[3811]:27.114304)[18155]:2.77638)[18154]:0.02213)[18153]:8.133751,((Lamarchea[3812]:29.481471,Callistemon[3813]:29.481471)[18157]:8.535822,(Conothamnus[3814]:32.052751,(Eremaea[3815]:29.519806,Phymatocarpus[3816]:29.519806)[18159]:2.532945)[18158]:5.964542)[18156]:0.029272)[18152]:22.661475)[18151]:8.62671,((Metrosideros[3817]:65.74302,((Piliocalyx[3818]:30.440493,Syzygium[3819]:30.440493)[18163]:33.131378,(Xanthomyrtus[3820]:55.851551,(Thaleropia[3821]:22.660714,Tristania[3822]:22.660714)[18165]:33.190837)[18164]:7.72032)[18162]:2.171149)[18161]:2.250986,((((Lysicarpus[3823]:59.607795,(Kania[3824]:50.789642,Tristaniopsis[3825]:50.789642)[18170]:8.818153)[18169]:0.327169,(Barongia[3826]:57.369134,(Sphaerantia[3827]:33.935672,(Mitrantia[3828]:20.466926,Ristantia[3829]:20.466926)[18173]:13.468746)[18172]:23.433462)[18171]:2.56583)[18168]:5.846767,((Myrtastrum[3830]:33.570196,Neomyrtus[3831]:33.570196)[18175]:12.821374,(((Uromyrtus[3832]:42.638136,(Austromyrtus[3833]:34.009645,Gossia[3834]:34.009645)[18179]:8.628491)[18178]:1.406613,((Lithomyrtus[3835]:34.663557,Rhodamnia[3836]:34.663557)[18181]:7.132765,(Decaspermum[3837]:38.892561,(Pilidiostigma[3838]:26.148898,(Rhodomyrtus[3839]:15.997375,(Octamyrtus[3840]:12.550577,(Archirhodomyrtus[3841]:3.298466,Kanakomyrtus[3842]:3.298466)[18186]:9.252111)[18185]:3.446798)[18184]:10.151523)[18183]:12.743663)[18182]:2.903761)[18180]:2.248427)[18177]:1.807417,((Accara[3843]:20.655823,(Calycolpus[3844]:18.322263,(Myrtus[3845]:16.445661,Chamguava[3846]:16.445661)[18190]:1.876602)[18189]:2.33356)[18188]:6.936887,((Blepharocalyx[3847]:18.312382,(Amomyrtus[3848]:14.820262,Luma[3849]:14.820262)[18193]:3.49212)[18192]:1.459357,((Myrceugenia[3850]:18.284829,(((Gomidesia[3851]:10.835359,Marlierea[3852]:10.835359)[18198]:2.006747,(Myrcia[3853]:11.627838,(Calyptranthes[3854]:9.256572,Mitranthes[3855]:9.256572)[18200]:2.371266)[18199]:1.214268)[18197]:2.02892,(Myrciaria[3856]:13.031344,(Algrizea[3857]:11.675054,(Plinia[3858]:9.910067,(Siphoneugena[3859]:5.998329,Neomitranthes[3860]:5.998329)[18204]:3.911738)[18203]:1.764987)[18202]:1.35629)[18201]:1.839682)[18196]:3.413803)[18195]:0.985292,((Curitiba[3861]:16.966538,Campomanesia[3862]:16.966538)[18206]:1.369954,((Legrandia[3863]:15.458439,(Myrteola[3864]:12.984132,(Ugni[3865]:12.960406,(Lophomyrtus[3866]:8.76276,Lenwebbia[3867]:8.76276)[18211]:4.197646)[18210]:0.023726)[18209]:2.474307)[18208]:2.418608,((Myrrhinium[3868]:12.569191,(Mosiera[3869]:10.22909,(Calyptrogenia[3870]:7.020498,Psidium[3871]:7.020498)[18215]:3.208592)[18214]:2.340101)[18213]:4.504045,((Acca[3872]:14.555978,Pimenta[3873]:14.555978)[18217]:2.120699,(Myrcianthes[3874]:15.039467,(Pseudanamomis[3875]:13.291399,(Hottea[3876]:11.454502,Eugenia[3877]:11.454502)[18220]:1.836897)[18219]:1.748068)[18218]:1.63721)[18216]:0.396559)[18212]:0.803811)[18207]:0.459445)[18205]:0.933629)[18194]:0.501618)[18191]:7.820971)[18187]:18.259456)[18176]:0.539404)[18174]:19.390161)[18167]:0.98857,((Backhousia[3878]:58.590492,Cloezia[3879]:58.590492)[18222]:5.555753,(Lindsayomyrtus[3880]:62.235329,(((Allosyncarpia[3881]:29.870802,(Stockwellia[3882]:25.997533,Eucalyptopsis[3883]:25.997533)[18227]:3.873269)[18226]:14.210314,(Arillastrum[3884]:40.653652,(Eucalyptus[3885]:39.08335,(Angophora[3886]:22.37631,Corymbia[3887]:22.37631)[18230]:16.70704)[18229]:1.570302)[18228]:3.427464)[18225]:15.335428,(Syncarpia[3888]:57.523615,(((Paragonis[3889]:16.435029,Taxandria[3890]:16.435029)[18234]:17.967357,(Homalospermum[3891]:26.44911,((Neofabricia[3892]:20.5912,Leptospermum[3893]:20.5912)[18237]:2.057011,(Asteromyrtus[3894]:22.321924,(Kunzea[3895]:21.345392,(Pericalymma[3896]:17.035632,Agonis[3897]:17.035632)[18240]:4.30976)[18239]:0.976532)[18238]:0.326287)[18236]:3.800899)[18235]:7.953276)[18233]:5.352871,((Ochrosperma[3898]:32.190331,(Homalocalyx[3899]:28.93885,Calytrix[3900]:28.93885)[18243]:3.251481)[18242]:0.614484,(Thryptomene[3901]:27.720849,((Hypocalymma[3902]:17.952647,(Astartea[3903]:17.93618,Cyathostemon[3904]:17.93618)[18247]:0.016467)[18246]:8.580333,((Micromyrtus[3905]:24.967224,((Actinodium[3906]:19.665974,(Darwinia[3907]:12.882964,Homoranthus[3908]:12.882964)[18252]:6.78301)[18251]:2.283575,(Pileanthus[3909]:18.551779,(Verticordia[3910]:15.206299,Chamelaucium[3911]:15.206299)[18254]:3.34548)[18253]:3.39777)[18250]:3.017675)[18249]:1.180525,((Hysterobaeckea[3912]:23.157903,(Triplarina[3913]:23.143055,(Rinzia[3914]:22.086741,(Sannantha[3915]:18.461239,(Euryomyrtus[3916]:18.450836,Seorsus[3917]:18.450836)[18260]:0.010403)[18259]:3.625502)[18258]:1.056314)[18257]:0.014848)[18256]:0.990094,((Kardomia[3918]:22.857705,(Astus[3919]:22.840553,(Harmogia[3920]:18.799186,Balaustion[3921]:18.799186)[18264]:4.041367)[18263]:0.017152)[18262]:0.016761,(Baeckea[3922]:19.942805,(Anticoryne[3923]:13.078191,(Babingtonia[3924]:13.061202,(Malleostemon[3925]:10.242228,Scholtzia[3926]:10.242228)[18268]:2.818974)[18267]:0.016989)[18266]:6.864614)[18265]:2.931661)[18261]:1.273531)[18255]:1.999752)[18248]:0.385231)[18245]:1.187869)[18244]:5.083966)[18241]:6.950442)[18232]:17.768358)[18231]:1.892929)[18224]:2.818785)[18223]:1.910916)[18221]:2.624056)[18166]:1.223705)[18160]:1.340744)[18150]:2.159081)[18145]:6.864686)[18143]:2.608066)[18130]:10.902382)[18122]:3.723246,(((Crypteronia[3927]:36.184079,(Axinandra[3928]:32.911556,Dactylocladus[3929]:32.911556)[18272]:3.272523)[18271]:30.826485,(Alzatea[3930]:56.920346,(Rhynchocalyx[3931]:49.156242,(Olinia[3932]:43.707734,((Endonema[3933]:11.818274,Glischrocolla[3934]:11.818274)[18277]:0.946234,((Sonderothamnus[3935]:5.333135,Saltera[3936]:5.333135)[18279]:3.805541,(Penaea[3937]:8.381127,(Brachysiphon[3938]:6.28893,Stylapterus[3939]:6.28893)[18281]:2.092197)[18280]:0.757549)[18278]:3.625832)[18276]:30.943226)[18275]:5.448508)[18274]:7.764104)[18273]:10.090218)[18270]:16.033164,((((((Astronidium[3940]:31.476848,(Astronia[3941]:29.072899,Beccarianthus[3942]:29.072899)[18288]:2.403949)[18287]:13.738272,((Bellucia[3943]:22.63476,Loreya[3944]:22.63476)[18290]:14.665546,(Henriettella[3945]:20.882442,Henriettea[3946]:20.882442)[18291]:16.417864)[18289]:7.914814)[18286]:2.670918,(((Macrocentrum[3947]:40.030932,(Maguireanthus[3948]:36.810393,(Adelobotrys[3949]:34.877152,((Axinaea[3950]:21.286451,Meriania[3951]:21.286451)[18298]:9.72055,(Centronia[3952]:12.724932,Graffenrieda[3953]:12.724932)[18299]:18.282069)[18297]:3.870151)[18296]:1.933241)[18295]:3.220539)[18294]:4.097106,((Pachyanthus[3954]:32.624421,Conostegia[3955]:32.624421)[18301]:6.408521,((Eriocnema[3956]:23.923323,Physeterostemon[3957]:23.923323)[18303]:9.350212,(((Miconia[3958]:10.605509,Killipia[3959]:10.605509)[18306]:17.906667,(Clidemia[3960]:25.210679,(Mecranium[3961]:25.14903,Anaectocalyx[3962]:25.14903)[18308]:0.061649)[18307]:3.301497)[18305]:3.041223,(Tococa[3963]:28.753598,((Calycogonium[3964]:21.120122,(Tetrazygia[3965]:18.665126,Charianthus[3966]:18.665126)[18312]:2.454996)[18311]:6.697479,((Ossaea[3967]:16.814369,(Pleiochiton[3968]:14.319408,Leandra[3969]:14.319408)[18315]:2.494961)[18314]:2.147831,(Maieta[3970]:16.751711,(Sagraea[3971]:8.071152,Necramium[3972]:8.071152)[18317]:8.680559)[18316]:2.210489)[18313]:8.855401)[18310]:0.935997)[18309]:2.799801)[18304]:1.720136)[18302]:5.759407)[18300]:5.095096)[18293]:2.93515,((Salpinga[3973]:39.005398,Bertolonia[3974]:39.005398)[18319]:6.665432,((Chalybea[3975]:33.237474,Blakea[3976]:33.237474)[18321]:9.679218,((Monolena[3977]:37.054699,(Triolena[3978]:30.797832,Diplarpea[3979]:30.797832)[18324]:6.256867)[18323]:4.836641,(((Cambessedesia[3980]:34.415731,(Merianthera[3981]:32.116739,(Dolichoura[3982]:13.438402,(Huberia[3983]:12.283104,Behuria[3984]:12.283104)[18330]:1.155298)[18329]:18.678337)[18328]:2.298992)[18327]:5.522561,((Arthrostemma[3985]:27.974386,(Pachyloma[3986]:17.413322,Rhexia[3987]:17.413322)[18333]:10.561064)[18332]:5.843258,(((Acanthella[3988]:23.644906,((Fritzschia[3989]:5.223914,Comolia[3990]:5.223914)[18338]:16.811929,(((Macairea[3991]:18.545853,Acisanthera[3992]:18.545853)[18341]:1.860875,(Sandemania[3993]:17.626615,Siphanthera[3994]:17.626615)[18342]:2.780113)[18340]:0.469428,((Aciotis[3995]:17.427019,Marcetia[3996]:17.427019)[18344]:1.698624,((Appendicularia[3997]:0.254218,Ernestia[3998]:0.254218)[18346]:13.645352,(Brasilianthus[3999]:8.212714,Nepsera[4000]:8.212714)[18347]:5.686856)[18345]:5.226073)[18343]:1.750513)[18339]:1.159687)[18337]:1.609063)[18336]:8.433025,(Dinophora[4001]:30.405473,(Rhynchanthera[4002]:11.818217,(Poteranthera[4003]:8.083875,(Trembleya[4004]:3.884963,(Microlicia[4005]:3.147333,(Stenodon[4006]:3.133523,(Chaetostoma[4007]:0.523772,Lavoisiera[4008]:0.523772)[18354]:2.609751)[18353]:0.01381)[18352]:0.73763)[18351]:4.198912)[18350]:3.734342)[18349]:18.587256)[18348]:1.672458)[18335]:1.194543,((Desmoscelis[4009]:23.75856,(((Brachyotum[4010]:11.911149,(Tibouchina[4011]:7.326522,Pleroma[4012]:7.326522)[18360]:4.584627)[18359]:4.810279,(Tibouchinopsis[4013]:10.422712,(Svitramia[4014]:8.791156,(Itatiaia[4015]:6.761936,Microlepis[4016]:6.761936)[18363]:2.02922)[18362]:1.631556)[18361]:6.298716)[18358]:5.249396,((Pilocosta[4017]:20.050129,(Schwackaea[4018]:17.81737,(Centradenia[4019]:17.416949,Heterocentron[4020]:17.416949)[18367]:0.400421)[18366]:2.232759)[18365]:1.5565,(Monochaetum[4021]:11.714854,(Bucquetia[4022]:9.864138,(Castratella[4023]:8.910166,Chaetolepis[4024]:8.910166)[18370]:0.953972)[18369]:1.850716)[18368]:9.891775)[18364]:0.364195)[18357]:1.787736)[18356]:1.587352,((Pterolepis[4025]:19.176709,Pterogastra[4026]:19.176709)[18372]:4.989987,(((Melastomastrum[4027]:10.321358,Tristemma[4028]:10.321358)[18375]:5.458595,(Guyonia[4029]:11.419106,(Anaheterotis[4030]:1.857637,Argyrella[4031]:1.857637)[18377]:9.561469)[18376]:4.360847)[18374]:3.558359,(Dichaetanthera[4032]:18.331531,(Dissotidendron[4033]:16.290396,(Heterotis[4034]:14.208156,((Osbeckia[4035]:10.218205,Melastoma[4036]:10.218205)[18382]:1.315435,((Amphorocalyx[4037]:5.169527,(Rousseauxia[4038]:4.613487,Dionycha[4039]:4.613487)[18385]:0.55604)[18384]:2.269205,((Dissotis[4040]:4.347818,Antherotoma[4041]:4.347818)[18387]:1.911915,(Pseudosbeckia[4042]:6.245101,Dupineta[4043]:6.245101)[18388]:0.014632)[18386]:1.178999)[18383]:4.094908)[18381]:2.674516)[18380]:2.08224)[18379]:2.041135)[18378]:1.006781)[18373]:4.828384)[18371]:1.179216)[18355]:7.926562)[18334]:0.54517)[18331]:6.120648)[18326]:1.209242,((Alloneuron[4044]:24.386726,(Allomaieta[4045]:18.896843,(Quipuanthus[4046]:18.843173,Wurdastom[4047]:18.843173)[18392]:0.05367)[18391]:5.489883)[18390]:16.335247,((Dissochaeta[4048]:26.179143,(Macrolenes[4049]:6.187879,Diplectria[4050]:6.187879)[18395]:19.991264)[18394]:11.45347,(Opisthocentra[4051]:34.353905,((Pachycentria[4052]:18.884888,(Plethiandra[4053]:18.869759,Medinilla[4054]:18.869759)[18399]:0.015129)[18398]:11.263691,((Amphiblemma[4055]:19.239055,(Tryssophyton[4056]:16.631286,(Gravesia[4057]:4.198449,Calvoa[4058]:4.198449)[18403]:12.432837)[18402]:2.607769)[18401]:7.659438,(((Sarcopyramis[4059]:25.001858,Oxyspora[4060]:25.001858)[18406]:0.316195,(Anerincleistus[4061]:25.300607,(Catanthera[4062]:10.061262,Kendrickia[4063]:10.061262)[18408]:15.239345)[18407]:0.017446)[18405]:1.188991,(Sonerila[4064]:25.979419,((Allomorphia[4065]:19.934676,(Plagiopetalum[4066]:19.901726,Phyllagathis[4067]:19.901726)[18412]:0.03295)[18411]:3.420314,(Driessenia[4068]:21.754911,(Scorpiothyrsus[4069]:21.568158,((Bredia[4070]:18.215059,Tigridiopalma[4071]:18.215059)[18416]:2.941196,((Fordiophyton[4072]:16.066062,Cyphotheca[4073]:16.066062)[18418]:2.302435,((Blastus[4074]:8.915522,Barthea[4075]:8.915522)[18420]:7.279068,(Sporoxeia[4076]:16.165705,(Phainantha[4077]:16.148129,Boyania[4078]:16.148129)[18422]:0.017576)[18421]:0.028885)[18419]:2.173907)[18417]:2.787758)[18415]:0.411903)[18414]:0.186753)[18413]:1.600079)[18410]:2.624429)[18409]:0.527625)[18404]:0.391449)[18400]:3.250086)[18397]:4.205326)[18396]:3.278708)[18393]:3.08936)[18389]:0.425561)[18325]:0.743806)[18322]:1.025352)[18320]:2.754138)[18318]:1.392358)[18292]:0.82285)[18285]:3.457691,(Bisglaziovia[4079]:11.426883,Vietsenia[4080]:11.426883)[18423]:39.916845)[18284]:8.218007,(((((Stussenia[4081]:22.747485,((Catocoryne[4082]:2.011295,Cincinnobotrys[4083]:2.011295)[18430]:1.923543,(Ochthocharis[4084]:3.499341,Boerlagea[4085]:3.499341)[18431]:0.435496)[18429]:18.812647)[18428]:3.356274,((Tessmannianthus[4086]:2.484244,Preussiella[4087]:2.484244)[18433]:17.185675,(Noterophila[4088]:8.830056,Cailliella[4089]:8.830056)[18434]:10.839862)[18432]:6.433841)[18427]:3.431152,((Pseudodissochaeta[4090]:20.388712,Neblinanthera[4091]:20.388712)[18436]:4.134699,((Dicellandra[4092]:3.649875,Mallophyton[4093]:3.649875)[18438]:15.711794,((Dionychastrum[4094]:3.378634,Feliciadamia[4095]:3.378634)[18440]:5.830193,((Lithobium[4096]:0.515958,Poikilogyne[4097]:0.515958)[18442]:2.054397,Ochthephilus[4098]:2.570355)[18441]:6.638472)[18439]:10.152842)[18437]:5.161741)[18435]:5.011501)[18426]:0.34227,((Centradeniastrum[4099]:16.010676,Styrophyton[4100]:16.010676)[18444]:0.977661,((Stanmarkia[4101]:14.831283,Comoliopsis[4102]:14.831283)[18446]:0.338767,Nerophila[4103]:15.17005)[18445]:1.818288)[18443]:12.888844)[18425]:29.009087,(((Tateanthus[4104]:3.584005,(Kirkbridea[4105]:2.890426,Kerriothyrsus[4106]:2.890426)[18450]:0.69358)[18449]:13.041353,(Loricalepis[4107]:11.095564,Rostranthera[4108]:11.095564)[18451]:5.529795)[18448]:22.659727,((Neodriessenia[4109]:12.151762,(Astrocalyx[4110]:2.769176,Poilannammia[4111]:2.769176)[18454]:9.382586)[18453]:20.566742,(Pseudoernestia[4112]:16.56844,(Aschistanthera[4113]:13.100793,(Heteroblemma[4114]:1.2115,Creochiton[4115]:1.2115)[18457]:11.889293)[18456]:3.467647)[18455]:16.150063)[18452]:6.566582)[18447]:19.601182)[18424]:0.675468)[18283]:5.474146,(Pternandra[4116]:61.619513,((Votomita[4117]:26.04411,Mouriri[4118]:26.04411)[18460]:1.790899,(Spathandra[4119]:25.99118,(Memecylon[4120]:23.796802,(Lijndenia[4121]:19.973622,Warneckea[4122]:19.973622)[18463]:3.82318)[18462]:2.194378)[18461]:1.843829)[18459]:33.784504)[18458]:3.416368)[18282]:18.007847)[18269]:12.548483)[18121]:1.966042)[18053]:5.497233)[18051]:3.038495)[18050]:5.80072,((((Wendtia[4123]:29.694381,Balbisia[4124]:29.694381)[18467]:16.36952,(Viviania[4125]:35.075172,Rhynchotheca[4126]:35.075172)[18468]:10.988729)[18466]:47.759283,((Bersama[4127]:29.974482,Melianthus[4128]:29.974482)[18470]:46.891012,((Tetilla[4129]:43.910819,Francoa[4130]:43.910819)[18472]:13.619022,Greyia[4131]:57.529841)[18471]:19.335653)[18469]:16.95769)[18465]:13.037334,(((((Erodium[4132]:25.203149,California[4133]:25.203149)[18477]:2.904193,Geranium[4134]:28.107342)[18476]:8.960367,Monsonia[4135]:37.067709)[18475]:18.181001,Pelargonium[4136]:55.24871)[18474]:14.171762,Hypseocharis[4137]:69.420472)[18473]:37.440046)[18464]:5.034183)[18049]:0.982952,((((Nothotalisia[4138]:32.689548,Picramnia[4139]:32.689548)[18481]:0.061555,Alvaradoa[4140]:32.751103)[18480]:78.396254,((((Biebersteinia[4141]:67.044989,(Tetradiclis[4142]:47.10767,(Nitraria[4143]:45.177215,(Malacocarpus[4144]:16.136651,Peganum[4145]:16.136651)[18488]:29.040564)[18487]:1.930455)[18486]:19.937319)[18485]:8.103951,(Kirkia[4146]:73.43931,(((((Triomma[4147]:38.357475,(Garuga[4148]:35.524337,Boswellia[4149]:35.524337)[18495]:2.833138)[18494]:1.894882,(Dacryodes[4150]:27.101117,(Haplolobus[4151]:24.071556,(Canarium[4152]:22.472456,Santiria[4153]:22.472456)[18498]:1.5991)[18497]:3.029561)[18496]:13.15124)[18493]:3.032915,((Commiphora[4154]:30.845215,(Bursera[4155]:23.565311,(Aucoumea[4156]:13.949847,Erythrophysa[4157]:13.949847)[18502]:9.615464)[18501]:7.279904)[18500]:9.819171,(Trattinnickia[4158]:27.614618,(Crepidospermum[4159]:19.58993,(Protium[4160]:15.267867,Tetragastris[4161]:15.267867)[18505]:4.322063)[18504]:8.024688)[18503]:13.049768)[18499]:2.620886)[18492]:12.498929,((Ambilobea[4162]:43.532898,(Beiselia[4163]:0.129453,Scutinanthe[4164]:0.129453)[18508]:43.403445)[18507]:0.405025,(Rosselia[4165]:35.838527,Pseudodacryodes[4166]:35.838527)[18509]:8.099396)[18506]:11.846278)[18491]:13.14315,(((Pegia[4167]:44.370452,Spondias[4168]:44.370452)[18512]:16.590651,((Buchanania[4169]:51.852917,((Tapirira[4170]:37.642692,(Choerospondias[4171]:30.850962,(Pleiogynium[4172]:21.798135,(Pseudospondias[4173]:4.549434,Dracontomelon[4174]:4.549434)[18519]:17.248701)[18518]:9.052827)[18517]:6.79173)[18516]:2.491234,(Cyrtocarpa[4175]:37.870004,((Poupartia[4176]:29.046679,Harpephyllum[4177]:29.046679)[18522]:2.926798,(Lannea[4178]:24.328908,(Antrocaryon[4179]:24.295825,(Sclerocarya[4180]:21.431114,(Poupartiopsis[4181]:21.410364,Operculicarya[4182]:21.410364)[18526]:0.02075)[18525]:2.864711)[18524]:0.033083)[18523]:7.644569)[18521]:5.896527)[18520]:2.263922)[18515]:11.718991)[18514]:7.49857,(Dobinea[4183]:47.44958,((((Anacardium[4184]:25.119545,Fegimanra[4185]:25.119545)[18531]:5.797605,(Bouea[4186]:24.798094,(Gluta[4187]:20.452405,(Swintonia[4188]:11.897372,Mangifera[4189]:11.897372)[18534]:8.555033)[18533]:4.345689)[18532]:6.119056)[18530]:6.066049,((Semecarpus[4190]:29.610129,(Nothopegia[4191]:27.910843,Drimycarpus[4192]:27.910843)[18537]:1.699286)[18536]:5.337178,(Melanochyla[4193]:28.834921,(Parishia[4194]:28.814188,(Trichoscypha[4195]:26.637185,Faguetia[4196]:26.637185)[18540]:2.177003)[18539]:0.020733)[18538]:6.112386)[18535]:2.035892)[18529]:3.783308,((Blepharocarya[4197]:38.612258,((Rhodosphaera[4198]:35.700655,((Laurophyllus[4199]:27.736002,Searsia[4200]:27.736002)[18546]:4.867804,(Sorindeia[4201]:29.66119,Loxostylis[4202]:29.66119)[18547]:2.942616)[18545]:3.096849)[18544]:1.81182,((Baronia[4203]:20.21414,Abrahamia[4204]:20.21414)[18549]:8.064689,(Heeria[4205]:26.147171,(Ozoroa[4206]:23.617103,(Protorhus[4207]:18.132655,Micronychia[4208]:18.132655)[18552]:5.484448)[18551]:2.530068)[18550]:2.131658)[18548]:9.233646)[18543]:1.099783)[18542]:1.276788,((Amphipterygium[4209]:37.278313,((Schinus[4210]:29.962089,(Lithrea[4211]:22.919546,(Euroschinus[4212]:22.892762,Mauria[4213]:22.892762)[18558]:0.026784)[18557]:7.042543)[18556]:5.79688,((Schinopsis[4214]:24.507142,Astronium[4215]:24.507142)[18560]:8.323195,(Loxopterygium[4216]:24.068728,(Apterokarpos[4217]:7.891309,Cardenasiodendron[4218]:7.891309)[18562]:16.177419)[18561]:8.761609)[18559]:2.928632)[18555]:1.519344)[18554]:0.662877,((Thyrsodium[4219]:35.126976,(Comocladia[4220]:26.514422,Metopium[4221]:26.514422)[18565]:8.612554)[18564]:2.211126,(((Cotinus[4222]:31.592899,Pistacia[4223]:31.592899)[18568]:2.234869,(Rhus[4224]:30.296384,(Pseudosmodingium[4225]:27.826237,Mosquitoxylum[4226]:27.826237)[18570]:2.470147)[18569]:3.531384)[18567]:2.395687,((Pachycormus[4227]:34.137109,(Actinocheita[4228]:28.635625,Toxicodendron[4229]:28.635625)[18573]:5.501484)[18572]:0.688164,(Malosma[4230]:31.499304,(Bonetiella[4231]:28.872255,Smodingium[4232]:28.872255)[18575]:2.627049)[18574]:3.325969)[18571]:1.398182)[18566]:1.114647)[18563]:0.603088)[18553]:1.947856)[18541]:0.877461)[18528]:6.683073)[18527]:11.901907)[18513]:1.609616)[18511]:1.957763,(((Haplorhus[4233]:25.221975,Campylopetalum[4234]:25.221975)[18578]:26.253261,Orthopterygium[4235]:51.475235)[18577]:10.408649,((Attilaea[4236]:24.32434,(Ochoterenaea[4237]:12.722955,Androtium[4238]:12.722955)[18581]:11.601385)[18580]:5.474906,(((Holigarna[4239]:5.207988,Koordersiodendron[4240]:5.207988)[18584]:12.854652,(Campnosperma[4241]:17.903009,Pentaspadon[4242]:17.903009)[18585]:0.15963)[18583]:4.248182,(Haematostaphis[4243]:3.478647,Haplospondias[4244]:3.478647)[18586]:18.832174)[18582]:7.488425)[18579]:32.084638)[18576]:1.034982)[18510]:6.008485)[18490]:4.511959)[18489]:1.70963)[18484]:1.751064,(((Xanthoceras[4245]:60.901633,(((Dipteronia[4246]:18.21886,Acer[4247]:18.21886)[18592]:31.429322,(Handeliodendron[4248]:23.25612,(Billia[4249]:19.138974,Aesculus[4250]:19.138974)[18594]:4.117146)[18593]:26.392062)[18591]:9.359204,((Diplokeleba[4251]:46.587569,(((Hippobromus[4252]:16.586522,(Doratoxylon[4253]:14.238644,Filicium[4254]:14.238644)[18600]:2.347878)[18599]:4.801942,(Exothea[4255]:19.31618,(Hypelate[4256]:14.812779,(Zanha[4257]:13.674983,Ganophyllum[4258]:13.674983)[18603]:1.137796)[18602]:4.503401)[18601]:2.072284)[18598]:24.305431,((Eurycorymbus[4259]:30.970696,(Arfeuillea[4260]:20.685628,(Harpullia[4261]:15.087908,Majidea[4262]:15.087908)[18607]:5.59772)[18606]:10.285068)[18605]:4.243205,((Llagunoa[4263]:30.342263,Sinoradlkofera[4264]:30.342263)[18609]:0.514313,(Loxodiscus[4265]:28.389311,(Cossinia[4266]:23.515694,(Diplopeltis[4267]:14.19786,(Distichostemon[4268]:7.107713,Dodonaea[4269]:7.107713)[18613]:7.090147)[18612]:9.317834)[18611]:4.873617)[18610]:2.467265)[18608]:4.357325)[18604]:10.479994)[18597]:0.893674)[18596]:10.820979,((Delavaya[4270]:25.341228,Ungnadia[4271]:25.341228)[18615]:27.320244,((Stadmannia[4272]:29.170502,(Smelophyllum[4273]:25.903018,Koelreuteria[4274]:25.903018)[18618]:3.267484)[18617]:17.909464,((Paranephelium[4275]:23.80241,(Schleichera[4276]:12.452565,(Pavieasia[4277]:9.085233,Amesiodendron[4278]:9.085233)[18622]:3.367332)[18621]:11.349845)[18620]:19.097754,(((Tristira[4279]:34.777648,(Deinbollia[4280]:26.66552,((Hornea[4281]:20.309678,Pseudima[4282]:20.309678)[18628]:2.721845,((Atalaya[4283]:20.135381,(Hebecoccus[4284]:18.346806,Lepisanthes[4285]:18.346806)[18631]:1.788575)[18630]:1.272953,(Thouinidium[4286]:21.384827,(Erioglossum[4287]:20.072339,(Sapindus[4288]:0.017134,Allospondias[4289]:0.017134)[18634]:20.055205)[18633]:1.312488)[18632]:0.023507)[18629]:1.623189)[18627]:3.633997)[18626]:8.112128)[18625]:1.440709,(((Cubilia[4290]:21.933664,Haplocoelum[4291]:21.933664)[18637]:8.48949,(Dimocarpus[4292]:20.570725,(Pometia[4293]:18.778792,(Litchi[4294]:18.506551,Xerospermum[4295]:18.506551)[18640]:0.272241)[18639]:1.791933)[18638]:9.852429)[18636]:4.49129,((Lecaniodiscus[4296]:28.572922,(Aporrhiza[4297]:25.498508,Glenniea[4298]:25.498508)[18643]:3.074414)[18642]:2.922431,((Lepidopetalum[4299]:16.841093,Blighia[4300]:16.841093)[18645]:10.146647,(Eriocoelum[4301]:24.666074,(Haplocoelopsis[4302]:21.424597,(Placodiscus[4303]:19.747977,(Laccodiscus[4304]:18.251143,(Pancovia[4305]:12.086415,(Chytranthus[4306]:1.342283,Radlkofera[4307]:1.342283)[18651]:10.744132)[18650]:6.164728)[18649]:1.496834)[18648]:1.67662)[18647]:3.241477)[18646]:2.321666)[18644]:4.507613)[18641]:3.419091)[18635]:1.303913)[18624]:1.603575,((((Pappea[4308]:19.646563,Plagioscyphus[4309]:19.646563)[18655]:7.353415,((Beguea[4310]:17.293538,Macphersonia[4311]:17.293538)[18657]:4.695475,(Conchopetalum[4312]:15.116102,(Chouxia[4313]:12.756249,Pseudopteris[4314]:12.756249)[18659]:2.359853)[18658]:6.872911)[18656]:5.010965)[18654]:8.499854,((Elattostachys[4315]:28.8613,(Alectryon[4316]:23.910936,Podonephelium[4317]:23.910936)[18662]:4.950364)[18661]:6.210282,(Jagera[4318]:31.182231,(((Rhysotoechia[4319]:20.07868,(Mischocarpus[4320]:8.975031,Nephelium[4321]:8.975031)[18667]:11.103649)[18666]:2.66301,((Gongrodiscus[4322]:17.392479,Storthocalyx[4323]:17.392479)[18669]:0.74247,(Cnesmocarpon[4324]:9.008558,Mischarytera[4325]:9.008558)[18670]:9.126391)[18668]:4.606741)[18665]:0.02028,(Diploglottis[4326]:22.023539,((Gloeocarpus[4327]:19.011651,(Guioa[4328]:15.316542,Cupaniopsis[4329]:15.316542)[18674]:3.695109)[18673]:2.013487,(((Vouarana[4330]:11.955197,Cupania[4331]:11.955197)[18677]:4.639485,(Molinaea[4332]:12.930882,(Tina[4333]:7.456176,(Neotina[4334]:5.289567,Tinopsis[4335]:5.289567)[18680]:2.166609)[18679]:5.474706)[18678]:3.6638)[18676]:3.664992,((Toechima[4336]:17.209311,(Sarcopteryx[4337]:14.434117,(Scyphonychium[4338]:6.302145,Matayba[4339]:6.302145)[18684]:8.131972)[18683]:2.775194)[18682]:2.543188,(Lepiderema[4340]:18.032631,((Castanospora[4341]:12.617548,Arytera[4342]:12.617548)[18687]:2.806182,(Synima[4343]:10.983247,Sarcotoechia[4344]:10.983247)[18688]:4.440483)[18686]:2.608901)[18685]:1.719868)[18681]:0.507175)[18675]:0.765464)[18672]:0.998401)[18671]:0.738431)[18664]:8.420261)[18663]:3.889351)[18660]:0.42825)[18653]:1.161135,(Blomia[4345]:35.188354,(((Dictyoneura[4346]:1.263619,Tristiropsis[4347]:1.263619)[18692]:31.983677,(Melicoccus[4348]:23.184496,(Dilodendron[4349]:23.16476,Talisia[4350]:23.16476)[18694]:0.019736)[18693]:10.0628)[18691]:1.653521,(Guindilia[4351]:33.364777,((Diatenopteryx[4352]:9.96082,Athyana[4353]:9.96082)[18697]:19.404047,((Bridgesia[4354]:21.082177,(Thouinia[4355]:12.386243,(Allophylus[4356]:8.465912,(Allophylastrum[4357]:4.294143,Urvillea[4358]:4.294143)[18702]:4.171769)[18701]:3.920331)[18700]:8.695934)[18699]:2.210825,(Thinouia[4359]:19.105714,(Lophostigma[4360]:14.208407,(Paullinia[4361]:8.15652,(Cardiospermum[4362]:7.234831,(Houssayanthus[4363]:3.520413,(Chimborazoa[4364]:2.634886,(Serjania[4365]:1.709862,Balsas[4366]:1.709862)[18709]:0.925024)[18708]:0.885527)[18707]:3.714418)[18706]:0.921689)[18705]:6.051887)[18704]:4.897307)[18703]:4.187288)[18698]:6.071865)[18696]:3.99991)[18695]:1.53604)[18690]:0.287537)[18689]:1.472613)[18652]:1.160965)[18623]:5.078232)[18619]:4.179802)[18616]:5.581506)[18614]:4.747076)[18595]:1.598838)[18590]:1.894247)[18589]:6.051277,(((((Euchorium[4367]:6.687475,(Gereaua[4368]:1.327756,Zollingeria[4369]:1.327756)[18715]:5.35972)[18714]:3.482928,((Blighiopsis[4370]:3.535267,Chonopetalum[4371]:3.535267)[18717]:3.864197,Camptolepis[4372]:7.399464)[18716]:2.770939)[18713]:30.2282,(Stadmania[4373]:31.2891,(Gongrospermum[4374]:2.71142,(Tripterodendron[4375]:0.32347,Trigonachras[4376]:0.32347)[18720]:2.38795)[18719]:28.57768)[18718]:9.109504)[18712]:14.436515,((((Lychnodiscus[4377]:0.131325,Bizonula[4378]:0.131325)[18724]:1.740324,Namataea[4379]:1.871648)[18723]:11.933506,(Phyllotrichum[4380]:2.777305,Stocksia[4381]:2.777305)[18725]:11.02785)[18722]:11.200719,(((Pseudopancovia[4382]:14.095199,Tsingya[4383]:14.095199)[18728]:4.286078,(Sisyrolepis[4384]:11.036557,Alatococcus[4385]:11.036557)[18729]:7.344719)[18727]:3.868784,(Porocystis[4386]:7.690074,((Otonephelium[4387]:0.801359,Hirania[4388]:0.801359)[18732]:3.670911,(Pentascyphus[4389]:2.6596,Toulicia[4390]:2.6596)[18733]:1.81267)[18731]:3.217804)[18730]:14.559987)[18726]:2.755813)[18721]:29.829246)[18711]:8.813987,(Euphorianthus[4391]:54.470286,(Averrhoidium[4392]:42.729924,Magonia[4393]:42.729924)[18735]:11.740362)[18734]:9.17882)[18710]:3.303804)[18588]:9.170934,((((Schmardaea[4394]:42.673091,Chukrasia[4395]:42.673091)[18739]:8.549975,((Capuronianthus[4396]:37.633236,Lovoa[4397]:37.633236)[18741]:7.388945,((Entandrophragma[4398]:39.004813,(Cedrela[4399]:27.408405,Toona[4400]:27.408405)[18744]:11.596408)[18743]:4.213647,(Neobeguea[4401]:36.879333,(Xylocarpus[4402]:32.588163,((Soymida[4403]:26.318516,Pseudocedrela[4404]:26.318516)[18748]:4.455283,(Carapa[4405]:27.131399,(Khaya[4406]:24.795232,Swietenia[4407]:24.795232)[18750]:2.336167)[18749]:3.6424)[18747]:1.814364)[18746]:4.29117)[18745]:6.339127)[18742]:1.803721)[18740]:6.200885)[18738]:9.335261,((Owenia[4408]:42.551311,(Melia[4409]:30.14308,Azadirachta[4410]:30.14308)[18753]:12.408231)[18752]:13.92986,((Quivisianthe[4411]:43.311814,Astrotrichilia[4412]:43.311814)[18755]:7.722094,(Sandoricum[4413]:48.888247,((Heynea[4414]:18.293,Walsura[4415]:18.293)[18758]:27.595517,((Vavaea[4416]:38.684269,Anthocarapa[4417]:38.684269)[18760]:4.302734,((Munronia[4418]:37.400083,((Cipadessa[4419]:15.616168,Ekebergia[4420]:15.616168)[18764]:18.667935,((Nymania[4421]:24.613097,(Naregamia[4422]:15.477935,(Calodecaryia[4423]:8.717107,(Humbertioturraea[4424]:6.487013,Turraea[4425]:6.487013)[18769]:2.230094)[18768]:6.760828)[18767]:9.135162)[18766]:6.516274,((Lepidotrichilia[4426]:22.492679,Malleastrum[4427]:22.492679)[18771]:7.29569,(Pseudoclausena[4428]:25.358998,(Trichilia[4429]:18.9862,(Pseudobersama[4430]:2.99559,Pterorhachis[4431]:2.99559)[18774]:15.99061)[18773]:6.372798)[18772]:4.429371)[18770]:1.341002)[18765]:3.154732)[18763]:3.11598)[18762]:1.722308,(Pseudocarapa[4432]:35.786052,((Chisocheton[4433]:32.06019,(Ruagea[4434]:27.405944,(Neoguarea[4435]:25.888177,(Leplaea[4436]:23.421379,(Heckeldora[4437]:21.284191,(Guarea[4438]:17.755161,Turraeanthus[4439]:17.755161)[18782]:3.52903)[18781]:2.137188)[18780]:2.466798)[18779]:1.517767)[18778]:4.654246)[18777]:2.347525,(Synoum[4440]:32.592695,(Dysoxylum[4441]:31.154096,(Cabralea[4442]:25.821832,((Lansium[4443]:15.567456,Reinwardtiodendron[4444]:15.567456)[18787]:9.059987,(Aglaia[4445]:22.751305,(Sphaerosacme[4446]:8.276476,Aphanamixis[4447]:8.276476)[18789]:14.474829)[18788]:1.876138)[18786]:1.194389)[18785]:5.332264)[18784]:1.438599)[18783]:1.81502)[18776]:1.378337)[18775]:3.336339)[18761]:3.864612)[18759]:2.901514)[18757]:2.99973)[18756]:2.145661)[18754]:5.447263)[18751]:4.077156)[18737]:7.649037,(((Picrasma[4448]:54.234013,(Ailanthus[4449]:39.562907,((Nothospondias[4450]:33.663385,(Leitneria[4451]:30.905914,(Brucea[4452]:25.737008,(Soulamea[4453]:12.99717,Amaroria[4454]:12.99717)[18798]:12.739838)[18797]:5.168906)[18796]:2.757471)[18795]:1.484581,(Picrolemma[4455]:28.184464,(Quassia[4456]:24.26655,(Samadera[4457]:23.448884,((Simaba[4458]:14.260303,(Simarouba[4459]:12.604597,Pierreodendron[4460]:12.604597)[18804]:1.655706)[18803]:1.248596,((Odyendyea[4461]:14.229891,Eurycoma[4462]:14.229891)[18806]:0.598523,(Hannoa[4463]:11.981502,(Gymnostemon[4464]:9.721374,Perriera[4465]:9.721374)[18808]:2.260128)[18807]:2.846912)[18805]:0.680485)[18802]:7.939985)[18801]:0.817666)[18800]:3.917914)[18799]:6.963502)[18794]:4.414941)[18793]:14.671106)[18792]:1.137001,((Laumoniera[4466]:3.192084,Iridosma[4467]:3.192084)[18810]:15.806259,(Castela[4468]:17.555372,Holacantha[4469]:17.555372)[18811]:1.442972)[18809]:36.37267)[18791]:11.741522,(((((((Sigmatanthus[4470]:14.390907,Desmotes[4471]:14.390907)[18818]:33.911113,(Naudinia[4472]:38.220964,(Decazyx[4473]:2.14121,Rutaneblina[4474]:2.14121)[18820]:36.079755)[18819]:10.081056)[18817]:1.397407,((Nycticalanthus[4475]:16.087601,(Raveniopsis[4476]:12.96557,Dutailliopsis[4477]:12.96557)[18823]:3.122031)[18822]:31.059231,(((Afraurantium[4478]:0.356173,Stauranthus[4479]:0.356173)[18826]:19.948733,Euxylophora[4480]:20.304905)[18825]:9.376318,(Leptothyrsa[4481]:3.341376,(Decagonocarpus[4482]:2.209829,Ivodea[4483]:2.209829)[18828]:1.131548)[18827]:26.339848)[18824]:17.465608)[18821]:2.552595)[18816]:2.77775,((Apocaulon[4484]:23.01519,Raputia[4485]:23.01519)[18830]:8.757926,((Adiscanthus[4486]:12.883371,(Plethadenia[4487]:1.537124,Lubaria[4488]:1.537124)[18833]:11.346247)[18832]:14.175375,Ticorea[4489]:27.058746)[18831]:4.714369)[18829]:20.704063)[18815]:5.065842,((((Pseudiosma[4490]:3.668707,Megastigma[4491]:3.668707)[18837]:11.941277,Neoschmidea[4492]:15.609984)[18836]:10.657438,((Polyaster[4493]:5.927923,Raputiarana[4494]:5.927923)[18839]:3.774955,Decatropis[4495]:9.702877)[18838]:16.564544)[18835]:23.759628,Ertela[4496]:50.027049)[18834]:7.515971)[18814]:1.16465,((Spathelia[4497]:32.712716,Dictyoloma[4498]:32.712716)[18841]:25.632488,(((Psilopeganum[4499]:28.686256,(Thamnosma[4500]:26.854963,(Ruta[4501]:21.868763,Boenninghausenia[4502]:21.868763)[18846]:4.9862)[18845]:1.831293)[18844]:20.947601,((Haplophyllum[4503]:45.313185,(Amyris[4504]:30.411856,Cneoridium[4505]:30.411856)[18849]:14.901329)[18848]:0.036845,((Micromelum[4506]:36.458353,Glycosmis[4507]:36.458353)[18851]:1.848788,((Murraya[4508]:32.368167,Merrillia[4509]:32.368167)[18853]:5.088611,(Clausena[4510]:36.308341,((Wenzelia[4511]:26.514507,(Monanthocitrus[4512]:26.507378,Merope[4513]:26.507378)[18857]:0.007129)[18856]:8.366761,(((Paramignya[4514]:31.268179,(Luvunga[4515]:28.703787,Pamburus[4516]:28.703787)[18861]:2.564392)[18860]:1.355984,(Triphasia[4517]:26.15977,(Aegle[4518]:20.785102,(Aeglopsis[4519]:16.931821,(Balsamocitrus[4520]:9.035197,Afraegle[4521]:9.035197)[18865]:7.896624)[18864]:3.853281)[18863]:5.374668)[18862]:6.464393)[18859]:1.25048,((Pleiospermium[4522]:28.626877,Swinglea[4523]:28.626877)[18867]:3.474198,((Naringi[4524]:16.514962,Citropsis[4525]:16.514962)[18869]:13.808228,((Atalantia[4526]:27.680956,(Feroniella[4527]:16.155058,Limonia[4528]:16.155058)[18872]:11.525898)[18871]:0.554933,(Clymenia[4529]:19.345073,(Oxanthera[4530]:10.060912,(Burkillanthus[4531]:10.01794,Citrus[4532]:10.01794)[18875]:0.042972)[18874]:9.284161)[18873]:8.890816)[18870]:2.087301)[18868]:1.777885)[18866]:1.773568)[18858]:1.006625)[18855]:1.427073)[18854]:1.148437)[18852]:0.850363)[18850]:7.042889)[18847]:4.283827)[18843]:2.51028,((Casimiroa[4533]:40.328326,(Dictamnus[4534]:37.397344,(Skimmia[4535]:34.057021,Orixa[4536]:34.057021)[18879]:3.340323)[18878]:2.930982)[18877]:8.392148,(Ptelea[4537]:47.018352,(Sheilanthera[4538]:46.410626,((((Peltostigma[4539]:21.929371,Choisya[4540]:21.929371)[18885]:20.529685,(Pilocarpus[4541]:34.610982,(Helietta[4542]:20.715163,((Raulinoa[4543]:15.382731,Esenbeckia[4544]:15.382731)[18889]:2.089342,(Metrodorea[4545]:15.123525,Balfourodendron[4546]:15.123525)[18890]:2.348548)[18888]:3.24309)[18887]:13.895819)[18886]:7.848074)[18884]:3.103161,((Toddaliopsis[4547]:25.886032,(Diphasia[4548]:21.028256,(Oricia[4549]:11.67316,(Vepris[4550]:10.709298,(Diphasiopsis[4551]:2.614705,Teclea[4552]:2.614705)[18896]:8.094593)[18895]:0.963862)[18894]:9.355096)[18893]:4.857776)[18892]:17.59002,(Hortia[4553]:40.156314,(Spiranthera[4554]:36.004581,((Toxosiphon[4555]:26.530143,(Angostura[4556]:13.846136,(Conchocarpus[4557]:10.738941,Almeidea[4558]:10.738941)[18902]:3.107195)[18901]:12.684007)[18900]:2.069745,(Ravenia[4559]:26.557356,(Andreadoxa[4560]:20.044303,((Erythrochiton[4561]:15.192633,Neoraputia[4562]:15.192633)[18906]:3.363447,(Rauia[4563]:15.903297,Galipea[4564]:15.903297)[18907]:2.652783)[18905]:1.488223)[18904]:6.513053)[18903]:2.042532)[18899]:7.404693)[18898]:4.151733)[18897]:3.319738)[18891]:2.086165)[18883]:0.83193,((Fagaropsis[4565]:37.870673,((Tetradium[4566]:26.439576,Zanthoxylum[4567]:26.439576)[18911]:10.691771,(Phellodendron[4568]:33.700416,(Chloroxylon[4569]:18.051619,Toddalia[4570]:18.051619)[18913]:15.648797)[18912]:3.430931)[18910]:0.739326)[18909]:7.534914,((Calodendrum[4571]:32.108904,(Phyllosma[4572]:13.43633,((Empleurum[4573]:11.955874,Agathosma[4574]:11.955874)[18918]:1.464038,((Acmadenia[4575]:7.653815,Adenandra[4576]:7.653815)[18920]:2.88395,(Coleonema[4577]:7.755854,(Macrostylis[4578]:7.744533,(Euchaetis[4579]:5.63759,Diosma[4580]:5.63759)[18923]:2.106943)[18922]:0.011321)[18921]:2.781911)[18919]:2.882147)[18917]:0.016418)[18916]:18.672574)[18915]:12.924968,((Dinosperma[4581]:40.588184,(Flindersia[4582]:37.394479,(Lunasia[4583]:34.472484,(Coatesia[4584]:21.632865,Geijera[4585]:21.632865)[18928]:12.839619)[18927]:2.921995)[18926]:3.193705)[18925]:0.816797,(((Bosistoa[4586]:21.857226,Bouchardatia[4587]:21.857226)[18931]:16.028956,(Crossosperma[4588]:24.610069,(Pitavia[4589]:10.20498,Acradenia[4590]:10.20498)[18933]:14.405089)[18932]:13.276113)[18930]:1.004419,(Pentaceras[4591]:38.435253,((Boronia[4592]:25.643943,((Perryodendron[4593]:15.946856,((Zieria[4594]:12.742857,Neobyrnesia[4595]:12.742857)[18940]:2.270162,((Evodiella[4596]:13.943518,Euodia[4597]:13.943518)[18942]:0.011915,(Brombya[4598]:12.139404,Pitaviaster[4599]:12.139404)[18943]:1.816029)[18941]:1.057586)[18939]:0.933837)[18938]:2.164594,(Tetractomia[4600]:15.20437,(Medicosma[4601]:12.170194,(((Platydesma[4602]:8.392797,Melicope[4603]:8.392797)[18948]:2.153104,(Maclurodendron[4604]:4.749297,Acronychia[4605]:4.749297)[18949]:5.796604)[18947]:0.447658,((Picrella[4606]:7.079857,Sarcomelicope[4607]:7.079857)[18951]:0.013986,(Comptonella[4608]:5.435309,Dutaillyea[4609]:5.435309)[18952]:1.658534)[18950]:3.899716)[18946]:1.176635)[18945]:3.034176)[18944]:2.90708)[18937]:7.532493)[18936]:6.021663,(Neoschmidia[4610]:27.934606,(Halfordia[4611]:26.258863,((Muiriantha[4612]:18.816853,Eriostemon[4613]:18.816853)[18956]:4.745932,((Philotheca[4614]:16.614325,(Geleznowia[4615]:8.105596,Drummondita[4616]:8.105596)[18959]:8.508729)[18958]:4.928759,((Crowea[4617]:19.162384,(Myrtopsis[4618]:17.728945,(Leionema[4619]:14.82641,Correa[4620]:14.82641)[18963]:2.902535)[18962]:1.433439)[18961]:1.496276,(Asterolasia[4621]:19.296169,(Diplolaena[4622]:18.177112,((Phebalium[4623]:9.910178,Microcybe[4624]:9.910178)[18967]:7.721131,(Nematolepis[4625]:14.095121,(Chorilaena[4626]:4.460465,Rhadinothamnus[4627]:4.460465)[18969]:9.634656)[18968]:3.536188)[18966]:0.545803)[18965]:1.119057)[18964]:1.362491)[18960]:0.884424)[18957]:2.019701)[18955]:2.696078)[18954]:1.675743)[18953]:3.731)[18935]:6.769647)[18934]:0.455348)[18929]:2.51438)[18924]:3.628891)[18914]:0.371715)[18908]:0.98856)[18882]:0.016479)[18881]:0.607726)[18880]:1.702122)[18876]:3.423663)[18842]:6.201067)[18840]:0.362466)[18813]:2.675575,(Harrisonia[4628]:55.945999,(Cneorum[4629]:33.295387,(Ptaeroxylon[4630]:18.878938,(Bottegoa[4631]:12.903377,Cedrelopsis[4632]:12.903377)[18973]:5.975561)[18972]:14.416449)[18971]:22.650612)[18970]:5.437246)[18812]:5.729291)[18790]:1.094828)[18736]:7.91648)[18587]:0.77616)[18483]:31.178572,((((((((Atemnosiphon[4633]:32.377788,(((Amyxa[4634]:1.003147,Lophostoma[4635]:1.003147)[18984]:16.632623,((Tepuianthus[4636]:1.127093,Aetoxylon[4637]:1.127093)[18986]:9.656369,Schoenobiblus[4638]:10.783463)[18985]:6.852307)[18983]:11.805796,((Linostoma[4639]:4.58779,Jedda[4640]:4.58779)[18988]:7.334397,Funifera[4641]:11.922187)[18987]:17.519378)[18982]:2.936222)[18981]:26.121488,((Goodallia[4642]:9.32948,Linodendron[4643]:9.32948)[18990]:35.575903,(Lasiadenia[4644]:4.034203,Lagetta[4645]:4.034203)[18991]:40.87118)[18989]:13.593893)[18980]:10.072008,((Gyrinops[4646]:6.694922,Aquilaria[4647]:6.694922)[18993]:52.474175,((Dicranolepis[4648]:40.729713,(Enkleia[4649]:35.644606,(Craterosiphon[4650]:17.177883,Synaptolepis[4651]:17.177883)[18997]:18.466723)[18996]:5.085107)[18995]:10.553348,(((Edgeworthia[4652]:29.897466,(Eriosolena[4653]:17.034947,Rhamnoneuron[4654]:17.034947)[19001]:12.862519)[19000]:11.205373,((Dendrostellera[4655]:15.054016,Diarthron[4656]:15.054016)[19003]:10.579859,((Thymelaea[4657]:17.174854,Daphne[4658]:17.174854)[19005]:7.580883,(Wikstroemia[4659]:6.517996,Stellera[4660]:6.517996)[19006]:18.237741)[19004]:0.878138)[19002]:15.468964)[18999]:6.710279,((Dais[4661]:28.912336,Phaleria[4662]:28.912336)[19008]:16.329466,((Stephanodaphne[4663]:34.888498,(Ovidia[4664]:30.307458,(Dirca[4665]:27.358143,Daphnopsis[4666]:27.358143)[19012]:2.949315)[19011]:4.58104)[19010]:4.694299,(Peddiea[4667]:39.163048,((Englerodaphne[4668]:28.41769,(Gnidia[4669]:27.430817,(Pimelea[4670]:17.452334,Thecanthes[4671]:17.452334)[19017]:9.978483)[19016]:0.986873)[19015]:9.103681,(Struthiola[4672]:24.954693,((Lachnaea[4673]:20.369536,Passerina[4674]:20.369536)[19020]:1.168746,(Drapetes[4675]:11.101626,Kelleria[4676]:11.101626)[19021]:10.436656)[19019]:3.416411)[19018]:12.566678)[19014]:1.641677)[19013]:0.419749)[19009]:5.659005)[19007]:2.571316)[18998]:3.469943)[18994]:7.886036)[18992]:9.402187)[18979]:1.185201,((Synandrodaphne[4677]:65.702527,Octolepis[4678]:65.702527)[19023]:0.013632,((Gonystylus[4679]:53.872366,Deltaria[4680]:53.872366)[19025]:0.032612,(Lethedon[4681]:37.098892,(Arnhemia[4682]:29.949515,Solmsia[4683]:29.949515)[19027]:7.149377)[19026]:16.806086)[19024]:11.811181)[19022]:4.040326)[18978]:25.873342,((((Dialyceras[4684]:27.037418,Rhopalocarpus[4685]:27.037418)[19031]:62.627115,((Bixa[4686]:43.082076,Diegodendron[4687]:43.082076)[19033]:27.081441,(Amoreuxia[4688]:28.877612,Cochlospermum[4689]:28.877612)[19034]:41.285905)[19032]:19.501016)[19030]:2.211823,((Pakaraimaea[4690]:56.142335,(Fumana[4691]:41.583835,(Lechea[4692]:31.409435,(Helianthemum[4693]:22.97291,((Hudsonia[4694]:5.11411,Crocanthemum[4695]:5.11411)[19041]:10.770875,(Tuberaria[4696]:12.297125,(Halimium[4697]:10.174976,Cistus[4698]:10.174976)[19043]:2.122149)[19042]:3.58786)[19040]:7.087925)[19039]:8.436525)[19038]:10.1744)[19037]:14.5585)[19036]:10.994969,((((Rhodolaena[4699]:21.833926,Schizolaena[4700]:21.833926)[19047]:2.812264,(Pentachlaena[4701]:18.221694,(Perrierodendron[4702]:16.086591,Eremolaena[4703]:16.086591)[19049]:2.135103)[19048]:6.424496)[19046]:3.807332,((Leptolaena[4704]:21.1999,Xyloolaena[4705]:21.1999)[19051]:2.602115,(Sarcolaena[4706]:20.766012,(Mediusella[4707]:18.229431,Xerochlamys[4708]:18.229431)[19053]:2.536581)[19052]:3.036003)[19050]:4.651507)[19045]:30.367507,(((Trillesanthus[4709]:0.021267,Marquesia[4710]:0.021267)[19056]:33.11704,(Pseudomonotes[4711]:23.598394,Monotes[4712]:23.598394)[19057]:9.539913)[19055]:22.861698,((Dipterocarpus[4713]:37.071877,(Dryobalanops[4714]:32.476771,((Neobalanocarpus[4715]:18.285696,Hopea[4716]:18.285696)[19062]:9.22736,(Parashorea[4717]:23.280256,(Doona[4718]:22.334381,Shorea[4719]:22.334381)[19064]:0.945875)[19063]:4.2328)[19061]:4.963715)[19060]:4.595106)[19059]:3.871442,(Vateriopsis[4720]:31.354437,(Stemonoporus[4721]:24.302753,(Vateria[4722]:19.487315,(Vatica[4723]:18.761408,(Cotylelobium[4724]:17.091966,(Upuna[4725]:15.620652,Anisoptera[4726]:15.620652)[19070]:1.471314)[19069]:1.669442)[19068]:0.725907)[19067]:4.815438)[19066]:7.051684)[19065]:9.588882)[19058]:15.056686)[19054]:2.821024)[19044]:8.316275)[19035]:24.739052)[19029]:2.741197,((Dicraspidia[4727]:70.251078,(Muntingia[4728]:70.245312,((Bdallophyton[4729]:8.973111,(Sanguisuga[4730]:7.972556,Cytinus[4731]:7.972556)[19076]:1.000554)[19075]:49.167949,Bdallophytum[4732]:58.14106)[19074]:12.104252)[19073]:0.005766)[19072]:21.405211,(((Cheirolaena[4733]:60.173725,Eleutherostylis[4734]:60.173725)[19079]:22.109066,((((Spirabutilon[4735]:14.744802,Pityranthe[4736]:14.744802)[19083]:39.214497,(((Erinocarpus[4737]:2.404251,Astiria[4738]:2.404251)[19086]:22.430921,(Harmsia[4739]:9.837176,Boschia[4740]:9.837176)[19087]:14.997996)[19085]:14.918653,Androcalva[4741]:39.753825)[19084]:14.205474)[19082]:19.170132,(((Roifia[4742]:7.291647,Andringitra[4743]:7.291647)[19090]:6.286466,Woodianthus[4744]:13.578113)[19089]:23.033438,Vasivaea[4745]:36.611551)[19088]:36.51788)[19081]:0.596261,(((Kitaibelia[4746]:12.301416,(Hibiscadelphus[4747]:3.133297,Ancistrocarpus[4748]:3.133297)[19094]:9.168119)[19093]:49.266185,(Ripariosida[4749]:20.202241,Calyptraemalva[4750]:20.202241)[19095]:41.36536)[19092]:2.962615,(((Paradombeya[4751]:6.907873,Jarandersonia[4752]:6.907873)[19098]:14.373234,Duboscia[4753]:21.281107)[19097]:14.762533,((((Neoregnellia[4754]:15.493112,(Clappertonia[4755]:1.299285,Indagator[4756]:1.299285)[19103]:14.193827)[19102]:2.37686,(Dicarpidium[4757]:6.80236,Anoda[4758]:6.80236)[19104]:11.067612)[19101]:6.954531,(Megatritheca[4759]:17.77522,Akrosida[4760]:17.77522)[19105]:7.049284)[19100]:4.642997,(Bordasia[4761]:1.062903,Neobaclea[4762]:1.062903)[19106]:28.404598)[19099]:6.576139)[19096]:28.486577)[19091]:9.195476)[19080]:8.557099)[19078]:1.096975,(((((Leptonychia[4763]:56.722857,Scaphopetalum[4764]:56.722857)[19111]:8.586741,(Abroma[4765]:60.128753,(Kleinhovia[4766]:56.600882,(Byttneria[4767]:32.905396,(Rayleya[4768]:31.38267,Ayenia[4769]:31.38267)[19115]:1.522726)[19114]:23.695486)[19113]:3.527871)[19112]:5.180845)[19110]:9.891921,((Hermannia[4770]:65.409363,(Waltheria[4771]:42.029815,Melochia[4772]:42.029815)[19118]:23.379548)[19117]:4.884216,((Seringia[4773]:16.434746,Keraudrenia[4774]:16.434746)[19120]:49.833071,((Commersonia[4775]:19.315972,Rulingia[4776]:19.315972)[19122]:43.601714,((Hannafordia[4777]:27.311536,Maxwellia[4778]:27.311536)[19124]:2.368407,(Guichenotia[4779]:16.888973,(Lasiopetalum[4780]:13.082533,(Thomasia[4781]:0.023144,Lysiosepalum[4782]:0.023144)[19127]:13.059389)[19126]:3.80644)[19125]:12.79097)[19123]:33.237743)[19121]:3.350131)[19119]:4.025762)[19116]:4.90794)[19109]:0.572363,((Guazuma[4783]:58.79845,(Glossostemon[4784]:43.425749,(Herrania[4785]:21.623896,Theobroma[4786]:21.623896)[19131]:21.801853)[19130]:15.372701)[19129]:15.068977,(((Apeiba[4787]:43.478457,(Sparrmannia[4788]:16.939547,Entelea[4789]:16.939547)[19135]:26.53891)[19134]:8.733611,(Glyphaea[4790]:49.058669,((Triumfetta[4791]:14.863945,Heliocarpus[4792]:14.863945)[19138]:27.212814,(Oceanopapaver[4793]:10.977204,(Pseudocorchorus[4794]:10.964862,Corchorus[4795]:10.964862)[19140]:0.012342)[19139]:31.099555)[19137]:6.98191)[19136]:3.153399)[19133]:4.036953,(((Lueheopsis[4796]:29.336027,Luehea[4797]:29.336027)[19143]:10.311442,(Goethalsia[4798]:31.481395,(Colona[4799]:26.489605,Microcos[4800]:26.489605)[19145]:4.99179)[19144]:8.166074)[19142]:8.144549,(Grewia[4801]:40.18134,(Desplatsia[4802]:37.86611,(Hydrogaster[4803]:35.504726,(Mollia[4804]:33.591364,(Tetralix[4805]:32.659256,Trichospermum[4806]:32.659256)[19150]:0.932108)[19149]:1.913362)[19148]:2.361384)[19147]:2.31523)[19146]:7.610678)[19141]:8.457003)[19132]:17.618406)[19128]:1.906455)[19108]:4.832662,((((Ungeria[4807]:51.101514,Reevesia[4808]:51.101514)[19154]:14.998614,(Triplochiton[4809]:58.062243,(Mansonia[4810]:45.800211,Helicteres[4811]:45.800211)[19156]:12.262032)[19155]:8.037885)[19153]:6.059756,(Neesia[4812]:40.823969,((Durio[4813]:33.123941,Cullenia[4814]:33.123941)[19159]:5.100504,(Coelostegia[4815]:32.604234,Kostermansia[4816]:32.604234)[19160]:5.620211)[19158]:2.599524)[19157]:31.335915)[19152]:2.501429,((((Septotheca[4817]:55.682355,((Brownlowia[4818]:21.119448,(Pentace[4819]:14.374712,Diplodiscus[4820]:14.374712)[19167]:6.744736)[19166]:18.034336,(Christiana[4821]:27.799554,(Carpodiptera[4822]:18.151944,Berrya[4823]:18.151944)[19169]:9.64761)[19168]:11.35423)[19165]:16.528571)[19164]:15.072714,(((Heritiera[4824]:48.864979,Sterculia[4825]:48.864979)[19172]:3.935061,((Acropogon[4826]:44.986495,Brachychiton[4827]:44.986495)[19174]:0.052842,(Franciscodendron[4828]:16.741376,Argyrodendron[4829]:16.741376)[19175]:28.297961)[19173]:7.760703)[19171]:4.995132,(((Pterocymbium[4830]:27.58445,Scaphium[4831]:27.58445)[19178]:12.721024,(Firmiana[4832]:24.57111,Hildegardia[4833]:24.57111)[19179]:15.734364)[19177]:8.217438,(Chlamydocola[4834]:44.932724,(Octolobus[4835]:39.587099,(Cola[4836]:35.846181,Pterygota[4837]:35.846181)[19182]:3.740918)[19181]:5.345625)[19180]:3.590188)[19176]:9.27226)[19170]:12.959897)[19163]:0.643654,((Mortoniodendron[4838]:62.867574,(Craigia[4839]:46.08235,Tilia[4840]:46.08235)[19185]:16.785224)[19184]:5.910491,(Nesogordonia[4841]:51.449445,((Excentrodendron[4842]:24.761823,Burretiodendron[4843]:24.761823)[19188]:21.103246,((Schoutenia[4844]:39.976332,Pterospermum[4845]:39.976332)[19190]:3.675968,(Corchoropsis[4846]:31.929528,(Pentapetes[4847]:21.824574,((Paramelhania[4848]:9.413745,(Melhania[4849]:4.789557,Trochetiopsis[4850]:4.789557)[19195]:4.624188)[19194]:6.601865,(Trochetia[4851]:15.370965,(Ruizia[4852]:14.654136,(Dombeya[4853]:10.434716,(Helmiopsis[4854]:9.320335,(Eriolaena[4855]:6.233708,Helmiopsiella[4856]:6.233708)[19200]:3.086627)[19199]:1.114381)[19198]:4.21942)[19197]:0.716829)[19196]:0.644645)[19193]:5.808964)[19192]:10.104954)[19191]:11.722772)[19189]:2.212769)[19187]:5.584376)[19186]:17.32862)[19183]:2.620658)[19162]:2.055289,((Fremontodendron[4857]:53.591859,Chiranthodendron[4858]:53.591859)[19202]:14.732463,(((Bernoullia[4859]:50.954168,(Huberodendron[4860]:36.453114,Gyranthera[4861]:36.453114)[19206]:14.501054)[19205]:9.159965,((Cavanillesia[4862]:47.976421,(Adansonia[4863]:45.11827,(Catostemma[4864]:32.533661,(Aguiaria[4865]:25.014292,Scleronema[4866]:25.014292)[19211]:7.519369)[19210]:12.584609)[19209]:2.858151)[19208]:2.950438,(Rhodognaphalon[4867]:46.515052,((Pseudobombax[4868]:38.602902,(Neobuchia[4869]:24.206635,Ceiba[4870]:24.206635)[19215]:14.396267)[19214]:4.224463,((Bombax[4871]:35.09397,Spirotheca[4872]:35.09397)[19217]:4.65692,(Pachira[4873]:12.127655,Eriotheca[4874]:12.127655)[19218]:27.623235)[19216]:3.076475)[19213]:3.687687)[19212]:4.411807)[19207]:9.187274)[19204]:7.216738,((Patinoa[4875]:60.992854,Ochroma[4876]:60.992854)[19220]:4.689601,((Quararibea[4877]:55.612648,(Matisia[4878]:52.716789,Phragmotheca[4879]:52.716789)[19223]:2.895859)[19222]:7.990112,(Pentaplaris[4880]:59.186126,(Radyera[4881]:53.685862,(((Howittia[4882]:29.977311,Lagunaria[4883]:29.977311)[19228]:19.231438,(Camptostemon[4884]:44.47471,Uladendron[4885]:44.47471)[19229]:4.734039)[19227]:4.465711,((Jumelleanthus[4886]:46.158609,((Humbertiella[4887]:23.654494,(Megistostegium[4888]:22.042102,Perrierophytum[4889]:22.042102)[19234]:1.612392)[19233]:13.230611,((Macrostelia[4890]:29.955798,(Hibiscus[4891]:18.582761,Helicteropsis[4892]:18.582761)[19237]:11.373037)[19236]:4.449566,((Kydia[4893]:22.751593,((Papuodendron[4894]:4.558394,Talipariti[4895]:4.558394)[19241]:16.722781,(Decaschistia[4896]:13.949178,(Nayariophyton[4897]:0.012563,Urena[4898]:0.012563)[19243]:13.936615)[19242]:7.331997)[19240]:1.470418)[19239]:5.361387,((Kosteletzkya[4899]:18.010618,Wercklea[4900]:18.010618)[19245]:4.594091,(Thepparatia[4901]:19.116399,(Abelmoschus[4902]:17.544437,(Peltaea[4903]:15.621677,(Fioria[4904]:15.605903,(Malachra[4905]:13.930005,(Pavonia[4906]:12.797303,(Anotea[4907]:4.001965,Malvaviscus[4908]:4.001965)[19252]:8.795338)[19251]:1.132702)[19250]:1.675898)[19249]:0.015774)[19248]:1.92276)[19247]:1.571962)[19246]:3.48831)[19244]:5.508271)[19238]:6.292384)[19235]:2.479741)[19232]:9.273504)[19231]:4.766091,((Alyogyne[4909]:47.512389,(Cienfuegosia[4910]:34.966818,((Gossypium[4911]:20.582276,(Kokia[4912]:8.106195,Gossypioides[4913]:8.106195)[19258]:12.476081)[19257]:6.824874,((Lebronnecia[4914]:14.367657,(Cephalohibiscus[4915]:11.298085,Hampea[4916]:11.298085)[19261]:3.069572)[19260]:8.180365,(Thespesia[4917]:16.423324,(Azanza[4918]:2.153081,Thespesiopsis[4919]:2.153081)[19263]:14.270243)[19262]:6.124698)[19259]:4.859128)[19256]:7.559668)[19255]:12.545571)[19254]:2.076988,(((Sidasodes[4920]:32.016563,Corynabutilon[4921]:32.016563)[19266]:6.427998,(Lawrencia[4922]:20.701442,(Hoheria[4923]:14.6766,(Plagianthus[4924]:3.271863,(Asterotrichion[4925]:3.184699,Gynatrix[4926]:3.184699)[19270]:0.087164)[19269]:11.404737)[19268]:6.024842)[19267]:17.743119)[19265]:3.727111,((Lecanophora[4927]:28.308691,Cristaria[4928]:28.308691)[19272]:12.642547,((Malvella[4929]:37.477539,(((Kearnemalvastrum[4930]:24.700803,(Fuertesimalva[4931]:21.380391,(Palaua[4932]:18.325853,Urocarpidium[4933]:18.325853)[19279]:3.054538)[19278]:3.320412)[19277]:0.978145,(Andeimalva[4934]:23.815105,(Monteiroa[4935]:18.520213,((Napaea[4936]:14.756426,Callirhoe[4937]:14.756426)[19283]:2.161554,(Modiola[4938]:13.5104,(Calyculogygas[4939]:9.075743,Modiolastrum[4940]:9.075743)[19285]:4.434657)[19284]:3.40758)[19282]:1.602233)[19281]:5.294892)[19280]:1.863843)[19276]:4.586215,((Anisodontea[4941]:26.292581,((Kitaibela[4942]:21.488995,Alcea[4943]:21.488995)[19289]:3.682355,(Malope[4944]:21.379078,(Althaea[4945]:16.836833,(Malvalthaea[4946]:13.934494,(Malva[4947]:10.116043,Lavatera[4948]:10.116043)[19293]:3.818451)[19292]:2.902339)[19291]:4.542245)[19290]:3.792272)[19288]:1.121231)[19287]:2.097612,((Phymosia[4949]:22.168504,Malacothamnus[4950]:22.168504)[19295]:4.959505,((Iliamna[4951]:21.14342,(Sidalcea[4952]:19.259344,Eremalche[4953]:19.259344)[19298]:1.884076)[19297]:4.40073,(Malvastrum[4954]:23.847317,(Acaulimalva[4955]:20.25562,(Tarasa[4956]:12.379302,(Nototriche[4957]:9.5461,Sphaeralcea[4958]:9.5461)[19302]:2.833202)[19301]:7.876318)[19300]:3.591697)[19299]:1.696833)[19296]:1.583859)[19294]:1.262184)[19286]:1.87497)[19275]:7.212376)[19274]:2.729674,((Batesimalva[4959]:22.840403,Neobrittonia[4960]:22.840403)[19304]:12.84583,(((Allosidastrum[4961]:23.007147,(Allowissadula[4962]:15.72588,Tetrasida[4963]:15.72588)[19308]:7.281267)[19307]:5.870454,((Rhynchosida[4964]:9.69512,Krapovickasia[4965]:9.69512)[19310]:11.50873,(Meximalva[4966]:9.32248,Sidastrum[4967]:9.32248)[19311]:11.88137)[19309]:7.673751)[19306]:4.949378,(Robinsonella[4968]:32.414296,((Fryxellia[4969]:27.829881,(Dendrosida[4970]:14.130858,Sida[4971]:14.130858)[19315]:13.699023)[19314]:4.039382,((Briquetia[4972]:3.924147,(Hochreutinera[4973]:2.963743,Dirhamphis[4974]:2.963743)[19318]:0.960404)[19317]:25.979402,((Callianthe[4975]:23.250056,(Gaya[4976]:16.750398,Herissantia[4977]:16.750398)[19321]:6.499658)[19320]:5.331933,(Billieturnera[4978]:27.1325,(Abutilon[4979]:25.493512,((Bastardiopsis[4980]:11.134581,Bastardia[4981]:11.134581)[19325]:12.169256,(Wissadula[4982]:18.723662,(Bastardiastrum[4983]:16.657629,((Pseudabutilon[4984]:13.016399,Bakeridesia[4985]:13.016399)[19329]:1.959288,(Horsfordia[4986]:14.021234,Periptera[4987]:14.021234)[19330]:0.954453)[19328]:1.681942)[19327]:2.066033)[19326]:4.580175)[19324]:2.189675)[19323]:1.638988)[19322]:1.449489)[19319]:1.32156)[19316]:1.965714)[19313]:0.545033)[19312]:1.412683)[19305]:1.859254)[19303]:4.52098)[19273]:0.744025)[19271]:1.220434)[19264]:7.417705)[19253]:1.335323)[19230]:2.74976)[19226]:0.011402)[19225]:5.500264)[19224]:4.416634)[19221]:2.079695)[19219]:1.648416)[19203]:0.993451)[19201]:5.12969)[19161]:1.207301)[19151]:5.945231)[19107]:2.773222)[19077]:8.276523)[19071]:2.961264)[19028]:1.012274)[18977]:2.402124,((Grielum[4988]:18.16013,(Neuradopsis[4989]:13.358664,Neurada[4990]:13.358664)[19333]:4.801466)[19332]:9.502309,Neotessmannia[4991]:27.662439)[19331]:70.369512)[18976]:6.623676,((((((Mesocapparis[4992]:9.499155,Hispaniolanthus[4993]:9.499155)[19339]:17.126018,Poilanedora[4994]:26.625173)[19338]:23.001001,(Stylidocleome[4995]:7.050588,Caphexandra[4996]:7.050588)[19340]:42.575586)[19337]:10.508951,(((Areocleome[4997]:11.098882,Mitostylis[4998]:11.098882)[19343]:11.834212,((Dhofaria[4999]:0.944654,Kersia[5000]:0.944654)[19345]:19.74037,Sarcotoxicum[5001]:20.685024)[19344]:2.24807)[19342]:11.400275,((Sieruela[5002]:10.545238,(Gilgella[5003]:0.642017,(Thulinella[5004]:0.170842,Puccionia[5005]:0.170842)[19349]:0.471175)[19348]:9.903221)[19347]:16.065274,(Arivela[5006]:2.322237,Coalisina[5007]:2.322237)[19350]:24.288275)[19346]:7.722857)[19341]:25.801755)[19336]:34.142452,((Floerkea[5008]:18.574572,Limnanthes[5009]:18.574572)[19352]:72.803736,(Setchellanthus[5010]:90.705347,((Koeberlinia[5011]:81.879163,((Salvadora[5012]:11.191061,Dobera[5013]:11.191061)[19357]:30.114471,(Azima[5014]:37.305647,Batis[5015]:37.305647)[19358]:3.999885)[19356]:40.573631)[19355]:4.144813,(Emblingia[5016]:82.778229,((Tovaria[5017]:78.300386,(Pentadiplandra[5018]:75.111659,((((Gyrostemon[5019]:2.438893,Tersonia[5020]:2.438893)[19366]:4.6658,Cypselocarpus[5021]:7.104693)[19365]:0.679176,(Codonocarpus[5022]:0.780933,Walteranthus[5023]:0.780933)[19367]:7.002936)[19364]:59.517857,(((Tirania[5024]:29.232805,Stixis[5025]:29.232805)[19370]:15.588887,(Forchhammeria[5026]:43.764836,(Caylusea[5027]:14.195409,(Sesamoides[5028]:12.217832,(Oligomeris[5029]:10.264443,(Reseda[5030]:8.086526,(Randonia[5031]:3.123008,Ochradenus[5032]:3.123008)[19376]:4.963518)[19375]:2.177917)[19374]:1.953389)[19373]:1.977577)[19372]:29.569427)[19371]:1.056856)[19369]:15.257031,(Borthwickia[5033]:27.816631,(Neothorelia[5034]:2.647663,Ochradiscus[5035]:2.647663)[19378]:25.168968)[19377]:32.262092)[19368]:7.223003)[19363]:7.809933)[19362]:3.188727)[19361]:1.818825,(((Buchholzia[5036]:59.537917,(Cadaba[5037]:44.455886,(Boscia[5038]:25.058232,(Ritchiea[5039]:20.855872,(Bachmannia[5040]:16.271312,(Maerua[5041]:15.118482,Thilachium[5042]:15.118482)[19386]:1.15283)[19385]:4.58456)[19384]:4.20236)[19383]:19.397654)[19382]:15.082031)[19381]:1.835298,(Apophyllum[5043]:60.278191,(Capparis[5044]:51.506203,(Belencita[5045]:44.879772,(((Neocalyptrocalyx[5046]:40.658256,(Capparidastrum[5047]:38.306727,Atamisquea[5048]:38.306727)[19393]:2.351529)[19392]:0.03258,(Cynophalla[5049]:40.078727,(Monilicarpa[5050]:39.06796,Anisocapparis[5051]:39.06796)[19395]:1.010767)[19394]:0.612109)[19391]:0.02584,(Preslianthus[5052]:39.0356,(Colicodendron[5053]:32.291363,((Quadrella[5054]:29.866201,Steriphoma[5055]:29.866201)[19399]:1.690401,(Calanthea[5056]:28.604852,(Morisonia[5057]:27.932405,Capparicordis[5058]:27.932405)[19401]:0.672447)[19400]:2.95175)[19398]:0.734761)[19397]:6.744237)[19396]:1.681076)[19390]:4.163096)[19389]:6.626431)[19388]:8.771988)[19387]:1.095024)[19380]:8.220565,((Crateva[5059]:49.50091,(Cladostemon[5060]:49.473518,Euadenia[5061]:49.473518)[19404]:0.027392)[19403]:18.331547,((Cleomella[5062]:60.499325,(Polanisia[5063]:55.45954,((Dipterygium[5064]:48.728878,Corynandra[5065]:48.728878)[19409]:3.771007,(Gynandropsis[5066]:51.239434,((Physostemon[5067]:42.24056,Dactylaena[5068]:42.24056)[19412]:6.130959,((Cleoserrata[5069]:23.695758,(Hemiscola[5070]:16.39977,Tarenaya[5071]:16.39977)[19415]:7.295988)[19414]:15.293606,(Cleome[5072]:28.639593,(Podandrogyne[5073]:16.913702,Andinocleome[5074]:16.913702)[19417]:11.725891)[19416]:10.349771)[19413]:9.382155)[19411]:2.867915)[19410]:1.260451)[19408]:2.959655)[19407]:5.039785)[19406]:3.686676,((((Quezeliantha[5075]:10.024438,(Oreoloma[5076]:3.663262,Camelinopsis[5077]:3.663262)[19422]:6.361177)[19421]:30.18276,((Sameraria[5078]:19.514345,((Acanthocardamum[5079]:11.414122,((Tauscheria[5080]:9.332637,Achoriphragma[5081]:9.332637)[19428]:0.105983,Gynophorea[5082]:9.43862)[19427]:1.975502)[19426]:2.943973,(Trichotolinum[5083]:11.08176,Boreava[5084]:11.08176)[19429]:3.276335)[19425]:5.15625)[19424]:5.676843,(Coelophragmus[5085]:16.659885,(Chalcanthus[5086]:4.244645,Petroravenia[5087]:4.244645)[19431]:12.41524)[19430]:8.531303)[19423]:15.01601)[19420]:12.222868,(((Moriera[5088]:29.666157,Aethionema[5089]:29.666157)[19434]:4.122846,(Guillenia[5090]:26.287352,Spirorhynchus[5091]:26.287352)[19435]:7.501651)[19433]:15.371472,((Veselskya[5092]:5.689253,Berteroella[5093]:5.689253)[19437]:17.935849,((Catadysia[5094]:4.052879,Raphanoryncha[5095]:4.052879)[19439]:8.211478,(Eremodraba[5096]:12.234899,Glastaria[5097]:12.234899)[19440]:0.029459)[19438]:11.360745)[19436]:25.535373)[19432]:3.269591)[19419]:1.821479,((Conringia[5098]:47.346344,(Malcolmia[5099]:46.39529,(((Yinshania[5100]:41.640455,((Hedinia[5101]:29.624704,Smelowskia[5102]:29.624704)[19448]:9.288455,((Ianhedgea[5103]:29.489997,(Robeschia[5104]:26.443542,Descurainia[5105]:26.443542)[19451]:3.046455)[19450]:4.482081,(Tropidocarpum[5106]:28.154602,(Hymenolobus[5107]:26.974496,(Pritzelago[5108]:1.0098,Hornungia[5109]:1.0098)[19454]:25.964696)[19453]:1.180106)[19452]:5.817476)[19449]:4.941081)[19447]:2.727296)[19446]:3.328805,((Delpinophytum[5110]:40.387221,(Stubendorffia[5111]:28.073045,(Lepidium[5112]:13.160721,(Winklera[5113]:10.678569,(Lithodraba[5114]:10.656631,Cyphocardamum[5115]:10.656631)[19460]:0.021938)[19459]:2.482152)[19458]:14.912324)[19457]:12.314176)[19456]:3.746939,(Aplanodes[5116]:35.489271,((Nasturtium[5117]:25.275412,(Iodanthus[5118]:21.450568,Cardamine[5119]:21.450568)[19464]:3.824844)[19463]:3.927862,(Armoracia[5120]:26.133965,((Ornithocarpa[5121]:22.716062,(Selenia[5122]:19.634823,Leavenworthia[5123]:19.634823)[19468]:3.081239)[19467]:2.556519,(Barbarea[5124]:22.580526,(Planodes[5125]:19.635613,(Andrzeiowskia[5126]:17.382408,(Sisymbrella[5127]:12.801344,Rorippa[5128]:12.801344)[19472]:4.581064)[19471]:2.253205)[19470]:2.944913)[19469]:2.692055)[19466]:0.861384)[19465]:3.069309)[19462]:6.285997)[19461]:8.644889)[19455]:0.8351)[19445]:0.517105,(((Physaria[5129]:25.118822,Paysonia[5130]:25.118822)[19475]:5.251602,((Dimorphocarpa[5131]:18.969213,Dithyrea[5132]:18.969213)[19477]:1.738755,(Synthlipsis[5133]:17.337264,(Nerisyrenia[5134]:12.881097,Lyrocarpa[5135]:12.881097)[19479]:4.456167)[19478]:3.370704)[19476]:9.662456)[19474]:12.283162,(((Mancoa[5136]:33.270929,((Halimolobos[5137]:15.211152,Exhalimolobos[5138]:15.211152)[19484]:11.354996,(Sphaerocardamum[5139]:23.848924,Pennellia[5140]:23.848924)[19485]:2.717224)[19483]:6.704781)[19482]:6.023925,((Polyctenium[5141]:31.592962,Cusickiella[5142]:31.592962)[19487]:3.004466,((Sandbergia[5143]:21.568186,(Boechera[5144]:21.521771,Anelsonia[5145]:21.521771)[19490]:0.046415)[19489]:9.566629,(Phoenicaulis[5146]:26.957451,(Borodinia[5147]:20.838525,Nevada[5148]:20.838525)[19492]:6.118926)[19491]:4.177364)[19488]:3.462613)[19486]:4.697426)[19481]:1.781828,(((Erysimum[5149]:37.745949,(Oreophyton[5150]:6.184787,Murbeckiella[5151]:6.184787)[19496]:31.561162)[19495]:0.964145,((Turritis[5152]:36.725083,(Arabidopsis[5153]:33.603843,(Dielsiocharis[5154]:33.010972,(Olimarabidopsis[5155]:21.814219,(Calymmatium[5156]:19.133028,Alyssopsis[5157]:19.133028)[19502]:2.681191)[19501]:11.196753)[19500]:0.592871)[19499]:3.12124)[19498]:1.502704,(Chrysochamela[5158]:37.298223,((Eurycarpus[5159]:17.826822,Pseudoarabidopsis[5160]:17.826822)[19505]:15.763911,((Neslia[5161]:27.234444,Camelina[5162]:27.234444)[19507]:5.734396,(Catolobus[5163]:29.190815,(Noccidium[5164]:8.323087,Capsella[5165]:8.323087)[19509]:20.867728)[19508]:3.778025)[19506]:0.621893)[19504]:3.70749)[19503]:0.929564)[19497]:0.482307)[19494]:2.097645,(((Hemilophia[5166]:29.543744,Dipoma[5167]:29.543744)[19512]:10.963394,(Crucihimalaya[5168]:35.099856,(Transberingia[5169]:24.623541,Ladakiella[5170]:24.623541)[19514]:10.476315)[19513]:5.407282)[19511]:0.018484,(Pachycladon[5171]:33.841293,((Arabidella[5172]:28.91577,(Cuphonotus[5173]:12.940681,Menkea[5174]:12.940681)[19518]:15.975089)[19517]:2.262682,(Stenopetalum[5175]:29.190443,(Irenepharsus[5176]:25.998483,(Harmsiodoxa[5177]:22.403942,((Ballantinia[5178]:10.19818,(Drabastrum[5179]:8.510894,(Pachymitus[5180]:2.909321,Geococcus[5181]:2.909321)[19525]:5.601573)[19524]:1.687286)[19523]:12.182796,(Phlegmatospermum[5182]:19.9895,(Carinavalva[5183]:17.265254,(Microlepidium[5184]:16.355262,(Scambopus[5185]:10.633451,Blennodia[5186]:10.633451)[19529]:5.721811)[19528]:0.909992)[19527]:2.724246)[19526]:2.391476)[19522]:0.022966)[19521]:3.594541)[19520]:3.19196)[19519]:1.988009)[19516]:2.662841)[19515]:6.684329)[19510]:0.282117)[19493]:0.268943)[19480]:1.576904)[19473]:2.832779)[19444]:0.908925)[19443]:0.951054)[19442]:0.959432,((((Dimorphostemon[5187]:30.087903,(Clausia[5188]:23.240574,Dontostemon[5189]:23.240574)[19534]:6.847329)[19533]:11.134702,(Chorispora[5190]:22.708456,((Diptychocarpus[5191]:13.594784,Litwinowia[5192]:13.594784)[19537]:3.205629,(Neuroloma[5193]:12.943379,(Parrya[5194]:9.311278,Pseudoclausia[5195]:9.311278)[19539]:3.632101)[19538]:3.857034)[19536]:5.908043)[19535]:18.514149)[19532]:2.840731,((((Hesperis[5196]:8.235248,Tchihatchewia[5197]:8.235248)[19543]:29.280818,(Bunias[5198]:21.583064,(Kernera[5199]:11.698221,Rhizobotrya[5200]:11.698221)[19545]:9.884843)[19544]:15.933002)[19542]:2.162354,((Micrantha[5201]:28.352002,(Microstigma[5202]:21.285277,Matthiola[5203]:21.285277)[19548]:7.066725)[19547]:3.367044,(Eremoblastus[5204]:30.191225,(Iskandera[5205]:23.879951,(Petiniotia[5206]:19.953619,(Zerdana[5207]:8.391406,Sterigmostemum[5208]:8.391406)[19552]:11.562213)[19551]:3.926332)[19550]:6.311274)[19549]:1.527821)[19546]:7.959374)[19541]:2.144458,(Leiospora[5209]:37.897359,((((Christolea[5210]:15.327864,Phaeonychium[5211]:15.327864)[19557]:12.629276,(Lachnoloma[5212]:17.121316,Dilophia[5213]:17.121316)[19558]:10.835824)[19556]:0.019901,(Shangrilaia[5214]:14.827652,(Lepidostemon[5215]:11.957314,(Braya[5216]:9.645823,(Pycnoplinthopsis[5217]:8.207708,Pegaeophyton[5218]:8.207708)[19562]:1.438115)[19561]:2.311491)[19560]:2.870338)[19559]:13.149389)[19555]:3.934213,(((Dichasianthus[5219]:22.33907,Leptaleum[5220]:22.33907)[19565]:4.318498,((Catenulina[5221]:13.6562,(Cryptospora[5222]:10.739233,Atelanthera[5223]:10.739233)[19568]:2.916967)[19567]:8.434925,(Tetracme[5224]:20.776299,(Octoceras[5225]:14.139379,Cymatocarpus[5226]:14.139379)[19570]:6.63692)[19569]:1.314826)[19566]:4.566443)[19564]:3.877591,(((Streptoloma[5227]:12.195994,Neotorularia[5228]:12.195994)[19573]:13.252119,(Euclidium[5229]:17.243562,Spryginia[5230]:17.243562)[19574]:8.204551)[19572]:3.310709,((Solms-laubachia[5231]:23.980394,Rhammatophyllum[5232]:23.980394)[19576]:1.846838,(Sisymbriopsis[5233]:20.131386,(Pycnoplinthus[5234]:14.531632,(Anchonium[5235]:0.008349,Synstemon[5236]:0.008349)[19579]:14.523283)[19578]:5.599754)[19577]:5.695846)[19575]:2.93159)[19571]:1.776337)[19563]:1.376095)[19554]:5.986105)[19553]:3.925519)[19540]:2.240458)[19531]:3.213669,((Asperuginoides[5237]:43.135969,((Stevenia[5238]:25.002892,Alyssum[5239]:25.002892)[19583]:14.640812,((Clypeola[5240]:30.282023,(Aurinia[5241]:18.88498,(Galitzkya[5242]:15.029247,(Lepidotrichum[5243]:7.217107,Berteroa[5244]:7.217107)[19588]:7.81214)[19587]:3.855733)[19586]:11.397043)[19585]:2.692571,(Phyllolepidum[5245]:25.428771,((Physocardamum[5246]:8.318024,(Bornmuellera[5247]:0.627363,Leptoplax[5248]:0.627363)[19592]:7.690661)[19591]:16.20034,(Hormathophylla[5249]:22.092434,((Physoptychis[5250]:8.369045,(Straussiella[5251]:4.877304,Clastopus[5252]:4.877304)[19596]:3.491741)[19595]:1.57926,(Alyssoides[5253]:9.098576,(Fibigia[5254]:7.894026,Degenia[5255]:7.894026)[19598]:1.20455)[19597]:0.849729)[19594]:12.144129)[19593]:2.42593)[19590]:0.910407)[19589]:7.545823)[19584]:6.66911)[19582]:3.492265)[19581]:3.291088,((Ricotia[5256]:44.214559,(Megadenia[5257]:40.615195,(Lunaria[5258]:35.648389,(Heldreichia[5259]:29.860412,Biscutella[5260]:29.860412)[19603]:5.787977)[19602]:4.966806)[19601]:3.599364)[19600]:1.831315,(((Notothlaspi[5261]:42.437707,(Teesdalia[5262]:41.653995,(Ionopsidium[5263]:21.138355,Cochlearia[5264]:21.138355)[19608]:20.51564)[19607]:0.783712)[19606]:0.849369,((Hilliella[5265]:35.273394,Iberis[5266]:35.273394)[19610]:6.319054,((Megacarpaea[5267]:32.879936,Pugionium[5268]:32.879936)[19612]:8.545837,((Farsetia[5269]:26.774463,((Eigia[5270]:7.95218,Maresia[5271]:7.95218)[19616]:11.40855,(Eremobium[5272]:13.927324,Cithareloma[5273]:13.927324)[19617]:5.433406)[19615]:7.413733)[19614]:4.604743,((Lobularia[5274]:25.530711,Notoceras[5275]:25.530711)[19619]:2.805111,((Parolinia[5276]:16.477647,Anastatica[5277]:16.477647)[19621]:8.268148,(Lachnocapsa[5278]:17.30089,(Diceratella[5279]:14.725271,Morettia[5280]:14.725271)[19623]:2.575619)[19622]:7.444905)[19620]:3.590027)[19618]:3.043384)[19613]:10.046567)[19611]:0.166675)[19609]:1.694628)[19605]:1.878543,(((Idahoa[5281]:42.850178,Menonvillea[5282]:42.850178)[19626]:0.136319,((Lignariella[5283]:15.072882,Aphragmus[5284]:15.072882)[19628]:26.932046,(((Schizopetalon[5285]:18.225517,Mathewsia[5286]:18.225517)[19631]:20.850899,((Aimara[5287]:24.520747,Cremolobus[5288]:24.520747)[19633]:9.688486,((Xerodraba[5289]:19.83476,Onuris[5290]:19.83476)[19635]:8.674662,(Aschersoniodoxa[5291]:15.562016,(Dactylocardamum[5292]:11.224247,(Eudema[5293]:2.013792,Brayopsis[5294]:2.013792)[19638]:9.210455)[19637]:4.337769)[19636]:12.947406)[19634]:5.699811)[19632]:4.867183)[19630]:2.077328,(Asta[5295]:39.189035,((Chamira[5296]:30.873009,Heliophila[5297]:30.873009)[19641]:5.467436,(Zuvanda[5298]:27.662235,(Friedrichkarlmeyeria[5299]:23.603783,((Ihsanalshehbazia[5300]:16.166555,(Vania[5301]:2.560884,Kotschyella[5302]:2.560884)[19646]:13.605671)[19645]:4.10488,(Callothlaspi[5303]:18.874014,(Coluteocarpus[5304]:11.685798,(Noccaea[5305]:11.562759,(Microthlaspi[5306]:8.35554,(Thlaspiceras[5307]:5.628454,Thlaspi[5308]:5.628454)[19651]:2.727086)[19650]:3.207219)[19649]:0.123039)[19648]:7.188216)[19647]:1.397421)[19644]:3.332348)[19643]:4.058452)[19642]:8.67821)[19640]:2.84859)[19639]:1.964709)[19629]:0.851184)[19627]:0.981569)[19625]:1.160478,((Pseudoturritis[5309]:38.669497,(Macropodium[5310]:35.086884,((Arcyosperma[5311]:13.49617,((Pseudodraba[5312]:8.900015,Baimashania[5313]:8.900015)[19658]:1.752278,(Botschantzevia[5314]:10.621237,Scapiarabis[5315]:10.621237)[19659]:0.031056)[19657]:2.843877)[19656]:13.947501,((Dendroarabis[5316]:3.974526,Arabis[5317]:3.974526)[19661]:21.515958,(Aubrieta[5318]:24.155478,(Drabella[5319]:22.102548,((Draba[5320]:13.57378,Erophila[5321]:13.57378)[19665]:3.456622,((Schivereckia[5322]:7.029827,Pachyneurum[5323]:7.029827)[19667]:8.876989,(Athysanus[5324]:10.90426,(Abdra[5325]:6.922211,Tomostima[5326]:6.922211)[19669]:3.982049)[19668]:5.002556)[19666]:1.123586)[19664]:5.072146)[19663]:2.05293)[19662]:1.335006)[19660]:1.953187)[19655]:7.643213)[19654]:3.582613)[19653]:4.111538,((Scoliaxon[5327]:39.556374,(Leiocarpaea[5328]:32.152296,(Goldbachia[5329]:28.840596,Calepina[5330]:28.840596)[19673]:3.3117)[19672]:7.404078)[19671]:2.196977,((Eutrema[5331]:38.586032,(Peltariopsis[5332]:28.636787,((Graellsia[5333]:22.503039,((Peltaria[5334]:18.509791,Pseudocamelina[5335]:18.509791)[19680]:2.113417,(Elburzia[5336]:9.194452,Didymophysa[5337]:9.194452)[19681]:11.428756)[19679]:1.879831)[19678]:3.013626,((Pseudovesicaria[5338]:11.484168,Pachyphragma[5339]:11.484168)[19683]:6.659608,(Alliaria[5340]:15.104429,(Sobolewskia[5341]:12.538567,Parlatoria[5342]:12.538567)[19685]:2.565862)[19684]:3.039347)[19682]:7.372889)[19677]:3.120122)[19676]:9.949245)[19675]:1.977384,(Schrenkiella[5343]:35.638281,(Fourraea[5344]:33.852939,((Bivonaea[5345]:31.540679,(Myagrum[5346]:19.111449,(Subularia[5347]:16.231108,(Isatis[5348]:12.828805,(Chartoloma[5349]:8.81732,Schimpera[5350]:8.81732)[19693]:4.011485)[19692]:3.402303)[19691]:2.880341)[19690]:12.42923)[19689]:1.968252,(((Weberbauera[5351]:25.147687,(Petrocallis[5352]:21.244442,(Sisymbrium[5353]:18.917163,(Pseudofortuynia[5354]:18.887302,(Ochthodium[5355]:15.200252,Schoenocrambe[5356]:15.200252)[19700]:3.68705)[19699]:0.029861)[19698]:2.327279)[19697]:3.903245)[19696]:2.07289,(Thelypodiopsis[5357]:22.550617,(((Hollermayera[5358]:21.175313,Sibara[5359]:21.175313)[19704]:0.036464,(((Dictyophragmus[5360]:15.427076,Chaunanthus[5361]:15.427076)[19707]:3.517888,(Streptanthus[5362]:18.905106,Chlorocrambe[5363]:18.905106)[19708]:0.039858)[19706]:0.978419,((Streptanthella[5364]:17.66993,(Thelypodium[5365]:16.012451,(Englerocharis[5366]:10.921694,Zuloagocardamum[5367]:10.921694)[19712]:5.090757)[19711]:1.657479)[19710]:0.916624,(Stanleya[5368]:17.329651,(Dryopetalon[5369]:16.256564,(Parodiodoxa[5370]:11.325837,Warea[5371]:11.325837)[19715]:4.930727)[19714]:1.073087)[19713]:1.256903)[19709]:1.336829)[19705]:1.288394)[19703]:0.027737,((Caulanthus[5372]:19.55695,(Hesperidanthus[5373]:18.735325,Sibaropsis[5374]:18.735325)[19718]:0.821625)[19717]:0.793089,(Romanschulzia[5375]:19.942602,(Werdermannia[5376]:16.831425,(Neuontobotrys[5377]:16.787804,(Mostacillastrum[5378]:15.147095,((Thysanocarpus[5379]:13.630352,Polypsecadium[5380]:13.630352)[19724]:1.486714,(Ivania[5381]:15.066001,(Phlebolobium[5382]:15.000511,(Pterygiosperma[5383]:14.937659,(Chilocardamum[5384]:10.392261,(Pringlea[5385]:10.329806,Sarcodraba[5386]:10.329806)[19729]:0.062455)[19728]:4.545398)[19727]:0.062852)[19726]:0.06549)[19725]:0.051065)[19723]:0.030029)[19722]:1.640709)[19721]:0.043621)[19720]:3.111177)[19719]:0.407437)[19716]:0.889475)[19702]:1.311103)[19701]:4.66996)[19695]:4.154859,((Orychophragmus[5387]:24.499275,Sinalliaria[5388]:24.499275)[19731]:6.283229,(Succowia[5389]:28.843821,((Schouwia[5390]:20.009416,(Foleyola[5391]:6.173296,(Zilla[5392]:5.099375,(Physorhynchus[5393]:3.856496,(Fortuynia[5394]:3.836381,Douepea[5395]:3.836381)[19738]:0.020115)[19737]:1.242879)[19736]:1.073921)[19735]:13.83612)[19734]:6.263788,((Horwoodia[5396]:18.949922,(Carrichtera[5397]:8.596525,Vella[5398]:8.596525)[19741]:10.353397)[19740]:5.828485,((Muricaria[5399]:21.471368,((Psychine[5400]:18.657298,Fezia[5401]:18.657298)[19745]:1.245818,(Nasturtiopsis[5402]:18.759403,(Henophyton[5403]:17.034232,Savignya[5404]:17.034232)[19747]:1.725171)[19746]:1.143713)[19744]:1.568252)[19743]:2.145405,((Ammosperma[5405]:20.641184,(Eremophyton[5406]:16.586849,(Crambella[5407]:13.972842,(Erucaria[5408]:13.376262,(Pseuderucaria[5409]:9.28856,(Didesmus[5410]:5.79715,Cakile[5411]:5.79715)[19754]:3.49141)[19753]:4.087702)[19752]:0.59658)[19751]:2.614007)[19750]:4.054335)[19749]:1.666922,(((Rytidocarpus[5412]:14.353088,Moricandia[5413]:14.353088)[19757]:5.436583,(Eruca[5414]:18.293451,((Rapistrum[5415]:12.488735,Enarthrocarpus[5416]:12.488735)[19760]:4.298242,(Brassica[5417]:14.621243,(Raphanus[5418]:12.88256,Morisia[5419]:12.88256)[19762]:1.738683)[19761]:2.165734)[19759]:1.506474)[19758]:1.49622)[19756]:1.398913,((Sinapidendron[5420]:13.393458,(Erucastrum[5421]:7.389554,Diplotaxis[5422]:7.389554)[19765]:6.003904)[19764]:5.108636,(Crambe[5423]:16.745903,(Hirschfeldia[5424]:14.603163,((Raffenaldia[5425]:14.218191,(Coincya[5426]:5.982553,Hemicrambe[5427]:5.982553)[19770]:8.235638)[19769]:0.181833,((Sinapis[5428]:5.621118,Kremeriella[5429]:5.621118)[19772]:7.623544,(Guiraoa[5430]:13.183661,((Cordylocarpus[5431]:2.170248,Otocarpus[5432]:2.170248)[19775]:8.228145,(Ceratocnemum[5433]:9.321497,Trachystoma[5434]:9.321497)[19776]:1.076896)[19774]:2.785268)[19773]:0.061001)[19771]:1.155362)[19768]:0.203139)[19767]:2.14274)[19766]:1.756191)[19763]:2.68649)[19755]:1.119522)[19748]:1.308667)[19742]:1.161634)[19739]:1.494797)[19733]:2.570617)[19732]:1.938683)[19730]:0.592932)[19694]:2.133495)[19688]:0.344008)[19687]:1.785342)[19686]:4.925135)[19674]:1.189935)[19670]:1.027684)[19652]:1.36594)[19624]:1.018644)[19604]:0.880255)[19599]:0.381183)[19580]:0.849948)[19530]:1.028771)[19441]:5.945769)[19418]:9.934456)[19405]:3.646456)[19402]:1.761323)[19379]:10.525431)[19360]:2.659018)[19359]:3.245747)[19354]:4.681371)[19353]:0.672961)[19351]:2.899269)[19335]:2.878943,((Tropaeolum[5435]:80.130485,(Akania[5436]:61.600004,Bretschneidera[5437]:61.600004)[19779]:18.530481)[19778]:16.083085,(Moringa[5438]:87.273039,(Cylicomorpha[5439]:50.805362,((Vasconcellea[5440]:25.520996,Jacaratia[5441]:25.520996)[19783]:14.447581,(Carica[5442]:34.989843,(Jarilla[5443]:20.775728,Horovitzia[5444]:20.775728)[19785]:14.214115)[19784]:4.978734)[19782]:10.836785)[19781]:36.467677)[19780]:8.940531)[19777]:0.94295)[19334]:7.499107)[18975]:1.863954,((Gerrardina[5445]:91.820984,Petenaea[5446]:91.820984)[19787]:7.954797,((Perrottetia[5447]:74.158588,Dipentodon[5448]:74.158588)[19789]:11.299336,(Tapiscia[5449]:65.992147,Huertea[5450]:65.992147)[19790]:19.465777)[19788]:14.317857)[19786]:6.7438)[18974]:1.558995)[18482]:3.068781)[18479]:0.651457,((((Ixerba[5451]:50.389347,Strasburgeria[5452]:50.389347)[19794]:35.468049,Geissoloma[5453]:85.857396)[19793]:15.671121,Aphloia[5454]:101.528517)[19792]:5.398764,(((Euscaphis[5455]:46.805777,Staphylea[5456]:46.805777)[19797]:9.194228,Turpinia[5457]:56.000005)[19796]:21.823232,((((Glossopetalon[5458]:29.599362,Apacheria[5459]:29.599362)[19801]:9.005982,(Velascoa[5460]:31.033548,Crossosoma[5461]:31.033548)[19802]:7.571796)[19800]:30.181993,Stachyurus[5462]:68.787337)[19799]:1.185407,Guamatela[5463]:69.972744)[19798]:7.850493)[19795]:29.104044)[19791]:4.871533)[18478]:1.078839)[18048]:0.69576,(((((Lepidobotrys[5464]:21.793776,Ruptiliocarpon[5465]:21.793776)[19807]:70.067957,(((Pottingeria[5466]:70.326027,Mortonia[5467]:70.326027)[19810]:1.495003,(Ptelidium[5468]:43.242078,(((Wilczekra[5469]:13.246207,Tetrasiphon[5470]:13.246207)[19814]:22.766356,((Goniodiscus[5471]:2.061847,Nicobariodendron[5472]:2.061847)[19816]:12.721233,(Arnicratea[5473]:8.382177,Monteverdia[5474]:8.382177)[19817]:6.400902)[19815]:21.229484)[19813]:5.048203,(Xylonymus[5475]:31.482052,Bequaertia[5476]:31.482052)[19818]:9.578714)[19812]:2.181312)[19811]:28.578952)[19809]:3.868682,(((Lepuropetalon[5477]:22.021373,Parnassia[5478]:22.021373)[19821]:49.818514,(Zinowiewia[5479]:40.785542,(Microtropis[5480]:21.505239,Quetzalia[5481]:21.505239)[19823]:19.280303)[19822]:31.054345)[19820]:1.734581,(Monimopetalum[5482]:65.728884,(((Siphonodon[5483]:48.907288,(Peripterygia[5484]:43.847208,Crossopetalum[5485]:43.847208)[19828]:5.06008)[19827]:3.500482,(((Tripterococcus[5486]:14.63573,(Stackhousia[5487]:10.347907,Macgregoria[5488]:10.347907)[19832]:4.287823)[19831]:28.133683,((Apatophyllum[5489]:16.061664,Psammomoya[5490]:16.061664)[19834]:22.20511,(Menepetalum[5491]:19.522893,Dinghoua[5492]:19.522893)[19835]:18.743881)[19833]:4.502639)[19830]:3.126142,(Hexaspora[5493]:45.093013,(Denhamia[5494]:41.361213,((Hedraianthera[5495]:17.386386,Brassiantha[5496]:17.386386)[19839]:13.690308,(Dicarpellum[5497]:14.084386,Hypsophila[5498]:14.084386)[19840]:16.992308)[19838]:10.284519)[19837]:3.7318)[19836]:0.802542)[19829]:6.512215)[19826]:3.186305,(((Maytenus[5499]:27.821976,(Fraunhofera[5500]:21.652123,Plenckia[5501]:21.652123)[19844]:6.169853)[19843]:18.008986,((Haydenoxylon[5502]:39.028828,(Gyminda[5503]:30.393386,(Schaefferia[5504]:25.629047,(Rzedowskia[5505]:8.995512,Orthosphenia[5506]:8.995512)[19849]:16.633535)[19848]:4.764339)[19847]:8.635442)[19846]:4.470543,((Celastrus[5507]:24.173579,Tripterygium[5508]:24.173579)[19851]:17.964683,(Paxistima[5509]:37.107923,(Wimmeria[5510]:35.459435,((Acanthothamnus[5511]:14.595494,Canotia[5512]:14.595494)[19855]:20.064136,(Glyptopetalum[5513]:23.288487,(Torralbasia[5514]:15.344353,Euonymus[5515]:15.344353)[19857]:7.944134)[19856]:11.371143)[19854]:0.799805)[19853]:1.648488)[19852]:5.030339)[19850]:1.361109)[19845]:2.331591)[19842]:4.982092,((Salaciopsis[5516]:47.24472,(((Mystroxylon[5517]:18.29392,Robsonodendron[5518]:18.29392)[19862]:3.15305,(Pseudosalacia[5519]:19.404311,(Empleuridium[5520]:16.403018,Pterocelastrus[5521]:16.403018)[19864]:3.001293)[19863]:2.042659)[19861]:23.691704,(((Platypterocarpus[5522]:17.907886,Lydenburgia[5523]:17.907886)[19867]:2.516826,(Gymnosporia[5524]:14.40909,(Gloveria[5525]:0.026159,Putterlickia[5526]:0.026159)[19869]:14.382931)[19868]:6.015622)[19866]:2.737609,(Catha[5527]:20.619079,(Maurocenia[5528]:18.400194,(Cassine[5529]:17.459263,(Lauridia[5530]:11.489251,Allocassine[5531]:11.489251)[19873]:5.970012)[19872]:0.940931)[19871]:2.218885)[19870]:2.543242)[19865]:21.976353)[19860]:2.106046)[19859]:0.523243,(((Lophopetalum[5532]:25.492312,Kokoona[5533]:25.492312)[19876]:13.711629,((Brexia[5534]:16.95887,Polycardia[5535]:16.95887)[19878]:19.087159,((Elaeodendron[5536]:23.6864,(Evonymopsis[5537]:9.199769,Brexiella[5538]:9.199769)[19881]:14.486631)[19880]:3.946252,(Salvadoropsis[5539]:10.948279,(Pleurostylia[5540]:6.711577,Hartogiopsis[5541]:6.711577)[19883]:4.236702)[19882]:16.684373)[19879]:8.413377)[19877]:3.157912)[19875]:5.24899,((Sarawakodendron[5542]:29.54769,((Salacighia[5543]:19.559118,Thyrsosalacia[5544]:19.559118)[19887]:3.082542,(Salacia[5545]:20.153606,(Cheiloclinium[5546]:17.088847,(Peritassa[5547]:14.125543,Tontelea[5548]:14.125543)[19890]:2.963304)[19889]:3.064759)[19888]:2.488054)[19886]:6.90603)[19885]:8.535069,(Plagiopteron[5549]:24.883872,(Reissantia[5550]:21.862464,(Pristimera[5551]:19.382747,(Helictonema[5552]:17.738519,((Elachyptera[5553]:14.891627,(Apodostigma[5554]:13.964263,(Loeseneriella[5555]:12.362373,(Hippocratea[5556]:10.396263,(Campylostemon[5557]:4.886158,Tristemonanthus[5558]:4.886158)[19900]:5.510105)[19899]:1.96611)[19898]:1.60189)[19897]:0.927364)[19896]:2.078107,((Trochantha[5559]:11.303067,Simicratea[5560]:11.303067)[19902]:4.52171,(Cuervea[5561]:13.836084,(Semialarium[5562]:11.433278,(Anthodon[5563]:10.013042,(Prionostemma[5564]:8.603225,Hylenaea[5565]:8.603225)[19906]:1.409817)[19905]:1.420236)[19904]:2.402806)[19903]:1.988693)[19901]:1.144957)[19895]:0.768785)[19894]:1.644228)[19893]:2.479717)[19892]:3.021408)[19891]:13.198887)[19884]:6.370172)[19874]:3.315032)[19858]:3.045091)[19841]:4.781021)[19825]:10.134809)[19824]:7.845584)[19819]:2.115244)[19808]:16.172021)[19806]:16.869193,(((Afrostyrax[5566]:24.120541,Hua[5567]:24.120541)[19909]:82.429823,((((((Pseudoconnarus[5568]:11.56262,Manotes[5569]:11.56262)[19915]:8.814862,(Hemandradenia[5570]:4.225557,Vismianthus[5571]:4.225557)[19916]:16.151926)[19914]:27.64428,Burttia[5572]:48.021763)[19913]:13.382005,((Jollydora[5573]:32.979963,(Connarus[5574]:29.843517,Ellipanthus[5575]:29.843517)[19919]:3.136446)[19918]:8.445129,((Byrsocarpus[5576]:19.235389,Cnestidium[5577]:19.235389)[19921]:6.275898,(Cnestis[5578]:25.49142,(Agelaea[5579]:18.109624,Rourea[5580]:18.109624)[19923]:7.381796)[19922]:0.019867)[19920]:15.913805)[19917]:19.978676)[19912]:6.614404,(Oxalis[5581]:61.063705,(Biophytum[5582]:52.894975,(Dapania[5583]:40.19925,(Averrhoa[5584]:35.271923,Sarcotheca[5585]:35.271923)[19927]:4.927327)[19926]:12.695725)[19925]:8.16873)[19924]:6.954467)[19911]:24.119119,((Cephalotus[5586]:83.603679,(Sloanea[5587]:70.303096,((Vallea[5588]:38.193407,Aristotelia[5589]:38.193407)[19932]:29.037094,(Peripentadenia[5590]:59.191176,(Crinodendron[5591]:55.263684,(Dubouzetia[5592]:49.43137,((Aceratium[5593]:33.911971,(Sericolea[5594]:27.049458,Elaeocarpus[5595]:27.049458)[19938]:6.862513)[19937]:10.307134,(Tremandra[5596]:29.416276,(Tetratheca[5597]:22.609384,Platytheca[5598]:22.609384)[19940]:6.806892)[19939]:14.802829)[19936]:5.212265)[19935]:5.832314)[19934]:3.927492)[19933]:8.039325)[19931]:3.072595)[19930]:13.300583)[19929]:1.52316,(Brunellia[5599]:84.159034,(Spiraeanthemum[5600]:76.91739,(((Gumillea[5601]:17.950075,Hooglandia[5602]:17.950075)[19945]:3.205903,Aistopetalum[5603]:21.155979)[19944]:44.781108,((Bauera[5604]:57.679259,(Davidsonia[5605]:56.073484,(Schizomeria[5606]:49.04756,(Ceratopetalum[5607]:28.656961,(Anodopetalum[5608]:10.31257,Platylophus[5609]:10.31257)[19951]:18.344391)[19950]:20.390599)[19949]:7.025924)[19948]:1.605775)[19947]:7.007242,((Pseudoweinmannia[5610]:29.957404,(Karrabina[5611]:29.900861,Lamanonia[5612]:29.900861)[19954]:0.056543)[19953]:30.041769,(Eucryphia[5613]:59.968389,(Acrophyllum[5614]:59.940795,((Caldcluvia[5615]:32.193575,(Opocunonia[5616]:14.174085,Spiraeopsis[5617]:14.174085)[19959]:18.01949)[19958]:18.066767,((Codia[5618]:35.315946,Callicoma[5619]:35.315946)[19961]:9.374586,((Vesselowskya[5620]:37.011572,Pullea[5621]:37.011572)[19963]:4.978704,(Ackama[5622]:22.903562,((Weinmannia[5623]:16.198114,Cunonia[5624]:16.198114)[19966]:5.184518,(Gillbeea[5625]:10.356675,(Pancheria[5626]:10.345761,Geissois[5627]:10.345761)[19968]:0.010914)[19967]:11.025957)[19965]:1.52093)[19964]:19.086714)[19962]:2.700256)[19960]:5.56981)[19957]:9.680453)[19956]:0.027594)[19955]:0.030784)[19952]:4.687328)[19946]:1.250586)[19943]:10.980303)[19942]:7.241644)[19941]:0.967805)[19928]:7.010452)[19910]:14.413073)[19908]:1.87409,((((((((Tetracoccus[5628]:42.064123,((Piranhea[5629]:22.905338,Picrodendron[5630]:22.905338)[19978]:15.471829,(Hyaenanche[5631]:37.141165,(Aristogeitonia[5632]:35.112624,(Oldfieldia[5633]:31.499286,Androstachys[5634]:31.499286)[19981]:3.613338)[19980]:2.028541)[19979]:1.236002)[19977]:3.686956)[19976]:14.671726,(Petalostigma[5635]:37.446759,((Scagea[5636]:26.956422,(Stachystemon[5637]:16.892391,Micrantheum[5638]:16.892391)[19985]:10.064031)[19984]:5.450168,(Austrobuxus[5639]:30.145448,(Sankowskya[5640]:30.130436,(Choriceras[5641]:30.107793,(Whyanbeelia[5642]:30.080209,Dissiliaria[5643]:30.080209)[19989]:0.027584)[19988]:0.022643)[19987]:0.015012)[19986]:2.261142)[19983]:5.040169)[19982]:19.28909)[19975]:10.840777,(((Voatamalo[5644]:14.45232,((Pseudanthus[5645]:7.046206,Parodiodendron[5646]:7.046206)[19994]:3.896825,Mischodon[5647]:10.943031)[19993]:3.509289)[19992]:4.845294,(Stachyandra[5648]:6.326665,Neoroepera[5649]:6.326665)[19995]:12.970949)[19991]:30.529089,(Podocalyx[5650]:4.548712,Kairothamnus[5651]:4.548712)[19996]:45.277991)[19990]:17.749923)[19974]:27.612607,((Bischofia[5652]:74.092403,((Uapaca[5653]:57.708546,(Jablonskia[5654]:25.537107,Celianella[5655]:25.537107)[20001]:32.171439)[20000]:14.216981,(Spondianthus[5656]:70.563759,((Protomegabaria[5657]:19.535089,(Richeria[5658]:11.344325,(Maesobotrya[5659]:9.717084,(Baccaurea[5660]:8.167454,Aporosa[5661]:8.167454)[20007]:1.54963)[20006]:1.627241)[20005]:8.190764)[20004]:47.876878,(Hieronyma[5662]:36.809992,((Didymocistus[5663]:11.734365,Hymenocardia[5664]:11.734365)[20010]:23.519071,((Martretia[5665]:11.132988,Apodiscus[5666]:11.132988)[20012]:23.440741,(Leptonema[5667]:28.459227,(Antidesma[5668]:15.67189,Thecacoris[5669]:15.67189)[20014]:12.787337)[20013]:6.114502)[20011]:0.679707)[20009]:1.556556)[20008]:30.601975)[20003]:3.151792)[20002]:1.361768)[19999]:2.166876)[19998]:17.026474,((((((Wielandia[5670]:50.063029,(Dicoelia[5671]:30.650713,Chorisandrachne[5672]:30.650713)[20021]:19.412316)[20020]:20.487295,(Heywoodia[5673]:60.542997,(Chascotheca[5674]:31.75914,Astrocasia[5675]:31.75914)[20023]:28.783857)[20022]:10.007327)[20019]:4.037998,((Andrachne[5676]:47.016747,Meineckia[5677]:47.016747)[20025]:2.174004,((Phyllanthopsis[5678]:37.660943,(Actephila[5679]:33.364335,Leptopus[5680]:33.364335)[20028]:4.296608)[20027]:9.040821,(Notoleptopus[5681]:43.566255,(Poranthera[5682]:37.936341,Pseudophyllanthus[5683]:37.936341)[20030]:5.629914)[20029]:3.135509)[20026]:2.488987)[20024]:25.397571)[20018]:1.822961,((Lachnostylis[5684]:44.07539,Securinega[5685]:44.07539)[20032]:16.100477,((Cleistanthus[5686]:36.336086,(Pseudolachnostylis[5687]:33.457318,(Bridelia[5688]:32.171316,Pentabrachion[5689]:32.171316)[20036]:1.286002)[20035]:2.878768)[20034]:13.405358,((Keayodendron[5690]:44.063461,Amanoa[5691]:44.063461)[20038]:4.359661,((Savia[5692]:22.311054,Gonatogyne[5693]:22.311054)[20040]:18.607314,(Discocarpus[5694]:17.42551,(Tacarcuna[5695]:12.76211,Croizatia[5696]:12.76211)[20042]:4.6634)[20041]:23.492858)[20039]:7.504754)[20037]:1.318322)[20033]:10.434423)[20031]:16.235416)[20017]:3.164794,(Flueggea[5697]:50.457064,(Heterosavia[5698]:41.195999,((Margaritaria[5699]:32.82202,Lingelsheimia[5700]:32.82202)[20046]:6.009134,(Phyllanthus[5701]:23.159687,(Pseudoglochidion[5702]:17.745482,((Phyllanthodendron[5703]:12.276494,Glochidion[5704]:12.276494)[20050]:2.376089,(Breynia[5705]:9.601861,(Sauropus[5706]:7.01493,Synostemon[5707]:7.01493)[20052]:2.586931)[20051]:5.050722)[20049]:3.092899)[20048]:5.414205)[20047]:15.671467)[20045]:2.364845)[20044]:9.261065)[20043]:29.119013)[20016]:6.501104,((Chonocentrum[5708]:12.226856,(Nothobaccaurea[5709]:10.46194,Ashtonia[5710]:10.46194)[20055]:1.764916)[20054]:6.384787,(Plagiocladus[5711]:14.700828,Distichirhops[5712]:14.700828)[20056]:3.910815)[20053]:67.465538)[20015]:5.041696)[19997]:4.070356)[19973]:4.699073,(((Bonnetia[5713]:59.549443,(Ploiarium[5714]:20.941744,Archytaea[5715]:20.941744)[20060]:38.607699)[20059]:27.71279,((((Ochrocarpos[5716]:20.194246,Garcinia[5717]:20.194246)[20064]:3.0796,(Symphonia[5718]:18.234481,Montrouziera[5719]:18.234481)[20065]:5.039365)[20063]:7.262244,(Tripetalum[5720]:27.548818,((Rheedia[5721]:21.944331,Allanblackia[5722]:21.944331)[20068]:3.31691,(Pentadesma[5723]:19.376049,(Lorostemon[5724]:17.201538,(Moronobea[5725]:14.780286,Platonia[5726]:14.780286)[20071]:2.421252)[20070]:2.174511)[20069]:5.885192)[20067]:2.287577)[20066]:2.987272)[20062]:17.28004,(Thysanostemon[5727]:27.677213,(Tovomitopsis[5728]:26.975237,((Dystovomita[5729]:20.640016,Tovomita[5730]:20.640016)[20075]:5.078617,(Chrysochlamys[5731]:22.063801,((Clusia[5732]:7.824944,Havetia[5733]:7.824944)[20078]:6.994573,(Quapoya[5734]:6.546116,(Oedematopus[5735]:2.725907,Havetiopsis[5736]:2.725907)[20080]:3.820209)[20079]:8.273401)[20077]:7.244284)[20076]:3.654832)[20074]:1.256604)[20073]:0.701976)[20072]:20.138917)[20061]:39.446103)[20058]:1.123191,((((Lebrunia[5737]:63.528295,(Endodesmia[5738]:31.747037,Nouhuysia[5739]:31.747037)[20085]:31.781258)[20084]:12.823113,Neotatea[5740]:76.351408)[20083]:4.158796,(((Mammea[5741]:59.786072,Poeciloneuron[5742]:59.786072)[20088]:7.17616,(Calophyllum[5743]:63.065586,(Kayea[5744]:47.360603,Mesua[5745]:47.360603)[20090]:15.704983)[20089]:3.896646)[20087]:0.665339,((Marila[5746]:61.989264,(Mahurea[5747]:58.866043,Clusiella[5748]:58.866043)[20093]:3.123221)[20092]:2.63355,(Kielmeyera[5749]:46.968418,(Haploclathra[5750]:37.532755,Caraipa[5751]:37.532755)[20095]:9.435663)[20094]:17.654396)[20091]:3.004757)[20086]:12.882633)[20082]:6.892487,(((Cratoxylum[5752]:61.345181,Eliea[5753]:61.345181)[20098]:6.057329,((Hypericum[5754]:20.436562,Triadenum[5755]:20.436562)[20100]:43.378992,(Psorospermum[5756]:21.765061,(Harungana[5757]:16.653312,Vismia[5758]:16.653312)[20102]:5.111749)[20101]:42.050493)[20099]:3.586956)[20097]:12.523776,((Weddellina[5759]:44.143694,(Diamantina[5760]:31.442824,((Mourera[5761]:27.72756,(Castelnavia[5762]:22.807493,((Macarenia[5763]:5.526115,Rhyncholacis[5764]:5.526115)[20110]:15.935672,((Jenmaniella[5765]:12.684399,(Monostylis[5766]:11.751449,Lophogyne[5767]:11.751449)[20113]:0.93295)[20112]:7.487263,(Apinagia[5768]:14.106685,(Wettsteiniola[5769]:13.465149,(Marathrum[5770]:10.970725,(Oserya[5771]:9.638179,Noveloa[5772]:9.638179)[20117]:1.332546)[20116]:2.494424)[20115]:0.641536)[20114]:6.064977)[20111]:1.290125)[20109]:1.345706)[20108]:4.920067)[20107]:2.307007,(Cipoia[5773]:26.123026,((Ceratolacis[5774]:23.151352,(Inversodicraea[5775]:12.28991,(Monandriella[5776]:11.487542,(Saxicolella[5777]:11.020822,((Dicraeanthus[5778]:7.939418,Djinga[5779]:7.939418)[20125]:1.018004,((Ledermanniella[5780]:5.36551,(Leiothylax[5781]:3.458683,Winklerella[5782]:3.458683)[20128]:1.906827)[20127]:1.298291,(Macropodiella[5783]:5.977676,(Stonesia[5784]:5.10556,Letestuella[5785]:5.10556)[20130]:0.872116)[20129]:0.686125)[20126]:2.293621)[20124]:2.0634)[20123]:0.46672)[20122]:0.802368)[20121]:10.861442)[20120]:1.922735,(Podostemum[5786]:24.153799,((Endocaulos[5787]:17.468642,Thelethylax[5788]:17.468642)[20133]:6.33033,((Griffithella[5789]:15.411542,((Farmeria[5790]:8.742614,Polypleurum[5791]:8.742614)[20137]:2.480512,(Zeylanidium[5792]:7.604703,Hydrobryopsis[5793]:7.604703)[20138]:3.618423)[20136]:4.188416)[20135]:5.346951,(Willisia[5794]:19.268551,((Paracladopus[5795]:11.536749,(Cladopus[5796]:1.80362,Torrenticola[5797]:1.80362)[20142]:9.733129)[20141]:6.36657,(Hydrodiscus[5798]:13.361832,(Hydrobryum[5799]:12.881258,(Hanseniella[5800]:11.591523,Thawatchaia[5801]:11.591523)[20145]:1.289735)[20144]:0.480574)[20143]:4.541487)[20140]:1.365232)[20139]:1.489942)[20134]:3.040479)[20132]:0.354827)[20131]:0.920288)[20119]:1.048939)[20118]:3.911541)[20106]:1.408257)[20105]:12.70087)[20104]:13.795461,(((Malaccotristicha[5802]:1.258498,Terniopsis[5803]:1.258498)[20148]:31.11702,(Tristicha[5804]:24.856229,(Indodalzellia[5805]:11.547377,(Dalzellia[5806]:10.417197,Indotristicha[5807]:10.417197)[20151]:1.13018)[20150]:13.308852)[20149]:7.519289)[20147]:5.891198,(((Zehnderia[5808]:23.119488,Paleodicraeia[5809]:23.119488)[20154]:5.584864,(Cussetia[5810]:28.297792,((Angolaea[5811]:4.449735,Sphaerothylax[5812]:4.449735)[20157]:21.950536,(Diplobryum[5813]:12.777562,Lonchostephus[5814]:12.777562)[20158]:13.62271)[20156]:1.897521)[20155]:0.406559)[20153]:9.399059,Autana[5815]:38.10341)[20152]:0.163305)[20146]:19.672439)[20103]:21.987131)[20096]:7.476405)[20081]:0.982733)[20057]:11.502882)[19972]:0.877122,((Ctenolophon[5816]:97.521156,((Aneulophus[5817]:52.589656,((Nectaropetalum[5818]:31.350725,Erythroxylum[5819]:31.350725)[20164]:1.426562,Pinacopodium[5820]:32.777287)[20163]:19.812369)[20162]:30.78171,((Paradrypetes[5821]:59.689539,((Blepharistemma[5822]:33.33809,Dactylopetalum[5823]:33.33809)[20168]:0.021389,(Cassipourea[5824]:30.94788,(Sterigmapetalum[5825]:23.976284,Macarisia[5826]:23.976284)[20170]:6.971596)[20169]:2.411599)[20167]:26.33006)[20166]:9.452422,((Anopyxis[5827]:6.893979,Comiphyton[5828]:6.893979)[20172]:52.408134,((Bruguiera[5829]:27.171797,(Rhizophora[5830]:25.374284,(Ceriops[5831]:21.246611,Kandelia[5832]:21.246611)[20176]:4.127673)[20175]:1.797513)[20174]:6.651431,(Carallia[5833]:26.531483,(Pellacalyx[5834]:18.492004,(Gynotroches[5835]:18.47942,Crossostylis[5836]:18.47942)[20179]:0.012584)[20178]:8.039479)[20177]:7.291745)[20173]:25.478885)[20171]:9.839848)[20165]:14.229405)[20161]:14.14979)[20160]:2.42035,(((Hebepetalum[5837]:70.16887,(Hugonia[5838]:60.605261,(Durandea[5839]:53.688895,(Indorouchera[5840]:41.906643,Philbornea[5841]:41.906643)[20185]:11.782252)[20184]:6.916366)[20183]:9.563609)[20182]:1.440157,(Roucheria[5842]:71.325459,((Anisadenia[5843]:43.450442,Tirpitzia[5844]:43.450442)[20188]:3.87191,((Reinwardtia[5845]:42.312341,(Adenolinum[5846]:11.672315,Linum[5847]:11.672315)[20191]:30.640026)[20190]:3.607497,((Radiola[5848]:9.749385,Millegrana[5849]:9.749385)[20193]:24.428371,(Sclerolinon[5850]:17.593519,(Cliococca[5851]:15.720784,Hesperolinon[5852]:15.720784)[20195]:1.872735)[20194]:16.584237)[20192]:11.742082)[20189]:1.402514)[20187]:24.003107)[20186]:0.283568)[20181]:27.579251,((Rhizanthes[5853]:31.784205,(Sapria[5854]:20.375917,Rafflesia[5855]:20.375917)[20198]:11.408288)[20197]:64.322799,((Pogonophora[5856]:89.613153,(Clutia[5857]:70.027049,(Pera[5858]:57.535562,(Trigonopleura[5859]:46.392708,Chaetocarpus[5860]:46.392708)[20203]:11.142854)[20202]:12.491487)[20201]:19.586104)[20200]:4.538588,((Neoscortechinia[5861]:57.537311,Cheilosa[5862]:57.537311)[20205]:31.596463,((((Adenocline[5863]:75.656782,Klaineanthus[5864]:75.656782)[20209]:7.476869,(Endospermum[5865]:57.343327,(Omphalea[5866]:55.101536,(Ditta[5867]:21.714876,Tetrorchidium[5868]:21.714876)[20212]:33.38666)[20211]:2.241791)[20210]:25.790324)[20208]:1.424451,((Cladogelonium[5869]:44.603653,Suregada[5870]:44.603653)[20214]:37.660116,(((Joannesia[5871]:48.47066,Jatropha[5872]:48.47066)[20217]:12.117433,((Sandwithia[5873]:32.880331,Sagotia[5874]:32.880331)[20219]:16.964948,((Astraea[5875]:36.462744,(Acidocroton[5876]:14.162872,Ophellantha[5877]:14.162872)[20222]:22.299872)[20221]:10.31869,(Brasiliocroton[5878]:42.80604,((Karima[5879]:12.118779,Tannodia[5880]:12.118779)[20225]:21.247097,(Moacroton[5881]:26.177827,(Colobocarpos[5882]:23.767735,Croton[5883]:23.767735)[20227]:2.410092)[20226]:7.188049)[20224]:9.440164)[20223]:3.975394)[20220]:3.063845)[20218]:10.742814)[20216]:15.952235,(((Leeuwenbergia[5884]:50.545739,(Schinziophyton[5885]:32.675403,(Givotia[5886]:24.038493,Ricinodendron[5887]:24.038493)[20232]:8.63691)[20231]:17.870336)[20230]:6.218647,((Cyrtogonone[5888]:48.590107,(Cavacoa[5889]:14.259731,Grossera[5890]:14.259731)[20235]:34.330376)[20234]:5.688815,(Paracroton[5891]:45.853635,(Dimorphocalyx[5892]:30.567062,Crotonogyne[5893]:30.567062)[20237]:15.286573)[20236]:8.425287)[20233]:2.485464)[20229]:2.11067,((Neoboutonia[5894]:56.505926,(Aleurites[5895]:49.37378,((Baloghia[5896]:21.69606,Cocconerion[5897]:21.69606)[20242]:14.189286,(Fontainea[5898]:33.916558,(Bertya[5899]:30.861646,(Beyeria[5900]:25.20053,Ricinocarpos[5901]:25.20053)[20245]:5.661116)[20244]:3.054912)[20243]:1.968788)[20241]:13.488434)[20240]:7.132146)[20239]:1.118624,(((Trigonostemon[5902]:41.471002,Ostodes[5903]:41.471002)[20248]:9.421307,(Codiaeum[5904]:31.373934,(Strophioblachia[5905]:18.217723,Blachia[5906]:18.217723)[20250]:13.156211)[20249]:19.518375)[20247]:3.44628,((Baliospermum[5907]:49.62037,(Reutealis[5908]:35.438682,Deutzianthus[5909]:35.438682)[20253]:14.181688)[20252]:3.895796,(Garcia[5910]:50.877113,((Manniophyton[5911]:42.032981,Dodecastigma[5912]:42.032981)[20256]:4.509078,(Vernicia[5913]:46.499034,(Pausandra[5914]:46.453766,Hylandia[5915]:46.453766)[20258]:0.045268)[20257]:0.043025)[20255]:4.335054)[20254]:2.639053)[20251]:0.822423)[20246]:3.285961)[20238]:1.250506)[20228]:17.665272)[20215]:5.723441)[20213]:2.294333)[20207]:1.897401,((Elateriospermum[5916]:61.003074,((Cnidoscolus[5917]:30.03256,Manihot[5918]:30.03256)[20262]:19.126338,((Hevea[5919]:41.345697,Glycydendron[5920]:41.345697)[20264]:3.890025,(Micrandropsis[5921]:42.540842,Micrandra[5922]:42.540842)[20265]:2.69488)[20263]:3.923176)[20261]:11.844176)[20260]:23.878906,(((Nealchornea[5923]:35.312388,(Plagiostyles[5924]:32.965683,Pimelodendron[5925]:32.965683)[20269]:2.346705)[20268]:42.189047,(((Anthostema[5926]:25.83914,Dichostemma[5927]:25.83914)[20272]:36.572915,(Euphorbia[5928]:44.938513,(Calycopeplus[5929]:13.139011,Neoguillauminia[5930]:13.139011)[20274]:31.799502)[20273]:17.473542)[20271]:4.732198,((((Pseudosenefeldera[5931]:33.44601,Actinostemon[5932]:33.44601)[20278]:7.616698,(Maprounea[5933]:32.097982,Gymnanthes[5934]:32.097982)[20279]:8.964726)[20277]:14.928149,(Senefelderopsis[5935]:45.339707,(Dalembertia[5936]:44.201252,((Sclerocroton[5937]:29.511841,(Mabea[5938]:25.454459,(Ditrysinia[5939]:11.065701,Microstachys[5940]:11.065701)[20285]:14.388758)[20284]:4.057382)[20283]:13.41133,(Homalanthus[5941]:38.555804,(Balakata[5942]:30.181931,(Triadica[5943]:30.155749,Neoshirakia[5944]:30.155749)[20288]:0.026182)[20287]:8.373873)[20286]:4.367367)[20282]:1.278081)[20281]:1.138455)[20280]:10.65115)[20276]:6.330333,(Hura[5945]:48.516063,((Adenopeltis[5946]:26.378573,(Stillingia[5947]:19.594104,Spegazziniophytum[5948]:19.594104)[20292]:6.784469)[20291]:16.861767,((Hippomane[5949]:29.844048,(Sebastiania[5950]:15.752762,(Bonania[5951]:8.364139,(Pleradenophora[5952]:8.342968,Grimmeodendron[5953]:8.342968)[20297]:0.021171)[20296]:7.388623)[20295]:14.091286)[20294]:10.931766,(Sapium[5954]:35.776995,((Spirostachys[5955]:20.385128,Colliguaja[5956]:20.385128)[20300]:7.075427,(Excoecaria[5957]:24.033779,(Pachystroma[5958]:10.17057,(Tetraplandra[5959]:3.546717,Ophthalmoblapton[5960]:3.546717)[20303]:6.623853)[20302]:13.863209)[20301]:3.426776)[20299]:8.31644)[20298]:4.998819)[20293]:2.464526)[20290]:5.275723)[20289]:13.805127)[20275]:4.823063)[20270]:10.357182)[20267]:5.896298,((Syndyophyllum[5961]:16.739485,(Erismanthus[5962]:7.922913,Moultonianthus[5963]:7.922913)[20306]:8.816572)[20305]:63.01892,(((Paranecepsia[5964]:40.354835,(Pseudagrostistachys[5965]:27.1037,Necepsia[5966]:27.1037)[20310]:13.251135)[20309]:27.470239,((Cyttaranthus[5967]:46.575097,(Discoglypremna[5968]:25.629559,Amyrea[5969]:25.629559)[20313]:20.945538)[20312]:5.161736,((Mareyopsis[5970]:44.568926,Alchorneopsis[5971]:44.568926)[20315]:2.119395,(Aubletiana[5972]:35.707071,((Conceveiba[5973]:13.90724,Aparisthmium[5974]:13.90724)[20318]:13.747045,(Bocquillonia[5975]:14.071646,Alchornea[5976]:14.071646)[20319]:13.582639)[20317]:8.052786)[20316]:10.98125)[20314]:5.048512)[20311]:16.088241)[20308]:3.840048,((Cleidion[5977]:64.427586,(Agrostistachys[5978]:54.092576,((Blumeodendron[5979]:27.183032,Ptychopyxis[5980]:27.183032)[20324]:22.831563,(Hancea[5981]:34.824976,(Macaranga[5982]:22.690357,(Mallotus[5983]:17.73354,Coccoceras[5984]:17.73354)[20327]:4.956817)[20326]:12.134619)[20325]:15.189619)[20323]:4.077981)[20322]:10.33501)[20321]:2.930923,((((Mercurialis[5985]:40.350736,(Discoclaoxylon[5986]:16.785036,((Erythrococca[5987]:6.671611,Micrococca[5988]:6.671611)[20334]:2.830248,(Claoxylon[5989]:6.182465,Lobanilia[5990]:6.182465)[20335]:3.319394)[20333]:7.283177)[20332]:23.5657)[20331]:20.297041,(Afrotrewia[5991]:59.239667,((Crotonogynopsis[5992]:50.678111,(Acalypha[5993]:29.516249,Mareya[5994]:29.516249)[20339]:21.161862)[20338]:5.527594,((Homonoia[5995]:26.854419,(Spathiostemon[5996]:9.186044,Lasiococca[5997]:9.186044)[20342]:17.668375)[20341]:29.054692,((Chondrostylis[5998]:22.203333,Wetria[5999]:22.203333)[20344]:18.106689,(Droceloncia[6000]:26.327101,(Pycnocoma[6001]:24.48129,Argomuellera[6002]:24.48129)[20346]:1.845811)[20345]:13.982921)[20343]:15.599089)[20340]:0.296594)[20337]:3.033962)[20336]:1.40811)[20330]:3.37546,((Adriana[6003]:52.195928,(Monotaxis[6004]:43.321129,Amperea[6005]:43.321129)[20349]:8.874799)[20348]:7.938424,((Speranskia[6006]:55.559596,(Discocleidion[6007]:44.988702,Ricinus[6008]:44.988702)[20352]:10.570894)[20351]:2.085628,((Chrozophora[6009]:47.722529,(Sumbaviopsis[6010]:29.47122,(Thyrsanthera[6011]:25.992698,Melanolepis[6012]:25.992698)[20356]:3.478522)[20355]:18.251309)[20354]:1.668977,(Rockinghamia[6013]:45.094091,((Koilodepas[6014]:28.828342,Cephalomappa[6015]:28.828342)[20359]:7.782998,(Cephalocroton[6016]:24.983106,((Cladogynos[6017]:11.031185,Tsaiodendron[6018]:11.031185)[20362]:8.952237,(Epiprinus[6019]:18.244422,Cleidiocarpon[6020]:18.244422)[20363]:1.739)[20361]:4.999684)[20360]:11.628234)[20358]:8.482751)[20357]:4.297415)[20353]:8.253718)[20350]:2.489128)[20347]:3.888885)[20329]:1.694326,((Leidesia[6021]:29.802053,Seidelia[6022]:29.802053)[20365]:30.554434,((Enriquebeltrania[6023]:54.538066,((Dysopsis[6024]:31.692787,Caperonia[6025]:31.692787)[20369]:14.311313,((Chiropetalum[6026]:36.217055,(Argythamnia[6027]:17.804319,Ditaxis[6028]:17.804319)[20372]:18.412736)[20371]:6.899652,(Philyra[6029]:30.253937,(Garciadelia[6030]:13.925128,(Leucocroton[6031]:12.216054,(Adelia[6032]:10.585176,Lasiocroton[6033]:10.585176)[20376]:1.630878)[20375]:1.709074)[20374]:16.328809)[20373]:12.86277)[20370]:2.887393)[20368]:8.533966)[20367]:4.168545,(Avellanita[6034]:48.65602,((Caryodendron[6035]:34.611154,(Adenophaedra[6036]:27.494797,Bernardia[6037]:27.494797)[20380]:7.116357)[20379]:11.260083,((Astrococcus[6038]:30.202223,Dalechampia[6039]:30.202223)[20382]:8.766324,((Haematostemon[6040]:33.647335,(Plukenetia[6041]:28.724928,Romanoa[6042]:28.724928)[20385]:4.922407)[20384]:1.410016,(((Megistostigma[6043]:7.18452,Cnesmone[6044]:7.18452)[20388]:17.353426,(Tragia[6045]:19.993508,Tragiella[6046]:19.993508)[20389]:4.544438)[20387]:2.552127,((Acidoton[6047]:7.781452,Platygyna[6048]:7.781452)[20391]:15.321978,(Bia[6049]:20.31326,((Sphaerostylis[6050]:8.375017,Pachystylidium[6051]:8.375017)[20394]:4.505583,(Zuckertia[6052]:8.663624,Gitara[6053]:8.663624)[20395]:4.216976)[20393]:7.43266)[20392]:2.79017)[20390]:3.986643)[20386]:7.967278)[20383]:3.911196)[20381]:6.90269)[20378]:2.784783)[20377]:10.050591)[20366]:1.649876)[20364]:5.361076)[20328]:1.640946)[20320]:4.306613)[20307]:8.093283)[20304]:3.639328)[20266]:1.484247)[20259]:1.573523)[20206]:2.678271)[20204]:5.017967)[20199]:1.955263)[20196]:3.081274)[20180]:0.753228)[20159]:0.823922)[19971]:0.231276,(((Eliaea[6054]:4.902811,(((Falconeria[6055]:1.215974,Vaupesia[6056]:1.215974)[20401]:0.164904,Botryophora[6057]:1.380878)[20400]:1.724763,Benoistia[6058]:3.105641)[20399]:1.79717)[20398]:74.084991,((((((Chlamydojatropha[6059]:1.981961,Senefeldera[6060]:1.981961)[20407]:15.358101,Mildbraedia[6061]:17.340062)[20406]:26.027832,((Dendrothrix[6062]:11.702737,(Tapoides[6063]:8.471367,Rhodothyrsus[6064]:8.471367)[20410]:3.23137)[20409]:9.629823,((Gradyana[6065]:6.476129,Podadenia[6066]:6.476129)[20412]:0.159888,Sphyranthera[6067]:6.636018)[20411]:14.696542)[20408]:22.035334)[20405]:7.585759,(Anomostachys[6068]:26.272962,(Algernonia[6069]:18.794089,Cephalocrotonopsis[6070]:18.794089)[20414]:7.478873)[20413]:24.680691)[20404]:3.582913,(((Bossera[6071]:12.582703,Annesijoa[6072]:12.582703)[20417]:34.686972,(Oligoceras[6073]:3.564166,Claoxylopsis[6074]:3.564166)[20418]:43.705509)[20416]:1.416637,((Doryxylon[6075]:30.139371,Orfilea[6076]:30.139371)[20420]:8.749215,(Angostylis[6077]:9.81423,Dendrocousinsia[6078]:9.81423)[20421]:29.074356)[20419]:9.797726)[20415]:5.850255)[20403]:20.584945,(((Pantadenia[6079]:19.399255,(Radcliffea[6080]:6.637763,Borneodendron[6081]:6.637763)[20425]:12.761492)[20424]:3.268782,((Sampantaea[6082]:4.691417,Alphandia[6083]:4.691417)[20427]:0.161729,(Hamilcoa[6084]:1.54011,Conosapium[6085]:1.54011)[20428]:3.313036)[20426]:17.814891)[20423]:33.88804,Shirakiopsis[6086]:56.556077)[20422]:18.565434)[20402]:3.86629)[20397]:5.95655,(Santomasia[6087]:79.991909,(Adenochlaena[6088]:2.67059,(Myricanthe[6089]:0.159148,Shonia[6090]:0.159148)[20431]:2.511442)[20430]:77.321319)[20429]:4.952443)[20396]:16.052352)[19970]:0.133911,(((Lophopyxis[6091]:74.212301,(Drypetes[6092]:13.394154,(Sibangea[6093]:7.019036,Putranjiva[6094]:7.019036)[20436]:6.375118)[20435]:60.818147)[20434]:26.005299,(((Hydnocarpus[6095]:76.658228,((Pangium[6096]:32.502885,Ryparosa[6097]:32.502885)[20441]:4.38613,(Trichadenia[6098]:33.984878,(Gynocardia[6099]:33.972365,(Chiangiodendron[6100]:31.156418,(Baileyoxylon[6101]:31.140951,(Kiggelaria[6102]:26.511015,(Ceratiosicyos[6103]:17.940625,(Guthriea[6104]:16.963865,Acharia[6105]:16.963865)[20448]:0.97676)[20447]:8.57039)[20446]:4.629936)[20445]:0.015467)[20444]:2.815947)[20443]:0.012513)[20442]:2.904137)[20440]:39.769213)[20439]:2.347146,(((Rawsonia[6106]:19.8126,Dasylepis[6107]:19.8126)[20451]:19.219489,((Erythrospermum[6108]:12.728539,Scottellia[6109]:12.728539)[20453]:24.57481,(Phyllobotryon[6110]:35.185693,(Grandidiera[6111]:20.787435,(Lindackeria[6112]:20.773356,(Carpotroche[6113]:18.135144,(Xylotheca[6114]:16.978493,(Camptostylus[6115]:15.730949,(Kuhlmanniodendron[6116]:11.877739,Caloncoba[6117]:11.877739)[20460]:3.85321)[20459]:1.247544)[20458]:1.156651)[20457]:2.638212)[20456]:0.014079)[20455]:14.398258)[20454]:2.117656)[20452]:1.72874)[20450]:17.43811,(Eleutherandra[6118]:39.160816,(((Buchnerodendron[6119]:13.845284,(Mocquerysia[6120]:6.271063,(Scaphocalyx[6121]:1.970659,Peterodendron[6122]:1.970659)[20466]:4.300405)[20465]:7.574221)[20464]:10.216811,(Mayna[6123]:18.242527,Poggea[6124]:18.242527)[20467]:5.819569)[20463]:13.617864,(Prockiopsis[6125]:14.993106,Chlorocarpa[6126]:14.993106)[20468]:22.686854)[20462]:1.480857)[20461]:17.309382)[20449]:22.535175)[20438]:16.684883,((Goupia[6127]:91.832132,((Rinorea[6128]:66.217358,((Rinoreocarpus[6129]:50.966403,(Amphirrhox[6130]:45.197166,((Mayanaea[6131]:14.001972,Orthion[6132]:14.001972)[20477]:28.529748,(Gloeospermum[6133]:29.995889,Leonia[6134]:29.995889)[20478]:12.535831)[20476]:2.665446)[20475]:5.769237)[20474]:1.228647,((Decorsella[6135]:48.655121,(Paypayrola[6136]:19.051856,Hekkingia[6137]:19.051856)[20481]:29.603265)[20480]:2.674694,((Allexis[6138]:40.839978,(Viola[6139]:31.754598,(Schweiggeria[6140]:16.925033,Noisettia[6141]:16.925033)[20485]:14.829565)[20484]:9.08538)[20483]:8.016482,(Hybanthus[6142]:42.624614,(Scyphellandra[6143]:37.008828,((Melicytus[6144]:31.85814,(Pombalia[6145]:21.771202,Isodendrion[6146]:21.771202)[20490]:10.086938)[20489]:1.780007,(Anchietea[6147]:23.656707,(Hybanthopsis[6148]:20.238954,(Corynostylis[6149]:15.676735,(Agatea[6150]:2.831212,Agation[6151]:2.831212)[20494]:12.845523)[20493]:4.562219)[20492]:3.417753)[20491]:9.98144)[20488]:3.370681)[20487]:5.615786)[20486]:6.231846)[20482]:2.473355)[20479]:0.865235)[20473]:14.022308)[20472]:12.98549,((((Ixchelia[6152]:8.865895,Pigea[6153]:8.865895)[20498]:17.09577,Afrohybanthus[6154]:25.961665)[20497]:28.392348,(Phyllanoa[6155]:33.758432,(Calyptrion[6156]:23.181728,Fusispermum[6157]:23.181728)[20500]:10.576704)[20499]:20.595581)[20496]:16.567194,Cubelium[6158]:70.921207)[20495]:8.281641)[20471]:12.629284)[20470]:3.082884,((((((Viridivia[6159]:27.279354,Paropsia[6160]:27.279354)[20506]:6.187944,(Androsiphonia[6161]:22.854729,(Barteria[6162]:12.147869,Smeathmannia[6163]:12.147869)[20508]:10.70686)[20507]:10.612569)[20505]:8.725317,(Adenia[6164]:38.108473,(((Deidamia[6165]:20.962697,Efulensia[6166]:20.962697)[20512]:10.168778,(Basananthe[6167]:29.873951,(Crossostemma[6168]:12.335294,Schlechterina[6169]:12.335294)[20514]:17.538657)[20513]:1.257524)[20511]:3.947898,((Tetrastylis[6170]:20.235572,Passiflora[6171]:20.235572)[20516]:10.562295,(Ancistrothyrsus[6172]:23.481708,(Dilkea[6173]:12.571575,Mitostemma[6174]:12.571575)[20518]:10.910133)[20517]:7.316159)[20515]:4.281506)[20510]:3.0291)[20509]:4.084142)[20504]:11.501655,((Turnera[6175]:31.14839,Piriqueta[6176]:31.14839)[20520]:9.66813,((Erblichia[6177]:27.201163,(Arboa[6178]:18.843693,Mathurina[6179]:18.843693)[20523]:8.35747)[20522]:3.794139,(Adenoa[6180]:29.962867,(Stapfiella[6181]:26.52141,(Afroqueta[6182]:19.881459,(Hyalocalyx[6183]:13.12093,(Tricliceras[6184]:10.400905,(Streptopetalum[6185]:6.313793,Loewia[6186]:6.313793)[20529]:4.087112)[20528]:2.720025)[20527]:6.760529)[20526]:6.639951)[20525]:3.441457)[20524]:1.032435)[20521]:9.821218)[20519]:12.87775)[20503]:8.461547,(Paropsiopsis[6187]:42.640675,Malesherbia[6188]:42.640675)[20530]:19.515142)[20502]:31.030339,((Lozania[6189]:15.570585,Lacistema[6190]:15.570585)[20532]:69.654715,((Tetrathylacium[6191]:68.823624,((Osmelia[6192]:46.095314,Lunania[6193]:46.095314)[20536]:5.809825,((Ryania[6194]:36.492417,Trichostephanus[6195]:36.492417)[20538]:8.797704,((Zuelania[6196]:26.015658,(Laetia[6197]:18.895669,Hecatostemon[6198]:18.895669)[20541]:7.119989)[20540]:3.498746,(Samyda[6199]:28.590145,(Casearia[6200]:28.450114,(Euceraea[6201]:16.911691,Neoptychocarpus[6202]:16.911691)[20544]:11.538423)[20543]:0.140031)[20542]:0.924259)[20539]:15.775717)[20537]:6.615018)[20535]:16.918485)[20534]:5.629132,(((Dianyuea[6203]:21.736493,Scyphostegia[6204]:21.736493)[20547]:41.988716,(((Carrierea[6205]:26.429665,(Itoa[6206]:22.024008,Poliothyrsis[6207]:22.024008)[20551]:4.405657)[20550]:19.528377,((Idesia[6208]:25.356729,Bennettiodendron[6209]:25.356729)[20553]:15.736029,(Macrohasseltia[6210]:39.319811,(Olmediella[6211]:33.874116,(Salix[6212]:25.291979,Populus[6213]:25.291979)[20556]:8.582137)[20555]:5.445695)[20554]:1.772947)[20552]:4.865284)[20549]:7.589622,((Bartholomaea[6214]:28.076101,Neopringlea[6215]:28.076101)[20558]:25.456547,(((Hasseltia[6216]:34.197768,(Calantica[6217]:23.92766,(Ahernia[6218]:23.884479,Pleuranthodendron[6219]:23.884479)[20563]:0.043181)[20562]:10.270108)[20561]:15.888277,(Azara[6220]:29.482069,(Abatia[6221]:26.415968,((Neosprucea[6222]:17.135765,Prockia[6223]:17.135765)[20567]:2.647186,(Hasseltiopsis[6224]:19.760547,(Pineda[6225]:19.731613,Banara[6226]:19.731613)[20569]:0.028934)[20568]:0.022404)[20566]:6.633017)[20565]:3.066101)[20564]:20.603976)[20560]:0.710025,((Bivinia[6227]:32.248613,(Tisonia[6228]:30.30459,(Bembicia[6229]:28.82306,Homalium[6230]:28.82306)[20573]:1.48153)[20572]:1.944023)[20571]:15.696005,((Pseudoscolopia[6231]:31.424208,Dovyalis[6232]:31.424208)[20575]:13.773498,(Trimeria[6233]:42.765992,(Oncoba[6234]:41.511114,((Scolopia[6235]:32.49368,Ludia[6236]:32.49368)[20579]:8.248258,(Lasiochlamys[6237]:34.516646,(Hemiscolopia[6238]:34.495326,(Xylosma[6239]:27.988038,Flacourtia[6240]:27.988038)[20582]:6.507288)[20581]:0.02132)[20580]:6.225292)[20578]:0.769176)[20577]:1.254878)[20576]:2.431714)[20574]:2.746912)[20570]:2.851452)[20559]:2.736578)[20557]:0.015016)[20548]:10.177545)[20546]:0.887062,(Irenodendron[6241]:64.603543,((Dissomeria[6242]:7.28251,Byrsanthus[6243]:7.28251)[20585]:19.004936,((Pseudosmelia[6244]:10.903268,((Macrothumia[6245]:0.643795,Bembiciopsis[6246]:0.643795)[20589]:0.092638,Homaliopsis[6247]:0.736433)[20588]:10.166835)[20587]:14.086736,(Ophiobotrys[6248]:4.205422,Phyllobotryum[6249]:4.205422)[20590]:20.784582)[20586]:1.297442)[20584]:38.316097)[20583]:0.008728)[20545]:9.840485)[20533]:10.772544)[20531]:7.960856)[20501]:1.72886)[20469]:0.775241)[20437]:4.527343)[20433]:0.670633,(((Centroplacus[6250]:78.467027,Bhesa[6251]:78.467027)[20593]:20.50011,((Microdesmis[6252]:55.629897,(Galearia[6253]:16.297747,Panda[6254]:16.297747)[20596]:39.33215)[20595]:40.768914,((Duckesia[6255]:42.312918,((Humiriastrum[6256]:30.91388,(Sacoglottis[6257]:14.943906,Schistostemon[6258]:14.943906)[20601]:15.969974)[20600]:9.961386,(Endopleura[6259]:33.508002,Hylocarpa[6260]:33.508002)[20602]:7.367264)[20599]:1.437652)[20598]:1.201747,(Humiria[6261]:38.597867,Vantanea[6262]:38.597867)[20603]:4.916798)[20597]:52.884146)[20594]:2.568326)[20592]:0.902301,((Balanops[6263]:87.824654,(((Tapura[6264]:17.615211,(Dichapetalum[6265]:10.414331,Stephanopodium[6266]:10.414331)[20609]:7.20088)[20608]:52.765058,(((Trigonia[6267]:31.71017,Trigoniodendron[6268]:31.71017)[20612]:11.225551,(Trigoniastrum[6269]:34.970783,Isidodendron[6270]:34.970783)[20613]:7.964938)[20611]:13.282201,Humbertiodendron[6271]:56.217922)[20610]:14.162347)[20607]:12.084421,(Euphronia[6272]:70.835797,(Bafodeya[6273]:48.500005,(Kostermanthus[6274]:43.495872,(((Magnistipula[6275]:31.672664,Grangeria[6276]:31.672664)[20619]:5.084117,(Parastemon[6277]:36.721807,(Atuna[6278]:22.563271,Maranthes[6279]:22.563271)[20621]:14.158536)[20620]:0.034974)[20618]:3.655395,((Dactyladenia[6280]:38.144464,(Parinari[6281]:33.565796,Neocarya[6282]:33.565796)[20624]:4.578668)[20623]:1.822516,(Licania[6283]:27.798518,((Gaulettia[6284]:19.336745,(Afrolicania[6285]:14.918257,Hirtella[6286]:14.918257)[20628]:4.418488)[20627]:4.469393,(Couepia[6287]:22.433699,((Acioa[6288]:15.981086,Chrysobalanus[6289]:15.981086)[20631]:1.285518,(Exellodendron[6290]:10.62186,(Hunga[6291]:6.088449,(Trichocarya[6292]:6.050219,Angelesia[6293]:6.050219)[20634]:0.03823)[20633]:4.533411)[20632]:6.644744)[20630]:5.167095)[20629]:1.372439)[20626]:3.99238)[20625]:12.168462)[20622]:0.445196)[20617]:3.083696)[20616]:5.004133)[20615]:22.335792)[20614]:11.628893)[20606]:5.359964)[20605]:11.10193,((((Anthodiscus[6294]:19.4318,Caryocar[6295]:19.4318)[20638]:74.718312,(Ixonanthes[6296]:30.85541,(Cyrillopsis[6297]:15.186412,(Ochthocosmus[6298]:7.943267,Phyllocosmus[6299]:7.943267)[20641]:7.243145)[20640]:15.668998)[20639]:63.294702)[20637]:3.126386,(((Indosinia[6300]:29.312192,Gomphia[6301]:29.312192)[20644]:22.440359,Perissocarpa[6302]:51.752551)[20643]:21.291764,((Medusagyne[6303]:67.812448,(Froesia[6304]:31.168968,(Quiina[6305]:22.849349,(Lacunaria[6306]:15.921383,Touroulia[6307]:15.921383)[20649]:6.927966)[20648]:8.319619)[20647]:36.64348)[20646]:3.840618,(Testulea[6308]:66.837304,((Philacra[6309]:24.733375,Luxemburgia[6310]:24.733375)[20652]:31.799167,((Lophira[6311]:43.150106,(Elvasia[6312]:28.172053,((Campylospermum[6313]:21.188893,(Idertia[6314]:18.159699,Brackenridgea[6315]:18.159699)[20658]:3.029194)[20657]:1.603549,(Ouratea[6316]:21.561935,(Rhabdophyllum[6317]:15.736841,(Diporidium[6318]:5.143887,(Discladium[6319]:4.371566,Ochna[6320]:4.371566)[20662]:0.772321)[20661]:10.592954)[20660]:5.825094)[20659]:1.230507)[20656]:5.379611)[20655]:14.978053)[20654]:10.016541,((Fleurydora[6321]:25.373504,(Rhytidanthera[6322]:20.143062,(Cespedesia[6323]:17.704576,(Godoya[6324]:16.977136,Krukoviella[6325]:16.977136)[20667]:0.72744)[20666]:2.438486)[20665]:5.230442)[20664]:19.311239,(Blastemanthus[6326]:42.698208,(Wallacea[6327]:34.202364,(Poecilandra[6328]:31.285754,(Tyleria[6329]:20.24733,(Adenarake[6330]:18.88838,((Sauvagesia[6331]:17.499699,Schuurmansiella[6332]:17.499699)[20674]:0.007026,(Schuurmansia[6333]:15.062746,Euthemis[6334]:15.062746)[20675]:2.443979)[20673]:1.381655)[20672]:1.35895)[20671]:11.038424)[20670]:2.91661)[20669]:8.495844)[20668]:1.986535)[20663]:8.481904)[20653]:3.365895)[20651]:10.304762)[20650]:4.815762)[20645]:1.391249)[20642]:24.232183)[20636]:0.963288,((Allantospermum[6335]:28.508591,(Klainedoxa[6336]:7.925898,(Irvingia[6337]:3.748362,Desbordesia[6338]:3.748362)[20679]:4.177536)[20678]:20.582693)[20677]:68.012664,((Bergia[6339]:61.83963,Elatine[6340]:61.83963)[20681]:24.918807,((((Acridocarpus[6341]:42.584248,Brachylophon[6342]:42.584248)[20685]:8.873771,(Mcvaughia[6343]:33.191503,(Burdachia[6344]:29.765805,Glandonia[6345]:29.765805)[20687]:3.425698)[20686]:18.266516)[20684]:1.057468,(Barnebya[6346]:49.307507,(((Dinemandra[6347]:22.190418,Dinemagonum[6348]:22.190418)[20691]:17.504475,(Lasiocarpus[6349]:26.263903,Ptilochaeta[6350]:26.263903)[20692]:13.43099)[20690]:3.00191,(((Tristellateia[6351]:21.507426,(Henleophytum[6352]:18.152015,Heladena[6353]:18.152015)[20696]:3.355411)[20695]:9.341172,(Echinopterys[6354]:27.217359,(Bunchosia[6355]:26.511637,Thryallis[6356]:26.511637)[20698]:0.705722)[20697]:3.631239)[20694]:7.083166,((((Bronwenia[6357]:22.891279,(Ryssopterys[6358]:15.53395,Stigmaphyllon[6359]:15.53395)[20703]:7.357329)[20702]:2.628181,(Diplopterys[6360]:20.563103,(Peixotoa[6361]:15.286786,((Banisteriopsis[6362]:9.723059,(Sphedamnocarpus[6363]:9.706185,Philgamia[6364]:9.706185)[20708]:0.016874)[20707]:4.269803,((Gallardoa[6365]:4.315777,(Mionandra[6366]:3.227777,Cordobia[6367]:3.227777)[20711]:1.088)[20710]:8.87029,(Janusia[6368]:5.55289,(Camarea[6369]:4.29603,(Gaudichaudia[6370]:2.584975,Aspicarpa[6371]:2.584975)[20714]:1.711055)[20713]:1.25686)[20712]:7.633177)[20709]:0.806795)[20706]:1.293924)[20705]:5.276317)[20704]:4.956357)[20701]:3.703157,((Ectopopterys[6372]:24.309726,Amorimia[6373]:24.309726)[20716]:3.884259,((Dicella[6374]:22.795079,Tricomaria[6375]:22.795079)[20718]:3.831076,(Christianella[6376]:22.348529,((Tetrapterys[6377]:19.071781,Heteropterys[6378]:19.071781)[20721]:3.253158,((Flabellariopsis[6379]:16.026015,Hiptage[6380]:16.026015)[20723]:6.275699,(((Jubelina[6381]:21.086441,Carolus[6382]:21.086441)[20726]:1.159811,(Niedenzuella[6383]:15.798079,Aenigmatanthera[6384]:15.798079)[20727]:6.448173)[20725]:0.029697,((Mezia[6385]:17.201096,Callaeum[6386]:17.201096)[20729]:0.029412,(Malpighiodes[6387]:13.577935,Flabellaria[6388]:13.577935)[20730]:3.652573)[20728]:5.045441)[20724]:0.025765)[20722]:0.023225)[20720]:0.02359)[20719]:4.277626)[20717]:1.56783)[20715]:1.028632)[20700]:1.709974,(((Adelphia[6389]:22.966173,Hiraea[6390]:22.966173)[20733]:3.668737,(Excentradenia[6391]:26.600904,Psychopterys[6392]:26.600904)[20734]:0.034006)[20732]:2.686026,((Alicia[6393]:3.590623,Mascagnia[6394]:3.590623)[20736]:16.41635,(Lophopterys[6395]:17.972818,(Malpighia[6396]:14.626414,(Diaspis[6397]:12.05902,((Triaspis[6398]:10.666616,(Caucanthus[6399]:8.811323,Aspidopterys[6400]:8.811323)[20742]:1.855293)[20741]:1.378396,(Calcicola[6401]:11.246401,(Microsteira[6402]:5.570424,(Madagasikaria[6403]:3.717132,(Digoniopterys[6404]:3.703845,Rhynchophora[6405]:3.703845)[20746]:0.013287)[20745]:1.853292)[20744]:5.675977)[20743]:0.798611)[20740]:0.014008)[20739]:2.567394)[20738]:3.346404)[20737]:2.034155)[20735]:9.313963)[20731]:1.611655)[20699]:6.999173)[20693]:4.765039)[20689]:6.610704)[20688]:3.20798)[20683]:9.32116,(((Lophanthera[6406]:27.791734,(Spachea[6407]:25.228789,(Galphimia[6408]:16.697334,Verrucularina[6409]:16.697334)[20751]:8.531455)[20750]:2.562945)[20749]:27.221629,((Acmanthera[6410]:16.470609,Pterandra[6411]:16.470609)[20753]:27.959116,(Coleostachys[6412]:37.483674,(Byrsonima[6413]:30.735304,(Diacidia[6414]:25.620774,Blepharandra[6415]:25.620774)[20756]:5.11453)[20755]:6.74837)[20754]:6.946051)[20752]:10.583638)[20748]:0.269061,((Triopterys[6416]:4.613467,Cottsia[6417]:4.613467)[20758]:33.132061,Peregrina[6418]:37.745528)[20757]:17.536896)[20747]:6.554223)[20682]:24.92179)[20680]:9.762818)[20676]:1.718531)[20635]:0.686798)[20604]:0.942854)[20591]:1.018795)[20432]:0.242382)[19969]:7.293839)[19907]:0.306472)[19805]:2.529885,(((((Elaeagnus[6419]:29.614556,(Shepherdia[6420]:18.091669,Hippophae[6421]:18.091669)[20764]:11.522887)[20763]:65.868143,(((Barbeya[6422]:87.569453,Dirachma[6423]:87.569453)[20767]:3.982181,(((Ventilago[6424]:69.243888,(Bathiorhamnus[6425]:43.658474,(Doerpfeldia[6426]:33.359351,Ampelozizyphus[6427]:33.359351)[20772]:10.299123)[20771]:25.585414)[20770]:5.1343,(Maesopsis[6428]:53.369461,(Scutia[6429]:42.477795,(((Oreoherzogia[6430]:7.693436,Ventia[6431]:7.693436)[20777]:21.191635,(Rhamnus[6432]:24.109841,Frangula[6433]:24.109841)[20778]:4.77523)[20776]:11.344105,(Sageretia[6434]:35.250883,((Berchemia[6435]:14.998125,(Pseudoziziphus[6436]:13.030787,Berchemiella[6437]:13.030787)[20782]:1.967338)[20781]:8.413506,(Rhamnidium[6438]:22.478095,((Reynosia[6439]:19.565251,(Dallachya[6440]:12.389914,Rhamnella[6441]:12.389914)[20786]:7.175337)[20785]:1.856425,(Krugiodendron[6442]:18.302941,(Condalia[6443]:12.521178,(Auerodendron[6444]:4.87289,Karwinskia[6445]:4.87289)[20789]:7.648288)[20788]:5.781763)[20787]:3.118735)[20784]:1.056419)[20783]:0.933536)[20780]:11.839252)[20779]:4.978293)[20775]:2.248619)[20774]:10.891666)[20773]:21.008727)[20769]:5.317606,(((Sarcomphalus[6446]:56.604901,(Spyridium[6447]:40.028849,((Discaria[6448]:27.360491,Colletia[6449]:27.360491)[20795]:0.027005,(Adolphia[6450]:23.395922,(Trevoa[6451]:19.768385,Retanilla[6452]:19.768385)[20797]:3.627537)[20796]:3.991574)[20794]:12.641353)[20793]:16.576052)[20792]:6.352032,(((Hovenia[6453]:47.746248,(Ziziphus[6454]:32.553364,Paliurus[6455]:32.553364)[20801]:15.192884)[20800]:4.05313,((Helinus[6456]:31.214985,Gouania[6457]:31.214985)[20803]:3.742077,(Pleuranthodes[6458]:25.042583,(Reissekia[6459]:21.406729,Crumenaria[6460]:21.406729)[20805]:3.635854)[20804]:9.914479)[20802]:16.842316)[20799]:2.795733,((Lasiodiscus[6461]:45.798466,Colubrina[6462]:45.798466)[20807]:6.473838,((Schistocarpaea[6463]:37.639723,((Alphitonia[6464]:21.539401,Granitites[6465]:21.539401)[20811]:8.475831,(Emmenosperma[6466]:25.482838,Jaffrea[6467]:25.482838)[20812]:4.532394)[20810]:7.624491)[20809]:10.973778,((Noltea[6468]:29.253407,(Phylica[6469]:24.237402,(Nesiota[6470]:21.019239,Trichocephalus[6471]:21.019239)[20816]:3.218163)[20815]:5.016005)[20814]:18.155136,(Ceanothus[6472]:43.446326,(Trymalium[6473]:22.90732,((Stenanthemum[6474]:18.979326,(Pomaderris[6475]:13.895978,Siegfriedia[6476]:13.895978)[20821]:5.083348)[20820]:1.114942,((Polianthion[6477]:16.633265,Cryptandra[6478]:16.633265)[20823]:1.1082,(Serichonus[6479]:15.009711,(Papistylus[6480]:8.61507,Blackallia[6481]:8.61507)[20825]:6.394641)[20824]:2.731754)[20822]:2.352803)[20819]:2.813052)[20818]:20.539006)[20817]:3.962217)[20813]:1.204958)[20808]:3.658803)[20806]:2.322807)[20798]:8.361822)[20791]:3.220771,((Kentrothamnus[6482]:9.065355,(Atadinus[6483]:0.507826,Alvimiantha[6484]:0.507826)[20828]:8.557529)[20827]:44.040113,((Johnstonalia[6485]:10.857809,Chacaya[6486]:10.857809)[20830]:25.028424,((Endotropis[6487]:0.255809,Araracuara[6488]:0.255809)[20832]:31.439137,Smythea[6489]:31.694946)[20831]:4.191287)[20829]:17.219234)[20826]:13.072237)[20790]:13.51809)[20768]:11.85584)[20766]:2.391137,(((Holoptelea[6490]:41.774096,(Ampelocera[6491]:24.087395,Phyllostylon[6492]:24.087395)[20836]:17.686701)[20835]:22.28958,(Hemiptelea[6493]:35.756328,(Zelkova[6494]:17.354984,(Planera[6495]:16.11235,Ulmus[6496]:16.11235)[20839]:1.242634)[20838]:18.401344)[20837]:28.307348)[20834]:25.203677,(((Gironniera[6497]:63.500337,Aphananthe[6498]:63.500337)[20842]:12.695777,(Lozanella[6499]:73.160228,(Celtis[6500]:67.102635,((Pteroceltis[6501]:37.086564,Chaetachme[6502]:37.086564)[20846]:24.653057,((Parasponia[6503]:18.444315,Trema[6504]:18.444315)[20848]:42.391753,(Cannabis[6505]:22.333157,Humulus[6506]:22.333157)[20849]:38.502911)[20847]:0.903553)[20845]:5.363014)[20844]:6.057593)[20843]:3.035886)[20841]:5.009695,(((Maclura[6507]:61.228908,((Fatoua[6508]:51.39876,((Malaisia[6509]:32.793802,Broussonetia[6510]:32.793802)[20856]:14.075754,(Bleekrodea[6511]:37.37252,((Utsetela[6512]:32.087538,(Dorstenia[6513]:29.33499,(Bosqueiopsis[6514]:18.906889,Trilepisium[6515]:18.906889)[20861]:10.428101)[20860]:2.752548)[20859]:3.443359,(Treculia[6516]:16.36406,(Brosimum[6517]:12.646447,(Helianthostylis[6518]:9.976573,Trymatococcus[6519]:9.976573)[20864]:2.669874)[20863]:3.717613)[20862]:19.166837)[20858]:1.841623)[20857]:9.497036)[20855]:4.529204)[20854]:3.627364,(Ficus[6520]:45.798126,((Antiaropsis[6521]:24.598506,Sparattosyce[6522]:24.598506)[20867]:4.036218,((Mesogyne[6523]:23.863211,Antiaris[6524]:23.863211)[20869]:3.292065,(Poulsenia[6525]:24.093912,(Naucleopsis[6526]:20.535417,((Pseudolmedia[6527]:16.03674,Maquira[6528]:16.03674)[20873]:2.379766,(Castilla[6529]:16.930286,(Perebea[6530]:13.217334,Helicostylis[6531]:13.217334)[20875]:3.712952)[20874]:1.48622)[20872]:2.118911)[20871]:3.558495)[20870]:3.061364)[20868]:1.479448)[20866]:17.163402)[20865]:9.227998)[20853]:6.202784)[20852]:2.539473,((((Hullettia[6532]:14.301519,Parartocarpus[6533]:14.301519)[20879]:36.151703,((Artocarpus[6534]:25.971217,Prainea[6535]:25.971217)[20881]:9.164158,(Clarisia[6536]:25.536305,Batocarpus[6537]:25.536305)[20882]:9.59907)[20880]:15.317847)[20878]:8.333652,(Taxotrophis[6538]:42.126471,(Trophis[6539]:38.300062,(Sorocea[6540]:31.505553,(Bagassa[6541]:30.263236,(Morus[6542]:29.300693,(Milicia[6543]:27.0603,Streblus[6544]:27.0603)[20888]:2.240393)[20887]:0.962543)[20886]:1.242317)[20885]:6.794509)[20884]:3.826409)[20883]:16.660403)[20877]:4.857696,(Scyphosyce[6545]:1.810048,Hijmania[6546]:1.810048)[20889]:61.834522)[20876]:0.123811)[20851]:15.1481,(((((Lecanthus[6547]:46.995082,(Sarcopilea[6548]:20.976424,Pilea[6549]:20.976424)[20895]:26.018658)[20894]:10.298044,((Gyrotaenia[6550]:13.478841,Myriocarpa[6551]:13.478841)[20897]:40.964138,(Procris[6552]:35.056853,(Pellionia[6553]:20.464212,Elatostema[6554]:20.464212)[20899]:14.592641)[20898]:19.386126)[20896]:2.850147)[20893]:4.426656,((Laportea[6555]:45.97978,(Obetia[6556]:30.63902,(Poikilospermum[6557]:26.780262,(Touchardia[6558]:20.61851,(Didymodoxa[6559]:17.814967,Urera[6560]:17.814967)[20905]:2.803543)[20904]:6.161752)[20903]:3.858758)[20902]:15.34076)[20901]:1.80044,(Girardinia[6561]:42.436195,((Discocnide[6562]:25.458821,Dendrocnide[6563]:25.458821)[20908]:14.435857,(Nanocnide[6564]:32.474975,(Zhengyia[6565]:23.570341,(Hesperocnide[6566]:7.680309,Urtica[6567]:7.680309)[20911]:15.890032)[20910]:8.904634)[20909]:7.419703)[20907]:2.541517)[20906]:5.344025)[20900]:13.939562)[20892]:7.201146,((Metapilea[6568]:14.972793,Phenax[6569]:14.972793)[20913]:26.355725,((Haroldiella[6570]:0.387143,Petelotiella[6571]:0.387143)[20915]:31.58257,(Metatrophis[6572]:0.281349,Gibbsia[6573]:0.281349)[20916]:31.688364)[20914]:9.358805)[20912]:27.59241)[20891]:1.302515,(((Cecropia[6574]:41.115234,Musanga[6575]:41.115234)[20919]:7.712852,(Myrianthus[6576]:45.968709,(Coussapoa[6577]:38.217038,Pourouma[6578]:38.217038)[20921]:7.751671)[20920]:2.859377)[20918]:16.648502,((Maoutia[6579]:25.798896,Leucosyke[6580]:25.798896)[20923]:34.978669,((Parietaria[6581]:30.288523,(Gesnouinia[6582]:18.24551,Soleirolia[6583]:18.24551)[20926]:12.043013)[20925]:23.539426,((Forsskaolea[6584]:43.689035,(Australina[6585]:15.138214,Droguetia[6586]:15.138214)[20929]:28.550821)[20928]:7.848874,((Boehmeria[6587]:29.523272,Oreocnide[6588]:29.523272)[20931]:17.339223,((Cypholophus[6589]:33.823526,(Astrothalamus[6590]:26.446082,(Debregeasia[6591]:24.348476,(Sarcochlamys[6592]:12.304945,Archiboehmeria[6593]:12.304945)[20936]:12.043531)[20935]:2.097606)[20934]:7.377444)[20933]:5.997035,(Chamabainia[6594]:36.296688,((Neraudia[6595]:18.529316,(Pipturus[6596]:9.767064,Nothocnide[6597]:9.767064)[20940]:8.762252)[20939]:4.786001,(Pouzolzia[6598]:17.868936,(Gonostegia[6599]:15.228044,(Neodistemon[6600]:9.789447,(Hemistylus[6601]:3.699278,Rousselia[6602]:3.699278)[20944]:6.090169)[20943]:5.438597)[20942]:2.640892)[20941]:5.446381)[20938]:12.981371)[20937]:3.523873)[20932]:7.041934)[20930]:4.675414)[20927]:2.29004)[20924]:6.949616)[20922]:4.699023)[20917]:4.746855)[20890]:8.693038)[20850]:2.289328)[20840]:8.061544)[20833]:4.675418)[20765]:1.539928)[20762]:4.869121,((((Macromeles[6603]:3.68659,Dalibarda[6604]:3.68659)[20948]:38.558501,(Sorbaronia[6605]:6.108779,Pseudocydonia[6606]:6.108779)[20949]:36.136312)[20947]:37.051089,(Dryas[6607]:67.967167,(Chamaebatia[6608]:61.510686,(Purshia[6609]:59.917944,Cercocarpus[6610]:59.917944)[20952]:1.592742)[20951]:6.456481)[20950]:11.329013)[20946]:7.045131,((Filipendula[6611]:67.382177,((Rubus[6612]:55.577125,((Fallugia[6613]:37.467955,Sieversia[6614]:37.467955)[20958]:6.609889,(Waldsteinia[6615]:14.727876,(Geum[6616]:5.343191,Coluria[6617]:5.343191)[20960]:9.384685)[20959]:29.349968)[20957]:11.499281)[20956]:3.579305,(((Rosa[6618]:45.135102,(Duchesnea[6619]:20.156548,(Potentilla[6620]:16.996202,(Ivesia[6621]:4.772754,(Horkeliella[6622]:2.474365,Horkelia[6623]:2.474365)[20967]:2.298389)[20966]:12.223448)[20965]:3.160346)[20964]:24.978554)[20963]:8.295016,(((Sibbaldianthe[6624]:34.571234,Sibbaldia[6625]:34.571234)[20970]:1.77168,(Comarum[6626]:32.734592,(Alchemilla[6627]:12.26778,(Lachemilla[6628]:9.424697,Aphanes[6629]:9.424697)[20973]:2.843083)[20972]:20.466812)[20971]:3.608322)[20969]:4.669664,(Fragaria[6630]:40.237832,(Chamaerhodos[6631]:29.202603,((Potaninia[6632]:12.302241,Dasiphora[6633]:12.302241)[20977]:14.747585,(Chamaecallis[6634]:21.935015,Drymocallis[6635]:21.935015)[20978]:5.114811)[20976]:2.152777)[20975]:11.035229)[20974]:0.774746)[20968]:12.41754)[20962]:0.940461,(Sarcopoterium[6636]:47.745123,((Spenceria[6637]:26.546719,(Aremonia[6638]:13.944161,(Agrimonia[6639]:11.323161,(Hagenia[6640]:7.466279,Leucosidea[6641]:7.466279)[20984]:3.856882)[20983]:2.621)[20982]:12.602558)[20981]:17.679535,((Poteridium[6642]:29.204072,(Poterium[6643]:4.060157,(Marcetella[6644]:1.764147,(Dendriopoterium[6645]:1.731805,Bencomia[6646]:1.731805)[20989]:0.032342)[20988]:2.29601)[20987]:25.143915)[20986]:5.323176,(Sanguisorba[6647]:25.000404,(Cliffortia[6648]:14.976229,(Polylepis[6649]:10.956878,(Acaena[6650]:3.508972,(Tetraglochin[6651]:1.801492,Margyricarpus[6652]:1.801492)[20994]:1.70748)[20993]:7.447906)[20992]:4.019351)[20991]:10.024175)[20990]:9.526844)[20985]:9.699006)[20980]:3.518869)[20979]:6.625456)[20961]:4.785851)[20955]:8.225747)[20954]:15.582993,(Lyonothamnus[6653]:76.166219,(((Pygeum[6654]:42.372836,Prunus[6655]:42.372836)[20998]:27.785102,(Physocarpus[6656]:26.147118,Neillia[6657]:26.147118)[20999]:44.01082)[20997]:1.263073,(((Oemleria[6658]:19.543788,(Prinsepia[6659]:16.674917,Exochorda[6660]:16.674917)[21003]:2.868871)[21002]:44.97563,(Rhodotypos[6661]:51.379865,(Coleogyne[6662]:37.980336,(Kerria[6663]:12.170057,Neviusia[6664]:12.170057)[21006]:25.810279)[21005]:13.399529)[21004]:13.139553)[21001]:3.718748,((Adenostoma[6665]:27.95666,(Chamaebatiaria[6666]:18.792841,(Spiraeanthus[6667]:12.310243,Sorbaria[6668]:12.310243)[21010]:6.482598)[21009]:9.163819)[21008]:35.804004,(((Holodiscus[6669]:24.383588,(Luetkea[6670]:19.410644,(Xerospiraea[6671]:18.298883,Aruncus[6672]:18.298883)[21015]:1.111761)[21014]:4.972944)[21013]:12.725012,(Pentactina[6673]:25.894687,(Spiraea[6674]:24.804062,(Sibiraea[6675]:21.345706,(Kelseya[6676]:20.533867,Petrophytum[6677]:20.533867)[21019]:0.811839)[21018]:3.458356)[21017]:1.090625)[21016]:11.213913)[21012]:24.640079,(Gillenia[6678]:41.187013,((Kageneckia[6679]:32.962441,Lindleya[6680]:32.962441)[21022]:4.166314,(Vauquelinia[6681]:36.365378,(Osteomeles[6682]:31.06726,((Malacomeles[6683]:25.923801,(Peraphyllum[6684]:18.930584,Amelanchier[6685]:18.930584)[21027]:6.993217)[21026]:2.583019,((Hesperomeles[6686]:20.771705,(Crataegus[6687]:20.748189,Mespilus[6688]:20.748189)[21030]:0.023516)[21029]:5.30825,((Sorbus[6689]:22.49948,((Stranvaesia[6690]:19.184629,(Heteromeles[6691]:17.819171,(Eriobotrya[6692]:10.564119,Rhaphiolepis[6693]:10.564119)[21036]:7.255052)[21035]:1.365458)[21034]:1.62108,((Pyracantha[6694]:17.913797,Pyrus[6695]:17.913797)[21038]:0.66217,(Photinia[6696]:16.909144,(Cormus[6697]:15.845176,(Micromeles[6698]:12.99209,Cotoneaster[6699]:12.99209)[21041]:2.853086)[21040]:1.063968)[21039]:1.666823)[21037]:2.229742)[21033]:1.693771)[21032]:1.742627,((Aronia[6700]:21.643721,((Dichotomanthes[6701]:17.202011,Cydonia[6702]:17.202011)[21045]:1.638446,(Torminalis[6703]:13.029721,(Aria[6704]:6.786664,Chamaemespilus[6705]:6.786664)[21047]:6.243057)[21046]:5.810736)[21044]:2.803264)[21043]:0.474239,(Chaenomeles[6706]:20.991247,(Pourthiaea[6707]:17.091457,(Chamaemeles[6708]:16.13497,(Docynia[6709]:12.756519,(Docyniopsis[6710]:11.23587,Malus[6711]:11.23587)[21052]:1.520649)[21051]:3.378451)[21050]:0.956487)[21049]:3.89979)[21048]:1.126713)[21042]:2.124147)[21031]:1.837848)[21028]:2.426865)[21025]:2.56044)[21024]:5.298118)[21023]:0.763377)[21021]:4.058258)[21020]:20.561666)[21011]:2.011985)[21007]:4.477502)[21000]:3.182845)[20996]:4.745208)[20995]:6.798951)[20953]:3.376141)[20945]:14.010509)[20761]:6.811288,(((Apodanthes[6712]:47.467649,Pilostyles[6713]:47.467649)[21055]:52.481732,((Combretocarpus[6714]:56.104015,(Polygonanthus[6715]:39.531485,(Anisophyllea[6716]:31.11086,Poga[6717]:31.11086)[21059]:8.420625)[21058]:16.57253)[21057]:41.761905,((Coriaria[6718]:85.50918,Corynocarpus[6719]:85.50918)[21061]:11.058395,(((Symbegonia[6720]:51.029918,(Begonia[6721]:31.13156,Hillebrandia[6722]:31.13156)[21065]:19.898358)[21064]:37.910865,(Datisca[6723]:85.367174,(Tetrameles[6724]:52.156192,Octomeles[6725]:52.156192)[21067]:33.210982)[21066]:3.573609)[21063]:6.671343,((((Pseudocucumis[6726]:11.691133,Khmeriosicyos[6727]:11.691133)[21071]:17.505518,Ampelosicyos[6728]:29.196651)[21070]:45.754708,((Alsomitra[6729]:70.649877,(Bayabusua[6730]:61.76459,((Gomphogyne[6731]:38.018054,Hemsleya[6732]:38.018054)[21076]:21.480628,(Neoalsomitra[6733]:54.428101,Gynostemma[6734]:54.428101)[21077]:5.070581)[21075]:2.265908)[21074]:8.885287)[21073]:1.268237,((Fevillea[6735]:54.924392,(Pteropepon[6736]:43.776745,(Sicydium[6737]:41.984531,Cyclantheropsis[6738]:41.984531)[21081]:1.792214)[21080]:11.147647)[21079]:14.68544,((Xerosicyos[6739]:52.249332,(Zanonia[6740]:29.494568,Siolmatra[6741]:29.494568)[21084]:22.754764)[21083]:13.637175,(Gerrardanthus[6742]:61.697802,(Actinostemma[6743]:39.284721,Bolbostemma[6744]:39.284721)[21086]:22.413081)[21085]:4.188705)[21082]:3.723325)[21078]:2.308282)[21072]:3.033245)[21069]:0.679246,((Indofevillea[6745]:65.032079,(Thladiantha[6746]:54.752145,Baijiania[6747]:54.752145)[21089]:10.279934)[21088]:3.862804,(Siraitia[6748]:66.231143,((Microlagenaria[6749]:52.67375,Momordica[6750]:52.67375)[21092]:9.064999,((Cogniauxia[6751]:45.283305,(Telfairia[6752]:41.902574,Ampelosycios[6753]:41.902574)[21095]:3.380731)[21094]:14.16925,((Austrobryonia[6754]:49.480758,(Ecballium[6755]:38.480643,Bryonia[6756]:38.480643)[21098]:11.000115)[21097]:5.674202,((Nothoalsomitra[6757]:51.739563,(Luffa[6758]:48.674446,(Gymnopetalum[6759]:46.173711,((Hodgsonia[6760]:43.071083,Trichosanthes[6761]:43.071083)[21104]:1.449846,(Linnaeosicyos[6762]:41.755762,(Echinopepon[6763]:29.18903,(((Frantzia[6764]:23.612549,Marah[6765]:23.612549)[21109]:2.646934,(Echinocystis[6766]:25.042629,(Hanburia[6767]:19.994997,(Cyclanthera[6768]:19.168766,(Pseudocyclanthera[6769]:9.426046,Rytidostylis[6770]:9.426046)[21113]:9.74272)[21112]:0.826231)[21111]:5.047632)[21110]:1.216854)[21108]:0.019052,(Parasicyos[6771]:24.212089,(Sicyosperma[6772]:21.64865,(Sechium[6773]:17.312504,(Sechiopsis[6774]:16.327954,(Sicyocaulis[6775]:8.970167,(Microsechium[6776]:5.932434,Sicyos[6777]:5.932434)[21119]:3.037733)[21118]:7.357787)[21117]:0.98455)[21116]:4.336146)[21115]:2.563439)[21114]:2.066446)[21107]:2.910495)[21106]:12.566732)[21105]:2.765167)[21103]:1.652782)[21102]:2.500735)[21101]:3.065117)[21100]:2.391006,((Herpetospermum[6778]:43.131631,Schizopepon[6779]:43.131631)[21121]:9.892318,(((Tecunumania[6780]:27.206841,(Melothria[6781]:22.516575,(Cayaponia[6782]:19.49141,Abobra[6783]:19.49141)[21126]:3.025165)[21125]:4.690266)[21124]:1.752772,((Schizocarpum[6784]:24.334085,Cionosicys[6785]:24.334085)[21128]:3.111461,((Polyclathra[6786]:16.978052,(Cucurbita[6787]:13.578082,Peponopsis[6788]:13.578082)[21131]:3.39997)[21130]:6.860243,(Penelopeia[6789]:22.592702,(Calycophysum[6790]:20.565398,(Anacaona[6791]:18.963198,Sicana[6792]:18.963198)[21134]:1.6022)[21133]:2.027304)[21132]:1.245593)[21129]:3.607251)[21127]:1.514067)[21123]:22.024058,((Peponium[6793]:38.974869,(((Lagenaria[6794]:23.328716,Benincasa[6795]:23.328716)[21139]:10.538046,((Indomelothria[6796]:23.988086,Citrullus[6797]:23.988086)[21141]:7.991442,(Papuasicyos[6798]:14.358936,(Urceodiscus[6799]:14.330218,Scopellaria[6800]:14.330218)[21143]:0.028718)[21142]:17.620592)[21140]:1.887234)[21138]:3.241996,(Acanthosicyos[6801]:34.608471,((Ruthalicia[6802]:27.721331,(Diplocyclos[6803]:19.358122,Coccinia[6804]:19.358122)[21147]:8.363209)[21146]:4.037208,((((Dactyliandra[6805]:10.036149,Trochomeria[6806]:10.036149)[21151]:8.204918,(Blastania[6807]:15.631901,Ctenolepis[6808]:15.631901)[21152]:2.609166)[21150]:9.20649,((Neoachmandra[6809]:14.167323,Zehneria[6810]:14.167323)[21154]:11.897682,(Muellerargia[6811]:20.275697,Cucumis[6812]:20.275697)[21155]:5.789308)[21153]:1.382552)[21149]:3.200057,(Cephalopentandra[6813]:25.118209,(Lemurosicyos[6814]:21.884077,(Borneosicyos[6815]:20.672666,(Raphidiocystis[6816]:16.503478,Solena[6817]:16.503478)[21159]:4.169188)[21158]:1.211411)[21157]:3.234132)[21156]:5.529405)[21148]:1.110925)[21145]:2.849932)[21144]:2.500287)[21137]:1.866111)[21136]:10.641543,((Bambekea[6818]:23.280072,Eureiandra[6819]:23.280072)[21161]:11.264073,(Dendrosicyos[6820]:28.638054,((Trochomeriopsis[6821]:19.662631,Seyrigia[6822]:19.662631)[21164]:7.222076,(Corallocarpus[6823]:26.862049,((Melothrianthus[6824]:24.631737,Apodanthera[6825]:24.631737)[21167]:1.299071,((Cucurbitella[6826]:17.051447,(Halosicyos[6827]:17.021973,((Tumamoca[6828]:14.824049,Kedrostis[6829]:14.824049)[21172]:2.174267,(Ibervillea[6830]:11.357602,Dieterlea[6831]:11.357602)[21173]:5.640714)[21171]:0.023657)[21170]:0.029474)[21169]:6.749169,(Ceratosanthes[6832]:19.788215,(Doyerea[6833]:18.769447,(Wilbrandia[6834]:15.61402,(Psiguria[6835]:10.170864,(Helmontia[6836]:6.312223,Gurania[6837]:6.312223)[21178]:3.858641)[21177]:5.443156)[21176]:3.155427)[21175]:1.018768)[21174]:4.012401)[21168]:2.130192)[21166]:0.931241)[21165]:0.022658)[21163]:1.753347)[21162]:5.906091)[21160]:15.072267)[21135]:1.367259)[21122]:2.040278)[21120]:1.10662)[21099]:1.024391)[21096]:4.297595)[21093]:2.286194)[21091]:4.492394)[21090]:2.66374)[21087]:6.735722)[21068]:19.981521)[21062]:0.955449)[21060]:1.298345)[21056]:2.083461)[21054]:6.166701,(((Trisyngyne[6838]:25.628551,Fuscospora[6839]:25.628551)[21181]:4.072231,(Lophozonia[6840]:26.641819,Nothofagus[6841]:26.641819)[21182]:3.058963)[21180]:66.464488,(((((Formanodendron[6842]:10.062577,Trigonobalanus[6843]:10.062577)[21187]:4.586748,Colombobalanus[6844]:14.649325)[21186]:3.730458,((Chrysolepis[6845]:12.855753,Notholithocarpus[6846]:12.855753)[21189]:2.363977,(((Castanea[6847]:10.717005,Castanopsis[6848]:10.717005)[21192]:1.318686,Lithocarpus[6849]:12.035691)[21191]:0.766445,Quercus[6850]:12.802136)[21190]:2.417594)[21188]:3.160053)[21185]:45.719662,Fagus[6851]:64.099445)[21184]:21.821591,(((((Allocasuarina[6852]:24.801337,Casuarina[6853]:24.801337)[21197]:8.562753,Ceuthostoma[6854]:33.36409)[21196]:6.105762,Gymnostoma[6855]:39.469852)[21195]:33.134349,((((((Ostrya[6856]:7.762315,Carpinus[6857]:7.762315)[21203]:11.342477,Ostryopsis[6858]:19.104792)[21202]:2.255934,Corylus[6859]:21.360726)[21201]:28.202152,Alnus[6860]:49.562878)[21200]:1.005541,Betula[6861]:50.568419)[21199]:12.399177,Ticodendron[6862]:62.967596)[21198]:9.636605)[21194]:6.233172,((((Myrica[6863]:18.086089,Morella[6864]:18.086089)[21207]:3.934084,Comptonia[6865]:22.020173)[21206]:37.412019,Canacomyrica[6866]:59.432192)[21205]:16.808399,((((Alfaroa[6867]:9.317782,Oreomunnea[6868]:9.317782)[21211]:13.074453,Engelhardia[6869]:22.392235)[21210]:22.619172,((Carya[6870]:26.088356,Annamocarya[6871]:26.088356)[21213]:8.646496,(((Juglans[6872]:22.724215,Pterocarya[6873]:22.724215)[21216]:3.563415,Cyclocarya[6874]:26.28763)[21215]:5.888569,Platycarya[6875]:32.176199)[21214]:2.558653)[21212]:10.276555)[21209]:19.388597,Rhoiptelea[6876]:64.400004)[21208]:11.840587)[21204]:2.596782)[21193]:7.083663)[21183]:10.244234)[21179]:9.950812)[21053]:1.047026)[20760]:0.741117,(Quillaja[6877]:73.630469,(((Recchia[6878]:18.723406,Cadellia[6879]:18.723406)[21220]:29.776599,(Suriana[6880]:43.881403,(Stylobasium[6881]:19.550222,Guilfoylia[6882]:19.550222)[21222]:24.331181)[21221]:4.618602)[21219]:23.771854,(((((Atroxima[6883]:32.109786,Carpolobia[6884]:32.109786)[21227]:15.762385,(Moutabea[6885]:28.852336,(Barnhartia[6886]:28.830761,Eriandra[6887]:28.830761)[21229]:0.021575)[21228]:19.019835)[21226]:2.818807,((Acanthocladus[6888]:38.74721,(Bredemeyera[6889]:34.851297,(Badiera[6890]:17.504011,(Hebecarpa[6891]:16.077038,Gymnospora[6892]:16.077038)[21234]:1.426973)[21233]:17.347286)[21232]:3.895913)[21231]:7.235026,(((Phlebotaenia[6893]:32.934029,Rhinotropis[6894]:32.934029)[21237]:2.943281,(Comesperma[6895]:32.25811,Monnina[6896]:32.25811)[21238]:3.6192)[21236]:3.450167,((Asemeia[6897]:37.519579,Caamembeca[6898]:37.519579)[21240]:1.486969,(Securidaca[6899]:36.060081,(Polygala[6900]:33.366405,(Muraltia[6901]:30.891633,(Heterosamara[6902]:21.008439,(Epirixanthes[6903]:21.004156,Salomonia[6904]:21.004156)[21245]:0.004283)[21244]:9.883194)[21243]:2.474772)[21242]:2.693676)[21241]:2.946467)[21239]:0.320929)[21235]:6.654759)[21230]:4.708742)[21225]:5.309027,(Ancylotropis[6905]:7.937138,(Balgoya[6906]:7.612301,(Polygaloides[6907]:2.066063,(Xanthophyllum[6908]:1.059716,Diclidanthera[6909]:1.059716)[21249]:1.006347)[21248]:5.546238)[21247]:0.324837)[21246]:48.062867)[21224]:15.8,((((Cercis[6910]:43.362317,(Adenolobus[6911]:40.224855,((Tylosema[6912]:21.703947,(Schnella[6913]:15.879506,(Barklya[6914]:15.228358,Lysiphyllum[6915]:15.228358)[21258]:0.651148)[21257]:5.824441)[21256]:11.804008,(Griffonia[6916]:31.0968,(Brenierea[6917]:26.773272,(Piliostigma[6918]:25.870906,(Bauhinia[6919]:8.090156,Phanera[6920]:8.090156)[21262]:17.78075)[21261]:0.902366)[21260]:4.323528)[21259]:2.411155)[21255]:6.7169)[21254]:3.137462)[21253]:23.587425,(Gigasiphon[6921]:56.769518,((Goniorrhachis[6922]:41.039521,(Barnebydendron[6923]:37.761797,Schotia[6924]:37.761797)[21266]:3.277724)[21265]:1.623333,(((Kingiodendron[6925]:22.083367,Prioria[6926]:22.083367)[21269]:16.314363,((Daniellia[6927]:31.098867,(Neoapaloxylon[6928]:21.396033,Brandzeia[6929]:21.396033)[21272]:9.702834)[21271]:5.51181,(((Guibourtia[6930]:25.818036,Peltogyne[6931]:25.818036)[21275]:5.918734,(Hymenaea[6932]:12.91526,(Hardwickia[6933]:4.220341,Colophospermum[6934]:4.220341)[21277]:8.694919)[21276]:18.82151)[21274]:3.441544,(((Eurypetalum[6935]:22.151669,Eperua[6936]:22.151669)[21280]:9.215667,(Augouardia[6937]:21.482973,Stemonocoleus[6938]:21.482973)[21281]:9.884363)[21279]:2.426362,(Gilletiodendron[6939]:28.306008,(Hylodendron[6940]:24.808777,(Baikiaea[6941]:19.350512,(Copaifera[6942]:17.263209,((Detarium[6943]:13.340859,Sindoropsis[6944]:13.340859)[21287]:2.671949,(Tessmannia[6945]:15.367098,Sindora[6946]:15.367098)[21288]:0.64571)[21286]:1.250401)[21285]:2.087303)[21284]:5.458265)[21283]:3.497231)[21282]:5.48769)[21278]:1.384616)[21273]:1.432363)[21270]:1.787053)[21268]:3.455623,((Lysidice[6947]:34.691799,(Saraca[6948]:25.110999,Endertia[6949]:25.110999)[21291]:9.5808)[21290]:5.045578,((Brodriguesia[6950]:18.934935,(Intsia[6951]:16.022018,Afzelia[6952]:16.022018)[21294]:2.912917)[21293]:19.517224,(Tamarindus[6953]:35.73986,(((Didelotia[6954]:28.802337,Librevillea[6955]:28.802337)[21298]:3.600164,(((Englerodendron[6956]:18.504284,Isomacrolobium[6957]:18.504284)[21301]:3.925376,(Anthonotha[6958]:18.491676,(Isoberlinia[6959]:12.006202,Berlinia[6960]:12.006202)[21303]:6.485474)[21302]:3.937984)[21300]:7.23337,(Oddoniodendron[6961]:26.541934,(Microberlinia[6962]:24.917115,((Brachystegia[6963]:18.561053,Aphanocalyx[6964]:18.561053)[21307]:2.369998,((Julbernardia[6965]:13.430566,Icuria[6966]:13.430566)[21309]:3.856602,(Bikinia[6967]:16.026744,Tetraberlinia[6968]:16.026744)[21310]:1.260424)[21308]:3.643883)[21306]:3.986064)[21305]:1.624819)[21304]:3.121096)[21299]:2.739471)[21297]:2.404559,((Paramacrolobium[6969]:28.234022,Cryptosepalum[6970]:28.234022)[21312]:5.757217,((((Normandiodendron[6971]:19.780601,Plagiosiphon[6972]:19.780601)[21316]:5.321119,(Zenkerella[6973]:20.262795,(Maniltoa[6974]:12.695558,Cynometra[6975]:12.695558)[21318]:7.567237)[21317]:4.838925)[21315]:3.724949,((Talbotiella[6976]:4.405959,Hymenostegia[6977]:4.405959)[21320]:21.692582,((Loesenera[6978]:19.510745,Leonardoxa[6979]:19.510745)[21322]:4.2737,((Neochevalierodendron[6980]:19.150886,(Lebruniodendron[6981]:19.130825,Crudia[6982]:19.130825)[21325]:0.020061)[21324]:2.696885,((Annea[6983]:13.390237,Scorodophloeus[6984]:13.390237)[21327]:2.918044,(Micklethwaitia[6985]:15.226122,Gabonius[6986]:15.226122)[21328]:1.082159)[21326]:5.53949)[21323]:1.936674)[21321]:2.314096)[21319]:2.728128)[21314]:1.496883,(Humboldtia[6987]:27.761343,(Amherstia[6988]:24.968254,((Polystemonanthus[6989]:19.309254,Dicymbe[6990]:19.309254)[21332]:4.492169,(Gilbertiodendron[6991]:23.212401,(((Ecuadendron[6992]:0.012648,Brachycylix[6993]:0.012648)[21336]:15.832584,(Browneopsis[6994]:10.580954,Brownea[6995]:10.580954)[21337]:5.264278)[21335]:1.563908,(Macrolobium[6996]:15.055672,(Heterostemon[6997]:10.2476,(Paloue[6998]:8.383197,(Paloveopsis[6999]:6.969641,Elizabetha[7000]:6.969641)[21341]:1.413556)[21340]:1.864403)[21339]:4.808072)[21338]:2.353468)[21334]:5.803261)[21333]:0.589022)[21331]:1.166831)[21330]:2.793089)[21329]:2.562209)[21313]:3.667687)[21311]:0.815821)[21296]:0.9328)[21295]:2.712299)[21292]:1.285218)[21289]:2.115976)[21267]:0.809501)[21264]:14.106664)[21263]:10.180224)[21252]:0.705321,((Poeppigia[7001]:51.14004,((Baudouinia[7002]:30.624506,Eligmocarpus[7003]:30.624506)[21345]:15.178643,(Mendoravia[7004]:42.177926,((Storckiella[7005]:26.972312,(Labichea[7006]:21.205912,Petalostylis[7007]:21.205912)[21349]:5.7664)[21348]:11.800275,((Zenia[7008]:34.757314,(Koompassia[7009]:31.41168,Martiodendron[7010]:31.41168)[21352]:3.345634)[21351]:1.336125,((Dialium[7011]:30.205976,Dicorynia[7012]:30.205976)[21354]:4.673047,(Apuleia[7013]:8.726842,Distemonanthus[7014]:8.726842)[21355]:26.152181)[21353]:1.214416)[21350]:2.679148)[21347]:3.405339)[21346]:3.625223)[21344]:5.336891)[21343]:15.024491,((((Arcoa[7015]:50.480423,Chamaecrista[7016]:50.480423)[21359]:3.076723,(Acrocarpus[7017]:40.807801,(Tetrapterocarpon[7018]:39.326783,Ceratonia[7019]:39.326783)[21361]:1.481018)[21360]:12.749345)[21358]:6.984666,((Umtiza[7020]:48.738673,(Gymnocladus[7021]:33.658328,Gleditsia[7022]:33.658328)[21364]:15.080345)[21363]:9.554363,(((Vouacapoua[7023]:46.631614,(Batesia[7024]:46.605292,((Melanoxylon[7025]:42.38297,Recordoxylon[7026]:42.38297)[21370]:1.988952,(Cassia[7027]:29.177698,Senna[7028]:29.177698)[21371]:15.194224)[21369]:2.23337)[21368]:0.026322)[21367]:5.517743,(Pterogyne[7029]:49.938105,((Cenostigma[7030]:42.779178,(((Tara[7031]:13.322214,Erythrostemon[7032]:13.322214)[21377]:21.988796,(Pomaria[7033]:29.519211,Arquita[7034]:29.519211)[21378]:5.791799)[21376]:2.499245,((Libidibia[7035]:30.76933,Stahlia[7036]:30.76933)[21380]:3.222853,((Hoffmannseggia[7037]:19.922135,Balsamocarpon[7038]:19.922135)[21382]:3.412378,(Zuccagnia[7039]:22.379365,Stenodrepanum[7040]:22.379365)[21383]:0.955148)[21381]:10.65767)[21379]:3.818072)[21375]:4.968923)[21374]:0.345046,((Stuhlmannia[7041]:11.73974,Cordeauxia[7042]:11.73974)[21385]:30.161337,((Hererolandia[7043]:33.638878,(Lophocarpinia[7044]:30.247748,Haematoxylum[7045]:30.247748)[21388]:3.39113)[21387]:5.462091,((Denisophytum[7046]:33.691296,(Coulteria[7047]:28.44846,Caesalpinia[7048]:28.44846)[21391]:5.242836)[21390]:3.050503,(Paubrasilia[7049]:36.227187,(Gelrebia[7050]:34.094327,(Moullava[7051]:31.077286,((Guilandina[7052]:17.545239,Pterolobium[7053]:17.545239)[21396]:12.041769,(Biancaea[7054]:27.434388,Mezoneuron[7055]:27.434388)[21397]:2.15262)[21395]:1.490278)[21394]:3.017041)[21393]:2.13286)[21392]:0.514612)[21389]:2.35917)[21386]:2.800108)[21384]:1.223147)[21373]:6.813881)[21372]:2.211252)[21366]:2.607207,((Dinizia[7056]:53.807611,((Pachyelasma[7057]:41.49971,Erythrophleum[7058]:41.49971)[21401]:5.706874,((Bussea[7059]:29.154138,Peltophorum[7060]:29.154138)[21403]:11.886824,(Campsiandra[7061]:37.808912,(Arapatiella[7062]:27.944379,(Jacqueshuberia[7063]:25.662075,Tachigali[7064]:25.662075)[21406]:2.282304)[21405]:9.864533)[21404]:3.23205)[21402]:6.165622)[21400]:6.601027)[21399]:0.008423,((Moldenhawera[7065]:47.685201,Diptychandra[7066]:47.685201)[21408]:4.087931,(((Dimorphandra[7067]:38.130087,(Mora[7068]:33.688907,(Stachyothyrsus[7069]:33.662125,Burkea[7070]:33.662125)[21413]:0.026782)[21412]:4.44118)[21411]:9.012527,(Schizolobium[7071]:38.263143,((Parkinsonia[7072]:13.781275,Cercidium[7073]:13.781275)[21416]:15.561131,((Heteroflorum[7074]:19.968333,Conzattia[7075]:19.968333)[21418]:5.220447,(Colvillea[7076]:14.686382,(Lemuropisum[7077]:11.441705,Delonix[7078]:11.441705)[21420]:3.244677)[21419]:10.502398)[21417]:4.153626)[21415]:8.920737)[21414]:8.879471)[21410]:3.673811,(((Pseudoprosopis[7079]:32.293957,(Calpocalyx[7080]:23.002434,Xylia[7081]:23.002434)[21424]:9.291523)[21423]:9.795632,(Chidlowia[7082]:36.087174,(Adenanthera[7083]:4.853811,(Amblygonocarpus[7084]:3.087056,Tetrapleura[7085]:3.087056)[21427]:1.766755)[21426]:31.233363)[21425]:6.002415)[21422]:0.844608,(Pentaclethra[7086]:41.467161,((Aubrevillea[7087]:39.24713,(Piptadeniastrum[7088]:34.838136,(Elephantorrhiza[7089]:19.287757,Entada[7090]:19.287757)[21432]:15.550379)[21431]:4.408994)[21430]:1.870185,(Plathymenia[7091]:38.961368,(Fillaeopsis[7092]:36.899296,(Newtonia[7093]:36.88379,((Cylicodiscus[7094]:27.036145,(Xerocladia[7095]:17.556844,Prosopis[7096]:17.556844)[21438]:9.479301)[21437]:7.43829,(((Mimozyganthus[7097]:24.931342,(Schleinitzia[7098]:17.851868,(Desmanthus[7099]:13.461032,Kanaloa[7100]:13.461032)[21443]:4.390836)[21442]:7.079474)[21441]:3.855845,((Prosopidastrum[7101]:17.26543,Piptadeniopsis[7102]:17.26543)[21445]:10.769343,((Leucaena[7103]:24.408055,(Lemurodendron[7104]:19.300363,Neptunia[7105]:19.300363)[21448]:5.107692)[21447]:1.17085,(Alantsilodendron[7106]:11.272251,(Dichrostachys[7107]:8.874429,(Gagnebina[7108]:6.805699,Calliandropsis[7109]:6.805699)[21451]:2.06873)[21450]:2.397822)[21449]:14.306654)[21446]:2.455868)[21444]:0.752414)[21440]:4.850011,((Anadenanthera[7110]:29.741189,Parkia[7111]:29.741189)[21453]:2.92573,(((Parapiptadenia[7112]:24.445147,((Pityrocarpa[7113]:13.576038,Pseudopiptadenia[7114]:13.576038)[21458]:9.104372,(Microlobius[7115]:18.05497,Stryphnodendron[7116]:18.05497)[21459]:4.62544)[21457]:1.764737)[21456]:4.555181,((Acaciella[7117]:19.652078,Vachellia[7118]:19.652078)[21461]:7.619784,(Adenopodia[7119]:23.557105,(Piptadenia[7120]:21.566761,Mimosa[7121]:21.566761)[21463]:1.990344)[21462]:3.714757)[21460]:1.728466)[21455]:3.056174,((Parasenegalia[7122]:25.777621,(Senegalia[7123]:22.463427,Mariosousa[7124]:22.463427)[21466]:3.314194)[21465]:2.551814,(Pseudosenegalia[7125]:26.872987,((Zapoteca[7126]:23.269776,(Viguieranthus[7127]:21.979497,(Thailentadopsis[7128]:19.175134,(Hesperalbizia[7129]:17.264054,Faidherbia[7130]:17.264054)[21472]:1.91108)[21471]:2.804363)[21470]:1.290279)[21469]:0.931194,((Lysiloma[7131]:20.955345,Cojoba[7132]:20.955345)[21474]:2.758565,((Havardia[7133]:14.591721,(Painteria[7134]:14.573335,(Ebenopsis[7135]:12.613157,Sphinga[7136]:12.613157)[21478]:1.960178)[21477]:0.018386)[21476]:7.628929,((Acacia[7137]:18.5873,(Serianthes[7138]:17.963301,((Cedrelinga[7139]:16.301423,Falcataria[7140]:16.301423)[21483]:1.645141,((Paraserianthes[7141]:14.617362,(Pararchidendron[7142]:12.384006,Archidendropsis[7143]:12.384006)[21486]:2.233356)[21485]:1.727188,(Wallaceodendron[7144]:15.470734,(Archidendron[7145]:10.689997,Pithecellobium[7146]:10.689997)[21488]:4.780737)[21487]:0.873816)[21484]:1.602014)[21482]:0.016737)[21481]:0.623999)[21480]:2.163668,(((Blanchetiodendron[7147]:17.171603,Chloroleucon[7148]:17.171603)[21491]:1.086009,(Samanea[7149]:16.023205,(Calliandra[7150]:9.648036,Afrocalliandra[7151]:9.648036)[21493]:6.375169)[21492]:2.234407)[21490]:1.503305,(Albizia[7152]:18.311031,(((Cathormion[7153]:13.026002,Pseudosamanea[7154]:13.026002)[21497]:3.709272,(Balizia[7155]:6.561041,(Hydrochorea[7156]:2.681957,Abarema[7157]:2.681957)[21499]:3.879084)[21498]:10.174233)[21496]:1.558969,(Enterolobium[7158]:15.47754,(Inga[7159]:13.033342,(Macrosamanea[7160]:11.994326,(Zygia[7161]:10.615682,Leucochloron[7162]:10.615682)[21503]:1.378644)[21502]:1.039016)[21501]:2.444198)[21500]:2.816703)[21495]:0.016788)[21494]:1.449886)[21489]:0.990051)[21479]:1.469682)[21475]:1.49326)[21473]:0.48706)[21468]:2.672017)[21467]:1.456448)[21464]:3.727067)[21454]:0.610417)[21452]:0.970279)[21439]:0.837237)[21436]:2.409355)[21435]:0.015506)[21434]:2.062072)[21433]:2.155947)[21429]:0.349846)[21428]:1.467036)[21421]:7.882228)[21409]:0.956707)[21407]:2.042902)[21398]:0.94053)[21365]:3.536472)[21362]:2.248776)[21357]:4.214677,((((Alexa[7163]:24.023797,Castanospermum[7164]:24.023797)[21507]:29.057444,(Angylocalyx[7165]:37.552614,Xanthocercis[7166]:37.552614)[21508]:15.528627)[21506]:5.073068,((Dussia[7167]:39.875435,Petaladenium[7168]:39.875435)[21510]:17.442525,((Monopteryx[7169]:50.852128,(Taralea[7170]:31.2769,(Pterodon[7171]:13.99923,Dipteryx[7172]:13.99923)[21514]:17.27767)[21513]:19.575228)[21512]:3.657471,((Myrospermum[7173]:34.529332,(Myroxylon[7174]:24.035052,Myrocarpus[7175]:24.035052)[21517]:10.49428)[21516]:15.160896,(Amburana[7176]:37.40173,(Dupuya[7177]:11.448561,(Cordyla[7178]:1.56074,Mildbraediodendron[7179]:1.56074)[21520]:9.887821)[21519]:25.953169)[21518]:12.288498)[21515]:4.819371)[21511]:2.808361)[21509]:0.836349)[21505]:1.95349,((((Bocoa[7180]:4.558696,Trischidium[7181]:4.558696)[21524]:31.496811,(Ateleia[7182]:26.407985,Cyathostegia[7183]:26.407985)[21525]:9.647522)[21523]:20.083616,(Bobgunnia[7184]:47.07863,(Fairchildia[7185]:41.106525,(Candolleodendron[7186]:20.923657,Swartzia[7187]:20.923657)[21528]:20.182868)[21527]:5.972105)[21526]:9.060493)[21522]:3.208421,((Styphnolobium[7188]:51.500997,(Cladrastis[7189]:48.41633,Pickeringia[7190]:48.41633)[21531]:3.084667)[21530]:5.422111,(Amphimas[7191]:56.1758,((Aldina[7192]:54.133068,(Andira[7193]:37.637132,Hymenolobium[7194]:37.637132)[21535]:16.495936)[21534]:1.165179,((Calia[7195]:53.05248,((Ormosia[7196]:46.559998,(Panurea[7197]:36.567219,(Clathrotropis[7198]:14.195335,Spirotropis[7199]:14.195335)[21541]:22.371884)[21540]:9.992779)[21539]:4.819612,((((Pericopsis[7200]:34.703293,Camoensia[7201]:34.703293)[21545]:6.333769,(Uleanthus[7202]:26.953046,Orphanodendron[7203]:26.953046)[21546]:14.084016)[21544]:5.735904,(((Leptolobium[7204]:20.296059,Bowdichia[7205]:20.296059)[21549]:15.816831,(Guianodendron[7206]:29.517112,Diplotropis[7207]:29.517112)[21550]:6.595778)[21548]:9.101964,(Haplormosia[7208]:40.905053,(Poecilanthe[7209]:27.867793,((Harpalyce[7210]:22.223126,(Amphiodon[7211]:18.518272,Tabaroa[7212]:18.518272)[21555]:3.704854)[21554]:4.469954,((Behaimia[7213]:19.820121,Cyclolobium[7214]:19.820121)[21557]:5.838681,(Hovea[7215]:18.124643,((Brongniartia[7216]:17.303011,Ptychosema[7217]:17.303011)[21560]:0.320842,(Plagiocarpus[7218]:15.316167,(Templetonia[7219]:10.868928,Lamprolobium[7220]:10.868928)[21562]:4.447239)[21561]:2.307686)[21559]:0.50079)[21558]:7.534159)[21556]:1.034278)[21553]:1.174713)[21552]:13.03726)[21551]:4.309801)[21547]:1.558112)[21543]:2.081463,((Platycelyphium[7221]:27.715609,(Bolusanthus[7222]:22.816076,(Neoharmsia[7223]:12.977614,Dicraeopetalum[7224]:12.977614)[21566]:9.838462)[21565]:4.899533)[21564]:15.592802,(((Baptisia[7225]:26.068518,(Thermopsis[7226]:10.046025,(Anagyris[7227]:8.769217,Piptanthus[7228]:8.769217)[21571]:1.276808)[21570]:16.022493)[21569]:8.968344,(Maackia[7229]:33.951582,((Ammopiptanthus[7230]:3.247325,Salweenia[7231]:3.247325)[21574]:29.366008,(Euchresta[7232]:24.070476,((Ammodendron[7233]:13.012419,Ammothamnus[7234]:13.012419)[21577]:6.119909,(Sophora[7235]:19.119266,Echinosophora[7236]:19.119266)[21578]:0.013062)[21576]:4.938148)[21575]:8.542857)[21573]:1.338249)[21572]:1.08528)[21568]:6.396331,((Cadia[7237]:28.315288,(Cyclopia[7238]:24.57393,(Calpurnia[7239]:23.191135,(Virgilia[7240]:21.261169,((Amphithalea[7241]:13.737689,Xiphotheca[7242]:13.737689)[21585]:4.493379,(Stirtonanthus[7243]:15.599929,(Liparia[7244]:8.63085,Podalyria[7245]:8.63085)[21587]:6.969079)[21586]:2.631139)[21584]:3.030101)[21583]:1.929966)[21582]:1.382795)[21581]:3.741358)[21580]:11.981223,(((Euchlora[7246]:19.059208,(Crotalaria[7247]:16.495135,Bolusia[7248]:16.495135)[21591]:2.564073)[21590]:6.373441,((Rafnia[7249]:13.020057,(Wiborgiella[7250]:11.642808,(Wiborgia[7251]:8.392212,Aspalathus[7252]:8.392212)[21595]:3.250596)[21594]:1.377249)[21593]:2.458842,(((Ezoloba[7253]:3.606428,Listia[7254]:3.606428)[21598]:9.447845,(Lotononis[7255]:9.779161,Leobordea[7256]:9.779161)[21599]:3.275112)[21597]:2.094372,((Calobota[7257]:8.815387,Lebeckia[7258]:8.815387)[21601]:5.657501,(Pearsonia[7259]:6.13414,(Robynsiophyton[7260]:3.211194,Rothia[7261]:3.211194)[21603]:2.922946)[21602]:8.338748)[21600]:0.675757)[21596]:0.330254)[21592]:9.95375)[21589]:10.928833,(Oberholzeria[7262]:32.599733,(Melolobium[7263]:29.122985,(Dichilus[7264]:28.046222,((Argyrolobium[7265]:19.017782,(Polhillia[7266]:18.357882,(Sellocharis[7267]:16.141445,Anarthrophyllum[7268]:16.141445)[21610]:2.216437)[21609]:0.6599)[21608]:2.121573,(Lupinus[7269]:19.218527,((Adenocarpus[7270]:12.777154,Erinacea[7271]:12.777154)[21613]:4.719355,(((Retama[7272]:13.245552,(Echinospartum[7273]:13.233823,(Teline[7274]:7.336997,Genista[7275]:7.336997)[21618]:5.896826)[21617]:0.011729)[21616]:1.580014,((Ulex[7276]:8.099205,Stauracanthus[7277]:8.099205)[21620]:5.936473,(Petteria[7278]:12.175915,(Gonocytisus[7279]:10.499538,Spartium[7280]:10.499538)[21622]:1.676377)[21621]:1.859763)[21619]:0.789888)[21615]:1.712518,(Argyrocytisus[7281]:16.145715,((Laburnum[7282]:15.129437,(Cytisophyllum[7283]:8.436575,Hesperolaburnum[7284]:8.436575)[21626]:6.692862)[21625]:0.024331,(Podocytisus[7285]:13.574296,((Cytisus[7286]:5.481969,Lembotropis[7287]:5.481969)[21629]:5.442695,(Chamaecytisus[7288]:9.709497,Calicotome[7289]:9.709497)[21630]:1.215167)[21628]:2.649632)[21627]:1.579472)[21624]:0.991947)[21623]:0.392369)[21614]:0.958425)[21612]:1.722018)[21611]:1.920828)[21607]:6.906867)[21606]:1.076763)[21605]:3.476748)[21604]:3.761749)[21588]:3.935029)[21579]:1.136682)[21567]:1.875218)[21563]:5.546018)[21542]:2.525181)[21538]:1.67287)[21537]:1.225334,(((((Luetzelburgia[7290]:18.07572,Vatairea[7291]:18.07572)[21635]:3.250894,(Sweetia[7292]:19.48259,Vataireopsis[7293]:19.48259)[21636]:1.844024)[21634]:27.398201,(Uribea[7294]:31.328016,((Zollernia[7295]:17.288215,Lecointea[7296]:17.288215)[21639]:8.118829,(Exostyles[7297]:24.351004,(Holocalyx[7298]:20.309753,Harleyodendron[7299]:20.309753)[21641]:4.041251)[21640]:1.05604)[21638]:5.920972)[21637]:17.396799)[21633]:4.175178,(((Psorothamnus[7300]:26.091607,(Marina[7301]:15.007154,(Petalostemon[7302]:3.782864,Dalea[7303]:3.782864)[21646]:11.22429)[21645]:11.084453)[21644]:17.854427,(Parryella[7304]:27.115866,(Amorpha[7305]:22.120919,(Apoplanesia[7306]:17.116119,(Errazurizia[7307]:13.51082,Eysenhardtia[7308]:13.51082)[21650]:3.605299)[21649]:5.0048)[21648]:4.994947)[21647]:16.830168)[21643]:7.9656,((Adesmia[7309]:32.128509,((Chaetocalyx[7310]:11.238829,Nissolia[7311]:11.238829)[21654]:17.25747,(Poiretia[7312]:15.271151,(Zornia[7313]:14.201979,Amicia[7314]:14.201979)[21656]:1.069172)[21655]:13.225148)[21653]:3.63221)[21652]:8.822688,(((Dalbergia[7315]:23.871876,(Steinbachiella[7316]:16.182039,Machaerium[7317]:16.182039)[21660]:7.689837)[21659]:7.714834,((Pictetia[7318]:13.635845,(Diphysa[7319]:11.761469,(Ormocarpum[7320]:8.142918,(Peltiera[7321]:3.606766,Ormocarpopsis[7322]:3.606766)[21665]:4.536152)[21664]:3.618551)[21663]:1.874376)[21662]:17.118305,(Weberbauerella[7323]:29.00207,(((Cyclocarpa[7324]:14.982418,Soemmeringia[7325]:14.982418)[21669]:2.993912,(Geissaspis[7326]:17.023732,Smithia[7327]:17.023732)[21670]:0.952598)[21668]:1.032578,(Bryaspis[7328]:18.215769,(Humularia[7329]:17.470801,(Aeschynomene[7330]:16.205285,Kotschya[7331]:16.205285)[21673]:1.265516)[21672]:0.744968)[21671]:0.793139)[21667]:9.993162)[21666]:1.75208)[21661]:0.83256)[21658]:5.651308,((Discolobium[7332]:29.060342,Riedeliella[7333]:29.060342)[21675]:6.359539,(((Platymiscium[7334]:29.85334,(Brya[7335]:6.116388,Cranocarpus[7336]:6.116388)[21679]:23.736952)[21678]:1.676012,(Geoffroea[7337]:28.826483,(Cascaronia[7338]:24.79745,((Fissicalyx[7339]:13.980978,Fiebrigiella[7340]:13.980978)[21683]:2.451883,(Chapmannia[7341]:6.481726,(Stylosanthes[7342]:3.900073,Arachis[7343]:3.900073)[21685]:2.581653)[21684]:9.951135)[21682]:8.364589)[21681]:4.029033)[21680]:2.702869)[21677]:1.778151,((Acosmium[7344]:30.585627,Grazielodendron[7345]:30.585627)[21687]:1.184403,(Platypodium[7346]:30.064558,((Ramorinoa[7347]:22.774599,Centrolobium[7348]:22.774599)[21690]:1.703942,(Tipuana[7349]:20.344616,(Inocarpus[7350]:18.967003,(Maraniona[7351]:17.462706,(Etaballia[7352]:13.343858,(Pterocarpus[7353]:10.211,Paramachaerium[7354]:10.211)[21695]:3.132858)[21694]:4.118848)[21693]:1.504297)[21692]:1.377613)[21691]:4.133925)[21689]:5.586017)[21688]:1.705472)[21686]:1.537473)[21676]:2.112378)[21674]:1.818137)[21657]:3.713179)[21651]:10.960437)[21642]:0.988359)[21632]:0.852214,((Airyantha[7355]:35.782569,(Dalhousiea[7356]:31.275744,(Baphia[7357]:25.991723,(Baphiopsis[7358]:22.366711,(Leucomphalos[7359]:10.533641,Bowringia[7360]:10.533641)[21701]:11.83307)[21700]:3.625012)[21699]:5.284021)[21698]:4.506825)[21697]:16.241619,(Hypocalyptus[7361]:51.398155,(((Indigofera[7362]:33.067058,(Phylloxylon[7363]:31.903886,(Cyamopsis[7364]:25.763261,(Indigastrum[7365]:21.510176,(Rhynchotropis[7366]:17.67141,Microcharis[7367]:17.67141)[21709]:3.838766)[21708]:4.253085)[21707]:6.140625)[21706]:1.163172)[21705]:14.278867,(Daviesia[7368]:42.142311,(((Sphaerolobium[7369]:34.990946,Gompholobium[7370]:34.990946)[21713]:4.407331,((Muelleranthus[7371]:22.179965,Aenictophyton[7372]:22.179965)[21715]:9.367974,(Goodia[7373]:28.746348,(Platylobium[7374]:10.275781,Bossiaea[7375]:10.275781)[21717]:18.470567)[21716]:2.801591)[21714]:7.850338)[21712]:0.508632,(Isotropis[7376]:38.099259,((Viminaria[7377]:11.732348,Erichsenia[7378]:11.732348)[21720]:15.886946,(Almaleea[7379]:17.549541,(Pultenaea[7380]:16.811276,((Eutaxia[7381]:13.979451,Dillwynia[7382]:13.979451)[21724]:2.461474,(((Podolobium[7383]:14.279295,(Nemcia[7384]:6.049005,Gastrolobium[7385]:6.049005)[21728]:8.23029)[21727]:1.020004,((Callistachys[7386]:11.478281,Chorizema[7387]:11.478281)[21730]:2.711849,(Oxylobium[7388]:8.69012,Mirbelia[7389]:8.69012)[21731]:5.50001)[21729]:1.109169)[21726]:1.003326,(Leptosema[7390]:16.295937,((Latrobea[7391]:13.776557,Jacksonia[7392]:13.776557)[21734]:1.657076,(Aotus[7393]:13.418655,(Urodon[7394]:11.553568,(Phyllota[7395]:11.090569,Euchilopsis[7396]:11.090569)[21737]:0.462999)[21736]:1.865087)[21735]:2.014978)[21733]:0.862304)[21732]:0.006688)[21725]:0.1383)[21723]:0.370351)[21722]:0.738265)[21721]:10.069753)[21719]:10.479965)[21718]:1.80765)[21711]:2.235402)[21710]:5.203614)[21704]:3.434099,(((((Hebestigma[7397]:21.921561,Lennea[7398]:21.921561)[21742]:5.131635,((Gliricidia[7399]:12.316063,Poitea[7400]:12.316063)[21744]:13.460495,(Robinia[7401]:19.514236,((Olneya[7402]:16.529023,(Sphinctospermum[7403]:14.096472,Poissonia[7404]:14.096472)[21748]:2.432551)[21747]:0.297712,(Coursetia[7405]:14.053632,(Peteria[7406]:12.864237,Genistidium[7407]:12.864237)[21750]:1.189395)[21749]:2.773103)[21746]:2.687501)[21745]:6.262322)[21743]:1.276638)[21741]:16.436273,(Sesbania[7408]:41.862057,(((Coronilla[7409]:8.735698,Securigera[7410]:8.735698)[21754]:11.372396,(Scorpiurus[7411]:18.01168,(Emerus[7412]:12.722049,Hippocrepis[7413]:12.722049)[21756]:5.289631)[21755]:2.096414)[21753]:1.89253,(((Lotus[7414]:10.549973,Dorycnium[7415]:10.549973)[21759]:4.363508,(Cytisopsis[7416]:13.429052,(Hammatolobium[7417]:12.411106,Tripodion[7418]:12.411106)[21761]:1.017946)[21760]:1.484429)[21758]:5.151157,(Podolotus[7419]:19.559282,((Pseudolotus[7420]:17.114805,(Anthyllis[7421]:15.200077,Antopetitia[7422]:15.200077)[21765]:1.914728)[21764]:1.004743,(Kebirita[7423]:16.475878,((Ornithopus[7424]:11.257097,Hosackia[7425]:11.257097)[21768]:2.985113,((Vermifrux[7426]:0.005234,Dorycnopsis[7427]:0.005234)[21770]:13.180683,(Ottleya[7428]:7.416413,Acmispon[7429]:7.416413)[21771]:5.769504)[21769]:1.056293)[21767]:2.233668)[21766]:1.64367)[21763]:1.439734)[21762]:0.505356)[21757]:1.935986)[21752]:19.861433)[21751]:1.627412)[21740]:2.863716,(Schefflerodendron[7430]:41.846086,((Glycyrrhiza[7431]:37.690777,((Endosamara[7432]:21.001383,Millettia[7433]:21.001383)[21776]:8.130162,(Afgekia[7434]:24.764676,(Wisteria[7435]:21.278073,Callerya[7436]:21.278073)[21778]:3.486603)[21777]:4.366869)[21775]:8.559232)[21774]:1.00236,((Parochetus[7437]:31.222727,((Cicer[7438]:23.562817,Galega[7439]:23.562817)[21782]:1.462173,((Ononis[7440]:19.802325,(Medicago[7441]:15.521993,(Melilotus[7442]:7.291751,Trigonella[7443]:7.291751)[21786]:8.230242)[21785]:4.280332)[21784]:1.065341,(Trifolium[7444]:19.51791,((Vicia[7445]:12.277278,Lens[7446]:12.277278)[21789]:0.726442,(Lathyrus[7447]:9.678176,(Pisum[7448]:6.065973,Vavilovia[7449]:6.065973)[21791]:3.612203)[21790]:3.325544)[21788]:6.51419)[21787]:1.349756)[21783]:4.157324)[21781]:6.197737)[21780]:3.195888,(((Chesneya[7450]:25.051871,(Tibetia[7451]:17.138454,Gueldenstaedtia[7452]:17.138454)[21795]:7.913417)[21794]:5.628402,((Halimodendron[7453]:11.326067,(Caragana[7454]:10.094802,Calophaca[7455]:10.094802)[21798]:1.231265)[21797]:16.706176,(Alhagi[7456]:20.020673,(Sulla[7457]:15.758998,(Ebenus[7458]:13.781478,((Taverniera[7459]:12.607109,(Hedysarum[7460]:7.722853,Sartoria[7461]:7.722853)[21804]:4.884256)[21803]:0.52591,(Onobrychis[7462]:10.241451,(Greuteria[7463]:8.328053,(Eversmannia[7464]:7.57763,Corethrodendron[7465]:7.57763)[21807]:0.750423)[21806]:1.913398)[21805]:2.891568)[21802]:0.648459)[21801]:1.97752)[21800]:4.261675)[21799]:8.01157)[21796]:2.64803)[21793]:2.093593,(Erophaca[7466]:21.287842,((Oxytropis[7467]:16.141855,(Barnebyella[7468]:12.45882,Astragalus[7469]:12.45882)[21811]:3.683035)[21810]:1.272006,(Podlechiella[7470]:15.496047,((Swainsona[7471]:6.950958,(Montigena[7472]:6.167091,(Clianthus[7473]:3.830635,Carmichaelia[7474]:3.830635)[21816]:2.336456)[21815]:0.783867)[21814]:7.256247,(Phyllolobium[7475]:12.605712,((Sutherlandia[7476]:0.58759,Lessertia[7477]:0.58759)[21819]:10.814293,((Oreophysa[7478]:2.106997,Colutea[7479]:2.106997)[21821]:7.026554,(Sphaerophysa[7480]:4.846175,(Eremosparton[7481]:0.850752,Smirnowia[7482]:0.850752)[21823]:3.995423)[21822]:4.287376)[21820]:2.268332)[21818]:1.203829)[21817]:1.601493)[21813]:1.288842)[21812]:1.917814)[21809]:3.873981)[21808]:11.486024)[21792]:1.644749)[21779]:4.274522)[21773]:3.152949)[21772]:4.507099)[21739]:3.84157,((Craibia[7483]:40.458319,(Ostryocarpus[7484]:36.609445,(Dewevrea[7485]:36.595091,(Aganope[7486]:32.769632,Xeroderris[7487]:32.769632)[21828]:3.825459)[21827]:0.014354)[21826]:3.848874)[21825]:5.711,((Dalbergiella[7488]:41.558975,((Centrosema[7489]:3.318222,Periandra[7490]:3.318222)[21832]:29.088155,(Clitoriopsis[7491]:10.241801,Clitoria[7492]:10.241801)[21833]:22.164576)[21831]:9.152598)[21830]:3.95014,(Austrosteenisia[7493]:45.179861,((Disynstemon[7494]:43.166807,(Abrus[7495]:39.91999,((Canavalia[7496]:20.799247,(((Luzonia[7497]:8.120993,Macropsychanthus[7498]:8.120993)[21842]:4.697471,(Dioclea[7499]:8.884464,(Cymbosema[7500]:7.843433,Cleobulia[7501]:7.843433)[21844]:1.041031)[21843]:3.934)[21841]:5.146906,((Neorudolphia[7502]:9.856414,Rhodopis[7503]:9.856414)[21846]:3.761415,((Galactia[7504]:3.822183,(Camptosema[7505]:2.915684,Collaea[7506]:2.915684)[21849]:0.906499)[21848]:6.596564,(Bionia[7507]:9.237159,(Cratylia[7508]:7.721537,Lackeya[7509]:7.721537)[21851]:1.515622)[21850]:1.181588)[21847]:3.199082)[21845]:4.347541)[21840]:2.833877)[21839]:15.024749,((Deguelia[7510]:25.777905,(Leptoderris[7511]:19.750769,(Philenoptera[7512]:17.226187,Platysepalum[7513]:17.226187)[21855]:2.524582)[21854]:6.027136)[21853]:5.275194,((Cruddasia[7514]:18.394428,(Pseudoeriosema[7515]:5.225711,Ophrestia[7516]:5.225711)[21858]:13.168717)[21857]:8.977939,((Antheroporum[7517]:18.079792,Hesperothamnus[7518]:18.079792)[21860]:3.533165,((Apurimacia[7519]:17.508158,((Tephrosia[7520]:6.621459,Paratephrosia[7521]:6.621459)[21864]:2.007955,(Ptycholobium[7522]:6.296197,(Chadsia[7523]:5.856572,(Requienia[7524]:5.789573,Mundulea[7525]:5.789573)[21867]:0.066999)[21866]:0.439625)[21865]:2.333217)[21863]:8.878744)[21862]:2.349905,(Piscidia[7526]:17.302361,(Pongamiopsis[7527]:15.056363,((Dahlstedtia[7528]:9.935969,(Muellera[7529]:8.505432,(Willardia[7530]:4.869049,Lonchocarpus[7531]:4.869049)[21873]:3.636383)[21872]:1.430537)[21871]:4.044658,((Solori[7532]:9.86089,Fordia[7533]:9.86089)[21875]:0.973585,(Sylvichadsia[7534]:8.90258,(Paraderris[7535]:7.211528,Derris[7536]:7.211528)[21877]:1.691052)[21876]:1.931895)[21874]:3.146152)[21870]:1.075736)[21869]:2.245998)[21868]:2.555702)[21861]:1.754894)[21859]:5.75941)[21856]:3.680732)[21852]:4.770897)[21838]:4.095994)[21837]:3.246817)[21836]:1.542015,(Platycyamus[7537]:43.10146,(Kunstleria[7538]:39.085394,(Apios[7539]:35.589887,((Shuteria[7540]:32.73298,(Hardenbergia[7541]:10.583547,(Kennedia[7542]:10.571355,Vandasina[7543]:10.571355)[21884]:0.012192)[21883]:22.149433)[21882]:1.93439,(((Mucuna[7544]:20.275534,Cochlianthus[7545]:20.275534)[21887]:12.787433,((Haymondia[7546]:30.284599,Craspedolobium[7547]:30.284599)[21889]:0.766486,((Campylotropis[7548]:13.028617,(Lespedeza[7549]:9.818359,Kummerowia[7550]:9.818359)[21892]:3.210258)[21891]:10.228114,(Hylodesmum[7551]:20.833657,((Ougeinia[7552]:16.332887,((Dendrolobium[7553]:11.793462,Phyllodium[7554]:11.793462)[21897]:1.60509,((Nephrodesmus[7555]:2.968615,(Monarthrocarpus[7556]:2.884582,Arthroclianthus[7557]:2.884582)[21900]:0.084033)[21899]:9.183716,(Aphyllodium[7558]:11.657262,(Tadehagi[7559]:9.592738,(Droogmansia[7560]:6.450064,Akschindlium[7561]:6.450064)[21903]:3.142674)[21902]:2.064524)[21901]:0.495069)[21898]:1.246221)[21896]:2.934335)[21895]:2.944576,((Ototropis[7562]:14.082538,Pseudarthria[7563]:14.082538)[21905]:3.145891,((Hanslia[7564]:11.6079,(Alysicarpus[7565]:3.146179,Melliniella[7566]:3.146179)[21908]:8.461721)[21907]:3.27383,((Mecopus[7567]:11.64211,(Trifidacanthus[7568]:8.482482,Hegnera[7569]:8.482482)[21911]:3.159628)[21910]:2.014931,((Desmodium[7570]:11.042141,(Christia[7571]:8.785865,(Carrissoa[7572]:8.778887,Uraria[7573]:8.778887)[21915]:0.006978)[21914]:2.256276)[21913]:0.932098,(Eleiotis[7574]:4.734025,(Leptodesmia[7575]:4.729143,(Desmodiastrum[7576]:2.924938,Codariocalyx[7577]:2.924938)[21918]:1.804205)[21917]:0.004882)[21916]:7.240214)[21912]:1.682802)[21909]:1.224689)[21906]:2.346699)[21904]:2.049034)[21894]:1.556194)[21893]:2.423074)[21890]:7.794354)[21888]:2.011882)[21886]:1.497649,((Mastersia[7578]:33.228385,(Butea[7579]:31.486015,(Dunbaria[7580]:24.630548,(Flemingia[7581]:21.569373,((Ohwia[7582]:8.486772,Cajanus[7583]:8.486772)[21925]:10.363006,(Bolusafra[7584]:16.958249,((Eriosema[7585]:14.567949,Adenodolichos[7586]:14.567949)[21928]:0.791855,(Paracalyx[7587]:7.919962,Rhynchosia[7588]:7.919962)[21929]:7.439842)[21927]:1.598445)[21926]:1.891529)[21924]:2.719595)[21923]:3.061175)[21922]:6.855467)[21921]:1.74237)[21920]:0.007687,((Dysolobium[7589]:21.02102,(Otoptera[7590]:19.468793,(Erythrina[7591]:16.815823,Psophocarpus[7592]:16.815823)[21933]:2.65297)[21932]:1.552227)[21931]:10.298684,(((Cologania[7593]:23.589676,(Toxicopueraria[7594]:15.723796,Harashuteria[7595]:15.723796)[21937]:7.86588)[21936]:4.372468,((Pycnospora[7596]:16.800916,(Nogra[7597]:15.868347,(Spatholobus[7598]:11.558656,Dumasia[7599]:11.558656)[21941]:4.309691)[21940]:0.932569)[21939]:9.970602,(((Pachyrhizus[7600]:13.615951,Neorautanenia[7601]:13.615951)[21944]:5.455344,(Calopogonium[7602]:13.746919,((Pseudeminia[7603]:6.225741,Pseudovigna[7604]:6.225741)[21947]:4.884747,(Sinodolichos[7605]:10.006385,Neustanthus[7606]:10.006385)[21948]:1.104103)[21946]:2.636431)[21945]:5.324376)[21943]:6.271197,((Pueraria[7607]:19.30371,(Teyleria[7608]:13.26429,Neonotonia[7609]:13.26429)[21951]:6.03942)[21950]:4.830998,(Amphicarpaea[7610]:22.288719,((Teramnus[7611]:19.409322,Phylacium[7612]:19.409322)[21954]:2.871276,(Glycine[7613]:21.242612,(Orbexilum[7614]:8.755514,((Hoita[7615]:7.037075,Otholobium[7616]:7.037075)[21958]:1.017946,(Bituminaria[7617]:7.843134,((Psoralea[7618]:6.627195,Cullen[7619]:6.627195)[21961]:0.5854,(Rupertia[7620]:5.085824,(Ladeania[7621]:4.371896,Pediomelum[7622]:4.371896)[21963]:0.713928)[21962]:2.126771)[21960]:0.630539)[21959]:0.211887)[21957]:0.700493)[21956]:12.487098)[21955]:1.037986)[21953]:0.008121)[21952]:1.845989)[21949]:1.207784)[21942]:1.429026)[21938]:1.190626)[21935]:1.230359,(Strongylodon[7623]:28.148188,((Sphenostylis[7624]:18.075729,((Decorsea[7625]:2.129937,Macrotyloma[7626]:2.129937)[21968]:13.703001,(Alistilus[7627]:15.051979,(Dolichos[7628]:8.545937,(Austrodolichos[7629]:1.181511,Nesphostylis[7630]:1.181511)[21971]:7.364426)[21970]:6.506042)[21969]:0.780959)[21967]:2.242791)[21966]:1.396697,(Wajira[7631]:17.924441,((Dipogon[7632]:9.614247,Lablab[7633]:9.614247)[21974]:4.331155,((Spathionema[7634]:9.794966,Vatovaea[7635]:9.794966)[21976]:4.145725,((Vigna[7636]:10.490813,Physostigma[7637]:10.490813)[21978]:2.44559,((Oxyrhynchus[7638]:9.352442,Ramirezella[7639]:9.352442)[21980]:1.934244,(Phaseolus[7640]:10.749025,(((Oryxis[7641]:7.336187,Cochliasanthus[7642]:7.336187)[21984]:1.837494,(Leptospron[7643]:6.816987,Helicotropis[7644]:6.816987)[21985]:2.356694)[21983]:0.957806,((Condylostylis[7645]:7.91481,(Ancistrotropis[7646]:5.807024,Sigmoidotropis[7647]:5.807024)[21988]:2.107786)[21987]:1.351196,((Dolichopsis[7648]:5.936809,Strophostyles[7649]:5.936809)[21990]:2.575369,(Mysanthus[7650]:7.970736,(Macroptilium[7651]:5.453034,Diphyllarium[7652]:5.453034)[21992]:2.517702)[21991]:0.541442)[21989]:0.753828)[21986]:0.865481)[21982]:0.617538)[21981]:0.537661)[21979]:1.649717)[21977]:1.004288)[21975]:0.004711)[21973]:3.979039)[21972]:1.547985)[21965]:8.675762)[21964]:1.044315)[21934]:2.127201)[21930]:1.916368)[21919]:1.324544)[21885]:0.106754)[21881]:0.922517)[21880]:3.495507)[21879]:4.016066)[21878]:1.607362)[21835]:0.471039)[21834]:0.329254)[21829]:0.660204)[21824]:4.025436)[21738]:0.585269)[21703]:0.618131)[21702]:0.626033)[21696]:1.728019)[21631]:0.525607)[21536]:1.020433)[21533]:0.877553)[21532]:0.747308)[21529]:2.424436)[21521]:0.760255)[21504]:4.64869)[21356]:1.408042)[21342]:1.490532)[21251]:0.881494,(((((Kalappia[7653]:2.052119,Sakoanala[7654]:2.052119)[21997]:12.851281,(Syrmatium[7655]:4.774663,Pseudomacrolobium[7656]:4.774663)[21998]:10.128737)[21996]:16.877528,Affonsea[7657]:31.780928)[21995]:13.624913,(((Xipotheca[7658]:12.81944,Herpyza[7659]:12.81944)[22001]:14.787691,(Androcalymma[7660]:3.153446,Leucostegane[7661]:3.153446)[22002]:24.453684)[22000]:15.016265,(Laburnocytisus[7662]:17.142976,Hymenocarpos[7663]:17.142976)[22003]:25.480419)[21999]:2.782445)[21994]:6.320321,(((Streblorrhiza[7664]:0.966711,Neocollettia[7665]:0.966711)[22006]:2.882792,Eminia[7666]:3.849504)[22005]:35.981975,(((((Burkilliodendron[7667]:2.8756,Stonesiella[7668]:2.8756)[22011]:6.16089,Indopiptadenia[7669]:9.03649)[22010]:13.532758,(Michelsonia[7670]:7.393135,Duparquetia[7671]:7.393135)[22012]:15.176114)[22009]:1.942477,(Stracheya[7672]:11.329031,(Baphiastrum[7673]:10.710857,Psoralidium[7674]:10.710857)[22014]:0.618175)[22013]:13.182694)[22008]:13.851135,((((Sarcodum[7675]:12.298694,Meizotropis[7676]:12.298694)[22018]:1.863751,Carissoa[7677]:14.162445)[22017]:7.037797,Pyranthus[7678]:21.200242)[22016]:9.056969,((Spongiocarpella[7679]:5.422569,Sympetalandra[7680]:5.422569)[22020]:4.956328,Brachysema[7681]:10.378897)[22019]:19.878313)[22015]:8.105649)[22007]:1.468619)[22004]:11.894683)[21993]:16.810396)[21250]:3.263448)[21223]:0.471854)[21218]:1.35861)[21217]:34.273756)[20759]:3.356586)[19804]:0.701575,(((((Viscainoa[7682]:40.712977,Morkillia[7683]:40.712977)[22025]:36.872228,Sericodes[7684]:77.585205)[22024]:0.016273,((Sisyndite[7685]:61.703434,Neoluederitzia[7686]:61.703434)[22027]:3.44011,((((Tribulus[7687]:16.987297,Kelleronia[7688]:16.987297)[22031]:3.136617,Tribulopis[7689]:20.123914)[22030]:9.24703,Kallstroemia[7690]:29.370944)[22029]:24.6616,Balanites[7691]:54.032544)[22028]:11.111)[22026]:12.457934)[22023]:8.24489,(((((Melocarpum[7692]:23.117096,Fagonia[7693]:23.117096)[22036]:12.991069,((Augea[7694]:25.2717,Zygophyllum[7695]:25.2717)[22038]:8.123913,Roepera[7696]:33.395613)[22037]:2.712552)[22035]:19.417194,Tetraena[7697]:55.525359)[22034]:12.527553,((((Metharme[7698]:18.986992,Pintoa[7699]:18.986992)[22042]:7.537401,((Plectrocarpa[7700]:15.575753,Bulnesia[7701]:15.575753)[22044]:8.768354,Larrea[7702]:24.344107)[22043]:2.180286)[22041]:4.430451,Porlieria[7703]:30.954844)[22040]:2.062347,Guaiacum[7704]:33.017191)[22039]:35.035721)[22033]:13.045472,Seetzenia[7705]:81.098384)[22032]:4.747984)[22022]:6.679116,Krameria[7706]:92.525484)[22021]:19.436902)[19803]:1.611027)[18047]:3.49707)[18031]:0.617974)[17902]:1.024657,(((Neodillenia[7707]:69.698042,Didesmandra[7708]:69.698042)[22047]:6.941015,((Davilla[7709]:54.394836,(Doliocarpus[7710]:36.984744,(Curatella[7711]:30.09837,Pinzona[7712]:30.09837)[22051]:6.886374)[22050]:17.410092)[22049]:9.888559,(Tetracera[7713]:59.939494,((Pachynema[7714]:26.41717,Hibbertia[7715]:26.41717)[22054]:27.218151,(Acrotrema[7716]:37.872721,(Schumacheria[7717]:32.060592,Dillenia[7718]:32.060592)[22056]:5.812129)[22055]:15.7626)[22053]:6.304173)[22052]:4.343901)[22048]:12.355662)[22046]:41.705075,(((((Ditepalanthus[7719]:28.384368,Rhopalocnemis[7720]:28.384368)[22061]:78.56981,(Chlamydophytum[7721]:51.974882,Chrysothesium[7722]:51.974882)[22062]:54.979296)[22060]:5.183311,((Erythropalum[7723]:109.460274,(Heisteria[7724]:101.022114,Maburea[7725]:101.022114)[22065]:8.43816)[22064]:1.775656,(Scorodocarpus[7726]:85.516112,(Strombosia[7727]:67.469512,(Strombosiopsis[7728]:50.430704,(Engomegoma[7729]:50.405744,(Diogoa[7730]:32.718473,Tetrastylidium[7731]:32.718473)[22070]:17.687271)[22069]:0.02496)[22068]:17.038808)[22067]:18.0466)[22066]:25.719818)[22063]:0.901559)[22059]:1.221932,((Octoknema[7732]:110.326778,((Cathedra[7733]:60.720132,(Phanerodiscus[7734]:48.041724,Anacolosa[7735]:48.041724)[22075]:12.678408)[22074]:25.09436,(Chaunochiton[7736]:81.337314,(Hondurodendron[7737]:78.174467,(Harmandia[7738]:41.380273,(Aptandra[7739]:28.415376,Ongokea[7740]:28.415376)[22079]:12.964897)[22078]:36.794194)[22077]:3.162847)[22076]:4.477178)[22073]:24.512286)[22072]:0.514745,((Malania[7741]:71.038474,(Curupira[7742]:42.06896,Ximenia[7743]:42.06896)[22082]:28.969514)[22081]:38.570487,((((((Olax[7744]:0.020791,Ptychopetalum[7745]:0.020791)[22088]:8.209492,Douradoa[7746]:8.230283)[22087]:65.682571,Dulacia[7747]:73.912854)[22086]:18.511997,(Brachynema[7748]:40.052514,Petalocaryum[7749]:40.052514)[22089]:52.372337)[22085]:14.573975,(Coula[7750]:70.761303,(Ochanostachys[7751]:66.496266,Minquartia[7752]:66.496266)[22091]:4.265037)[22090]:36.237523)[22084]:1.647737,(((((Thonningia[7753]:72.22859,(Balanophora[7754]:66.972723,Langsdorffia[7755]:66.972723)[22097]:5.255867)[22096]:20.398705,(Sarcophyte[7756]:89.99282,((Helosis[7757]:25.195778,Corynaea[7758]:25.195778)[22100]:42.89029,(Scybalium[7759]:59.566462,(Lophophytum[7760]:53.097876,(Lathrophytum[7761]:14.706462,Ombrophytum[7762]:14.706462)[22103]:38.391414)[22102]:6.468586)[22101]:8.519606)[22099]:21.906752)[22098]:2.634475)[22095]:6.137745,((Agonandra[7763]:59.986391,((Anthobolus[7764]:53.813093,(Melientha[7765]:32.913285,Champereia[7766]:32.913285)[22108]:20.899808)[22107]:5.068113,((Urobotrya[7767]:46.33827,Cansjera[7768]:46.33827)[22110]:8.446122,(Opilia[7769]:41.603748,(Pentarhopalopilia[7770]:31.482369,Rhopalopilia[7771]:31.482369)[22112]:10.121379)[22111]:13.180644)[22109]:4.096814)[22106]:1.105185)[22105]:8.86169,(Lepionurus[7772]:41.570087,Gjellerupia[7773]:41.570087)[22113]:27.277994)[22104]:29.916959)[22094]:1.709037,(((Geocaulon[7774]:28.563441,Comandra[7775]:28.563441)[22116]:68.304196,((Buckleya[7776]:77.832259,(Thesium[7777]:46.504644,(Osyridicarpos[7778]:19.146972,Lacomucinaea[7779]:19.146972)[22120]:27.357672)[22119]:31.327615)[22118]:15.399835,((Cervantesia[7780]:22.632296,(Acanthosyris[7781]:20.538275,Jodina[7782]:20.538275)[22123]:2.094021)[22122]:29.463865,(Pyrularia[7783]:24.295982,(Pilgerina[7784]:19.958966,(Staufferia[7785]:11.790616,(Okoubaka[7786]:9.783805,Scleropyrum[7787]:9.783805)[22127]:2.006811)[22126]:8.16835)[22125]:4.337016)[22124]:27.800179)[22121]:41.135933)[22117]:3.635543)[22115]:1.221387,((Nanodea[7788]:15.026417,Mida[7789]:15.026417)[22129]:79.838898,(((Exocarpos[7790]:27.479201,Omphacomeria[7791]:27.479201)[22132]:51.876808,((Myoschilos[7792]:73.979386,(Antidaphne[7793]:66.092926,(Lepidoceras[7794]:55.718868,Eubrachion[7795]:55.718868)[22136]:10.374058)[22135]:7.88646)[22134]:0.898934,(Santalum[7796]:67.894804,(Osyris[7797]:49.958104,(Nestronia[7798]:44.90306,(Rhoiacarpos[7799]:23.848857,Colpoon[7800]:23.848857)[22140]:21.054203)[22139]:5.055044)[22138]:17.9367)[22137]:6.983516)[22133]:4.477689)[22131]:14.267454,((Ixocactus[7801]:70.092396,((Viscum[7802]:54.960256,(Notothixos[7803]:49.052424,Arceuthobium[7804]:49.052424)[22145]:5.907832)[22144]:6.456805,((Korthalsella[7805]:22.587388,Ginalloa[7806]:22.587388)[22147]:30.670327,(Phoradendron[7807]:23.50389,Dendrophthora[7808]:23.50389)[22148]:29.753825)[22146]:8.159346)[22143]:8.675335)[22142]:17.491618,((Amphorogyne[7809]:36.252578,Daenikera[7810]:36.252578)[22150]:29.265711,((Choretrum[7811]:50.967478,(Leptomeria[7812]:31.325726,Spirogardnera[7813]:31.325726)[22153]:19.641752)[22152]:10.500066,(Dendrotrophe[7814]:36.969122,(Dendromyza[7815]:33.310498,(Phacellaria[7816]:21.842572,Dufrenoya[7817]:21.842572)[22156]:11.467926)[22155]:3.658624)[22154]:24.498422)[22151]:4.050745)[22149]:22.065725)[22141]:6.039449)[22130]:1.241852)[22128]:3.223709)[22114]:2.385053)[22093]:2.998015,(((Mystropetalon[7818]:64.569569,(Hachettea[7819]:31.122626,Dactylanthus[7820]:31.122626)[22160]:33.446943)[22159]:32.020339,(Misodendrum[7821]:90.353584,(Quinchamalium[7822]:71.243123,(Arjona[7823]:42.774829,Schoepfia[7824]:42.774829)[22163]:28.468294)[22162]:19.110461)[22161]:6.236324)[22158]:0.813207,(((Notanthera[7825]:67.915745,((Alepis[7826]:26.359808,Peraxilla[7827]:26.359808)[22168]:34.573168,(Lepeostegeres[7828]:53.103118,(Lysiana[7829]:42.152585,(Decaisnina[7830]:41.624177,((Loxanthera[7831]:38.858999,Amylotheca[7832]:38.858999)[22173]:1.670245,(Lepidaria[7833]:27.924769,(Elytranthe[7834]:25.755878,Macrosolen[7835]:25.755878)[22175]:2.168891)[22174]:12.604475)[22172]:1.094933)[22171]:0.528408)[22170]:10.950533)[22169]:7.829858)[22167]:6.982769)[22166]:2.521069,((Gaiadendron[7836]:64.981972,(Desmaria[7837]:58.836604,Tupeia[7838]:58.836604)[22178]:6.145368)[22177]:3.173333,((Atkinsonia[7839]:62.832438,((Ligaria[7840]:54.055951,Tristerix[7841]:54.055951)[22182]:6.336788,((Cladocolea[7842]:35.138213,(Struthanthus[7843]:33.44268,Tripodanthus[7844]:33.44268)[22185]:1.695533)[22184]:8.055781,(Phthirusa[7845]:43.179522,((Aetanthus[7846]:28.46164,Psittacanthus[7847]:28.46164)[22188]:11.809966,(Oryctanthus[7848]:25.927079,Dendropemon[7849]:25.927079)[22189]:14.344527)[22187]:2.907916)[22186]:0.014472)[22183]:17.198745)[22181]:2.439699)[22180]:4.620891,((Cecarria[7850]:36.848015,Loranthus[7851]:36.848015)[22191]:19.991931,((Ileostylus[7852]:34.596237,Muellerina[7853]:34.596237)[22193]:19.912116,((Baratranthus[7854]:39.831022,(Sogerianthe[7855]:37.199451,(Helicanthes[7856]:36.661887,((Benthamina[7857]:33.096304,Dactyliophora[7858]:33.096304)[22199]:2.45335,(Diplatia[7859]:17.951588,Amyema[7860]:17.951588)[22200]:17.598066)[22198]:1.112233)[22197]:0.537564)[22196]:2.631571)[22195]:2.011546,((Scurrula[7861]:6.43584,Taxillus[7862]:6.43584)[22202]:32.855989,(Dendrophthoe[7863]:36.164,(((Bakerella[7864]:32.206357,(Tolypanthus[7865]:32.190193,(Helixanthera[7866]:21.56542,Plicosepalus[7867]:21.56542)[22208]:10.624773)[22207]:0.016164)[22206]:1.116961,(Moquiniella[7868]:29.99084,((Septulina[7869]:18.829189,Phragmanthera[7870]:18.829189)[22211]:9.236572,((Globimetula[7871]:23.58344,Emelianthe[7872]:23.58344)[22213]:4.026421,(Oliverella[7873]:24.123996,(Erianthemum[7874]:17.938375,Spragueanella[7875]:17.938375)[22215]:6.185621)[22214]:3.485865)[22212]:0.4559)[22210]:1.925079)[22209]:3.332478)[22205]:0.761748,((Vanwykia[7876]:26.700147,Socratina[7877]:26.700147)[22217]:6.410791,(Oedina[7878]:31.010501,(Tapinanthus[7879]:29.57175,(Actinanthella[7880]:26.896739,((Berhautia[7881]:23.130009,Englerina[7882]:23.130009)[22222]:3.141973,(Agelanthus[7883]:21.892803,(Oncella[7884]:8.568024,Oncocalyx[7885]:8.568024)[22224]:13.324779)[22223]:4.379179)[22221]:0.624757)[22220]:2.675011)[22219]:1.438751)[22218]:2.100437)[22216]:0.974128)[22204]:2.078934)[22203]:3.127829)[22201]:2.550739)[22194]:12.665785)[22192]:2.331593)[22190]:10.613383)[22179]:0.701976)[22176]:2.281509)[22165]:8.382512,((((Trilepidea[7886]:1.581702,Lampas[7887]:1.581702)[22228]:11.334556,(Papuanthes[7888]:5.04111,Panamanthus[7889]:5.04111)[22229]:7.875148)[22227]:17.746148,((Cyne[7890]:20.746796,Passovia[7891]:20.746796)[22231]:5.36916,((Nuytsia[7892]:15.603265,Oryctina[7893]:15.603265)[22233]:7.532861,(Loranthella[7894]:19.719474,Trithecanthera[7895]:19.719474)[22234]:3.416652)[22232]:2.979831)[22230]:4.54645)[22226]:2.170925,((Pedistylis[7896]:4.624965,Distrianthes[7897]:4.624965)[22236]:16.790385,(Pusillanthus[7898]:2.737697,Thaumasianthes[7899]:2.737697)[22237]:18.677653)[22235]:11.417981)[22225]:45.985995)[22164]:18.583789)[22157]:6.068977)[22092]:5.174471)[22083]:0.962398)[22080]:1.232562)[22071]:2.517898)[22058]:4.203662,((((((((Cryptocarpus[7900]:6.521847,Neeopsis[7901]:6.521847)[22245]:10.215808,(Cephalotomandra[7902]:0.543045,Boldoa[7903]:0.543045)[22246]:16.194611)[22244]:53.51895,Nepenthes[7904]:70.256605)[22243]:11.328245,((Drosophyllum[7905]:59.62065,(Drosera[7906]:39.715827,(Dionaea[7907]:34.499633,Aldrovanda[7908]:34.499633)[22250]:5.216194)[22249]:19.904823)[22248]:16.714799,(Ancistrocladus[7909]:46.982617,(Habropetalum[7910]:19.866243,(Dioncophyllum[7911]:13.629774,Triphyophyllum[7912]:13.629774)[22253]:6.236469)[22252]:27.116374)[22251]:29.352832)[22247]:5.249401)[22242]:11.029003,((Frankenia[7913]:51.898577,((Tamarix[7914]:26.964501,(Reaumuria[7915]:5.650169,Myricaria[7916]:5.650169)[22258]:21.314332)[22257]:14.729281,(Hololachna[7917]:40.964093,(Hololachne[7918]:3.024252,Myrtama[7919]:3.024252)[22260]:37.939841)[22259]:0.729689)[22256]:10.204795)[22255]:39.092472,(((Aegialitis[7920]:20.563486,((Limoniopsis[7921]:6.026657,Ghaznianthus[7922]:6.026657)[22265]:8.1136,(Neogontscharovia[7923]:8.804114,Muellerolimon[7924]:8.804114)[22266]:5.336144)[22264]:6.423228)[22263]:38.202131,((Ceratostigma[7925]:34.57353,(Plumbagella[7926]:26.9868,(Dyerophytum[7927]:16.886458,Plumbago[7928]:16.886458)[22270]:10.100342)[22269]:7.58673)[22268]:23.075537,((Armeria[7929]:28.012083,Psylliostachys[7930]:28.012083)[22272]:9.937249,((Ceratolimon[7931]:21.517934,Limoniastrum[7932]:21.517934)[22274]:15.125635,((Myriolimon[7933]:25.234998,(Bakerolimon[7934]:19.385912,Saharanthus[7935]:19.385912)[22277]:5.849086)[22276]:10.917093,(Limonium[7936]:35.062865,((Goniolimon[7937]:5.455579,Ikonnikovia[7938]:5.455579)[22280]:13.873771,(Dictyolimon[7939]:11.668173,(Chaetolimon[7940]:10.786125,(Cephalorhizum[7941]:8.839497,(Acantholimon[7942]:5.583385,Popoviolimon[7943]:5.583385)[22284]:3.256112)[22283]:1.946628)[22282]:0.882048)[22281]:7.661177)[22279]:15.733515)[22278]:1.089226)[22275]:0.491478)[22273]:1.305763)[22271]:19.699735)[22267]:1.11655)[22262]:20.946624,(Symmeria[7944]:65.647611,(((Persicaria[7945]:45.576934,(Bistorta[7946]:33.421091,(Koenigia[7947]:6.019638,Polygonum[7948]:6.019638)[22290]:27.401453)[22289]:12.155843)[22288]:6.333976,(Oxygonum[7949]:50.208933,(Fagopyrum[7950]:47.955682,((Pteropyrum[7951]:36.596178,Calligonum[7952]:36.596178)[22294]:6.614446,((Rumex[7953]:31.604796,(Rheum[7954]:29.419238,Oxyria[7955]:29.419238)[22297]:2.185558)[22296]:9.103138,(Knorringia[7956]:31.785333,((Pteroxygonum[7957]:21.941297,Fallopia[7958]:21.941297)[22300]:5.506914,((Reynoutria[7959]:22.238843,Muehlenbeckia[7960]:22.238843)[22302]:2.978934,(Duma[7961]:19.752683,(Atraphaxis[7962]:15.426375,Bactria[7963]:15.426375)[22304]:4.326308)[22303]:5.465094)[22301]:2.230434)[22299]:4.337122)[22298]:8.922601)[22295]:2.50269)[22293]:4.745058)[22292]:2.253251)[22291]:1.701977)[22287]:8.911818,(Afrobrunnichia[7964]:59.946803,((Antigonon[7965]:41.768528,Brunnichia[7966]:41.768528)[22307]:12.734343,((Podopterus[7967]:43.163917,(Coccoloba[7968]:28.599282,Neomillspaughia[7969]:28.599282)[22310]:14.564635)[22309]:5.042974,(Leptogonum[7970]:44.454285,((Salta[7971]:21.914839,(Triplaris[7972]:18.564288,(Ruprechtia[7973]:17.654107,Magoniella[7974]:17.654107)[22315]:0.910181)[22314]:3.350551)[22313]:20.9332,(Gymnopodium[7975]:37.592802,(Gilmania[7976]:26.760713,((Harfordia[7977]:10.189391,Pterostegia[7978]:10.189391)[22319]:12.041386,(Sidotheca[7979]:16.696503,(((Lastarriaea[7980]:12.817972,(Hollisteria[7981]:8.470889,Chorizanthe[7982]:8.470889)[22324]:4.347083)[22323]:1.012757,((Dedeckera[7983]:9.117318,Stenogonum[7984]:9.117318)[22326]:3.653973,(Eriogonum[7985]:9.139864,(Goodmania[7986]:7.220391,Johanneshowellia[7987]:7.220391)[22328]:1.919473)[22327]:3.631427)[22325]:1.059438)[22322]:0.955593,(Nemacaulis[7988]:14.379983,(Oxytheca[7989]:11.30658,((Mucronea[7990]:7.289248,Systenotheca[7991]:7.289248)[22332]:3.111474,(Acanthoscyphus[7992]:10.032975,(Dodecahema[7993]:7.520176,(Aristocapsa[7994]:5.832217,Centrostegia[7995]:5.832217)[22335]:1.687959)[22334]:2.512799)[22333]:0.367747)[22331]:0.905858)[22330]:3.073403)[22329]:0.406339)[22321]:1.910181)[22320]:5.534274)[22318]:4.529936)[22317]:10.832089)[22316]:5.255237)[22312]:1.606246)[22311]:3.752606)[22308]:6.29598)[22306]:5.443932)[22305]:0.875925)[22286]:4.824883)[22285]:14.06463)[22261]:11.278808)[22254]:1.622804)[22241]:2.786152,(Rhabdodendron[7996]:93.004019,(Simmondsia[7997]:91.400583,((Physena[7998]:55.310952,Asteropeia[7999]:55.310952)[22339]:33.198338,(Macarthuria[8000]:80.569779,((((((Gymnocarpos[8001]:30.598308,Paronychia[8002]:30.598308)[22346]:28.358371,(Philippiella[8003]:18.60447,Herniaria[8004]:18.60447)[22347]:40.352209)[22345]:5.542077,((((Illecebrum[8005]:14.813869,Cardionema[8006]:14.813869)[22351]:27.638336,((Loeflingia[8007]:35.961647,Stipulicida[8008]:35.961647)[22353]:3.847887,(Dicheranthus[8009]:16.087831,(Cometes[8010]:11.474512,Pteranthus[8011]:11.474512)[22355]:4.613319)[22354]:23.721703)[22352]:2.642671)[22350]:3.24548,(((Cerdia[8012]:22.168968,Pycnophyllum[8013]:22.168968)[22358]:7.582312,(Ortegia[8014]:28.786836,Drymaria[8015]:28.786836)[22359]:0.964444)[22357]:15.504573,(Polycarpon[8016]:39.544095,((Haya[8017]:23.800193,(Scopulophila[8018]:6.803123,Achyronychia[8019]:6.803123)[22363]:16.99707)[22362]:2.003903,(Xerotia[8020]:25.792389,(Polycarpaea[8021]:23.943572,(Sphaerocoma[8022]:22.037353,Pollichia[8023]:22.037353)[22366]:1.906219)[22365]:1.848817)[22364]:0.011707)[22361]:13.739999)[22360]:5.711758)[22356]:0.441832)[22349]:14.936672,((Rhodalsine[8024]:45.039217,((Thylacospermum[8025]:20.523181,Spergula[8026]:20.523181)[22370]:17.201009,(Sanctambrosia[8027]:11.623283,Spergularia[8028]:11.623283)[22371]:26.100907)[22369]:7.315027)[22368]:5.307688,(((Pseudocherleria[8029]:29.467129,((Scleranthus[8030]:12.775403,(Cherleria[8031]:1.136455,Minuartia[8032]:1.136455)[22377]:11.638948)[22376]:10.910398,((Triplateia[8033]:12.86772,Mononeuria[8034]:12.86772)[22379]:3.130297,(Schiedea[8035]:11.918297,(Wilhelmsia[8036]:11.537975,Honckenya[8037]:11.537975)[22381]:0.380322)[22380]:4.07972)[22378]:7.687784)[22375]:5.781328)[22374]:16.205806,((Eremogone[8038]:26.358191,(Habrosia[8039]:16.579041,Mcneillia[8040]:16.579041)[22384]:9.77915)[22383]:15.926884,(Drypis[8041]:38.974758,(Minuartiella[8042]:33.52306,(Bufonia[8043]:30.448221,(Sabulina[8044]:28.567591,(Facchinia[8045]:20.81403,(Sagina[8046]:15.223248,(Brachystemma[8047]:11.265938,Colobanthus[8048]:11.265938)[22391]:3.95731)[22390]:5.590782)[22389]:7.753561)[22388]:1.88063)[22387]:3.074839)[22386]:5.451698)[22385]:3.310317)[22382]:3.38786)[22373]:3.152163,(((Moehringia[8049]:35.308521,Arenaria[8050]:35.308521)[22394]:9.737079,((Lepyrodiclis[8051]:18.567624,(Odontostemma[8052]:15.841687,Pseudostellaria[8053]:15.841687)[22397]:2.725937)[22396]:7.744198,((Holosteum[8054]:13.500185,(Cerastium[8055]:11.493311,Moenchia[8056]:11.493311)[22400]:2.006874)[22399]:4.165565,(Myosoton[8057]:14.049588,(Plettkea[8058]:9.350939,Stellaria[8059]:9.350939)[22402]:4.698649)[22401]:3.616162)[22398]:8.646072)[22395]:18.733778)[22393]:2.410586,((Agrostemma[8060]:30.290058,(Petrocoptis[8061]:19.820726,((Heliosperma[8062]:16.687989,Viscaria[8063]:16.687989)[22407]:2.371434,((Lychnis[8064]:6.217922,Uebelinia[8065]:6.217922)[22409]:10.46974,(Silene[8066]:12.941792,Atocion[8067]:12.941792)[22410]:3.74587)[22408]:2.371761)[22406]:0.761303)[22405]:10.469332)[22404]:15.308923,(Psammosilene[8068]:40.845919,((Gypsophila[8069]:29.388358,Saponaria[8070]:29.388358)[22413]:4.401451,((Diaphanoptera[8071]:11.185705,Acanthophyllum[8072]:11.185705)[22415]:11.393867,((Petroana[8073]:18.414539,(Heterochroa[8074]:13.151775,Cyathophylla[8075]:13.151775)[22418]:5.262764)[22417]:1.969086,(Bolanthus[8076]:8.85471,((Psammophiliella[8077]:6.581434,Balkana[8078]:6.581434)[22421]:1.457984,(Graecobolanthus[8079]:7.673794,(Dianthus[8080]:5.455552,Petrorhagia[8081]:5.455552)[22423]:2.218242)[22422]:0.365624)[22420]:0.815292)[22419]:11.528915)[22416]:2.195947)[22414]:11.210237)[22412]:7.05611)[22411]:4.753062)[22403]:1.857205)[22392]:1.368912)[22372]:1.521807)[22367]:10.287452)[22348]:3.864399)[22344]:3.606758,((Telephium[8082]:62.183134,Corrigiola[8083]:62.183134)[22425]:3.041093,(Hartmaniella[8084]:39.196412,((((Pleioneura[8085]:2.380185,Microphyes[8086]:2.380185)[22430]:8.515475,((Chaetonychia[8087]:3.546209,Thurya[8088]:3.546209)[22432]:3.615957,Dadjoua[8089]:7.162166)[22431]:3.733495)[22429]:7.37049,(Polytepalum[8090]:11.009182,Pentastemonodiscus[8091]:11.009182)[22433]:7.256969)[22428]:9.37612,(Krauseola[8092]:21.460767,(Pseudocerastium[8093]:19.233033,((Pycnophyllopsis[8094]:11.399009,Shivparvatia[8095]:11.399009)[22437]:1.943721,Eudianthe[8096]:13.34273)[22436]:5.890303)[22435]:2.227734)[22434]:6.181504)[22427]:11.554141)[22426]:26.027815)[22424]:2.881287)[22343]:9.365117,((Achatocarpus[8097]:49.328507,Phaulothamnus[8098]:49.328507)[22439]:24.942771,((((Polycnemum[8099]:43.434681,(Nitrophila[8100]:19.900042,(Hemichroa[8101]:19.884385,Surreya[8102]:19.884385)[22445]:0.015657)[22444]:23.534639)[22443]:21.943791,(Bosea[8103]:58.847037,(Charpentiera[8104]:57.190704,(((Hermbstaedtia[8105]:36.383634,(Celosia[8106]:30.272684,Pleuropetalum[8107]:30.272684)[22451]:6.11095)[22450]:9.799939,(Deeringia[8108]:42.662787,(Chamissoa[8109]:26.898447,(Pleuropterantha[8110]:23.653468,Amaranthus[8111]:23.653468)[22454]:3.244979)[22453]:15.76434)[22452]:3.520786)[22449]:7.411502,(Allmaniopsis[8112]:41.038991,((Nothosaerva[8113]:36.026639,(Aerva[8114]:31.057966,Ptilotus[8115]:31.057966)[22458]:4.968673)[22457]:2.580308,(Iresine[8116]:37.008027,(((Pupalia[8117]:26.941482,((Mechowia[8118]:18.57345,Centemopsis[8119]:18.57345)[22464]:2.2026,(Sericorema[8120]:12.18109,(Sericocoma[8121]:12.168358,(Cyphocarpa[8122]:12.156837,Marcelliopsis[8123]:12.156837)[22467]:0.011521)[22466]:0.012732)[22465]:8.59496)[22463]:6.165432)[22462]:1.566024,(Psilotrichum[8124]:28.49009,((Calicorema[8125]:4.183375,Arthraerua[8126]:4.183375)[22470]:24.289214,((Sericostachys[8127]:18.939914,(Pandiaka[8128]:13.511813,Cyathula[8129]:13.511813)[22473]:5.428101)[22472]:0.014582,((Achyropsis[8130]:6.215699,Achyranthes[8131]:6.215699)[22475]:1.345502,(Nyssanthes[8132]:7.539762,Nototrichium[8133]:7.539762)[22476]:0.021439)[22474]:11.393295)[22471]:9.518093)[22469]:0.017501)[22468]:0.017416)[22461]:6.889433,((Tidestromia[8134]:28.331247,Alternanthera[8135]:28.331247)[22478]:1.696602,(Pedersenia[8136]:29.677555,(((Pfaffia[8137]:17.106451,Gomphrena[8138]:17.106451)[22482]:5.221022,(Irenella[8139]:18.370055,(Pseudoplantago[8140]:18.3583,Hebanthe[8141]:18.3583)[22484]:0.011755)[22483]:3.957418)[22481]:2.66501,(Xerosiphon[8142]:21.661757,(Froelichia[8143]:16.555993,(Guilleminea[8144]:12.221122,(Philoxerus[8145]:7.801331,Gossypianthus[8146]:7.801331)[22488]:4.419791)[22487]:4.334871)[22486]:5.105764)[22485]:3.330726)[22480]:4.685072)[22479]:0.350294)[22477]:5.36909)[22460]:1.611088)[22459]:1.59892)[22456]:2.432044)[22455]:12.556084)[22448]:3.595629)[22447]:1.656333)[22446]:6.531435)[22442]:0.472457,((((Lopriorea[8147]:32.697991,Etriplex[8148]:32.697991)[22492]:10.511801,(((((Horaninowia[8149]:18.115525,Allmania[8150]:18.115525)[22497]:6.419005,(Digera[8151]:8.523577,Nitrosalsola[8152]:8.523577)[22498]:16.010953)[22496]:1.434211,((Centrostachys[8153]:11.732524,Froelichiella[8154]:11.732524)[22500]:3.141694,(Omegandra[8155]:6.629409,Nelsia[8156]:6.629409)[22501]:8.244809)[22499]:11.094524)[22495]:5.39286,Psilotrichopsis[8157]:31.361601)[22494]:2.031457,(Arthrocaulon[8158]:27.639101,((((Siamosia[8159]:7.3286,Canarosalsola[8160]:7.3286)[22506]:4.68965,Lecosia[8161]:12.01825)[22505]:9.308287,(((Leucosphaera[8162]:6.188086,Dasysphaera[8163]:6.188086)[22509]:6.20714,(Baolia[8164]:0.217351,Chionothrix[8165]:0.217351)[22510]:12.177875)[22508]:3.999988,(Volkensinia[8166]:13.421677,Oreosalsola[8167]:13.421677)[22511]:2.973537)[22507]:4.931322)[22504]:2.190648,(((Stilbanthus[8168]:16.359175,Nucularia[8169]:16.359175)[22514]:2.134969,Rosifax[8170]:18.494144)[22513]:0.773262,((Sericocomopsis[8171]:7.714736,Lagrezia[8172]:7.714736)[22516]:5.564301,(Indobanalia[8173]:5.607864,Quaternella[8174]:5.607864)[22517]:7.671173)[22515]:5.988369)[22512]:4.249779)[22503]:4.121917)[22502]:5.753956)[22493]:9.816734)[22491]:8.700284,(Panderia[8175]:48.185357,(((Stelligera[8176]:3.647026,Collinosalsola[8177]:3.647026)[22521]:13.499278,((Sclerochlamys[8178]:1.666894,Centema[8179]:1.666894)[22523]:2.865466,Wadithamnus[8180]:4.532359)[22522]:12.613945)[22520]:17.718701,(Trichuriella[8181]:21.935542,Kelita[8182]:21.935542)[22524]:12.929463)[22519]:13.320353)[22518]:3.724718)[22490]:11.048717,(((Mangleticornia[8183]:19.60368,Halarchon[8184]:19.60368)[22527]:24.729274,(Pseudogomphrena[8185]:20.062513,((Arthraerva[8186]:4.887812,(Henonia[8187]:3.152957,Piptoptera[8188]:3.152957)[22531]:1.734855)[22530]:5.688006,(Hebanthodes[8189]:8.203766,(Herbstia[8190]:6.053641,Nototrichum[8191]:6.053641)[22533]:2.150125)[22532]:2.372052)[22529]:9.486695)[22528]:24.270441)[22526]:7.095082,(((Polyrhabda[8192]:2.07264,Saltia[8193]:2.07264)[22536]:19.603633,(Eriostylos[8194]:13.236518,Woehleria[8195]:13.236518)[22537]:8.439754)[22535]:12.700745,((Pseudosericocoma[8196]:3.27596,Neocentema[8197]:3.27596)[22539]:15.618442,Lithophila[8198]:18.894402)[22538]:15.482616)[22534]:17.051018)[22525]:11.530757)[22489]:2.892136)[22441]:0.496367,(((Suaeda[8199]:45.693434,(Bienertia[8200]:41.591289,((Heterostachys[8201]:25.796269,(Arthroceras[8202]:3.870169,Allenrolfea[8203]:3.870169)[22546]:21.9261)[22545]:4.38632,(((Microcnemum[8204]:17.104754,Athrocaulon[8205]:17.104754)[22549]:1.030842,(Salicornia[8206]:12.501539,Tecticornia[8207]:12.501539)[22550]:5.634057)[22548]:7.6194,(Halocnemum[8208]:21.383357,(Halopeplis[8209]:20.259383,(Halostachys[8210]:18.323103,Kalidium[8211]:18.323103)[22553]:1.93628)[22552]:1.123974)[22551]:4.371639)[22547]:4.427593)[22544]:11.4087)[22543]:4.102145)[22542]:10.060654,((((Bassia[8212]:22.49277,(Camphorosma[8213]:18.267671,Sedobassia[8214]:18.267671)[22558]:4.225099)[22557]:3.643134,(Neokochia[8215]:14.502462,(Eokochia[8216]:12.999956,(Chenolea[8217]:9.985904,Spirobassia[8218]:9.985904)[22561]:3.014052)[22560]:1.502506)[22559]:11.633442)[22556]:1.637473,(Grubovia[8219]:24.31135,(((Eremophea[8220]:16.032022,Roycea[8221]:16.032022)[22565]:0.698879,(Maireana[8222]:16.68862,(Didymanthus[8223]:8.345766,Dissocarpus[8224]:8.345766)[22567]:8.342854)[22566]:0.042281)[22564]:0.73663,((Enchylaena[8225]:15.921719,Neobassia[8226]:15.921719)[22569]:0.049972,(Malacocera[8227]:14.88251,(Sclerolaena[8228]:13.301118,(Osteocarpum[8229]:11.632037,Threlkeldia[8230]:11.632037)[22572]:1.669081)[22571]:1.581392)[22570]:1.089181)[22568]:1.49584)[22563]:6.843819)[22562]:3.462027)[22555]:20.194239,((Ofaiston[8231]:38.500074,((Nanophyton[8232]:15.810443,Halocharis[8233]:15.810443)[22576]:18.847405,(Caroxylon[8234]:30.715494,((Kaviria[8235]:17.134091,Petrosimonia[8236]:17.134091)[22579]:11.042963,(Pyankovia[8237]:17.156374,(Climacoptera[8238]:13.039656,(Halanthium[8239]:8.343858,(Gamanthus[8240]:7.47498,Halimocnemis[8241]:7.47498)[22583]:0.868878)[22582]:4.695798)[22581]:4.116718)[22580]:11.02068)[22578]:2.53844)[22577]:3.942354)[22575]:3.842226)[22574]:6.128073,((Turania[8242]:22.588632,(Kali[8243]:17.558995,(Xylosalsola[8244]:14.502734,(Traganum[8245]:1.265837,Traganopsis[8246]:1.265837)[22588]:13.236897)[22587]:3.056261)[22586]:5.029637)[22585]:17.062891,((Halothamnus[8247]:31.79131,Sympegma[8248]:31.79131)[22590]:2.973264,(Salsola[8249]:27.435142,(((Noaea[8250]:21.572695,Rhaphidophyton[8251]:21.572695)[22594]:1.443966,(Lagenantha[8252]:14.586142,Seidlitzia[8253]:14.586142)[22595]:8.430519)[22593]:0.628419,(Anabasis[8254]:21.555375,((Horaninovia[8255]:10.962462,Cornulaca[8256]:10.962462)[22598]:7.284664,(Halogeton[8257]:16.747115,((Haloxylon[8258]:13.321458,Iljinia[8259]:13.321458)[22601]:2.680622,(Hammada[8260]:12.234371,(Cyathobasis[8261]:11.353668,(Girgensohnia[8262]:8.989417,Arthrophytum[8263]:8.989417)[22604]:2.364251)[22603]:0.880703)[22602]:3.767709)[22600]:0.745035)[22599]:1.500011)[22597]:3.308249)[22596]:2.089705)[22592]:3.790062)[22591]:7.329432)[22589]:4.886949)[22584]:4.976624)[22573]:3.339469)[22554]:7.786472)[22541]:10.028371,((Beta[8264]:48.427916,(Hablitzia[8265]:41.827946,(Patellifolia[8266]:39.234449,(Oreobliton[8267]:22.104896,Aphanisma[8268]:22.104896)[22609]:17.129553)[22608]:2.593497)[22607]:6.59997)[22606]:15.888697,(Acroglochin[8269]:61.289779,((Agriophyllum[8270]:39.817807,(Corispermum[8271]:24.38125,Anthochlamys[8272]:24.38125)[22613]:15.436557)[22612]:19.606665,((Axyris[8273]:30.546908,(Ceratocarpus[8274]:20.919484,Krascheninnikovia[8275]:20.919484)[22616]:9.627424)[22615]:25.293929,(((Blitum[8276]:31.040098,Spinacia[8277]:31.040098)[22619]:19.124874,(Teloxys[8278]:40.067151,(Suckleya[8279]:29.649223,(Cycloloma[8280]:12.663613,Dysphania[8281]:12.663613)[22622]:16.98561)[22621]:10.417928)[22620]:10.097821)[22618]:2.311569,(Lipandra[8282]:44.26934,((Oxybasis[8283]:18.266114,Chenopodium[8284]:18.266114)[22625]:24.698629,(Chenopodiastrum[8285]:36.045459,((Microgynoecium[8286]:22.468238,(Micromonolepis[8287]:13.522549,(Einadia[8288]:10.229781,Rhagodia[8289]:10.229781)[22630]:3.292768)[22629]:8.945689)[22628]:1.760911,((Atriplex[8290]:12.107935,Halimione[8291]:12.107935)[22632]:7.102931,(Archiatriplex[8292]:14.771764,((Manochlamys[8293]:6.912071,Exomis[8294]:6.912071)[22635]:3.768487,(Holmbergia[8295]:10.249905,(Proatriplex[8296]:8.83369,(Stutzia[8297]:7.961531,(Extriplex[8298]:5.975673,Grayia[8299]:5.975673)[22639]:1.985858)[22638]:0.872159)[22637]:1.416215)[22636]:0.430653)[22634]:4.091206)[22633]:4.439102)[22631]:5.018283)[22627]:11.81631)[22626]:6.919284)[22624]:1.304597)[22623]:8.207201)[22617]:3.364296)[22614]:3.583635)[22611]:1.865307)[22610]:3.026834)[22605]:1.465846)[22540]:0.564837)[22440]:7.923982)[22438]:3.199353)[22342]:2.734902,((Stegnosperma[8300]:71.506211,(Microtea[8301]:27.675615,Ledenbergia[8302]:27.675615)[22642]:43.830596)[22641]:7.508228,(Limeum[8303]:77.328004,((((Trigastrotheca[8304]:58.01927,(Glinus[8305]:39.067334,Mollugo[8306]:39.067334)[22648]:18.951936)[22647]:4.83122,(Paramollugo[8307]:56.3111,(Hypertelis[8308]:29.811585,((Suessenguthiella[8309]:10.838731,(Pharnaceum[8310]:7.785488,Coelanthum[8311]:7.785488)[22653]:3.053243)[22652]:8.881863,(Polpoda[8312]:10.356822,(Psammotropha[8313]:8.631196,Adenogramma[8314]:8.631196)[22655]:1.725626)[22654]:9.363772)[22651]:10.090991)[22650]:26.499515)[22649]:6.53939)[22646]:9.082856,(((((Lyallia[8315]:17.136805,Hectorella[8316]:17.136805)[22660]:21.570763,(Lewisia[8317]:36.461914,(Montia[8318]:27.963608,Claytonia[8319]:27.963608)[22662]:8.498306)[22661]:2.245654)[22659]:7.458664,((Lenzia[8320]:25.482353,Calyptridium[8321]:25.482353)[22664]:16.507754,(Montiopsis[8322]:40.746255,(Calandrinia[8323]:32.223359,Cistanthe[8324]:32.223359)[22666]:8.522896)[22665]:1.243852)[22663]:4.176125)[22658]:13.553507,(Reicheella[8325]:42.02355,Phemeranthus[8326]:42.02355)[22667]:17.696189)[22657]:3.741629,(((Halophytum[8327]:59.591029,((Ullucus[8328]:25.643412,Anredera[8329]:25.643412)[22672]:18.191022,(Tournonia[8330]:2.418866,Basella[8331]:2.418866)[22673]:41.415568)[22671]:15.756595)[22670]:2.384753,((Calyptrotheca[8332]:45.653129,(Alluaudiopsis[8333]:17.487513,(Alluaudia[8334]:14.05479,(Decarya[8335]:14.004749,Didierea[8336]:14.004749)[22678]:0.050041)[22677]:3.432723)[22676]:28.165616)[22675]:10.364938,((Amphipetalum[8337]:18.842769,Portulacaria[8338]:18.842769)[22680]:11.285631,Schreiteria[8339]:30.1284)[22679]:25.889667)[22674]:5.957715)[22669]:0.773746,((Talinella[8340]:48.485024,Talinum[8341]:48.485024)[22682]:11.025919,(Portulaca[8342]:57.68992,((Talinopsis[8343]:44.031969,(Anacampseros[8344]:32.132186,Grahamia[8345]:32.132186)[22686]:11.899783)[22685]:13.083081,((Maihuenia[8346]:50.1856,((((Tephrocactus[8347]:26.385119,(Austrocylindropuntia[8348]:19.91415,(Cumulopuntia[8349]:17.41115,Punotia[8350]:17.41115)[22694]:2.503)[22693]:6.470969)[22692]:3.512929,(Quiabentia[8351]:20.934104,(Cylindropuntia[8352]:17.920579,(Pereskiopsis[8353]:16.347871,Grusonia[8354]:16.347871)[22697]:1.572708)[22696]:3.013525)[22695]:8.963944)[22691]:0.635578,(Maihueniopsis[8355]:27.900709,(Pterocactus[8356]:26.830753,((Miqueliopuntia[8357]:16.818501,Tunilla[8358]:16.818501)[22701]:2.756929,((Opuntia[8359]:15.379239,(Consolea[8360]:15.332018,Nopalea[8361]:15.332018)[22704]:0.047221)[22703]:2.178571,(Salmiopuntia[8362]:17.504206,(Brasiliopuntia[8363]:14.914667,Tacinga[8364]:14.914667)[22706]:2.589539)[22705]:0.053604)[22702]:2.01762)[22700]:7.255323)[22699]:1.069956)[22698]:2.632917)[22690]:19.116502,(Blossfeldia[8365]:46.631148,(((Geohintonia[8366]:36.734287,((Aztekium[8367]:15.477225,Astrophytum[8368]:15.477225)[22712]:7.279216,(Echinocactus[8369]:15.178656,(Thelocactus[8370]:13.791891,(Stenocactus[8371]:12.850104,Ferocactus[8372]:12.850104)[22715]:0.941787)[22714]:1.386765)[22713]:7.577785)[22711]:13.977846)[22710]:0.017834,(Sclerocactus[8373]:35.784778,(Leuchtenbergia[8374]:33.984217,((Lophophora[8375]:29.540449,(Epithelantha[8376]:23.258545,(Strombocactus[8377]:19.232736,Ariocarpus[8378]:19.232736)[22721]:4.025809)[22720]:6.281904)[22719]:0.016011,((Turbinicarpus[8379]:13.871751,Acharagma[8380]:13.871751)[22723]:14.489801,(Cumarinia[8381]:25.691402,((Neolloydia[8382]:18.201583,Ortegocactus[8383]:18.201583)[22726]:4.360437,(Coryphantha[8384]:21.57197,(Mammillaria[8385]:20.607975,(Escobaria[8386]:14.468015,Pelecyphora[8387]:14.468015)[22729]:6.13996)[22728]:0.963995)[22727]:0.99005)[22725]:3.129382)[22724]:2.67015)[22722]:1.194908)[22718]:4.427757)[22717]:1.800561)[22716]:0.967343)[22709]:6.262762,(Frailea[8388]:40.820891,(((Eriosyce[8389]:30.785931,(Neowerdermannia[8390]:29.45648,Parodia[8391]:29.45648)[22734]:1.329451)[22733]:5.020915,(Praecereus[8392]:30.031165,(((Cereus[8393]:13.319682,Armatocereus[8394]:13.319682)[22738]:4.353617,(Brachycereus[8395]:0.029585,Jasminocereus[8396]:0.029585)[22739]:17.643714)[22737]:11.069673,(((Cleistocactus[8397]:9.393658,Yungasocereus[8398]:9.393658)[22742]:4.856348,(Echinopsis[8399]:14.181968,(Harrisia[8400]:14.070367,((Arthrocereus[8401]:13.738884,(Weberbauerocereus[8402]:13.616334,(Rauhocereus[8403]:7.561327,Espostoa[8404]:7.561327)[22748]:6.055007)[22747]:0.12255)[22746]:0.188206,(Samaipaticereus[8405]:13.761384,(Matucana[8406]:6.434137,(Oroya[8407]:6.297917,(Oreocereus[8408]:6.206628,Mila[8409]:6.206628)[22752]:0.091289)[22751]:0.13622)[22750]:7.327247)[22749]:0.165706)[22745]:0.143277)[22744]:0.111601)[22743]:0.068038)[22741]:11.089043,(((Coleocephalocereus[8410]:11.453014,(Espostoopsis[8411]:11.364029,Leocereus[8412]:11.364029)[22756]:0.088985)[22755]:7.90731,(Arrojadoa[8413]:16.80446,((Gymnocalycium[8414]:12.281885,Discocactus[8415]:12.281885)[22759]:2.340544,(Melocactus[8416]:14.596677,(Aylostera[8417]:6.307937,Rebutia[8418]:6.307937)[22761]:8.28874)[22760]:0.025752)[22758]:2.182031)[22757]:2.555864)[22754]:5.421542,((Pilosocereus[8419]:20.204276,(Micranthocereus[8420]:13.380558,Monvillea[8421]:13.380558)[22764]:6.823718)[22763]:0.081961,(Brasilicereus[8422]:19.870435,(Cipocereus[8423]:19.721285,(Uebelmannia[8424]:19.591217,(Stetsonia[8425]:19.466628,(Weingartia[8426]:8.468417,(Lasiocereus[8427]:7.933725,Browningia[8428]:7.933725)[22770]:0.534692)[22769]:10.998211)[22768]:0.124589)[22767]:0.130068)[22766]:0.14915)[22765]:0.415802)[22762]:4.495629)[22753]:0.557183)[22740]:3.403923)[22736]:1.288193)[22735]:5.775681)[22732]:3.986712,(((Lymanbensonia[8429]:35.88576,Calymmanthium[8430]:35.88576)[22773]:2.136721,(Rhipsalis[8431]:22.562611,(Lepismium[8432]:21.140823,(Schlumbergera[8433]:20.055405,Hatiora[8434]:20.055405)[22776]:1.085418)[22775]:1.421788)[22774]:15.45987)[22772]:0.787477,(Copiapoa[8435]:38.731765,((Corryocactus[8436]:33.285529,Pfeiffera[8437]:33.285529)[22779]:0.059177,((Austrocactus[8438]:17.734876,Eulychnia[8439]:17.734876)[22781]:15.591666,((Neoraimondia[8440]:31.405453,(Castellanosia[8441]:31.354507,(Strophocactus[8442]:31.301881,Leptocereus[8443]:31.301881)[22785]:0.052626)[22784]:0.050946)[22783]:0.036767,(((Epiphyllum[8444]:24.920131,Pseudorhipsalis[8445]:24.920131)[22788]:5.695692,(Disocactus[8446]:30.584058,(Peniocereus[8447]:30.560044,(Weberocereus[8448]:30.42526,(Selenicereus[8449]:3.3123,Hylocereus[8450]:3.3123)[22792]:27.11296)[22791]:0.134784)[22790]:0.024014)[22789]:0.031765)[22787]:0.026991,(Deamia[8451]:28.511305,(((Lophocereus[8452]:17.888964,Pterocereus[8453]:17.888964)[22796]:5.093416,(Pachycereus[8454]:19.898401,((Carnegiea[8455]:18.551404,Bergerocactus[8456]:18.551404)[22799]:0.032537,(Neobuxbaumia[8457]:12.774744,(Cephalocereus[8458]:8.228243,Pseudomitrocereus[8459]:8.228243)[22801]:4.546501)[22800]:5.809197)[22798]:1.31446)[22797]:3.083979)[22795]:4.3964,(Acanthocereus[8460]:27.353966,(Lemaireocereus[8461]:23.70736,(Echinocereus[8462]:22.142264,(Stenocereus[8463]:18.282567,(Polaskia[8464]:18.191386,(Myrtillocactus[8465]:17.511115,Escontria[8466]:17.511115)[22807]:0.680271)[22806]:0.091181)[22805]:3.859697)[22804]:1.565096)[22803]:3.646606)[22802]:0.024814)[22794]:1.132525)[22793]:2.131509)[22786]:0.799406)[22782]:1.884322)[22780]:0.018164)[22778]:5.387059)[22777]:0.078193)[22771]:0.9836)[22731]:1.027333)[22730]:2.193992)[22708]:3.616265)[22707]:3.01898)[22689]:0.535472)[22688]:1.052402,((Pereskia[8467]:50.746589,Leuenbergeria[8468]:50.746589)[22809]:0.423136,(((((Stomatium[8469]:8.147386,Myrtgerocactus[8470]:8.147386)[22814]:25.895547,Obregonia[8471]:34.042934)[22813]:3.10682,Ruschia[8472]:37.149754)[22812]:0.539869,((((Vanzijlia[8473]:2.378821,Pediocactus[8474]:2.378821)[22818]:0.39933,Espostocactus[8475]:2.778151)[22817]:3.793775,Stephanocereus[8476]:6.571925)[22816]:12.287447,((Pacherocactus[8477]:3.368474,Yavia[8478]:3.368474)[22820]:2.916171,Pygmaeocereus[8479]:6.284645)[22819]:12.574728)[22815]:18.83025)[22811]:7.248638,(Cleistocana[8480]:25.70209,Haagespostoa[8481]:25.70209)[22821]:19.23617)[22810]:6.231465)[22808]:0.068277)[22687]:5.877048)[22684]:0.57487)[22683]:1.821023)[22681]:3.238585)[22668]:0.71184)[22656]:8.471978)[22645]:3.943479,((Lophiocarpus[8482]:53.273507,Corbichonia[8483]:53.273507)[22823]:17.878676,(Kewa[8484]:69.619799,(Barbeuia[8485]:69.608137,((Gisekia[8486]:63.983982,((Ercilla[8487]:51.739101,(Anisomeria[8488]:44.70191,Phytolacca[8489]:44.70191)[22830]:7.037191)[22829]:8.017393,((Sarcobatus[8490]:47.866628,Agdestis[8491]:47.866628)[22832]:10.324162,(((Seguieria[8492]:50.73828,Gallesia[8493]:50.73828)[22835]:0.017878,((Petiveria[8494]:16.957733,Monococcus[8495]:16.957733)[22837]:29.261352,(Hilleria[8496]:36.035355,(Trichostigma[8497]:26.299321,(Schindleria[8498]:15.360815,Rivina[8499]:15.360815)[22840]:10.938506)[22839]:9.736034)[22838]:10.18373)[22836]:4.537073)[22834]:6.005216,((Reichenbachia[8500]:35.070391,(Ramisia[8501]:21.016334,Andradea[8502]:21.016334)[22843]:14.054057)[22842]:19.828322,(Salpianthus[8503]:50.121436,((Colignonia[8504]:43.180944,(Pisoniella[8505]:38.171127,(Pisonia[8506]:33.501322,(Grajalesia[8507]:28.860178,(Neea[8508]:7.282224,Guapira[8509]:7.282224)[22850]:21.577954)[22849]:4.641144)[22848]:4.669805)[22847]:5.009817)[22846]:1.955682,((Bougainvillea[8510]:42.892614,(Phaeoptilum[8511]:36.664356,(Leucaster[8512]:7.312742,(Caribea[8513]:0.031861,Belemia[8514]:0.031861)[22855]:7.280881)[22854]:29.351614)[22853]:6.228258)[22852]:1.119173,(Mirabilis[8515]:20.104995,(((Cuscatlania[8516]:14.687847,Acleisanthes[8517]:14.687847)[22859]:2.957381,(Abronia[8518]:10.498456,Tripterocalyx[8519]:10.498456)[22860]:7.146772)[22858]:1.63062,(Commicarpus[8520]:17.360971,(Allionia[8521]:15.444474,(Cyphomeris[8522]:13.817721,((Nyctaginia[8523]:6.929317,Anulocaulis[8524]:6.929317)[22865]:4.40523,(Okenia[8525]:3.437369,Boerhavia[8526]:3.437369)[22866]:7.897178)[22864]:2.483174)[22863]:1.626753)[22862]:1.916497)[22861]:1.914877)[22857]:0.829147)[22856]:23.906792)[22851]:1.124839)[22845]:4.98481)[22844]:4.777277)[22841]:1.862661)[22833]:1.429416)[22831]:1.565704)[22828]:4.227488)[22827]:3.221852,(((((Rhombophyllum[8527]:23.334831,(Sarcozona[8528]:3.98861,Haageocereus[8529]:3.98861)[22872]:19.346221)[22871]:2.412361,((Ebracteola[8530]:16.373849,Leipoldtia[8531]:16.373849)[22874]:3.402682,(Orthopterum[8532]:6.579836,Deilanthe[8533]:6.579836)[22875]:13.196695)[22873]:5.970661)[22870]:14.934807,((Facheiroa[8534]:36.601941,Machairophyllum[8535]:36.601941)[22877]:3.188946,(((Daggodora[8536]:18.67535,Mossia[8537]:18.67535)[22880]:8.912081,(((Aloinopsis[8538]:8.314353,Hallianthus[8539]:8.314353)[22883]:3.374226,Khadia[8540]:11.688578)[22882]:3.159712,(Calamophyllum[8541]:9.149429,Ectotropis[8542]:9.149429)[22884]:5.698862)[22881]:12.739141)[22879]:4.28743,((Circandra[8543]:6.245981,(Malotigena[8544]:0.31853,Ruschianthemum[8545]:0.31853)[22887]:5.927451)[22886]:12.581287,(Denmoza[8546]:16.027439,Roosia[8547]:16.027439)[22888]:2.799829)[22885]:13.047594)[22878]:7.916026)[22876]:0.891112)[22869]:21.855557,((Tetragonia[8548]:54.294224,(Acrosanthes[8549]:43.040899,((Gunniopsis[8550]:23.408246,Aizoanthemum[8551]:23.408246)[22893]:6.907583,(Aizoon[8552]:7.483571,(Galenia[8553]:5.912455,Plinthus[8554]:5.912455)[22895]:1.571116)[22894]:22.832258)[22892]:12.72507)[22891]:11.253325)[22890]:3.786809,(Mesembryanthemum[8555]:44.678757,((Carpanthea[8556]:19.168352,((Conicosia[8557]:14.951178,Apatesia[8558]:14.951178)[22900]:3.380511,(Saphesia[8559]:16.434928,(Skiatophytum[8560]:14.565221,Hymenogyne[8561]:14.565221)[22902]:1.869707)[22901]:1.896761)[22899]:0.836663)[22898]:14.782681,(Cleretum[8562]:31.925862,((Chasmatophyllum[8563]:10.768378,Drosanthemum[8564]:10.768378)[22905]:10.335301,(Disphyma[8565]:16.960738,(Knersia[8566]:13.238723,(Jacobsenia[8567]:13.201971,(Dicrocaulon[8568]:13.152023,((Malephora[8569]:13.065278,(Oophytum[8570]:11.47107,(Delosperma[8571]:11.411014,(Meyerophytum[8572]:11.349826,(Frithia[8573]:11.318337,(Diplosoma[8574]:11.277615,(Monilaria[8575]:11.212045,(Glottiphyllum[8576]:11.147108,(Corpuscularia[8577]:8.694513,Gibbaeum[8578]:8.694513)[22919]:2.452595)[22918]:0.064937)[22917]:0.06557)[22916]:0.040722)[22915]:0.031489)[22914]:0.061188)[22913]:0.060056)[22912]:1.594208)[22911]:0.043308,((Mestoklema[8579]:0.067826,Trichodiadema[8580]:0.067826)[22921]:12.999208,(((Neohenricia[8581]:7.748003,(Peersia[8582]:7.654298,Faucaria[8583]:7.654298)[22925]:0.093705)[22924]:4.237317,(Jordaaniella[8584]:11.847009,(Hartmanthus[8585]:11.585463,(Astridia[8586]:11.264732,(Mitrophyllum[8587]:11.008281,(Bijlia[8588]:10.874526,(Psammophora[8589]:10.648297,(Octopoma[8590]:10.459354,(Vanheerdea[8591]:10.368978,Carruanthus[8592]:10.368978)[22933]:0.090376)[22932]:0.188943)[22931]:0.226229)[22930]:0.133755)[22929]:0.256451)[22928]:0.320731)[22927]:0.261546)[22926]:0.138311)[22923]:0.057151,((Conophytum[8593]:10.027229,(Odontophorus[8594]:9.932287,(Namaquanthus[8595]:9.821045,((Polymita[8596]:4.0962,(Arenifera[8597]:3.985201,Schlechteranthus[8598]:3.985201)[22940]:0.110999)[22939]:5.658499,(Cheiridopsis[8599]:9.645781,(Jensenobotrya[8600]:9.563907,(Enarganthe[8601]:9.477922,Ihlenfeldtia[8602]:9.477922)[22943]:0.085985)[22942]:0.081874)[22941]:0.108918)[22938]:0.066346)[22937]:0.111242)[22936]:0.094942)[22935]:1.390903,(((Hammeria[8603]:7.202608,Lithops[8604]:7.202608)[22946]:2.676023,(Scopelogena[8605]:9.819134,Amphibolia[8606]:9.819134)[22947]:0.059497)[22945]:1.165562,(Stayneria[8607]:11.007506,(Bergeranthus[8608]:10.978881,(Rabiea[8609]:10.949853,(Nananthus[8610]:10.911683,(Hereroa[8611]:10.847136,(Rhinephyllum[8612]:10.761305,(Prepodesma[8613]:10.693225,((Braunsia[8614]:10.536133,Ottosonderia[8615]:10.536133)[22956]:0.092011,(Smicrostigma[8616]:10.571801,((Nelia[8617]:5.547967,Namibia[8618]:5.547967)[22959]:4.974616,(Tanquana[8619]:10.477529,(Cephalophyllum[8620]:10.416279,(Cylindrophyllum[8621]:10.369589,((Phiambolia[8622]:10.254258,Eberlanzia[8623]:10.254258)[22964]:0.058625,(Esterhuysenia[8624]:10.232788,(Cerochlamys[8625]:10.156102,((Erepsia[8626]:8.897123,(Vlokia[8627]:5.629651,Marlothistella[8628]:5.629651)[22969]:3.267472)[22968]:1.208477,((Argyroderma[8629]:9.980877,Wooleya[8630]:9.980877)[22971]:0.069951,((Pleiospilos[8631]:8.406254,(Carpobrotus[8632]:4.33304,(Titanopsis[8633]:3.297605,Didymaotus[8634]:3.297605)[22975]:1.035435)[22974]:4.073214)[22973]:1.592065,(Stoeberia[8635]:9.944269,((Zeuktophyllum[8636]:8.680175,(Acrodon[8637]:7.400147,Brianhuntleya[8638]:7.400147)[22979]:1.280028)[22978]:1.221962,(((Ruschiella[8639]:5.654189,Antegibbaeum[8640]:5.654189)[22982]:2.831558,(Lampranthus[8641]:8.155164,(Oscularia[8642]:0.035347,Antimima[8643]:0.035347)[22984]:8.119817)[22983]:0.330583)[22981]:1.377263,(Fenestraria[8644]:9.825696,((Juttadinteria[8645]:6.642716,Dracophilus[8646]:6.642716)[22987]:1.336321,(Dinteranthus[8647]:5.311059,(Schwantesia[8648]:5.261361,(Lapidaria[8649]:5.233162,Ruschianthus[8650]:5.233162)[22990]:0.028199)[22989]:0.049698)[22988]:2.667978)[22986]:1.846659)[22985]:0.037314)[22980]:0.039127)[22977]:0.042132)[22976]:0.05405)[22972]:0.052509)[22970]:0.054772)[22967]:0.050502)[22966]:0.076686)[22965]:0.080095)[22963]:0.056706)[22962]:0.04669)[22961]:0.06125)[22960]:0.045054)[22958]:0.049218)[22957]:0.056343)[22955]:0.065081)[22954]:0.06808)[22953]:0.085831)[22952]:0.064547)[22951]:0.03817)[22950]:0.029028)[22949]:0.028625)[22948]:0.036687)[22944]:0.373939)[22934]:0.624339)[22922]:1.024563)[22920]:0.041552)[22910]:0.043437)[22909]:0.049948)[22908]:0.036752)[22907]:3.722015)[22906]:4.142941)[22904]:10.822183)[22903]:2.025171)[22897]:10.727724)[22896]:13.402276)[22889]:4.456524)[22868]:0.834056,((Tribulocarpus[8651]:41.951435,(Trianthema[8652]:19.510971,(Zaleya[8653]:18.44131,(Cypselea[8654]:9.679114,Sesuvium[8655]:9.679114)[22995]:8.762196)[22994]:1.069661)[22993]:22.440464)[22992]:9.149299,Aizoanthemopsis[8656]:51.100734)[22991]:12.270879)[22867]:3.834221)[22826]:2.402303)[22825]:0.011662)[22824]:1.532384)[22822]:4.724642)[22644]:1.451179)[22643]:1.686435)[22640]:1.191094)[22341]:0.364246)[22340]:7.939511)[22338]:2.891293)[22337]:1.603436)[22336]:2.395986)[22240]:21.190288,((Streptothamnus[8657]:102.57036,Berberidopsis[8658]:102.57036)[22997]:3.012111,Aextoxicon[8659]:105.582471)[22996]:11.007822)[22239]:0.465265,((((Curtisia[8660]:89.731111,Grubbia[8661]:89.731111)[23001]:18.71291,(Cornus[8662]:97.494005,Alangium[8663]:97.494005)[23002]:10.950016)[23000]:0.865504,(((Mastixia[8664]:68.833162,Diplopanax[8665]:68.833162)[23005]:33.319096,(Nyssa[8666]:78.820908,(Camptotheca[8667]:46.384991,Davidia[8668]:46.384991)[23007]:32.435917)[23006]:23.33135)[23004]:6.015464,(((Fendlera[8669]:82.330166,Jamesia[8670]:82.330166)[23010]:5.509905,(Hydrangea[8671]:84.506224,((Fendlerella[8672]:13.638364,Whipplea[8673]:13.638364)[23013]:56.228409,((Kirengeshoma[8674]:51.595461,Deutzia[8675]:51.595461)[23015]:14.995084,(Carpenteria[8676]:44.458901,Philadelphus[8677]:44.458901)[23016]:22.131644)[23014]:3.276228)[23012]:14.639451)[23011]:3.333847)[23009]:11.43682,(Hydrostachys[8678]:98.388526,((Pinnasa[8679]:62.559037,(Grausa[8680]:26.921989,Eucnide[8681]:26.921989)[23020]:35.637049)[23019]:26.027118,(Schismocarpus[8682]:85.318261,((Mentzelia[8683]:72.55863,(Petalonyx[8684]:65.22073,(Cevallia[8685]:49.56995,(Fuertesia[8686]:28.758122,Gronovia[8687]:28.758122)[23026]:20.811828)[23025]:15.65078)[23024]:7.3379)[23023]:9.900148,((Kissenia[8688]:61.222089,Huidobria[8689]:61.222089)[23028]:3.55419,((Xylopodia[8690]:43.64965,(Klaprothia[8691]:15.625662,Plakothira[8692]:15.625662)[23031]:28.023988)[23030]:17.994715,(Nasa[8693]:55.099977,((Chichicaste[8694]:20.297667,Aosa[8695]:20.297667)[23034]:31.442515,((Loasa[8696]:35.23431,Presliophytum[8697]:35.23431)[23036]:10.897868,(Blumenbachia[8698]:39.765492,(Scyphanthus[8699]:26.319091,Caiophora[8700]:26.319091)[23038]:13.446401)[23037]:6.366686)[23035]:5.608004)[23033]:3.359795)[23032]:6.544388)[23029]:3.131914)[23027]:17.682499)[23022]:2.859483)[23021]:3.267894)[23018]:9.802371)[23017]:0.888365)[23008]:8.890831)[23003]:1.141803)[22999]:4.275114,((((((((Wallenia[8701]:16.263524,(Kaufmannia[8702]:11.532147,Fittingia[8703]:11.532147)[23047]:4.731377)[23046]:20.77303,(Discocalyx[8704]:20.299706,Ctenardisia[8705]:20.299706)[23048]:16.736848)[23045]:4.099291,(((Grenacheria[8706]:16.09081,Emblemantha[8707]:16.09081)[23051]:4.947726,(Conandrium[8708]:19.895854,Mangenotiella[8709]:19.895854)[23052]:1.142683)[23050]:12.434064,(Sadiria[8710]:20.023272,Solonia[8711]:20.023272)[23053]:13.449328)[23049]:7.663244)[23044]:17.589436,(Labisia[8712]:41.706169,(Vegaea[8713]:1.431454,Amblyanthopsis[8714]:1.431454)[23055]:40.274715)[23054]:17.01911)[23043]:16.632338,(Systellantha[8715]:52.245506,((Antistrophe[8716]:7.942552,Loheria[8717]:7.942552)[23058]:28.299985,Gentlea[8718]:36.242538)[23057]:16.002968)[23056]:23.112112)[23042]:16.285639,(((Impatiens[8719]:30.985126,Hydrocera[8720]:30.985126)[23061]:32.51654,(Pelliciera[8721]:49.527599,(Tetramerista[8722]:21.293313,Pentamerista[8723]:21.293313)[23063]:28.234286)[23062]:13.974067)[23060]:1.656394,((Pseudosarcopera[8724]:29.481933,Marcgravia[8725]:29.481933)[23065]:13.47017,(Souroubea[8726]:31.994287,(Sarcopera[8727]:14.531374,(Marcgraviastrum[8728]:10.280453,(Norantea[8729]:10.248561,(Ruyschia[8730]:6.438162,Schwartzia[8731]:6.438162)[23070]:3.810399)[23069]:0.031892)[23068]:4.250921)[23067]:17.462913)[23066]:10.957816)[23064]:22.205957)[23059]:26.485197)[23041]:11.456747,(((((Scytopetalum[8732]:34.542181,Oubanguia[8733]:34.542181)[23075]:23.789764,(Asteranthos[8734]:55.297296,(Rhaptopetalum[8735]:54.172011,Brazzeia[8736]:54.172011)[23077]:1.125285)[23076]:3.034649)[23074]:22.105597,(Mitrastemon[8737]:80.262365,((Foetidia[8738]:45.273181,((Careya[8739]:10.216014,Planchonia[8740]:10.216014)[23082]:22.310444,(Barringtonia[8741]:32.500829,(Petersianthus[8742]:27.726093,Chydenanthus[8743]:27.726093)[23084]:4.774736)[23083]:0.025629)[23081]:12.746723)[23080]:31.749204,(Grias[8744]:50.807835,(Gustavia[8745]:42.796585,(Couroupita[8746]:32.51976,((Cariniana[8747]:21.29471,(Allantoma[8748]:19.722646,Couratari[8749]:19.722646)[23090]:1.572064)[23089]:0.806804,((Eschweilera[8750]:17.497826,Bertholletia[8751]:17.497826)[23092]:2.20301,(Lecythis[8752]:17.306247,Corythophora[8753]:17.306247)[23093]:2.394589)[23091]:2.400678)[23088]:10.418246)[23087]:10.276825)[23086]:8.01125)[23085]:26.21455)[23079]:3.23998)[23078]:0.175177)[23073]:7.458394,((Napoleonaea[8754]:6.821351,Pierrina[8755]:6.821351)[23095]:2.872574,Crateranthus[8756]:9.693925)[23094]:78.202011)[23072]:12.245434,(((Lissocarpa[8757]:72.473995,((Royena[8758]:17.827351,Euclea[8759]:17.827351)[23100]:29.503382,(Maba[8760]:27.058123,(Tetraclis[8761]:24.115902,Diospyros[8762]:24.115902)[23102]:2.942221)[23101]:20.27261)[23099]:25.143262)[23098]:23.864877,(Maesa[8763]:78.545671,((Samolus[8764]:67.279932,((Clavija[8765]:25.010366,(Neomezia[8766]:22.475519,Theophrasta[8767]:22.475519)[23108]:2.534847)[23107]:2.761527,(Jacquinia[8768]:20.80602,(Votschia[8769]:19.657974,(Deherainia[8770]:18.096494,Bonellia[8771]:18.096494)[23111]:1.56148)[23110]:1.148046)[23109]:6.965873)[23106]:39.508039)[23105]:3.525905,((Stimpsonia[8772]:56.556546,((Pomatosace[8773]:33.738193,(Androsace[8774]:11.119321,Douglasia[8775]:11.119321)[23116]:22.618872)[23115]:18.066857,(((Bryocarpum[8776]:7.620878,Omphalogramma[8777]:7.620878)[23119]:22.288969,(Soldanella[8778]:26.196176,Hottonia[8779]:26.196176)[23120]:3.713671)[23118]:17.071401,((Sredinskya[8780]:21.842268,Dionysia[8781]:21.842268)[23122]:22.292074,(Primula[8782]:21.739812,Cortusa[8783]:21.739812)[23123]:22.39453)[23121]:2.846906)[23117]:4.823802)[23114]:4.751496)[23113]:1.120835,(Coris[8784]:54.482699,(Ardisiandra[8785]:48.527352,((Trientalis[8786]:38.525267,((Lysimachia[8787]:22.590705,Glaux[8788]:22.590705)[23129]:13.547686,(Pelletiera[8789]:33.239746,(Centunculus[8790]:2.321441,Anagallis[8791]:2.321441)[23131]:30.918305)[23130]:2.898645)[23128]:2.386876)[23127]:7.540722,(Cyclamen[8792]:44.683045,(((Embelia[8793]:25.641029,(Monoporus[8794]:18.757145,(Grammadenia[8795]:17.743233,Aegiceras[8796]:17.743233)[23137]:1.013912)[23136]:6.883884)[23135]:3.978328,((Heberdenia[8797]:25.025611,Pleiomeris[8798]:25.025611)[23139]:1.153902,(Cybianthus[8799]:23.906106,(Myrsine[8800]:15.486257,Rapanea[8801]:15.486257)[23141]:8.419849)[23140]:2.273407)[23138]:3.439844)[23134]:3.101323,((Elingamita[8802]:22.639495,Ardisia[8803]:22.639495)[23143]:4.31403,(Tapeinosperma[8804]:26.46957,((Hymenandra[8805]:21.224916,(Badula[8806]:11.996939,Oncostemum[8807]:11.996939)[23147]:9.227977)[23146]:3.011967,(Parathesis[8808]:20.836671,(Geissanthus[8809]:18.815858,Stylogyne[8810]:18.815858)[23149]:2.020813)[23148]:3.400212)[23145]:2.232687)[23144]:0.483955)[23142]:5.767155)[23133]:11.962365)[23132]:1.382944)[23126]:2.461363)[23125]:5.955347)[23124]:3.194682)[23112]:13.128456)[23104]:7.739834)[23103]:17.793201)[23097]:3.024779,(((Fouquieria[8811]:91.828944,(((Cantua[8812]:38.583498,Bonplandia[8813]:38.583498)[23155]:8.104973,(((Saltugilia[8814]:26.475649,((Gilia[8815]:17.728413,Lathrocasis[8816]:17.728413)[23160]:1.866058,(Allophyllum[8817]:12.857648,(Navarretia[8818]:8.578214,Collomia[8819]:8.578214)[23162]:4.279434)[23161]:6.736823)[23159]:6.881178)[23158]:9.328093,(Polemonium[8820]:34.426446,(Linanthus[8821]:20.979503,(Gymnosteris[8822]:19.022358,(Leptosiphon[8823]:15.180955,(Phlox[8824]:7.680585,Microsteris[8825]:7.680585)[23167]:7.50037)[23166]:3.841403)[23165]:1.957145)[23164]:13.446943)[23163]:1.377296)[23157]:2.05051,(Aliciella[8826]:33.122697,((Cobaea[8827]:28.826584,Giliastrum[8828]:28.826584)[23170]:2.821251,((Dayia[8829]:24.057361,Loeselia[8830]:24.057361)[23172]:5.229766,(Bryantiella[8831]:25.974693,(Ipomopsis[8832]:23.866781,(Microgilia[8833]:20.049957,(Eriastrum[8834]:17.05563,(Langloisia[8835]:4.086648,Loeseliastrum[8836]:4.086648)[23177]:12.968982)[23176]:2.994327)[23175]:3.816824)[23174]:2.107912)[23173]:3.312434)[23171]:2.360708)[23169]:1.474862)[23168]:4.731555)[23156]:8.834219)[23154]:1.811533,((Maculigilia[8837]:6.502475,Acanthogilia[8838]:6.502475)[23179]:38.744663,Collomiastrum[8839]:45.247137)[23178]:3.252867)[23153]:43.32894)[23152]:6.026015,((Sarcosperma[8840]:33.090116,((Spiniluma[8841]:11.594593,Gluema[8842]:11.594593)[23183]:16.961665,(Tridesmostemon[8843]:2.492908,Donella[8844]:2.492908)[23184]:26.06335)[23182]:4.533858)[23181]:45.371791,(Eberhardtia[8845]:64.78295,(((Sinosideroxylon[8846]:33.507856,((Argania[8847]:23.980469,Monotheca[8848]:23.980469)[23190]:7.135062,(Sideroxylon[8849]:26.173956,Nesoluma[8850]:26.173956)[23191]:4.941575)[23189]:2.392325)[23188]:11.94161,((Lecomtedoxa[8851]:29.732916,Neolemonniera[8852]:29.732916)[23193]:7.780795,((Tsebona[8853]:28.793477,(Bemangidia[8854]:26.468151,Capurodendron[8855]:26.468151)[23196]:2.325326)[23195]:5.345569,(Northia[8856]:29.637204,((Isonandra[8857]:24.141242,(Payena[8858]:19.310746,(Diploknema[8859]:17.650609,Burckella[8860]:17.650609)[23201]:1.660137)[23200]:4.830496)[23199]:1.92258,(Inhambanella[8861]:25.120975,((Aulandra[8862]:7.186866,Palaquium[8863]:7.186866)[23204]:17.126944,((Vitellaria[8864]:17.051642,(Baillonella[8865]:15.573339,Vitellariopsis[8866]:15.573339)[23207]:1.478303)[23206]:1.40278,((Tieghemella[8867]:15.716642,Mimusops[8868]:15.716642)[23209]:0.943494,(Autranella[8869]:15.804616,((Letestua[8870]:12.338638,Manilkara[8871]:12.338638)[23212]:2.143039,(Labramia[8872]:13.932913,(Labourdonnaisia[8873]:2.848038,Faucherea[8874]:2.848038)[23214]:11.084875)[23213]:0.548764)[23211]:1.322939)[23210]:0.85552)[23208]:1.794286)[23205]:5.859388)[23203]:0.807165)[23202]:0.942847)[23198]:3.573382)[23197]:4.501842)[23194]:3.374665)[23192]:7.935755)[23187]:4.587861,(Xantolis[8875]:45.164558,(Omphalocarpum[8876]:39.690906,((Synsepalum[8877]:18.626422,Englerophytum[8878]:18.626422)[23218]:19.822717,((Ecclinusa[8879]:34.123099,((Breviea[8880]:32.493203,(Delpydora[8881]:31.185506,Neohemsleya[8882]:31.185506)[23223]:1.307697)[23222]:0.935553,((Aubregrinia[8883]:27.788476,Diploon[8884]:27.788476)[23225]:3.194389,(Chrysophyllum[8885]:30.281016,(Chromolucuma[8886]:29.731864,(Pouteria[8887]:29.143244,(Pradosia[8888]:27.180184,Sarcaulus[8889]:27.180184)[23229]:1.96306)[23228]:0.58862)[23227]:0.549152)[23226]:0.701849)[23224]:2.445891)[23221]:0.694343)[23220]:0.569212,(Micropholis[8890]:33.806976,(Magodendron[8891]:33.234732,(Elaeoluma[8892]:32.546477,(((Sersalisia[8893]:12.711707,Pichonia[8894]:12.711707)[23235]:16.772263,(Beccariella[8895]:13.334809,Pleioluma[8896]:13.334809)[23236]:16.149161)[23234]:2.190869,((Madhuca[8897]:8.513615,Planchonella[8898]:8.513615)[23238]:22.199877,((Van-royena[8899]:25.856126,Amorphospermum[8900]:25.856126)[23240]:3.636102,(Leptostylis[8901]:16.938671,(Pycnandra[8902]:13.900696,(Niemeyera[8903]:2.598179,Sebertia[8904]:2.598179)[23243]:11.302517)[23242]:3.037975)[23241]:12.553557)[23239]:1.221264)[23237]:0.961347)[23233]:0.871638)[23232]:0.688255)[23231]:0.572244)[23230]:0.885335)[23219]:3.756828)[23217]:1.241767)[23216]:5.473652)[23215]:4.872769)[23186]:14.745623)[23185]:13.678957)[23180]:19.393052)[23151]:0.854687,(((Sladenia[8905]:88.824942,Ficalhoa[8906]:88.824942)[23246]:4.753234,(((Ternstroemia[8907]:18.104302,Anneslea[8908]:18.104302)[23249]:54.858584,(Visnea[8909]:57.937745,((Cleyera[8910]:10.172673,Adinandra[8911]:10.172673)[23252]:35.398595,(Euryodendron[8912]:37.258252,(Symplococarpon[8913]:29.442845,(Eurya[8914]:27.854115,Freziera[8915]:27.854115)[23255]:1.58873)[23254]:7.815407)[23253]:8.313016)[23251]:12.366477)[23250]:15.025141)[23248]:11.811104,(Pentaphylax[8916]:83.305442,Balthasaria[8917]:83.305442)[23256]:1.468548)[23247]:8.804186)[23245]:3.091732,(((Symplocos[8918]:47.800004,Cordyloblaste[8919]:47.800004)[23259]:45.137492,((Galax[8920]:44.15053,(Pyxidanthera[8921]:23.942583,(Berneuxia[8922]:11.171833,(Shortia[8923]:10.42746,(Schizocodon[8924]:8.348298,Diapensia[8925]:8.348298)[23265]:2.079162)[23264]:0.744373)[23263]:12.77075)[23262]:20.207947)[23261]:41.095982,((Styrax[8926]:8.57305,Parastyrax[8927]:8.57305)[23267]:60.773773,(Huodendron[8928]:62.483343,((Bruinsmia[8929]:21.12561,Alniphyllum[8930]:21.12561)[23270]:24.35974,(Halesia[8931]:21.32522,(Pterostyrax[8932]:18.873614,(Sinojackia[8933]:15.570977,((Changiostyrax[8934]:13.683011,Melliodendron[8935]:13.683011)[23275]:0.22946,(Rehderodendron[8936]:6.524311,Perkinsiodendron[8937]:6.524311)[23276]:7.38816)[23274]:1.658506)[23273]:3.302637)[23272]:2.451606)[23271]:24.16013)[23269]:16.997993)[23268]:6.86348)[23266]:15.899689)[23260]:7.690984)[23258]:2.56004,((Stewartia[8938]:73.528696,((Gordonia[8939]:23.749854,(Schima[8940]:20.326755,Franklinia[8941]:20.326755)[23281]:3.423099)[23280]:44.683792,((Camellia[8942]:26.822409,Polyspora[8943]:26.822409)[23283]:4.347359,(Apterosperma[8944]:27.231335,(Sinopyrenaria[8945]:12.229129,(Tutcheria[8946]:3.689745,Pyrenaria[8947]:3.689745)[23286]:8.539384)[23285]:15.002206)[23284]:3.938433)[23282]:37.263878)[23279]:5.09505)[23278]:20.393937,(((Darlingtonia[8948]:39.484801,(Heliamphora[8949]:24.131807,Sarracenia[8950]:24.131807)[23290]:15.352994)[23289]:46.667463,(Roridula[8951]:77.518717,(Saurauia[8952]:45.221684,(Actinidia[8953]:22.707883,Clematoclethra[8954]:22.707883)[23293]:22.513801)[23292]:32.297033)[23291]:8.633547)[23288]:3.222772,((Clethra[8955]:80.064564,Purdiaea[8956]:80.064564)[23295]:4.998759,((Cyrilla[8957]:31.147239,Cliftonia[8958]:31.147239)[23297]:51.27247,(((((Moneses[8959]:22.17809,Chimaphila[8960]:22.17809)[23302]:8.422253,(Pyrola[8961]:26.688305,Orthilia[8962]:26.688305)[23303]:3.912038)[23301]:38.629725,((Arbutus[8963]:37.320786,(Comarostaphylis[8964]:31.062214,(Xylococcus[8965]:26.047423,(Ornithostaphylos[8966]:23.13873,(Arctostaphylos[8967]:20.160966,Arctous[8968]:20.160966)[23309]:2.977764)[23308]:2.908693)[23307]:5.014791)[23306]:6.258572)[23305]:24.298372,((Pterospora[8969]:25.41689,Sarcodes[8970]:25.41689)[23311]:31.212229,(Pleuricospora[8971]:47.424633,((Allotropa[8972]:32.880757,(Hemitomes[8973]:29.595471,Pityopus[8974]:29.595471)[23315]:3.285286)[23314]:4.1947,(Monotropsis[8975]:29.915324,(Monotropastrum[8976]:8.724158,(Cheilotheca[8977]:3.983092,Monotropa[8978]:3.983092)[23318]:4.741066)[23317]:21.191166)[23316]:7.160133)[23313]:10.349176)[23312]:9.204486)[23310]:4.990039)[23304]:7.61091)[23300]:1.914508,((Cassiope[8979]:59.774616,((((Rhododendron[8980]:26.278949,Menziesia[8981]:26.278949)[23324]:15.185435,(Diplarche[8982]:30.702126,(Empetrum[8983]:15.600981,(Corema[8984]:9.281852,Ceratiola[8985]:9.281852)[23327]:6.319129)[23326]:15.101145)[23325]:10.762258)[23323]:5.447964,((Bryanthus[8986]:39.941365,Ledothamnus[8987]:39.941365)[23329]:6.619456,(Daboecia[8988]:41.242561,(Calluna[8989]:35.076702,(Bruckenthalia[8990]:11.542313,Erica[8991]:11.542313)[23332]:23.534389)[23331]:6.165859)[23330]:5.31826)[23328]:0.351527)[23322]:0.684136,(Bejaria[8992]:45.985737,(Kalmia[8993]:44.520775,(Elliottia[8994]:43.649947,(Rhodothamnus[8995]:27.907529,(Epigaea[8996]:24.071783,(Kalmiopsis[8997]:18.071963,Phyllodoce[8998]:18.071963)[23338]:5.99982)[23337]:3.835746)[23336]:15.742418)[23335]:0.870828)[23334]:1.464962)[23333]:1.610747)[23321]:12.178132)[23320]:3.85915,(Harrimanella[8999]:60.323378,(((Lebetanthus[9000]:30.079091,Prionotes[9001]:30.079091)[23342]:19.053684,(Archeria[9002]:45.505386,((Needhamiella[9003]:37.608436,(Dielsiodoxa[9004]:18.927352,Oligarrhena[9005]:18.927352)[23346]:18.681084)[23345]:7.256098,((Sphenotoma[9006]:38.937804,(Dracophyllum[9007]:24.577337,Richea[9008]:24.577337)[23349]:14.360467)[23348]:4.99949,((Andersonia[9009]:29.625402,(Sprengelia[9010]:20.157308,Cosmelia[9011]:20.157308)[23352]:9.468094)[23351]:13.220171,(((Woollsia[9012]:31.470433,Lysinema[9013]:31.470433)[23355]:0.008249,(Epacris[9014]:20.013946,(Budawangia[9015]:7.297303,Rupicola[9016]:7.297303)[23357]:12.716643)[23356]:11.464736)[23354]:10.133108,(Brachyloma[9017]:34.146426,(((Cyathodes[9018]:30.433318,Lissanthe[9019]:30.433318)[23361]:0.072725,(Leptecophylla[9020]:26.532986,(Agiortia[9021]:26.506382,Acrothamnus[9022]:26.506382)[23363]:0.026604)[23362]:3.973057)[23360]:1.293454,((Cyathopsis[9023]:25.481273,Pentachondra[9024]:25.481273)[23365]:5.340106,(((Conostephium[9025]:27.929914,Androstoma[9026]:27.929914)[23368]:1.378458,(Trochocarpa[9027]:28.298662,((Melichrus[9028]:20.685219,Acrotriche[9029]:20.685219)[23371]:4.277664,(Montitega[9030]:20.394158,Monotoca[9031]:20.394158)[23372]:4.568725)[23370]:3.335779)[23369]:1.00971)[23367]:0.467142,(Planocarpa[9032]:25.991716,(Croninia[9033]:19.291454,(Astroloma[9034]:8.962523,(Leucopogon[9035]:7.28492,(Coleanthera[9036]:4.905247,Styphelia[9037]:4.905247)[23377]:2.379673)[23376]:1.677603)[23375]:10.328931)[23374]:6.700262)[23373]:3.783798)[23366]:1.045865)[23364]:0.978118)[23359]:2.346929)[23358]:7.465364)[23353]:1.233783)[23350]:1.091721)[23347]:0.92724)[23344]:0.640852)[23343]:3.627389)[23341]:6.513421,(Oxydendrum[9038]:49.788628,((Lyonia[9039]:47.686514,(Craibiodendron[9040]:43.269479,(Pieris[9041]:40.8107,Agarista[9042]:40.8107)[23382]:2.458779)[23381]:4.417035)[23380]:0.965573,(((Eubotryoides[9043]:23.508268,Leucothoe[9044]:23.508268)[23385]:12.159172,((Chamaedaphne[9045]:22.720205,Eubotrys[9046]:22.720205)[23387]:9.954004,((Tepuia[9047]:18.956872,Diplycosia[9048]:18.956872)[23389]:2.716879,(Pernettya[9049]:19.536079,Gaultheria[9050]:19.536079)[23390]:2.137672)[23388]:11.000458)[23386]:2.993231)[23384]:2.033539,((Andromeda[9051]:26.153551,Zenobia[9052]:26.153551)[23392]:10.303256,((Vaccinium[9053]:22.857693,(Agapetes[9054]:22.006443,Gaylussacia[9055]:22.006443)[23395]:0.85125)[23394]:1.488612,((Notopora[9056]:19.823501,(Dimorphanthera[9057]:9.275052,Paphia[9058]:9.275052)[23398]:10.548449)[23397]:3.579314,((Costera[9059]:16.746804,(Symphysia[9060]:12.540647,(Utleya[9061]:10.492096,Gonocalyx[9062]:10.492096)[23402]:2.048551)[23401]:4.206157)[23400]:2.269636,((Oreanthes[9063]:13.465375,(Plutarchia[9064]:13.446338,(Siphonandra[9065]:11.231367,(Psammisia[9066]:9.392563,(Ceratostema[9067]:4.045321,Macleania[9068]:4.045321)[23408]:5.347242)[23407]:1.838804)[23406]:2.214971)[23405]:0.019037)[23404]:0.587362,((Disterigma[9069]:11.218039,Sphyrospermum[9070]:11.218039)[23410]:2.528313,((Polyclita[9071]:9.893469,(Satyria[9072]:9.399882,Semiramisia[9073]:9.399882)[23413]:0.493587)[23412]:3.840592,((Cavendishia[9074]:6.325236,Orthaea[9075]:6.325236)[23415]:5.519728,(Anthopterus[9076]:9.246521,(Thibaudia[9077]:8.820466,(Themistoclesia[9078]:7.525043,(Pellegrinia[9079]:6.069853,(Demosthenesia[9080]:5.087329,Diogenesia[9081]:5.087329)[23420]:0.982524)[23419]:1.45519)[23418]:1.295423)[23417]:0.426055)[23416]:2.598443)[23414]:1.889097)[23411]:0.012291)[23409]:0.306385)[23403]:4.963703)[23399]:4.386375)[23396]:0.94349)[23393]:12.110502)[23391]:1.244172)[23383]:10.951108)[23379]:1.136541)[23378]:5.857568)[23340]:4.677182)[23339]:3.310388)[23319]:7.51081)[23299]:8.579825,((Mycerinus[9082]:35.143453,((Rusbya[9083]:17.784503,Didonica[9084]:17.784503)[23424]:3.065955,Enkianthus[9085]:20.850458)[23423]:14.292995)[23422]:9.328809,((Choristemon[9086]:17.989212,(Decatoca[9087]:8.4588,Anthopteropsis[9088]:8.4588)[23427]:9.530411)[23426]:1.401932,Hypopitys[9089]:19.391144)[23425]:25.081117)[23421]:35.252139)[23298]:2.695308)[23296]:2.643614)[23294]:4.311713)[23287]:4.547597)[23277]:1.574903)[23257]:1.172372)[23244]:2.039738)[23150]:0.654005)[23096]:0.777719)[23071]:2.958634)[23040]:9.668872,((((Oncotheca[9090]:108.004567,((Sleumeria[9091]:12.837011,(Cassinopsis[9092]:9.673964,Ryticaryum[9093]:9.673964)[23434]:3.163047)[23433]:93.07815,((Nothapodytes[9094]:19.345152,Mappia[9095]:19.345152)[23436]:43.27584,((Pleurisanthes[9096]:53.645245,Alsodeiopsis[9097]:53.645245)[23438]:3.141019,((Iodes[9098]:46.089733,Mappianthus[9099]:46.089733)[23440]:10.080278,((Merrilliodendron[9100]:54.529435,(Lavigeria[9101]:36.658168,(Icacina[9102]:30.237185,(Leretia[9103]:20.794561,Casimirella[9104]:20.794561)[23445]:9.442624)[23444]:6.420983)[23443]:17.871267)[23442]:1.627437,((Desmostachys[9105]:36.685145,(Natsiatum[9106]:5.93498,Natsiatopsis[9107]:5.93498)[23448]:30.750165)[23447]:14.278846,(Hosiea[9108]:32.797682,((Stachyanthus[9109]:24.52887,(Pyrenacantha[9110]:21.255628,Sarcostigma[9111]:21.255628)[23452]:3.273242)[23451]:1.223735,(Rhyticaryum[9112]:23.8143,(Miquelia[9113]:18.475338,Phytocrene[9114]:18.475338)[23454]:5.338962)[23453]:1.938305)[23450]:7.045077)[23449]:18.166309)[23446]:5.192881)[23441]:0.013139)[23439]:0.616253)[23437]:5.834728)[23435]:43.294169)[23432]:2.089406)[23431]:1.147971,(((Aucuba[9115]:35.611849,Garrya[9116]:35.611849)[23457]:50.691157,Eucommia[9117]:86.303006)[23456]:22.411189,((Platea[9118]:91.99254,Calatola[9119]:91.99254)[23459]:14.430956,(((Apodytes[9120]:79.505193,Rhaphiostylis[9121]:79.505193)[23462]:5.695138,Dendrobangia[9122]:85.200331)[23461]:18.65705,((Poraqueiba[9123]:46.968818,Emmotum[9124]:46.968818)[23464]:6.623696,((Pittosporopsis[9125]:20.38437,Oecopetalum[9126]:20.38437)[23466]:8.747403,(Ottoschulzia[9127]:25.717694,Metteniusa[9128]:25.717694)[23467]:3.414079)[23465]:24.460741)[23463]:50.264867)[23460]:2.566115)[23458]:2.290699)[23455]:0.438343)[23430]:0.493529,((((((Hydrolea[9129]:88.293356,Sphenoclea[9130]:88.293356)[23473]:9.163398,(Kaliphora[9131]:45.262939,(Montinia[9132]:33.685431,Grevea[9133]:33.685431)[23475]:11.577508)[23474]:52.193815)[23472]:3.381872,((((Erycibe[9134]:54.501212,(Tridynamia[9135]:26.350696,(Dinetus[9136]:23.937332,(Cardiochlamys[9137]:21.503659,(Cordisepalum[9138]:5.30799,Poranopsis[9139]:5.30799)[23483]:16.195669)[23482]:2.433673)[23481]:2.413364)[23480]:28.150516)[23479]:1.59004,(((Dicranostyles[9140]:28.117846,Maripa[9141]:28.117846)[23486]:24.722954,(((Itzaea[9142]:46.816661,Neuropeltis[9143]:46.816661)[23489]:3.104235,((Calycobolus[9144]:28.408128,Porana[9145]:28.408128)[23491]:10.199808,(Metaporana[9146]:33.941942,(Petrogenia[9147]:32.667697,(Dichondra[9148]:19.038481,Falkia[9149]:19.038481)[23494]:13.629216)[23493]:1.274245)[23492]:4.665994)[23490]:11.31296)[23488]:1.657403,(Jacquemontia[9150]:50.122726,((Dipteropeltis[9151]:25.121973,Rapona[9152]:25.121973)[23497]:24.183211,(Wilsonia[9153]:46.740391,((Bonamia[9154]:25.700258,Stylisma[9155]:25.700258)[23500]:15.814498,(Cressa[9156]:33.884202,((Breweria[9157]:12.455347,Evolvulus[9158]:12.455347)[23503]:16.648726,((Cladostigma[9159]:7.980249,Hildebrandtia[9160]:7.980249)[23505]:9.278485,(Sabaudiella[9161]:14.230203,Seddera[9162]:14.230203)[23506]:3.028531)[23504]:11.845339)[23502]:4.780129)[23501]:7.630554)[23499]:5.225635)[23498]:2.564793)[23496]:0.817542)[23495]:1.455573)[23487]:1.262501)[23485]:2.408471,(Cuscuta[9163]:54.266965,((Tetralocularia[9164]:46.917354,(Aniseia[9165]:18.188411,Odonellia[9166]:18.188411)[23510]:28.728943)[23509]:3.097971,(((Operculina[9167]:27.610418,(Xenostegia[9168]:24.488911,(Hyalocystis[9169]:18.026856,Hewittia[9170]:18.026856)[23515]:6.462055)[23514]:3.121507)[23513]:3.372638,(Camonea[9171]:30.276349,(Polymeria[9172]:28.559496,(Convolvulus[9173]:16.625944,Calystegia[9174]:16.625944)[23518]:11.933552)[23517]:1.716853)[23516]:0.706707)[23512]:9.851073,((Remirema[9175]:33.846932,(Merremia[9176]:27.563745,Distimake[9177]:27.563745)[23521]:6.283187)[23520]:4.424629,(Decalobanthus[9178]:33.821749,((Ipomoea[9179]:20.288102,Astripomoea[9180]:20.288102)[23524]:5.016498,(Paralepistemon[9181]:25.28508,((Turbina[9182]:19.004137,(Stictocardia[9183]:16.911384,Lepistemon[9184]:16.911384)[23528]:2.092753)[23527]:3.292495,(Rivea[9185]:12.344961,(Blinkworthia[9186]:2.332043,Argyreia[9187]:2.332043)[23530]:10.012918)[23529]:9.951671)[23526]:2.988448)[23525]:0.01952)[23523]:8.517149)[23522]:4.449812)[23519]:2.562568)[23511]:9.181196)[23508]:4.25164)[23507]:0.982306)[23484]:0.841981)[23478]:9.044833,(((Duperreya[9188]:1.305099,Lysiostyles[9189]:1.305099)[23533]:34.381123,(Keraunea[9190]:25.208404,Nephrophyllum[9191]:25.208404)[23534]:10.477818)[23532]:5.794355,((Lepistemonopsis[9192]:27.922114,Humbertia[9193]:27.922114)[23536]:8.964505,(Neuropeltopsis[9194]:5.382277,Daustinia[9195]:5.382277)[23537]:31.504342)[23535]:4.593958)[23531]:23.655508)[23477]:29.602396,(((Schizanthus[9196]:71.959722,Duckeodendron[9197]:71.959722)[23540]:2.557979,(((Benthamiella[9198]:26.33255,(Pantacantha[9199]:18.771589,Combera[9200]:18.771589)[23544]:7.560961)[23543]:41.684021,((Reyesia[9201]:37.77244,Salpiglossis[9202]:37.77244)[23546]:24.614019,((Protoschwenkia[9203]:49.63045,(Streptosolen[9204]:28.315872,Browallia[9205]:28.315872)[23549]:21.314578)[23548]:5.26746,(Vestia[9206]:16.735015,(Sessea[9207]:10.220475,Cestrum[9208]:10.220475)[23551]:6.51454)[23550]:38.162895)[23547]:7.488549)[23545]:5.630112)[23542]:1.971703,((Schwenckia[9209]:33.426966,(Melananthus[9210]:26.171942,Heteranthia[9211]:26.171942)[23554]:7.255024)[23553]:35.57437,(((Petunia[9212]:31.11624,(Calibrachoa[9213]:23.508451,Fabiana[9214]:23.508451)[23558]:7.607789)[23557]:30.052762,(Brunfelsia[9215]:56.046798,(Leptoglossis[9216]:41.807153,(Nierembergia[9217]:31.061339,(Bouchetia[9218]:17.638599,(Hunzikeria[9219]:8.220218,Plowmania[9220]:8.220218)[23563]:9.418381)[23562]:13.42274)[23561]:10.745814)[23560]:14.239645)[23559]:5.122204)[23556]:7.201308,(((Symonanthus[9221]:54.002206,Nicotiana[9222]:54.002206)[23566]:5.054934,(Anthocercis[9223]:45.98385,(Anthotroche[9224]:32.414408,((Crenidium[9225]:22.09369,Duboisia[9226]:22.09369)[23570]:4.615108,(Cyphanthera[9227]:16.432222,Grammosolen[9228]:16.432222)[23571]:10.276576)[23569]:5.70561)[23568]:13.569442)[23567]:13.07329)[23565]:4.009531,(Exodeconus[9229]:60.335011,(Mandragora[9230]:58.623452,((Solandra[9231]:52.552623,(Schultesianthus[9232]:45.183953,(Dyssochroma[9233]:36.586438,((Juanulloa[9234]:22.335743,Merinthopodium[9235]:22.335743)[23579]:9.902234,(Trianaea[9236]:21.796901,(Hawkesiophyton[9237]:11.687452,Markea[9238]:11.687452)[23581]:10.109449)[23580]:10.441076)[23578]:4.348461)[23577]:8.597515)[23576]:7.36867)[23575]:5.436969,((Nicandra[9239]:56.592952,(Latua[9240]:54.16354,((Jaborosa[9241]:52.548829,((Nolana[9242]:42.452543,Sclerophylax[9243]:42.452543)[23588]:3.077894,(Phrodus[9244]:25.012635,(Lycium[9245]:21.196293,Grabowskia[9246]:21.196293)[23590]:3.816342)[23589]:20.517802)[23587]:7.018392)[23586]:0.797943,((Hyoscyamus[9247]:17.500737,Archihyoscyamus[9248]:17.500737)[23592]:19.810968,((Physochlaina[9249]:27.62195,(Scopolia[9250]:23.426819,Przewalskia[9251]:23.426819)[23595]:4.195131)[23594]:6.917446,(Atropanthe[9252]:30.153916,(Atropa[9253]:23.878627,Anisodus[9254]:23.878627)[23597]:6.275289)[23596]:4.38548)[23593]:2.772309)[23591]:16.035067)[23585]:0.816768)[23584]:2.429412)[23583]:0.431797,((Trompettia[9255]:38.930786,(Brugmansia[9256]:32.402752,Datura[9257]:32.402752)[23600]:6.528034)[23599]:15.179535,((Jaltomata[9258]:48.551643,Solanum[9259]:48.551643)[23602]:2.388074,((Salpichroa[9260]:27.724588,Nectouxia[9261]:27.724588)[23604]:22.88724,((Lycianthes[9262]:38.676096,Capsicum[9263]:38.676096)[23606]:10.520417,(Cuatresia[9264]:42.03556,(((Larnax[9265]:27.935705,Deprea[9266]:27.935705)[23610]:10.109252,((Eriolarynx[9267]:16.544816,(Vassobia[9268]:12.377631,Acnistus[9269]:12.377631)[23613]:4.167185)[23612]:6.657809,(Iochroma[9270]:20.15187,(Saracha[9271]:17.41232,Dunalia[9272]:17.41232)[23615]:2.73955)[23614]:3.050755)[23611]:14.842332)[23609]:1.452327,(((Nothocestrum[9273]:26.011659,(Discopodium[9274]:23.410395,(Aureliana[9275]:4.902538,Athenaea[9276]:4.902538)[23620]:18.507857)[23619]:2.601264)[23618]:5.15422,(Tubocapsicum[9277]:30.318881,(Physaliastrum[9278]:29.094219,(Mellissia[9279]:18.810987,Withania[9280]:18.810987)[23623]:10.283232)[23622]:1.224662)[23621]:0.846998)[23617]:6.555873,((Tzeltalia[9281]:25.251192,(Brachistus[9282]:11.361942,Witheringia[9283]:11.361942)[23626]:13.88925)[23625]:4.383911,((Leucophysalis[9284]:20.480894,Chamaesaracha[9285]:20.480894)[23628]:7.933151,(Oryctes[9286]:25.931247,(Quincula[9287]:22.382874,(Physalis[9288]:10.173366,Margaranthus[9289]:10.173366)[23631]:12.209508)[23630]:3.548373)[23629]:2.482798)[23627]:1.221058)[23624]:8.086649)[23616]:1.775532)[23608]:2.538276)[23607]:7.160953)[23605]:1.415315)[23603]:0.327889)[23601]:3.170604)[23598]:2.914428)[23582]:0.964843)[23574]:0.63386)[23573]:1.711559)[23572]:2.73166)[23564]:5.303639)[23555]:0.631026)[23552]:0.986938)[23541]:4.529427)[23539]:1.449168,(((Capsicophysalis[9290]:17.177195,Protoschwenckia[9291]:17.177195)[23634]:38.78911,(Calliphysalis[9292]:26.507211,(Darcyanthus[9293]:17.740264,Schraderanthus[9294]:17.740264)[23636]:8.766946)[23635]:29.459095)[23633]:10.519852,((Metternichia[9295]:48.235959,Tsoala[9296]:48.235959)[23638]:1.642494,(Henoonia[9297]:30.390898,(Coeloneurum[9298]:30.338216,(Goetzea[9299]:14.973466,Espadaea[9300]:14.973466)[23641]:15.36475)[23640]:0.052682)[23639]:19.487555)[23637]:16.607704)[23632]:9.480712)[23538]:18.771612)[23476]:6.100145)[23471]:2.631346,(((((((Liesneria[9301]:19.930913,(Adelphacme[9302]:2.142485,Phyllangium[9303]:2.142485)[23649]:17.788428)[23648]:1.699532,Orianthera[9304]:21.630445)[23647]:47.773832,(Usteria[9305]:50.251925,(Norrisia[9306]:23.42715,(Bonyunia[9307]:14.158083,Antonia[9308]:14.158083)[23652]:9.269067)[23651]:26.824775)[23650]:19.152352)[23646]:14.809271,(((Neuburgia[9309]:73.327002,Strychnos[9310]:73.327002)[23655]:2.892849,(Spigelia[9311]:72.444475,Gardneria[9312]:72.444475)[23656]:3.775376)[23654]:2.808419,(Mitreola[9313]:50.047006,(Logania[9314]:48.285425,(Geniostoma[9315]:44.629969,(Mitrasacme[9316]:18.567209,Schizacme[9317]:18.567209)[23660]:26.06276)[23659]:3.655456)[23658]:1.761581)[23657]:28.981264)[23653]:5.185278)[23645]:9.145677,(((Voyriella[9318]:44.816664,(Curtia[9319]:31.366267,Saccifolium[9320]:31.366267)[23664]:13.450397)[23663]:33.610871,(Voyria[9321]:70.079532,((Exacum[9322]:56.484652,((Lagenias[9323]:34.987233,Sebaea[9324]:34.987233)[23669]:17.041452,(Exochaenium[9325]:48.437188,((Klackenbergia[9326]:25.032624,Ornichia[9327]:25.032624)[23672]:11.106971,(Gentianothamnus[9328]:26.805767,Tachiadenus[9329]:26.805767)[23673]:9.333828)[23671]:12.297593)[23670]:3.591497)[23668]:4.455967)[23667]:11.749854,((((Microrphium[9330]:28.169158,(Canscora[9331]:10.140666,Schinziella[9332]:10.140666)[23678]:18.028492)[23677]:18.024874,(Coutoubea[9333]:17.889735,((Deianira[9334]:8.053353,Symphyllophyton[9335]:8.053353)[23681]:8.297529,(Hoppea[9336]:0.016957,Schultesia[9337]:0.016957)[23682]:16.333925)[23680]:1.538853)[23679]:28.304297)[23676]:2.751327,((Ixanthus[9338]:30.013472,Blackstonia[9339]:30.013472)[23684]:11.376361,(Geniostemon[9340]:36.622845,(Cicendia[9341]:33.045585,(Centaurium[9342]:23.101211,((Chironia[9343]:8.096239,Orphium[9344]:8.096239)[23689]:13.33258,((Sabatia[9345]:11.481222,Gyrandra[9346]:11.481222)[23691]:6.073904,(Eustoma[9347]:17.097087,(Exaculum[9348]:9.940216,(Schenkia[9349]:8.126808,Zeltnera[9350]:8.126808)[23694]:1.813408)[23693]:7.156871)[23692]:0.458039)[23690]:3.873693)[23688]:1.672392)[23687]:9.944374)[23686]:3.57726)[23685]:4.766988)[23683]:7.555526)[23675]:11.854601,(((Lisianthius[9351]:15.625901,Bisgoeppertia[9352]:15.625901)[23697]:34.073618,(((Potalia[9353]:34.748503,Anthocleista[9354]:34.748503)[23700]:6.196428,(Utania[9355]:22.916456,Fagraea[9356]:22.916456)[23701]:18.028475)[23699]:4.892799,((Enicostema[9357]:24.965806,(Oreonesion[9358]:0.014189,Urogentias[9359]:0.014189)[23704]:24.951617)[23703]:14.930536,(Faroa[9360]:27.966408,(Neurotheca[9361]:27.955585,(Djaloniella[9362]:24.832554,Pycnosphaera[9363]:24.832554)[23707]:3.123031)[23706]:0.010823)[23705]:11.929934)[23702]:5.941388)[23698]:3.861789)[23696]:6.376445,(Prepusa[9364]:52.94611,(((Neblinantha[9365]:27.568757,Macrocarpaea[9366]:27.568757)[23711]:9.072244,((Tachia[9367]:32.744272,Chorisepalum[9368]:32.744272)[23713]:2.778667,((Irlbachia[9369]:17.621163,(Purdieanthus[9370]:17.515968,Aripuana[9371]:17.515968)[23716]:0.105195)[23715]:5.458791,((Adenolisianthus[9372]:13.645423,Helia[9373]:13.645423)[23718]:4.52138,(Chelonanthus[9374]:16.234945,(Calolisianthus[9375]:14.653105,(Tetrapollinia[9376]:13.055566,(Symbolanthus[9377]:4.267313,(Lehmanniella[9378]:4.228828,Rogersonanthus[9379]:4.228828)[23723]:0.038485)[23722]:8.788253)[23721]:1.597539)[23720]:1.58184)[23719]:1.931858)[23717]:4.913151)[23714]:12.442985)[23712]:1.118062)[23710]:15.232971,(((Gentianodes[9380]:17.037142,Gentiana[9381]:17.037142)[23726]:15.269249,(Kuepferia[9382]:25.708531,(Metagentiana[9383]:13.331332,(Sinogentiana[9384]:10.39637,(Tripterospermum[9385]:4.828132,Crawfurdia[9386]:4.828132)[23730]:5.568238)[23729]:2.934962)[23728]:12.377199)[23727]:6.59786)[23725]:14.163178,((Latouchea[9387]:23.503357,Obolaria[9388]:23.503357)[23732]:11.11283,((Pterygocalyx[9389]:15.408742,Gentianopsis[9390]:15.408742)[23734]:14.653434,(Megacodon[9391]:27.263615,(Swertia[9392]:24.605123,((Frasera[9393]:23.191212,(Halenia[9394]:21.686807,(Bartonia[9395]:20.383622,Veratrilla[9396]:20.383622)[23740]:1.303185)[23739]:1.504405)[23738]:0.839345,((Jaeschkea[9397]:17.382502,Gentianella[9398]:17.382502)[23742]:4.05722,(Lomatogoniopsis[9399]:17.385598,(Lomatogonium[9400]:11.873745,Comastoma[9401]:11.873745)[23744]:5.511853)[23743]:4.054124)[23741]:2.590835)[23737]:0.574566)[23736]:2.658492)[23735]:2.798561)[23733]:4.554011)[23731]:11.853382)[23724]:5.404403)[23709]:1.072138)[23708]:3.129854)[23695]:4.723996)[23674]:7.434546)[23666]:1.845026)[23665]:8.348003)[23662]:14.530923,((Mostuea[9402]:70.579682,Gelsemium[9403]:70.579682)[23746]:21.62971,(((Vallesia[9404]:53.903933,Haplophyton[9405]:53.903933)[23749]:16.903464,(Aspidosperma[9406]:61.478976,Geissospermum[9407]:61.478976)[23750]:9.328421)[23748]:15.384361,((Alstonia[9408]:76.540866,Dyera[9409]:76.540866)[23752]:4.770611,(((Kopsia[9410]:71.493208,(((Catharanthus[9411]:49.007275,Rauvolfia[9412]:49.007275)[23758]:5.042987,(Vinca[9413]:51.544502,Laxoplumeria[9414]:51.544502)[23759]:2.50576)[23757]:6.846092,((Kamettia[9415]:47.3229,(Cabucala[9416]:8.961167,Petchia[9417]:8.961167)[23762]:38.361733)[23761]:10.553912,((Ochrosia[9418]:23.678516,Neisosperma[9419]:23.678516)[23764]:24.654411,(Cosmocalyx[9420]:0.066228,Tonduzia[9421]:0.066228)[23765]:48.266699)[23763]:9.543885)[23760]:3.019542)[23756]:10.596854)[23755]:6.152421,((((Parahancornia[9422]:27.20167,Hancornia[9423]:27.20167)[23769]:7.652572,(Lacmellea[9424]:29.642969,Couma[9425]:29.642969)[23770]:5.211273)[23768]:8.441949,((Saba[9426]:31.884485,(Dictyophleba[9427]:11.176696,Vahadenia[9428]:11.176696)[23773]:20.707789)[23772]:4.392864,(Ancylobotrys[9429]:34.298365,(Willughbeia[9430]:29.502624,Landolphia[9431]:29.502624)[23775]:4.795741)[23774]:1.978984)[23771]:7.018842)[23767]:32.865689,((Macoubea[9432]:43.932566,((Neocouma[9433]:28.725448,Mucoa[9434]:28.725448)[23779]:8.665206,(Spongiosperma[9435]:31.009392,(Molongum[9436]:30.941393,Rhigospira[9437]:30.941393)[23781]:0.067999)[23780]:6.381262)[23778]:6.541912)[23777]:3.040552,(Ambelania[9438]:33.008975,((Schizozygia[9439]:19.297325,(Tabernanthe[9440]:17.879331,(Anartia[9441]:17.843166,Carvalhoa[9442]:17.843166)[23786]:0.036165)[23785]:1.417994)[23784]:2.945069,(Tabernaemontana[9443]:20.917394,(Voacanga[9444]:18.027086,(Callichilia[9445]:17.991815,(Crioceras[9446]:11.806298,Calocrater[9447]:11.806298)[23790]:6.185517)[23789]:0.035271)[23788]:2.890308)[23787]:1.325)[23783]:10.766581)[23782]:13.964143)[23776]:29.188762)[23766]:1.483749)[23754]:0.835373,((Melodinus[9448]:69.797929,Craspidospermum[9449]:69.797929)[23792]:7.770965,(Diplorhynchus[9450]:76.958066,(((Gonioma[9451]:64.498594,(Hunteria[9452]:45.474328,(Picralima[9453]:19.757775,Pleiocarpa[9454]:19.757775)[23798]:25.716553)[23797]:19.024266)[23796]:11.30397,((Amsonia[9455]:36.863251,Rhazya[9456]:36.863251)[23800]:36.279292,((Condylocarpon[9457]:39.946185,Chilocarpus[9458]:39.946185)[23802]:18.462045,(Plectaneia[9459]:44.397334,(Alyxia[9460]:25.653278,(Pteralyxia[9461]:20.004518,(Lepiniopsis[9462]:8.619268,Lepinia[9463]:8.619268)[23806]:11.38525)[23805]:5.64876)[23804]:18.744056)[23803]:14.010896)[23801]:14.734313)[23799]:2.660021)[23795]:0.015119,(((Allamanda[9464]:51.862843,(Himatanthus[9465]:33.78524,Plumeria[9466]:33.78524)[23810]:18.077603)[23809]:15.150811,((Skytanthus[9467]:58.797599,Anechites[9468]:58.797599)[23812]:0.017481,(Thevetia[9469]:55.463756,(Cerbera[9470]:41.151832,Cameraria[9471]:41.151832)[23814]:14.311924)[23813]:3.351324)[23811]:8.198574)[23808]:7.543701,((Acokanthera[9472]:54.595343,Carissa[9473]:54.595343)[23816]:18.107105,((Wrightia[9474]:36.210802,(Pleioceras[9475]:31.599575,Stephanostema[9476]:31.599575)[23819]:4.611227)[23818]:30.800156,(((Nerium[9477]:55.254088,Adenium[9478]:55.254088)[23822]:6.005425,(Strophanthus[9479]:53.355765,(Alafia[9480]:32.411645,(Farquharia[9481]:32.35033,Isonema[9482]:32.35033)[23825]:0.061315)[23824]:20.94412)[23823]:7.903748)[23821]:1.995036,((Galactophora[9483]:59.908698,((Neobracea[9484]:48.567036,Pachypodium[9485]:48.567036)[23829]:8.332869,((Mascarenhasia[9486]:30.026853,Spirolobium[9487]:30.026853)[23831]:13.782793,(Holarrhena[9488]:34.251013,(Kibatalia[9489]:28.686672,(Funtumia[9490]:28.652119,Malouetia[9491]:28.652119)[23834]:0.034553)[23833]:5.564341)[23832]:9.558633)[23830]:13.090259)[23828]:3.008793)[23827]:2.375768,((((Cycladenia[9492]:52.625812,(Pinochia[9493]:31.271589,Thyrsanthella[9494]:31.271589)[23839]:21.354223)[23838]:4.792635,(Elytropus[9495]:53.821424,((Forsteronia[9496]:36.345366,Mandevilla[9497]:36.345366)[23842]:6.028708,(Tintinnabularia[9498]:24.16163,(Mesechites[9499]:16.884471,Allomarkgrafia[9500]:16.884471)[23844]:7.277159)[23843]:18.212444)[23841]:11.44735)[23840]:3.597023)[23837]:1.2433,((((Hylaea[9501]:16.397958,Laubertia[9502]:16.397958)[23848]:21.05178,(Temnadenia[9503]:31.772882,(Rhodocalyx[9504]:28.114525,Macropharynx[9505]:28.114525)[23850]:3.658357)[23849]:5.676856)[23847]:2.667938,((Prestonia[9506]:24.544559,(Artia[9507]:19.601989,Parsonsia[9508]:19.601989)[23853]:4.94257)[23852]:11.470105,(Asketanthera[9509]:31.600154,(Echites[9510]:30.494144,(Thoreauea[9511]:17.192243,Thenardia[9512]:17.192243)[23856]:13.301901)[23855]:1.10601)[23854]:4.41451)[23851]:4.103012)[23846]:17.355695,((Secondatia[9513]:47.731526,(Stipecoma[9514]:47.698582,Odontadenia[9515]:47.698582)[23859]:0.032944)[23858]:8.356107,((Salpinctes[9516]:43.680924,(Pentalinon[9517]:8.413777,Angadenia[9518]:8.413777)[23862]:35.267147)[23861]:9.97939,((Periploca[9519]:31.200607,(Ectadium[9520]:28.060885,Petopentia[9521]:28.060885)[23865]:3.139722)[23864]:0.62987,(Phyllanthera[9522]:31.389398,(Baroniella[9523]:29.555849,((Cryptostegia[9524]:20.341185,Pentopetia[9525]:20.341185)[23869]:8.620526,(Ischnolepis[9526]:28.437742,((Camptocarpus[9527]:23.34861,(Ectadiopsis[9528]:19.001282,Cryptolepis[9529]:19.001282)[23873]:4.347328)[23872]:3.289092,(((Buckollia[9530]:11.214127,Epistemma[9531]:11.214127)[23876]:8.808614,((Atherandra[9532]:12.715663,(Gymnanthera[9533]:8.548044,Zygostelma[9534]:8.548044)[23879]:4.167619)[23878]:5.534194,(Decalepis[9535]:17.266969,(Finlaysonia[9536]:14.311715,(Streptocaulon[9537]:4.921151,Atherolepis[9538]:4.921151)[23882]:9.390564)[23881]:2.955254)[23880]:0.982888)[23877]:1.772884)[23875]:4.253317,(Hemidesmus[9539]:22.082897,(Sacleuxia[9540]:19.706309,((Mondia[9541]:16.614183,(Batesanthus[9542]:15.076866,(Stomatostemma[9543]:13.631815,Tacazzea[9544]:13.631815)[23888]:1.445051)[23887]:1.537317)[23886]:1.18035,((Stelmocrypton[9545]:5.353473,Myriopteron[9546]:5.353473)[23890]:11.962399,(Baseonema[9547]:16.124183,(Schlechterella[9548]:14.247542,Raphionacme[9549]:14.247542)[23892]:1.876641)[23891]:1.191689)[23889]:0.478661)[23885]:1.911776)[23884]:2.376588)[23883]:2.193161)[23874]:2.361644)[23871]:1.80004)[23870]:0.523969)[23868]:0.594138)[23867]:1.833549)[23866]:0.441079)[23863]:21.829837)[23860]:2.427319)[23857]:1.385738)[23845]:1.188376)[23836]:1.174835,(((Anodendron[9550]:48.284488,Papuechites[9551]:48.284488)[23895]:8.173744,((Amphineurion[9552]:47.896587,Sindechites[9553]:47.896587)[23897]:6.894551,((Streptoechites[9554]:52.717632,(Parepigynum[9555]:40.847817,(Vallaris[9556]:20.669978,Beaumontia[9557]:20.669978)[23901]:20.177839)[23900]:11.869815)[23899]:1.016323,((Apocynum[9558]:46.704386,(Cleghornia[9559]:0.021141,Bousigonia[9560]:0.021141)[23904]:46.683245)[23903]:5.172317,((Urceola[9561]:24.920793,Parameria[9562]:24.920793)[23906]:15.907929,((Amalocalyx[9563]:23.257076,(Chonemorpha[9564]:19.054945,Trachelospermum[9565]:19.054945)[23909]:4.202131)[23908]:2.185143,((Micrechites[9566]:9.109842,Vallariopsis[9567]:9.109842)[23911]:15.31217,(Pottsia[9568]:20.748651,(Epigynum[9569]:14.121698,(Ichnocarpus[9570]:12.635513,Aganosma[9571]:12.635513)[23914]:1.486185)[23913]:6.626953)[23912]:3.673361)[23910]:1.020207)[23907]:15.386503)[23905]:11.047981)[23902]:1.857252)[23898]:1.057183)[23896]:1.667094)[23894]:3.360731,(Rhabdadenia[9572]:58.375085,((Dewevrella[9573]:50.582071,(Baissea[9574]:43.623417,(Motandra[9575]:41.843219,Oncinotis[9576]:41.843219)[23919]:1.780198)[23918]:6.958654)[23917]:5.546329,((Pervillaea[9577]:48.138116,(Secamonopsis[9578]:44.392299,(Toxocarpus[9579]:40.762577,Secamone[9580]:40.762577)[23923]:3.629722)[23922]:3.745817)[23921]:3.890195,((Fockea[9581]:31.107111,Cibirhiza[9582]:31.107111)[23925]:14.15406,((Eustegia[9583]:41.954563,((Oncinema[9584]:12.338952,(Microloma[9585]:12.319922,Astephanus[9586]:12.319922)[23930]:0.01903)[23929]:28.082377,((Pentacyphus[9587]:28.171125,(Orthosia[9588]:24.365416,((Gonolobus[9589]:12.394635,(Matelea[9590]:2.953925,(Fischeria[9591]:1.834856,Macroscepis[9592]:1.834856)[23937]:1.119069)[23936]:9.44071)[23935]:9.824221,((Funastrum[9593]:18.190523,(Oxypetalum[9594]:14.88026,(Araujia[9595]:8.891817,Philibertia[9596]:8.891817)[23941]:5.988443)[23940]:3.310263)[23939]:2.239956,(Petalostelma[9597]:11.550562,(Barjonia[9598]:8.960823,(Nephradenia[9599]:7.913714,((Minaria[9600]:6.439176,Peplonia[9601]:6.439176)[23946]:0.718762,((Metastelma[9602]:3.469312,Blepharodon[9603]:3.469312)[23948]:1.412393,(Macroditassa[9604]:4.126919,(Hemipogon[9605]:2.707463,Ditassa[9606]:2.707463)[23950]:1.419456)[23949]:0.754786)[23947]:2.276233)[23945]:0.755776)[23944]:1.047109)[23943]:2.589739)[23942]:8.879917)[23938]:1.788377)[23934]:2.14656)[23933]:3.805709)[23932]:3.901125,((Schizostephanus[9607]:26.904848,(Metalepis[9608]:21.294635,(Holostemma[9609]:13.723,Cynanchum[9610]:13.723)[23954]:7.571635)[23953]:5.610213)[23952]:2.510387,((((Vincetoxicum[9611]:15.580578,Gongronema[9612]:15.580578)[23958]:0.031334,(Biondia[9613]:13.388321,Tylophora[9614]:13.388321)[23959]:2.223591)[23957]:4.339386,(Rhyncharrhena[9615]:19.361065,(Pleurostelma[9616]:13.550456,((Blyttia[9617]:0.467209,Pentatropis[9618]:0.467209)[23963]:9.730476,(Goydera[9619]:5.029743,Diplostigma[9620]:5.029743)[23964]:5.167942)[23962]:3.352771)[23961]:5.810609)[23960]:0.590233)[23956]:8.26973,((Calciphila[9621]:21.321629,Solenostemma[9622]:21.321629)[23966]:4.961188,(Oxystelma[9623]:24.696995,(Pergularia[9624]:23.531456,((Kanahia[9625]:18.140506,Calotropis[9626]:18.140506)[23970]:4.404698,(Asclepias[9627]:13.822071,((Trachycalymma[9628]:11.63868,(Glossostelma[9629]:9.594201,Pachycarpus[9630]:9.594201)[23974]:2.044479)[23973]:0.864271,(((Woodia[9631]:10.196058,Xysmalobium[9632]:10.196058)[23977]:0.032277,(Gomphocarpus[9633]:8.48383,(Cordylogyne[9634]:7.06778,(Schizoglossum[9635]:5.55452,Stenostelma[9636]:5.55452)[23980]:1.51326)[23979]:1.41605)[23978]:1.744505)[23976]:0.43327,((Stathmostelma[9637]:4.407557,Margaretta[9638]:4.407557)[23982]:6.238887,((Fanninia[9639]:5.146975,Lagarinthus[9640]:5.146975)[23984]:3.299584,(Aspidonepsis[9641]:7.434798,(Aspidoglossum[9642]:5.787589,Miraglossum[9643]:5.787589)[23986]:1.647209)[23985]:1.011761)[23983]:2.199885)[23981]:0.015161)[23975]:1.841346)[23972]:1.31912)[23971]:8.723133)[23969]:0.986252)[23968]:1.165539)[23967]:1.585822)[23965]:1.938211)[23955]:1.194207)[23951]:2.657015)[23931]:8.349079)[23928]:1.533234)[23927]:1.976434,((Rhyssolobium[9644]:37.857125,((Marsdenia[9645]:29.435398,(Dischidia[9646]:20.328013,(Micholitzia[9647]:14.349825,Hoya[9648]:14.349825)[23992]:5.978188)[23991]:9.107385)[23990]:5.278432,((Stephanotis[9649]:27.163106,(Telosma[9650]:27.022208,(Gunnessia[9651]:12.223301,Sarcolobus[9652]:12.223301)[23996]:14.798907)[23995]:0.140898)[23994]:2.36497,(Wattakaka[9653]:29.493798,(Cosmostigma[9654]:29.462953,(Dregea[9655]:26.174384,(Gymnema[9656]:16.869136,(Treutlera[9657]:16.828175,Jasminanthes[9658]:16.828175)[24001]:0.040961)[24000]:9.305248)[23999]:3.288569)[23998]:0.030845)[23997]:0.034278)[23993]:5.185754)[23989]:3.143295)[23988]:3.285045,(Heterostemma[9659]:35.968974,(((Orthanthera[9660]:6.827824,Leptadenia[9661]:6.827824)[24005]:14.880284,(Pentasachme[9662]:17.934714,Conomitra[9663]:17.934714)[24006]:3.773394)[24004]:8.720781,((Neoschumannia[9664]:23.891704,(Riocreuxia[9665]:11.421048,(Anisotoma[9666]:7.360254,(Emplectanthus[9667]:5.708434,Sisyranthus[9668]:5.708434)[24011]:1.65182)[24010]:4.060794)[24009]:12.470656)[24008]:3.611769,((Ceropegia[9669]:11.715979,Brachystelma[9670]:11.715979)[24013]:1.170867,(((Edithcolea[9671]:7.788212,(Rhytidocaulon[9672]:5.12261,Echidnopsis[9673]:5.12261)[24017]:2.665602)[24016]:0.691622,((Apteranthes[9674]:7.873018,(Caudanthera[9675]:6.06139,Boucerosia[9676]:6.06139)[24020]:1.811628)[24019]:0.019215,(Anomalluma[9677]:7.538019,(Pseudolithos[9678]:4.89732,(Caralluma[9679]:3.501076,Desmidorchis[9680]:3.501076)[24023]:1.396244)[24022]:2.640699)[24021]:0.354214)[24018]:0.587601)[24015]:1.177311,((White-sloanea[9681]:6.925554,(Duvaliandra[9682]:4.567443,Socotrella[9683]:4.567443)[24026]:2.358111)[24025]:1.790361,((Stapeliopsis[9684]:6.969125,((Quaqua[9685]:6.365787,Baynesia[9686]:6.365787)[24030]:0.581958,(Ophionella[9687]:5.754506,Pectinaria[9688]:5.754506)[24031]:1.193239)[24029]:0.02138)[24028]:0.016727,(Stapelianthus[9689]:6.594424,((Notechidnopsis[9690]:6.141656,(Hoodia[9691]:2.997978,Lavrania[9692]:2.997978)[24035]:3.143678)[24034]:0.022978,((Australluma[9693]:5.215579,(Orbeanthus[9694]:4.266353,(Orbea[9695]:3.551709,Tavaresia[9696]:3.551709)[24039]:0.714644)[24038]:0.949226)[24037]:0.519483,((Stapelia[9697]:3.823087,(Huernia[9698]:3.78933,(Tromotriche[9699]:3.729652,Richtersveldia[9700]:3.729652)[24043]:0.059678)[24042]:0.033757)[24041]:0.679168,(Larryleachia[9701]:4.489369,(Piaranthus[9702]:4.015126,(Duvalia[9703]:3.462954,(Ballyanthus[9704]:3.43285,Tridentea[9705]:3.43285)[24047]:0.030104)[24046]:0.552172)[24045]:0.474243)[24044]:0.012886)[24040]:1.232807)[24036]:0.429572)[24033]:0.42979)[24032]:0.391428)[24027]:1.730063)[24024]:0.94123)[24014]:3.229701)[24012]:14.616627)[24007]:2.925416)[24003]:5.540085)[24002]:5.173196)[23987]:2.788827)[23926]:1.330174)[23924]:6.76714)[23920]:4.100089)[23916]:2.246685)[23915]:1.443878)[23893]:0.017619)[23835]:2.447884)[23826]:0.970083)[23820]:3.756409)[23817]:5.69149)[23815]:1.854907)[23807]:1.260328)[23794]:1.140383)[23793]:0.610828)[23791]:0.912108)[23753]:2.830475)[23751]:4.880281)[23747]:6.017634)[23745]:0.749066)[23661]:0.400767)[23644]:0.433378,((((((Pentasacme[9706]:11.969405,(Cionura[9707]:5.695929,Monsanima[9708]:5.695929)[24054]:6.273476)[24053]:32.847073,(Cerberiopsis[9709]:39.393786,((Telectadium[9710]:9.915767,Senaea[9711]:9.915767)[24057]:25.652031,((Tapeinostemon[9712]:5.616624,Lachnostoma[9713]:5.616624)[24059]:13.803044,(Schubertia[9714]:18.233364,Parapodium[9715]:18.233364)[24060]:1.186304)[24058]:16.148131)[24056]:3.825988)[24055]:5.422692)[24052]:0.163699,(Oreosparte[9716]:35.483858,((Phyllocyclus[9717]:1.437688,Stigmatorhynchus[9718]:1.437688)[24063]:25.305088,((Canscorinella[9719]:11.547887,Chamaeclitandra[9720]:11.547887)[24065]:7.147399,Celiantha[9721]:18.695287)[24064]:8.047489)[24062]:8.741082)[24061]:9.496319)[24051]:4.749859,(((((Goniostemma[9722]:8.069409,(Roraimaea[9723]:0.306324,Tassadia[9724]:0.306324)[24071]:7.763085)[24070]:3.061666,Cascabela[9725]:11.131075)[24069]:23.167049,((Congolanthus[9726]:6.94425,Cyclocotyla[9727]:6.94425)[24073]:24.634399,((Hiepia[9728]:8.615593,Jobinia[9729]:8.615593)[24075]:11.047446,(Anisopus[9730]:14.181176,Rhytidostemma[9731]:14.181176)[24076]:5.481863)[24074]:11.91561)[24072]:2.719476)[24068]:8.927493,((Scyphostelma[9732]:8.067213,Genianthus[9733]:8.067213)[24078]:23.474768,((((Tweedia[9734]:3.205842,Merrillanthus[9735]:3.205842)[24082]:6.129633,Maclaudia[9736]:9.335475)[24081]:15.040394,Orthopichonia[9737]:24.375869)[24080]:1.829125,((Hockinia[9738]:2.993515,Clitandra[9739]:2.993515)[24084]:6.097824,Pycnobotrya[9740]:9.09134)[24083]:17.113654)[24079]:5.336986)[24077]:11.683637)[24067]:0.264511,((((Duplipetala[9741]:18.778101,Anemotrochus[9742]:18.778101)[24088]:1.154022,(Hypolobus[9743]:15.348249,(Ancylobothrys[9744]:4.077929,Mortoniella[9745]:4.077929)[24090]:11.27032)[24089]:4.583874)[24087]:0.34678,(((Chlorocyathus[9746]:2.709066,(Karina[9747]:2.480724,Eriostemma[9748]:2.480724)[24094]:0.228342)[24093]:2.51195,Calyptranthera[9749]:5.221017)[24092]:4.501712,Sipapoantha[9750]:9.722728)[24091]:10.556175)[24086]:22.487901,((Eucorymbia[9751]:24.589235,(Microplumeria[9752]:14.290908,Cracosna[9753]:14.290908)[24097]:10.298327)[24096]:4.189039,((Pycnorhachis[9754]:4.577141,Sarcorrhiza[9755]:4.577141)[24099]:3.615248,((Zygostigma[9756]:0.103719,Leuconotis[9757]:0.103719)[24101]:1.513296,Tylodontia[9758]:1.617015)[24100]:6.575375)[24098]:20.585885)[24095]:13.98853)[24085]:0.723325)[24066]:6.239906)[24050]:3.541545,(Trichosandra[9759]:8.622822,Stephanostegia[9760]:8.622822)[24102]:44.648758)[24049]:19.580366,(((((Yanomamua[9761]:5.998397,Zonanthus[9762]:5.998397)[24107]:8.480173,(Pseudolachnostoma[9763]:10.987822,(Carruthersia[9764]:3.477443,Ixodonerium[9765]:3.477443)[24109]:7.510379)[24108]:3.490748)[24106]:30.082998,((Lygisma[9766]:15.561033,Pentastelma[9767]:15.561033)[24111]:7.034162,((Asterostemma[9768]:8.881436,Emicocarpus[9769]:8.881436)[24113]:7.831258,((Diplolepis[9770]:3.085545,Cristobalia[9771]:3.085545)[24115]:1.555651,Dolichopetalum[9772]:4.641197)[24114]:12.071497)[24112]:5.882501)[24110]:21.966372)[24105]:8.87956,(Campestigma[9773]:41.563817,((Nautonia[9774]:9.406014,Pruskortizia[9775]:9.406014)[24118]:3.929841,(Anatropanthus[9776]:9.229429,(Allowoodsonia[9777]:3.330537,Cylindropsis[9778]:3.330537)[24120]:5.898892)[24119]:4.106426)[24117]:28.227962)[24116]:11.87731)[24104]:18.179991,(((Bahiella[9779]:14.503569,Strempeliopsis[9780]:14.503569)[24123]:17.065335,(((Ibatia[9781]:0.31243,Morilloa[9782]:0.31243)[24126]:17.984091,(Ecua[9783]:11.127483,(Austrochthamalia[9784]:0.968582,Pacouria[9785]:0.968582)[24128]:10.158901)[24127]:7.169038)[24125]:11.606707,Pherotrichis[9786]:29.903228)[24124]:1.665676)[24122]:3.701797,(Cynanthum[9787]:2.157929,Heynella[9788]:2.157929)[24129]:33.112772)[24121]:36.350416)[24103]:1.230828)[24048]:20.940657)[23643]:2.5517,(((((((Wandersong[9789]:4.250595,Byrsophyllum[9790]:4.250595)[24136]:8.053648,Paralasianthus[9791]:12.304243)[24135]:19.935618,((Leucocodon[9792]:9.722778,Berghesia[9793]:9.722778)[24138]:11.989787,((((Maguireocharis[9794]:3.25255,Siphonandrium[9795]:3.25255)[24142]:4.046122,Stylosiphonia[9796]:7.298673)[24141]:12.534469,(Placocarpa[9797]:1.448777,Tobagoa[9798]:1.448777)[24143]:18.384365)[24140]:0.015086,(Maschalodesme[9799]:10.246556,Lecananthus[9800]:10.246556)[24144]:9.601672)[24139]:1.864337)[24137]:10.527296)[24134]:42.503289,((((Rhipidantha[9801]:13.958764,Octotropis[9802]:13.958764)[24148]:24.293495,((((Coccochondra[9803]:7.257655,(Neblinathamnus[9804]:6.357358,(Bruxanelia[9805]:3.668503,Steyermarkia[9806]:3.668503)[24154]:2.688855)[24153]:0.900297)[24152]:3.899248,Alleizettella[9807]:11.156903)[24151]:0.396968,Pubistylus[9808]:11.55387)[24150]:21.712965,((((Didymopogon[9809]:0.662445,Flexanthera[9810]:0.662445)[24158]:5.225319,(Nesohedyotis[9811]:4.445825,Mericarpaea[9812]:4.445825)[24159]:1.441939)[24157]:2.169099,Mexotis[9813]:8.056864)[24156]:5.772055,(Callipeltis[9814]:5.512894,(Micrasepalum[9815]:1.890109,Coryphothamnus[9816]:1.890109)[24161]:3.622785)[24160]:8.316025)[24155]:19.437917)[24149]:4.985423)[24147]:17.075202,((((Anthospermopsis[9817]:0.917922,Bradea[9818]:0.917922)[24165]:10.040574,(Pseudaidia[9819]:10.4838,Meyna[9820]:10.4838)[24166]:0.474696)[24164]:2.701963,Martensianthus[9821]:13.660459)[24163]:10.600379,(Eizia[9822]:13.653203,Temnocalyx[9823]:13.653203)[24167]:10.607634)[24162]:31.066624)[24146]:13.719968,((Pteridocalyx[9824]:38.660938,(Stichianthus[9825]:18.318787,Polyura[9826]:18.318787)[24170]:20.342151)[24169]:28.621728,(((((Thogsennia[9827]:8.625517,(Planaltina[9828]:6.732597,(Leptoscela[9829]:4.67401,Stephanococcus[9830]:4.67401)[24177]:2.058587)[24176]:1.89292)[24175]:16.520151,((Carterella[9831]:5.27619,Etericius[9832]:5.27619)[24179]:14.029287,((Neobertiera[9833]:0.381783,Denscantia[9834]:0.381783)[24181]:11.490057,Streblosiopsis[9835]:11.871841)[24180]:7.433636)[24178]:5.840191)[24174]:19.857863,((Lecariocalyx[9836]:28.061779,Pimentelia[9837]:28.061779)[24183]:8.477831,((((Rhadinopus[9838]:2.280939,(Gleasonia[9839]:0.068147,Coptophyllum[9840]:0.068147)[24188]:2.212792)[24187]:13.345475,Pseudopyxis[9841]:15.626414)[24186]:7.989265,(Scyphostachys[9842]:7.198761,Galiasperula[9843]:7.198761)[24189]:16.416918)[24185]:9.405227,(Pachystylus[9844]:15.608516,Dichilanthe[9845]:15.608516)[24190]:17.412389)[24184]:3.518704)[24182]:8.463921)[24173]:8.279072,(((Heterophyllaea[9846]:7.110203,((Pitardella[9847]:5.973701,Duidania[9848]:5.973701)[24195]:0.197398,Schizocalyx[9849]:6.171098)[24194]:0.939105)[24193]:3.648074,Eleuthranthes[9850]:10.758277)[24192]:14.932952,((Gomphocalyx[9851]:4.949471,Neomussaenda[9852]:4.949471)[24197]:20.071297,(Sipaneopsis[9853]:8.767444,(((Cowiea[9854]:0.703228,Aphanocarpus[9855]:0.703228)[24201]:2.956499,(Pseudodiplospora[9856]:2.071211,Riqueuria[9857]:2.071211)[24202]:1.588516)[24200]:3.182718,(Chaetostachydium[9858]:5.46197,Dolichometra[9859]:5.46197)[24203]:1.380474)[24199]:1.925)[24198]:16.253325)[24196]:0.67046)[24191]:27.591374)[24172]:4.789843,((Holstianthus[9860]:34.066491,((Gillespiea[9861]:1.288739,Kajewskiella[9862]:1.288739)[24207]:11.297893,(Standleya[9863]:11.070538,Plectroniella[9864]:11.070538)[24208]:1.516093)[24206]:21.479859)[24205]:8.443987,(Merumea[9865]:32.714243,Xantonnea[9866]:32.714243)[24209]:9.796235)[24204]:15.561968)[24171]:9.21022)[24168]:1.764763)[24145]:5.695721)[24133]:2.460704,(((((Shaferocharis[9867]:8.145685,Khasiaclunea[9868]:8.145685)[24214]:12.863655,Hindsia[9869]:21.00934)[24213]:13.094528,((((Pagameopsis[9870]:26.492067,((Keenania[9871]:4.076486,Nargedia[9872]:4.076486)[24220]:17.026044,(Pseudohamelia[9873]:7.272801,Perakanthus[9874]:7.272801)[24221]:13.829728)[24219]:5.389538)[24218]:2.290851,(Nostolachma[9875]:28.270485,(Lucya[9876]:15.306259,Peripeplus[9877]:15.306259)[24223]:12.964225)[24222]:0.512434)[24217]:4.472402,(Motleyia[9878]:5.664335,Brenania[9879]:5.664335)[24224]:27.590985)[24216]:0.385724,(Tortuella[9880]:8.449128,Neoblakea[9881]:8.449128)[24225]:25.191916)[24215]:0.462823)[24212]:6.386694,((Coelopyrena[9882]:26.264203,Microphysa[9883]:26.264203)[24227]:9.332336,((((Fergusonia[9884]:5.270728,Habroneuron[9885]:5.270728)[24231]:2.180063,(Pseudonesohedyotis[9886]:5.989089,Ganguelia[9887]:5.989089)[24232]:1.461702)[24230]:0.002007,Nodocarpaea[9888]:7.452798)[24229]:16.66102,Acrobotrys[9889]:24.113818)[24228]:11.482721)[24226]:4.894023)[24211]:14.920576,((((Pseudomiltemia[9890]:6.918412,Pseudomantalania[9891]:6.918412)[24236]:19.300656,(Leucolophus[9892]:19.619853,((Klossia[9893]:13.937266,(Diyaminauclea[9894]:12.847158,Aidiopsis[9895]:12.847158)[24240]:1.090108)[24239]:0.172246,Phyllocrater[9896]:14.109512)[24238]:5.510341)[24237]:6.599215)[24235]:5.960431,(Xantonneopsis[9897]:10.684403,Lepidostoma[9898]:10.684403)[24241]:21.495096)[24234]:3.731138,((Crobylanthe[9899]:3.424097,Adenorandia[9900]:3.424097)[24243]:18.263393,(Benzonia[9901]:7.672404,Rhaphidura[9902]:7.672404)[24244]:14.015086)[24242]:14.223147)[24233]:19.500501)[24210]:21.792717)[24132]:11.646054,((((Paracorynanthe[9903]:22.990436,Hymenodictyon[9904]:22.990436)[24248]:24.815968,(Cephalanthus[9905]:43.768667,(((Breonadia[9906]:26.200244,(Breonia[9907]:18.828792,(Gyrostipula[9908]:15.059057,Janotia[9909]:15.059057)[24254]:3.769735)[24253]:7.371452)[24252]:9.472252,((Uncaria[9910]:28.583815,((Nauclea[9911]:11.247629,Neolamarckia[9912]:11.247629)[24258]:6.580827,(Sarcocephalus[9913]:12.502047,Burttdavya[9914]:12.502047)[24259]:5.326409)[24257]:10.755359)[24256]:5.31811,((Fleroya[9915]:20.734834,Mitragyna[9916]:20.734834)[24261]:11.151438,(Pausinystalia[9917]:11.532036,(Pseudocinchona[9918]:0.033861,Corynanthe[9919]:0.033861)[24263]:11.498175)[24262]:20.354236)[24260]:2.015653)[24255]:1.770571)[24251]:2.539317,((Ludekia[9920]:26.849008,(Ochreinauclea[9921]:23.892282,(Myrmeconauclea[9922]:23.861079,Neonauclea[9923]:23.861079)[24267]:0.031203)[24266]:2.956726)[24265]:10.436122,(Haldina[9924]:35.913754,(Sinoadina[9925]:35.869972,(Pertusadina[9926]:31.712583,(Adinauclea[9927]:28.454664,(Adina[9928]:21.969283,Metadina[9929]:21.969283)[24272]:6.485381)[24271]:3.257919)[24270]:4.157389)[24269]:0.043782)[24268]:1.371376)[24264]:0.926683)[24250]:5.556854)[24249]:4.037737)[24247]:29.384844,((((Rovaeanthus[9930]:22.95426,Rogiera[9931]:22.95426)[24276]:24.362564,((Donnellyanthus[9932]:39.449458,(Acunaeanthus[9933]:27.504201,Suberanthus[9934]:27.504201)[24279]:11.945257)[24278]:4.153665,(Blepharidium[9935]:38.017247,(Acrosynanthus[9936]:30.427122,((Roigella[9937]:14.915519,(Stevensia[9938]:11.330985,Rondeletia[9939]:11.330985)[24284]:3.584534)[24283]:3.445509,(Rhachicallis[9940]:14.098932,(Mazaea[9941]:7.265829,Phyllomelia[9942]:7.265829)[24286]:6.833103)[24285]:4.262096)[24282]:12.066094)[24281]:7.590125)[24280]:5.585876)[24277]:3.713701)[24275]:5.143709,((Allenanthus[9943]:7.695928,Machaonia[9944]:7.695928)[24288]:38.613382,(((Cuatrecasasiodendron[9945]:19.020894,Gonzalagunia[9946]:19.020894)[24291]:3.969673,(Javorkaea[9947]:21.668728,Arachnothryx[9948]:21.668728)[24292]:1.321839)[24290]:10.208742,(Pittoniotis[9949]:21.049608,(Malanea[9950]:19.194287,(Neolaugeria[9951]:15.649528,((Chomelia[9952]:12.952071,(Guettarda[9953]:7.348541,Ottoschmidtia[9954]:7.348541)[24298]:5.60353)[24297]:1.176299,((Stenostomum[9955]:12.099296,Bobea[9956]:12.099296)[24300]:1.45903,(Antirhea[9957]:8.160803,(Guettardella[9958]:8.12369,(Hodgkinsonia[9959]:6.936021,(Timonius[9960]:5.91696,Tinadendron[9961]:5.91696)[24304]:1.019061)[24303]:1.187669)[24302]:0.037113)[24301]:5.397523)[24299]:0.570044)[24296]:1.521158)[24295]:3.544759)[24294]:1.855321)[24293]:12.149701)[24289]:13.110001)[24287]:6.151223)[24274]:21.296016,((((Kerianthera[9962]:33.54743,Isertia[9963]:33.54743)[24308]:26.844057,((Ciliosemina[9964]:26.975847,Ladenbergia[9965]:26.975847)[24310]:13.137569,((Remijia[9966]:17.650684,Cinchona[9967]:17.650684)[24312]:3.609867,(Cinchonopsis[9968]:18.770085,(Stilpnophyllum[9969]:16.967027,Joosia[9970]:16.967027)[24314]:1.803058)[24313]:2.490466)[24311]:18.852865)[24309]:20.278071)[24307]:9.00983,((Chione[9971]:39.331108,Colleteria[9972]:39.331108)[24316]:21.125968,((Hillia[9973]:39.718327,(Balmea[9974]:38.842631,Cosmibuena[9975]:38.842631)[24319]:0.875696)[24318]:8.93938,((Syringantha[9976]:30.19759,Hamelia[9977]:30.19759)[24321]:10.458969,((Schenckia[9978]:34.787117,(Csapodya[9979]:20.716416,(Deppea[9980]:11.853593,(Edithea[9981]:9.260199,Bellizinca[9982]:9.260199)[24326]:2.593394)[24325]:8.862823)[24324]:14.070701)[24323]:4.297157,(Pinarophyllon[9983]:24.424625,(Plocaniophyllon[9984]:10.673913,(Omiltemia[9985]:8.096146,(Deppeopsis[9986]:7.658111,Hoffmannia[9987]:7.658111)[24330]:0.438035)[24329]:2.577767)[24328]:13.750712)[24327]:14.659649)[24322]:1.572285)[24320]:8.001148)[24317]:11.799369)[24315]:8.944241)[24306]:2.613439,(Strumpfia[9988]:58.992922,(Exostema[9989]:27.18535,((((Morierina[9990]:3.372438,Thiollierea[9991]:3.372438)[24336]:9.68011,(Ceratopyxis[9992]:9.75016,((Ceuthocarpus[9993]:4.553004,Schmidtottia[9994]:4.553004)[24339]:4.561904,(Eosanthe[9995]:5.389344,Phialanthus[9996]:5.389344)[24340]:3.725564)[24338]:0.635252)[24337]:3.302388)[24335]:1.847166,((Siemensia[9997]:12.6516,(Badusa[9998]:10.085374,Bikkia[9999]:10.085374)[24343]:2.566226)[24342]:0.469749,((Salzmannia[10000]:4.104687,Erithalis[10001]:4.104687)[24345]:5.748544,(Scolosanthus[10002]:8.549104,(Asemnantha[10003]:7.828986,Chiococca[10004]:7.828986)[24347]:0.720118)[24346]:1.304127)[24344]:3.268118)[24341]:1.778365)[24334]:8.664527,((Coutarea[10005]:17.030653,Solenandra[10006]:17.030653)[24349]:4.915338,(Coutaportla[10007]:20.142753,(Lorencea[10008]:19.083311,(Hintonia[10009]:17.140688,(Cubanola[10010]:10.289163,((Nernstia[10011]:7.679416,Osa[10012]:7.679416)[24355]:1.827091,((Portlandia[10013]:6.416235,Isidorea[10014]:6.416235)[24357]:2.198443,(Phyllacanthus[10015]:1.438815,Catesbaea[10016]:1.438815)[24358]:7.175863)[24356]:0.891829)[24354]:0.782656)[24353]:6.851525)[24352]:1.942623)[24351]:1.059442)[24350]:1.803238)[24348]:1.61825)[24333]:3.621109)[24332]:31.807572)[24331]:13.021834)[24305]:1.741793)[24273]:3.434699)[24246]:10.785293,((((Molopanthera[10017]:48.295141,Posoqueria[10018]:48.295141)[24362]:17.776703,(Platycarpum[10019]:37.164974,Henriquezia[10020]:37.164974)[24363]:28.90687)[24361]:7.660304,((Chalepophyllum[10021]:17.569255,Dendrosipanea[10022]:17.569255)[24365]:48.174827,(Limnosipanea[10023]:57.249019,(Maguireothamnus[10024]:46.307551,Sipanea[10025]:46.307551)[24367]:10.941468)[24366]:8.495063)[24364]:7.988066)[24360]:5.099515,(((Pinckneya[10026]:44.176524,(Dioicodendron[10027]:41.148339,Emmenopterys[10028]:41.148339)[24371]:3.028185)[24370]:4.354301,(Ferdinandusa[10029]:34.989294,(((Macrocnemum[10030]:26.193256,((Tresanthera[10031]:12.552906,Rustia[10032]:12.552906)[24377]:12.48766,(Tammsia[10033]:25.007622,(Pentagonia[10034]:18.732082,(Hippotis[10035]:16.215926,Sommera[10036]:16.215926)[24380]:2.516156)[24379]:6.27554)[24378]:0.032944)[24376]:1.15269)[24375]:5.313111,((Picardaea[10037]:23.014889,Pogonopus[10038]:23.014889)[24382]:6.753658,((Dolicholobium[10039]:21.49646,(Mussaendopsis[10040]:16.941154,Mastixiodendron[10041]:16.941154)[24385]:4.555306)[24384]:6.525703,((Macbrideina[10042]:22.774638,Condaminea[10043]:22.774638)[24387]:1.744197,(Elaeagia[10044]:19.595714,(Bathysa[10045]:3.088466,Phitopis[10046]:3.088466)[24389]:16.507248)[24388]:4.923121)[24386]:3.503328)[24383]:1.746384)[24381]:1.73782)[24374]:2.510449,(Dolichodelphys[10047]:28.526716,((Capirona[10048]:25.57155,(Semaphyllanthe[10049]:24.232939,(Chimarrhis[10050]:19.722641,Warszewiczia[10051]:19.722641)[24394]:4.510298)[24393]:1.338611)[24392]:1.280111,(Calycophyllum[10052]:24.717773,((Parachimarrhis[10053]:18.34624,Simira[10054]:18.34624)[24397]:4.660208,(Alseis[10055]:20.886417,(Dialypetalanthus[10056]:15.451917,(Bothriospora[10057]:10.143191,Wittmackanthus[10058]:10.143191)[24400]:5.308726)[24399]:5.4345)[24398]:2.120031)[24396]:1.711325)[24395]:2.133888)[24391]:1.675055)[24390]:5.4901)[24373]:0.972478)[24372]:13.541531)[24369]:29.487306,((((Tamridaea[10059]:29.784229,Virectaria[10060]:29.784229)[24404]:6.822349,(Hekistocarpa[10061]:34.827675,(Stipularia[10062]:13.777817,(Schizostigma[10063]:13.419074,(Pseudosabicea[10064]:7.151916,Sabicea[10065]:7.151916)[24408]:6.267158)[24407]:0.358743)[24406]:21.049858)[24405]:1.778903)[24403]:39.363347,(Heinsia[10066]:40.831093,((Landiopsis[10067]:15.786217,Bremeria[10068]:15.786217)[24411]:9.701129,(Schizomussaenda[10069]:23.058408,(Pseudomussaenda[10070]:19.899565,(Mussaenda[10071]:6.242327,Aphaenandra[10072]:6.242327)[24414]:13.657238)[24413]:3.158843)[24412]:2.428938)[24410]:15.343747)[24409]:35.138832)[24402]:1.52472,(Steenisia[10073]:73.247186,(Retiniphyllum[10074]:65.65277,((Crossopteryx[10075]:60.73344,(Jackiopsis[10076]:59.736232,(Scyphiphora[10077]:58.00286,(Trailliaedoxa[10078]:57.68566,(Glionnetia[10079]:56.809303,((Greenea[10080]:46.380708,(Ixora[10081]:39.714302,(Greeniopsis[10082]:16.715123,(Aleisanthiopsis[10083]:10.093897,Aleisanthia[10084]:10.093897)[24427]:6.621226)[24426]:22.999179)[24425]:6.666406)[24424]:10.416306,(((Afrocanthium[10085]:32.495052,Keetia[10086]:32.495052)[24430]:5.928458,(Psydrax[10087]:33.779176,(Cyclophyllum[10088]:25.929533,(Scyphochlamys[10089]:16.744683,(Neoleroya[10090]:15.276251,((Leroya[10091]:7.0054,Pseudopeponidium[10092]:7.0054)[24436]:8.243132,(Pyrostria[10093]:9.606221,(Everistia[10094]:4.604972,Bullockia[10095]:4.604972)[24438]:5.001249)[24437]:5.642311)[24435]:0.027719)[24434]:1.468432)[24433]:9.18485)[24432]:7.849643)[24431]:4.644334)[24429]:4.265732,((Eriosemopsis[10096]:29.725266,(Pygmaeothamnus[10097]:27.342035,Canthium[10098]:27.342035)[24441]:2.383231)[24440]:6.326503,(((Hutchinsonia[10099]:19.836114,(Chazaliella[10100]:10.566385,Peponidium[10101]:10.566385)[24445]:9.269729)[24444]:3.657314,(Fadogiella[10102]:13.879205,(Rytigynia[10103]:7.025904,Fadogia[10104]:7.025904)[24447]:6.853301)[24446]:9.614223)[24443]:9.375387,((Globulostylis[10105]:21.217126,Vangueriella[10106]:21.217126)[24449]:8.767081,(Cuviera[10107]:28.115535,((Robynsia[10108]:17.977307,Vangueriopsis[10109]:17.977307)[24452]:4.755487,(Multidentia[10110]:21.104227,(Lagynias[10111]:11.601827,(Pachystigma[10112]:9.399411,(Vangueria[10113]:9.288282,(Tapiphyllum[10114]:5.736369,Ancylanthos[10115]:5.736369)[24457]:3.551913)[24456]:0.111129)[24455]:2.202416)[24454]:9.5024)[24453]:1.628567)[24451]:5.382741)[24450]:1.868672)[24448]:2.884608)[24442]:3.182954)[24439]:6.637473)[24428]:14.107772)[24423]:0.012289)[24422]:0.876357)[24421]:0.3172)[24420]:1.733372)[24419]:0.997208)[24418]:1.405236,((Boholia[10116]:10.476332,Airosperma[10117]:10.476332)[24459]:49.452093,((Augusta[10118]:41.96347,(Guihaiothamnus[10119]:15.050627,Wendlandia[10120]:15.050627)[24462]:26.912843)[24461]:12.615884,((Alberta[10121]:46.431229,(Nematostylis[10122]:41.900205,Razafimandimbisonia[10123]:41.900205)[24465]:4.531024)[24464]:6.790571,(((Sacosperma[10124]:0.027259,Bertiera[10125]:0.027259)[24468]:43.072321,(Coffea[10126]:37.497438,((Argocoffeopsis[10127]:20.042062,Calycosiphonia[10128]:20.042062)[24471]:12.966012,(Tricalysia[10129]:30.247662,(Belonophora[10130]:28.890976,((Diplospora[10131]:22.364799,Empogona[10132]:22.364799)[24475]:5.426819,(Sericanthe[10133]:24.226444,Discospermum[10134]:24.226444)[24476]:3.565174)[24474]:1.099358)[24473]:1.356686)[24472]:2.760412)[24470]:4.489364)[24469]:5.602142)[24467]:4.834329,((((Monosalpinx[10135]:33.371105,Didymosalpinx[10136]:33.371105)[24480]:10.716823,(Mantalania[10137]:41.740629,Burchellia[10138]:41.740629)[24481]:2.347299)[24479]:0.028661,(Galiniera[10139]:42.962137,((Cremaspora[10140]:35.890822,((Flagenium[10141]:27.700593,Gallienia[10142]:27.700593)[24486]:5.224447,(Jovetia[10143]:28.90482,(Paragenipa[10144]:18.434081,(Lemyrea[10145]:15.750892,(Chapelieria[10146]:14.140129,Canephora[10147]:14.140129)[24490]:1.610763)[24489]:2.683189)[24488]:10.470739)[24487]:4.02022)[24485]:2.965782)[24484]:0.041693,(Petitiocodon[10148]:26.937294,((Villaria[10149]:22.986951,(Feretia[10150]:22.105854,(Fernelia[10151]:15.397639,Ramosmania[10152]:15.397639)[24495]:6.708215)[24494]:0.881097)[24493]:2.700324,((Kraussia[10153]:13.857754,Lamprothamnus[10154]:13.857754)[24497]:8.513412,(Polysphaeria[10155]:20.700491,((Hyptianthera[10156]:15.925562,Pouchetia[10157]:15.925562)[24500]:1.952791,(Morindopsis[10158]:17.836713,Hypobathrum[10159]:17.836713)[24501]:0.04164)[24499]:2.822138)[24498]:1.670675)[24496]:3.316109)[24492]:1.250019)[24491]:8.995221)[24483]:7.029622)[24482]:1.154452)[24478]:1.845186,((((Atractogyne[10160]:34.647697,(Sherbournia[10161]:25.329766,(Oxyanthus[10162]:10.744661,Mitriostigma[10163]:10.744661)[24507]:14.585105)[24506]:9.317931)[24505]:6.510385,(Schumanniophyton[10164]:39.48706,(((Alibertia[10165]:18.939184,Cordiera[10166]:18.939184)[24511]:5.391535,(Agouticarpa[10167]:20.868672,(Botryarrhena[10168]:4.345912,Stachyarrhena[10169]:4.345912)[24513]:16.52276)[24512]:3.462047)[24510]:2.676896,((Kutchubaea[10170]:23.77233,(Stenosepala[10171]:20.995312,Glossostipula[10172]:20.995312)[24516]:2.777018)[24515]:1.656085,((Melanopsidium[10173]:21.679346,Riodocea[10174]:21.679346)[24518]:0.08865,(Duroia[10175]:15.979835,Amaioua[10176]:15.979835)[24519]:5.788161)[24517]:3.660419)[24514]:1.5792)[24509]:12.479445)[24508]:1.671022)[24504]:0.021787,(((Genipa[10177]:26.41453,Ceriscoides[10178]:26.41453)[24522]:4.631256,(Gardenia[10179]:28.513979,(Coddia[10180]:23.492664,(Kailarsenia[10181]:9.489531,Larsenaikia[10182]:9.489531)[24525]:14.003133)[24524]:5.021315)[24523]:2.531807)[24521]:4.685513,(Leptactina[10183]:28.240664,((Cladoceras[10184]:23.93173,Nichallea[10185]:23.93173)[24528]:2.034598,((Schizenterospermum[10186]:18.494628,(Homollea[10187]:5.397201,Paracephaelis[10188]:5.397201)[24531]:13.097427)[24530]:5.478757,(Tennantia[10189]:23.103627,((Pelagodendron[10190]:16.225862,(Triflorensia[10191]:16.205305,Tarenna[10192]:16.205305)[24535]:0.020557)[24534]:3.695349,((Robbrechtia[10193]:9.217624,Rutidea[10194]:9.217624)[24537]:6.74494,(Pavetta[10195]:10.258991,Coptosperma[10196]:10.258991)[24538]:5.703573)[24536]:3.958647)[24533]:3.182416)[24532]:0.869758)[24529]:1.992943)[24527]:2.274336)[24526]:7.490635)[24520]:5.44857)[24503]:1.971479,((Kochummenia[10197]:35.527672,((Heinsenia[10198]:27.567965,Aulacocalyx[10199]:27.567965)[24542]:5.802659,(Rothmannia[10200]:27.025204,Phellocalyx[10201]:27.025204)[24543]:6.34542)[24541]:2.157048)[24540]:4.405145,(((Casasia[10202]:24.960177,(Tocoyena[10203]:17.069037,(Rosenbergiodendron[10204]:15.662232,Sphinctanthus[10205]:15.662232)[24548]:1.406805)[24547]:7.89114)[24546]:1.038423,(Randia[10206]:23.306112,((Preussiodora[10207]:15.123758,(Melanoxerus[10208]:1.552363,Euclinia[10209]:1.552363)[24552]:13.571395)[24551]:1.478023,((Oligocodon[10210]:11.546898,Pleiocoryne[10211]:11.546898)[24554]:3.673894,(Macrosphyra[10212]:10.639256,Calochone[10213]:10.639256)[24555]:4.581536)[24553]:1.380989)[24550]:6.704331)[24549]:2.692488)[24545]:9.32853,(Himalrandia[10214]:35.294583,((Aoranthe[10215]:29.437186,((Hyperacanthus[10216]:24.655766,Morelia[10217]:24.655766)[24560]:0.048871,(Aidia[10218]:19.074125,(Oxyceros[10219]:10.553512,Benkara[10220]:10.553512)[24562]:8.520613)[24561]:5.630512)[24559]:4.732549)[24558]:3.253774,(Massularia[10221]:32.661271,((Brachytome[10222]:30.558804,(Dioecrescis[10223]:28.889987,Tamilnadia[10224]:28.889987)[24566]:1.668817)[24565]:0.031231,(Bungarimba[10225]:26.609212,(Atractocarpus[10226]:26.571401,((Porterandia[10227]:25.124714,(Vidalasia[10228]:19.340824,Fosbergia[10229]:19.340824)[24571]:5.78389)[24570]:0.045171,((Rubovietnamia[10230]:7.092907,Duperrea[10231]:7.092907)[24573]:18.040106,(Tarennoidea[10232]:21.543793,(Catunaregam[10233]:10.482282,Deccania[10234]:10.482282)[24575]:11.061511)[24574]:3.58922)[24572]:0.036872)[24569]:1.401516)[24568]:0.037811)[24567]:3.980823)[24564]:2.071236)[24563]:0.029689)[24557]:2.603623)[24556]:0.032547)[24544]:4.605687)[24539]:3.218531)[24502]:2.810427)[24477]:1.972134)[24466]:5.287891)[24463]:1.357554)[24460]:5.349071)[24458]:2.210251)[24417]:3.514094)[24416]:7.594416)[24415]:4.247459)[24401]:0.523486)[24368]:0.813532)[24359]:9.144878)[24245]:0.873367)[24131]:1.037347,(Luculia[10235]:88.917597,((Acranthera[10236]:69.280774,(Coptosapelta[10237]:52.143956,Gardeniopsis[10238]:52.143956)[24579]:17.136818)[24578]:18.532832,((Temnopteryx[10239]:77.378063,((Neurocalyx[10240]:57.306173,(Xanthophytum[10241]:48.798186,(Lerchea[10242]:37.534337,(Spiradiclis[10243]:10.094884,(Ophiorrhiza[10244]:10.076718,Hayataella[10245]:10.076718)[24587]:0.018166)[24586]:27.439453)[24585]:11.263849)[24584]:8.507987)[24583]:18.110331,(Colletoecema[10246]:71.592221,((Raritebe[10247]:21.438795,Amphidasya[10248]:21.438795)[24590]:17.910199,((Pentaloncha[10249]:19.36181,(Pauridiantha[10250]:10.675361,(Poecilocalyx[10251]:7.667443,Stelechantha[10252]:7.667443)[24594]:3.007918)[24593]:8.686449)[24592]:11.764507,(Antherostele[10253]:28.558356,((Praravinia[10254]:21.886383,Pleiocarpidia[10255]:21.886383)[24597]:4.876432,(Maschalocorymbus[10256]:23.858241,(Urophyllum[10257]:22.284236,Pravinaria[10258]:22.284236)[24599]:1.574005)[24598]:2.904574)[24596]:1.795541)[24595]:2.567961)[24591]:8.222677)[24589]:32.243227)[24588]:3.824283)[24582]:1.961559)[24581]:0.775129,((Perama[10259]:52.354291,(Lasianthus[10260]:37.294488,(Trichostachys[10261]:18.018625,Saldinia[10262]:18.018625)[24603]:19.275863)[24602]:15.059803)[24601]:23.630822,(((Faramea[10263]:51.311881,(Declieuxia[10264]:35.105073,Coccocypselum[10265]:35.105073)[24607]:16.206808)[24606]:4.144679,(Coussarea[10266]:46.718983,(Didymochlamys[10267]:35.720556,(Cruckshanksia[10268]:11.965218,Oreopolus[10269]:11.965218)[24610]:23.755338)[24609]:10.998427)[24608]:8.737577)[24605]:11.436771,((Schizocolea[10270]:54.127418,((Appunia[10271]:40.138606,(Coelospermum[10272]:36.686155,(Gynochthodes[10273]:31.2174,Morinda[10274]:31.2174)[24616]:5.468755)[24615]:3.452451)[24614]:11.953301,((Craterispermum[10275]:45.637718,(Gentingia[10276]:42.261893,(Prismatomeris[10277]:12.919642,Rennellia[10278]:12.919642)[24620]:29.342251)[24619]:3.375825)[24618]:5.402774,(((Damnacanthus[10279]:12.033752,Mitchella[10280]:12.033752)[24623]:35.273589,(Pagamea[10281]:30.010318,(Lucinaea[10282]:25.097262,Schradera[10283]:25.097262)[24625]:4.913056)[24624]:17.297023)[24622]:2.880432,(Gaertnera[10284]:43.784071,(((Ronabea[10285]:21.687576,Palicourea[10286]:21.687576)[24629]:10.98041,((Carapichea[10287]:29.105362,(Notopleura[10288]:24.672213,Rudgea[10289]:24.672213)[24632]:4.433149)[24631]:0.667359,(Margaritopsis[10290]:27.131514,(Hymenocoleus[10291]:22.557042,(Puffia[10292]:20.481534,(Chassalia[10293]:12.565722,Geophila[10294]:12.565722)[24636]:7.915812)[24635]:2.075508)[24634]:4.574472)[24633]:2.641207)[24630]:2.895265)[24628]:5.329699,((Trigonopyren[10295]:18.445764,Psychotria[10296]:18.445764)[24638]:2.200835,((Amaracarpus[10297]:13.280465,(Hedstromia[10298]:10.238145,Calycosia[10299]:10.238145)[24641]:3.04232)[24640]:2.203197,(Squamellaria[10300]:13.456995,(Anthorrhiza[10301]:10.242031,(Hydnophytum[10302]:9.520531,(Myrmecodia[10303]:5.96996,Myrmephytum[10304]:5.96996)[24645]:3.550571)[24644]:0.7215)[24643]:3.214964)[24642]:2.026667)[24639]:5.162937)[24637]:17.351086)[24627]:5.786386)[24626]:6.403702)[24621]:0.852719)[24617]:1.051415)[24613]:2.035511)[24612]:10.88276,(((Carpacoce[10305]:46.578735,(Nertera[10306]:42.397872,(((Nenax[10307]:9.890024,Anthospermum[10308]:9.890024)[24652]:13.3733,(Phyllis[10309]:21.462347,Galopina[10310]:21.462347)[24653]:1.800977)[24651]:17.43867,((Coprosma[10311]:26.572546,Durringtonia[10312]:26.572546)[24655]:5.341009,(Normandia[10313]:27.645675,(Pomax[10314]:20.106527,(Leptostigma[10315]:13.715883,Opercularia[10316]:13.715883)[24658]:6.390644)[24657]:7.539148)[24656]:4.26788)[24654]:8.788439)[24650]:1.695878)[24649]:4.180863)[24648]:10.788637,(((Dunnia[10317]:51.111912,Foonchewia[10318]:51.111912)[24661]:4.10933,(Cyanoneuron[10319]:49.643658,(Leptomischus[10320]:40.41139,(Clarkella[10321]:29.550171,(Mouretia[10322]:27.203636,((Myrioneuron[10323]:7.626374,Mycetia[10324]:7.626374)[24667]:16.523377,(Argostemma[10325]:21.57285,Neohymenopogon[10326]:21.57285)[24668]:2.576901)[24666]:3.053885)[24665]:2.346535)[24664]:10.861219)[24663]:9.232268)[24662]:5.577584)[24660]:1.350357,(((Paederia[10327]:35.678889,Saprosma[10328]:35.678889)[24671]:10.97561,(Spermadictyon[10329]:28.497607,(Leptodermis[10330]:12.776214,Serissa[10331]:12.776214)[24673]:15.721393)[24672]:18.156892)[24670]:7.493224,((Theligonum[10332]:41.248314,(Plocama[10333]:24.84301,(Choulettia[10334]:10.615032,(Aitchisonia[10335]:5.771353,Pterogaillonia[10336]:5.771353)[24678]:4.843679)[24677]:14.227978)[24676]:16.405304)[24675]:2.976752,(Kelloggia[10337]:33.490947,((Rubia[10338]:20.290644,Didymaea[10339]:20.290644)[24681]:3.789201,((Valantia[10340]:17.531382,(Galium[10341]:15.827136,Cruciata[10342]:15.827136)[24684]:1.704246)[24683]:2.122042,((Crucianella[10343]:12.132668,Asperula[10344]:12.132668)[24686]:0.008343,(Phuopsis[10345]:9.229826,Sherardia[10346]:9.229826)[24687]:2.911185)[24685]:7.512413)[24682]:4.426421)[24680]:9.411102)[24679]:10.734119)[24674]:9.922657)[24669]:2.423876)[24659]:0.795773)[24647]:1.645816,((Danais[10347]:46.18878,(Payera[10348]:35.950086,Schismatoclada[10349]:35.950086)[24690]:10.238694)[24689]:11.527368,((Chamaepentas[10350]:45.977248,(Knoxia[10351]:37.089094,(Parapentas[10352]:30.810458,(Pentas[10353]:28.700197,(((Carphalea[10354]:9.08692,(Paracarphalea[10355]:7.892316,Triainolepis[10356]:7.892316)[24699]:1.194604)[24698]:14.883348,(Dirichletia[10357]:20.785221,(Dolichopentas[10358]:15.826038,Phyllopentas[10359]:15.826038)[24701]:4.959183)[24700]:3.185047)[24697]:2.776981,((Otomeria[10360]:20.338506,Batopedina[10361]:20.338506)[24703]:2.878837,(Rhodopentas[10362]:22.211643,(Otiophora[10363]:20.834114,(Chlorochorion[10364]:17.681269,(Paraknoxia[10365]:10.148263,Pentanisia[10366]:10.148263)[24707]:7.533006)[24706]:3.152845)[24705]:1.377529)[24704]:1.0057)[24702]:3.529906)[24696]:1.952948)[24695]:2.110261)[24694]:6.278636)[24693]:8.888154)[24692]:9.194471,((Astiella[10367]:39.324563,((Edrastima[10368]:13.404639,(Agathisanthemum[10369]:1.962476,Lelya[10370]:1.962476)[24712]:11.442163)[24711]:22.623771,(Kohautia[10371]:32.551214,(Conostomium[10372]:22.178998,(Phylohydrax[10373]:18.9382,(Manostachya[10374]:17.295937,(Pentanopsis[10375]:9.884458,Amphiasma[10376]:9.884458)[24717]:7.411479)[24716]:1.642263)[24715]:3.240798)[24714]:10.372216)[24713]:3.477196)[24710]:3.296153)[24709]:0.010313,(Phialiphora[10377]:38.756059,((Exallage[10378]:26.611741,(Thamnoldenlandia[10379]:26.597159,(Metabolos[10380]:8.501587,(Hedyotis[10381]:6.287302,Pleiocraterium[10382]:6.287302)[24723]:2.214285)[24722]:18.095572)[24721]:0.014582)[24720]:12.135126,((Pentodon[10383]:15.30162,(Amphistemon[10384]:0.007396,Dentella[10385]:0.007396)[24726]:15.294224)[24725]:22.679976,((Dibrachionostylus[10386]:29.68806,Neanotis[10387]:29.68806)[24728]:5.235071,(((Hedythyrsus[10388]:9.598303,Mitrasacmopsis[10389]:9.598303)[24731]:21.916617,(Synaptantha[10390]:26.701534,(Dimetia[10391]:22.533472,(Scleromitrion[10392]:19.488156,((Involucrella[10393]:13.988225,Debia[10394]:13.988225)[24736]:4.359432,(Kadua[10395]:12.056896,Leptopetalum[10396]:12.056896)[24737]:6.290761)[24735]:1.140499)[24734]:3.045316)[24733]:4.168062)[24732]:4.813386)[24730]:2.850353,((Arcytophyllum[10397]:28.264875,(Stenotis[10398]:27.034304,(Oldenlandia[10399]:21.576873,(Houstonia[10400]:16.660997,Stenaria[10401]:16.660997)[24742]:4.915876)[24741]:5.457431)[24740]:1.230571)[24739]:3.897515,((Thecorchus[10402]:17.450723,(Cordylostigma[10403]:12.818827,Oldenlandiopsis[10404]:12.818827)[24745]:4.631896)[24744]:11.442876,((Bouvardia[10405]:21.13317,Manettia[10406]:21.13317)[24747]:1.729446,(Crusea[10407]:18.058015,(Emmeorhiza[10408]:16.758232,((Schwendenera[10409]:14.51953,(Galianthe[10410]:10.656605,Carajasia[10411]:10.656605)[24752]:3.862925)[24751]:1.20058,(Ernodea[10412]:14.661373,(Borreria[10413]:12.779877,(Lathraeocarpa[10414]:12.767809,((Richardia[10415]:10.207939,(Mitracarpus[10416]:9.893699,(Psyllocarpus[10417]:8.433277,Spermacoce[10418]:8.433277)[24759]:1.460422)[24758]:0.31424)[24757]:0.751706,((Diacrodon[10419]:8.484103,Diodella[10420]:8.484103)[24761]:0.682587,(Staelia[10421]:6.919807,(Hydrophylax[10422]:1.899746,Diodia[10423]:1.899746)[24763]:5.020061)[24762]:2.246883)[24760]:1.792955)[24756]:1.808164)[24755]:0.012068)[24754]:1.881496)[24753]:1.058737)[24750]:1.038122)[24749]:1.299783)[24748]:4.804601)[24746]:6.030983)[24743]:3.268791)[24738]:2.202883)[24729]:0.557858)[24727]:3.058465)[24724]:0.765271)[24719]:0.009192)[24718]:0.578817)[24708]:15.836843)[24691]:2.544429)[24688]:1.29704)[24646]:5.99699)[24611]:1.883153)[24604]:9.091782)[24600]:2.168079)[24580]:9.660414)[24577]:1.103991)[24576]:0.969658)[24130]:6.457048)[23642]:7.125669)[23470]:0.431034,(((Nesocaryum[10424]:36.98248,((((Pseudoheterocaryum[10425]:6.550094,Antiotrema[10426]:6.550094)[24770]:4.900571,(Cortesia[10427]:3.488705,Brandellia[10428]:3.488705)[24771]:7.96196)[24769]:21.823545,(Pteleocarpa[10429]:26.899462,Oncaglossum[10430]:26.899462)[24772]:6.374748)[24768]:3.284168,((Lycopsis[10431]:7.799748,Selkirkia[10432]:7.799748)[24774]:6.856607,(Microparacaryum[10433]:2.034856,Ancistrocarya[10434]:2.034856)[24775]:12.621499)[24773]:21.902023)[24767]:0.424102)[24766]:65.917477,((((Hoplestigma[10435]:71.630202,(Coldenia[10436]:68.518145,(Varronia[10437]:46.922308,Cordia[10438]:46.922308)[24781]:21.595837)[24780]:3.112057)[24779]:9.035098,(((Ceballosia[10439]:41.618775,(Tournefortia[10440]:24.370006,Heliotropium[10441]:24.370006)[24785]:17.248769)[24784]:24.064174,(Ixorhea[10442]:57.602768,(Euploca[10443]:42.780656,Myriopus[10444]:42.780656)[24787]:14.822112)[24786]:8.080181)[24783]:13.778733,((Ehretia[10445]:60.914267,Halgania[10446]:60.914267)[24789]:7.952881,((Tiquilia[10447]:61.271129,(Pholisma[10448]:20.250716,Lennoa[10449]:20.250716)[24792]:41.020413)[24791]:5.556223,((Bourreria[10450]:19.135028,Hilsenbergia[10451]:19.135028)[24794]:43.183467,(Lepidocordia[10452]:32.13506,Rochefortia[10453]:32.13506)[24795]:30.183435)[24793]:4.508857)[24790]:2.039796)[24788]:10.594534)[24782]:1.203618)[24778]:2.550148,((Nama[10454]:70.577234,(Wigandia[10455]:55.754869,(Eriodictyon[10456]:10.845366,Turricula[10457]:10.845366)[24799]:44.909503)[24798]:14.822365)[24797]:8.830718,((Draperia[10458]:54.591925,(Tricardia[10459]:35.604615,(Hesperochiron[10460]:31.789861,Howellanthus[10461]:31.789861)[24803]:3.814754)[24802]:18.98731)[24801]:7.265001,((Romanzoffia[10462]:50.717601,Phacelia[10463]:50.717601)[24805]:10.439091,(Emmenanthe[10464]:50.859509,(Eucrypta[10465]:39.752098,(Ellisia[10466]:30.950898,(Hydrophyllum[10467]:27.480778,(Pholistoma[10468]:20.517767,Nemophila[10469]:20.517767)[24810]:6.963011)[24809]:3.47012)[24808]:8.8012)[24807]:11.107411)[24806]:10.297183)[24804]:0.700234)[24800]:17.551026)[24796]:3.807496)[24777]:4.914297,(Codon[10470]:80.043372,(Wellstedia[10471]:68.826574,((Echiochilon[10472]:42.249794,(Antiphytum[10473]:25.872554,Ogastemma[10474]:25.872554)[24815]:16.37724)[24814]:8.311249,((((Melanortocarya[10475]:22.369276,(Nonea[10476]:19.053877,Pulmonaria[10477]:19.053877)[24820]:3.315399)[24819]:9.907431,((Thaumatocaryon[10478]:9.090612,Moritzia[10479]:9.090612)[24822]:20.989311,(Brunnera[10480]:29.515131,(Trachystemon[10481]:28.649967,((Symphytum[10482]:23.053643,Pentaglottis[10483]:23.053643)[24826]:4.588074,((Anchusella[10484]:8.723204,(Borago[10485]:8.710669,Anchusa[10486]:8.710669)[24829]:0.012535)[24828]:8.319413,((Phyllocara[10487]:10.689438,Hormuzakia[10488]:10.689438)[24831]:4.825213,(Gastrocotyle[10489]:10.977723,Cynoglottis[10490]:10.977723)[24832]:4.536928)[24830]:1.527966)[24827]:10.5991)[24825]:1.00825)[24824]:0.865164)[24823]:0.564792)[24821]:2.196784)[24818]:12.987038,((Podonosma[10491]:20.571487,Alkanna[10492]:20.571487)[24834]:12.668787,((Moltkia[10493]:30.16177,((Buglossoides[10494]:18.588993,Aegonychon[10495]:18.588993)[24838]:3.705412,(Glandora[10496]:18.331649,Lithospermum[10497]:18.331649)[24839]:3.962756)[24837]:7.867365)[24836]:0.77409,((Arnebia[10498]:27.452424,((Onosma[10499]:18.424807,(Maharanga[10500]:15.657815,Cystostemon[10501]:15.657815)[24844]:2.766992)[24843]:4.992782,(Moltkiopsis[10502]:19.519778,(Echium[10503]:13.076209,((Pontechium[10504]:11.930954,Megacaryon[10505]:11.930954)[24848]:0.794853,(Echiostachys[10506]:5.107881,Lobostemon[10507]:5.107881)[24849]:7.617926)[24847]:0.350402)[24846]:6.443569)[24845]:3.897811)[24842]:4.034835)[24841]:2.468039,(Huynhia[10508]:28.888661,(Cerinthe[10509]:26.662576,(Stenosolenium[10510]:24.918115,(Neatostema[10511]:22.358386,(Mairetis[10512]:16.434144,(Halacsya[10513]:14.399618,(Lithodora[10514]:12.442767,Paramoltkia[10515]:12.442767)[24856]:1.956851)[24855]:2.034526)[24854]:5.924242)[24853]:2.559729)[24852]:1.744461)[24851]:2.226085)[24850]:1.031802)[24840]:1.015397)[24835]:2.304414)[24833]:12.023471)[24817]:3.365109,(((Chionocharis[10516]:16.720992,(Microcaryum[10517]:13.605767,Lasiocaryum[10518]:13.605767)[24860]:3.115225)[24859]:25.608962,(Gyrocaryum[10519]:38.05064,(Caccinia[10520]:31.791445,Trichodesma[10521]:31.791445)[24862]:6.259195)[24861]:4.279314)[24858]:2.443218,((Iberodes[10522]:32.391865,(Omphalodes[10523]:29.434708,(Mapuchea[10524]:28.382146,(Mimophytum[10525]:27.057067,Myosotidium[10526]:27.057067)[24867]:1.325079)[24866]:1.052562)[24865]:2.957157)[24864]:10.239278,((Memoremea[10527]:32.527904,(Asperugo[10528]:28.079712,(Anoplocaryum[10529]:9.311057,Mertensia[10530]:9.311057)[24871]:18.768655)[24870]:4.448192)[24869]:9.181872,(((Hackelia[10531]:16.724976,(Embadium[10532]:9.150718,Austrocynoglossum[10533]:9.150718)[24875]:7.574258)[24874]:13.343416,(Lappula[10534]:28.571358,(Rochelia[10535]:25.010273,(Omphalotrigonotis[10536]:22.726762,Eritrichium[10537]:22.726762)[24878]:2.283511)[24877]:3.561085)[24876]:1.497034)[24873]:7.814388,((Craniospermum[10538]:33.119904,(Sinojohnstonia[10539]:29.029267,((Trigonotis[10540]:15.827378,Brachybotrys[10541]:15.827378)[24883]:7.563391,(Myosotis[10542]:17.837484,Decalepidanthus[10543]:17.837484)[24884]:5.553285)[24882]:5.638498)[24881]:4.090637)[24880]:2.747218,((Suchtelenia[10544]:11.740959,Heterocaryum[10545]:11.740959)[24886]:21.438461,(((Adelinia[10546]:24.345527,Andersonglossum[10547]:24.345527)[24889]:1.165163,(Dasynotus[10548]:23.613309,(((Pectocarya[10549]:16.787606,Harpagonella[10550]:16.787606)[24893]:5.036328,(Eremocarya[10551]:20.494334,(Afrotysonia[10552]:17.877704,Oreocarya[10553]:17.877704)[24895]:2.61663)[24894]:1.3296)[24892]:0.550324,(Cryptantha[10554]:19.050709,(Amsinckia[10555]:15.697851,(Johnstonella[10556]:13.56683,(Greeneocharis[10557]:9.728876,Plagiobothrys[10558]:9.728876)[24899]:3.837954)[24898]:2.131021)[24897]:3.352858)[24896]:3.323549)[24891]:1.239051)[24890]:1.897381)[24888]:3.9088,((Microula[10559]:18.749878,(Metaeritrichium[10560]:12.300326,Actinocarya[10561]:12.300326)[24902]:6.449552)[24901]:7.374723,((Thyrocarpus[10562]:17.284025,(Bothriospermum[10563]:11.39389,Nihon[10564]:11.39389)[24905]:5.890135)[24904]:2.446643,((Lepechiniella[10565]:14.824265,(Cynoglossopsis[10566]:8.666007,Brandella[10567]:8.666007)[24908]:6.158258)[24907]:0.798202,(Cynoglossum[10568]:15.093547,((Solenanthus[10569]:11.6402,(Lindelofia[10570]:10.590203,Trachelanthus[10571]:10.590203)[24912]:1.049997)[24911]:3.407573,(Paracynoglossum[10572]:12.596885,(Paracaryum[10573]:10.856761,(Rindera[10574]:9.839106,Pardoglossum[10575]:9.839106)[24915]:1.017655)[24914]:1.740124)[24913]:2.450888)[24910]:0.045774)[24909]:0.52892)[24906]:4.108201)[24903]:6.393933)[24900]:3.294889)[24887]:3.75993)[24885]:2.687702)[24879]:2.015658)[24872]:3.826996)[24868]:0.921367)[24863]:2.142029)[24857]:3.855682)[24816]:1.932189)[24813]:18.265531)[24812]:11.216798)[24811]:8.086373)[24776]:14.770212)[24765]:0.997669,(((((Ranopisoa[10576]:10.408558,(Litostigma[10577]:1.73411,Glossochilus[10578]:1.73411)[24921]:8.674448)[24920]:45.906737,(((((Phylloboea[10579]:8.239064,(Ballochia[10580]:5.449684,Haplanthodes[10581]:5.449684)[24927]:2.78938)[24926]:0.019513,(Boutonia[10582]:3.100534,Mimulicalyx[10583]:3.100534)[24928]:5.158042)[24925]:4.325585,((Kashmiria[10584]:0.97378,Brookea[10585]:0.97378)[24930]:5.380003,Conocalyx[10586]:6.353783)[24929]:6.230378)[24924]:19.186773,(Pseudodicliptera[10587]:12.441632,Gymnophragma[10588]:12.441632)[24931]:19.329302)[24923]:2.249904,Melittacanthus[10589]:34.020838)[24922]:22.294457)[24919]:28.606278,(((Trisepalum[10590]:48.697666,((((((Pranceacanthus[10591]:12.047859,Dasytropis[10592]:12.047859)[24940]:3.438755,(Samuelssonia[10593]:13.672585,Chirita[10594]:13.672585)[24941]:1.814029)[24939]:5.642705,Schistophragma[10595]:21.129319)[24938]:3.113439,((Gyrogyne[10596]:5.902112,Satanocrater[10597]:5.902112)[24943]:5.888397,(Podorungia[10598]:3.556283,Cephalophis[10599]:3.556283)[24944]:8.234226)[24942]:12.452248)[24937]:10.549869,(Jadunia[10600]:19.438362,(((Stenandriopsis[10601]:9.632474,(Bythophyton[10602]:7.633607,Thysanostigma[10603]:7.633607)[24949]:1.998867)[24948]:1.756555,(Sebastianoschaueria[10604]:1.494521,(Trieenia[10605]:1.141895,Danguya[10606]:1.141895)[24951]:0.352625)[24950]:9.894508)[24947]:8.001138,((Legazpia[10607]:12.985627,(Linariantha[10608]:2.662467,Pseudocalyx[10609]:2.662467)[24954]:10.323159)[24953]:0.683959,(Encopella[10610]:10.920488,Bampsia[10611]:10.920488)[24955]:2.749097)[24952]:5.720582)[24946]:0.048195)[24945]:15.354264)[24936]:10.871633,(Celerina[10612]:6.378968,Anomacanthus[10613]:6.378968)[24956]:39.285291)[24935]:3.033407)[24934]:13.338637,(((((Schaueriopsis[10614]:0.588262,Psilanthele[10615]:0.588262)[24961]:3.658214,(Sphacanthus[10616]:2.888939,Ascotheca[10617]:2.888939)[24962]:1.357537)[24960]:3.445617,Sepikaea[10618]:7.692093)[24959]:32.883024,Trungboa[10619]:40.575117)[24958]:4.004981,(((Ethesia[10620]:12.692444,(Strobilacanthus[10621]:5.474586,Hartliella[10622]:5.474586)[24966]:7.217858)[24965]:7.942602,Monothecium[10623]:20.635046)[24964]:11.206145,(Vavara[10624]:2.279608,Thesmophora[10625]:2.279608)[24967]:29.561582)[24963]:12.738908)[24957]:17.456205)[24933]:16.369605,(((((Cyclacanthus[10626]:7.285842,Magdalenaea[10627]:7.285842)[24972]:11.072944,((Linderniella[10628]:8.770094,Isotheca[10629]:8.770094)[24974]:8.473386,((Calamphoreus[10630]:5.76047,(Crantzia[10631]:0.166988,Rhombochlamys[10632]:0.166988)[24977]:5.593482)[24976]:5.019945,((Scolophyllum[10633]:0.140589,Darcya[10634]:0.140589)[24979]:10.538181,((Stachyacanthus[10635]:3.111793,Boelckea[10636]:3.111793)[24981]:0.273457,Calacanthus[10637]:3.38525)[24980]:7.29352)[24978]:0.101646)[24975]:6.463065)[24973]:1.115306)[24971]:6.439544,Dintera[10638]:24.79833)[24970]:12.763536,(((((Dimetra[10639]:4.931391,Afrofittonia[10640]:4.931391)[24986]:0.41199,Nathaliella[10641]:5.343381)[24985]:8.445121,Dolichostachys[10642]:13.788502)[24984]:6.493357,(Gosela[10643]:1.448206,Trichosanchezia[10644]:1.448206)[24987]:18.833653)[24983]:11.289068,Marcania[10645]:31.570927)[24982]:5.990939)[24969]:5.062929,(Crossandrella[10646]:1.743183,Lampadaria[10647]:1.743183)[24988]:40.881612)[24968]:35.781113)[24932]:6.515666)[24918]:5.125439,((((Barleriola[10648]:9.985365,(Pseudorontium[10649]:5.155241,Vindasia[10650]:5.155241)[24993]:4.830124)[24992]:33.96106,((Xantheranthemum[10651]:5.122054,(Pierranthus[10652]:3.809423,Parasopubia[10653]:3.809423)[24996]:1.312631)[24995]:25.419666,(Cynarospermum[10654]:24.106844,(Borneacanthus[10655]:16.403278,Dizygostemon[10656]:16.403278)[24998]:7.703566)[24997]:6.434876)[24994]:13.404705)[24991]:2.128794,(Championia[10657]:26.002805,((Ritonia[10658]:16.417783,Jancaea[10659]:16.417783)[25001]:7.046095,((((((Encephalosphaera[10660]:3.412266,(Acanthonema[10661]:3.159461,Sapphoa[10662]:3.159461)[25008]:0.252804)[25007]:3.480748,Stenothyrsus[10663]:6.893013)[25006]:3.98754,(Pseudosiphonium[10664]:5.042241,(Globulariopsis[10665]:4.292523,Chrysojasminum[10666]:4.292523)[25010]:0.749718)[25009]:5.838312)[25005]:3.239765,Ameroglossum[10667]:14.120318)[25004]:3.500802,Pulchranthus[10668]:17.62112)[25003]:1.05903,(Phialacanthus[10669]:14.777246,(Orophochilus[10670]:1.753311,Ambongia[10671]:1.753311)[25012]:13.023935)[25011]:3.902905)[25002]:4.783727)[25000]:2.538927)[24999]:20.072414)[24990]:32.199341,((((Cheilophyllum[10672]:12.44665,((Tetraulacium[10673]:9.632483,Dicladanthera[10674]:9.632483)[25018]:1.232695,Tessmanniacanthus[10675]:10.865177)[25017]:1.581472)[25016]:4.314483,(Chamaeranthemum[10676]:10.27714,Hemiarrhena[10677]:10.27714)[25019]:6.483993)[25015]:15.307854,((Cyphacanthus[10678]:3.002419,Schizotorenia[10679]:3.002419)[25021]:2.326174,Meyenia[10680]:5.328593)[25020]:26.740394)[25014]:24.939776,(((Cremospermopsis[10681]:20.194331,Sphinctacanthus[10682]:20.194331)[25024]:5.953604,(Wuacanthus[10683]:10.045012,Kosmosiphon[10684]:10.045012)[25025]:16.102924)[25023]:8.680085,((Deinostema[10685]:3.077151,Pericalypta[10686]:3.077151)[25027]:20.342472,(Filetia[10687]:17.747628,Hulemacanthus[10688]:17.747628)[25028]:5.671995)[25026]:11.408397)[25022]:22.180743)[25013]:21.265797)[24989]:11.772453)[24917]:13.524893,(Neopicrorhiza[10689]:100.595968,(Plocosperma[10690]:98.208988,(((Silvianthus[10691]:67.271845,Carlemannia[10692]:67.271845)[25033]:21.23582,((Myxopyrum[10693]:66.043628,Nyctanthes[10694]:66.043628)[25035]:16.761801,(((Forsythia[10695]:44.225836,Abeliophyllum[10696]:44.225836)[25038]:30.611777,(Fontanesia[10697]:72.120051,(Jasminum[10698]:44.236491,Menodora[10699]:44.236491)[25040]:27.88356)[25039]:2.717562)[25037]:2.451344,((Ligustrum[10700]:26.549752,Syringa[10701]:26.549752)[25042]:38.294403,(Fraxinus[10702]:57.622947,((Forestiera[10703]:44.450286,(Hesperelaea[10704]:44.408427,Priogymnanthus[10705]:44.408427)[25046]:0.041859)[25045]:5.867623,((Osmanthus[10706]:38.371773,((Notelaea[10707]:22.04047,Nestegis[10708]:22.04047)[25050]:7.441498,(Phillyrea[10709]:19.753342,Picconia[10710]:19.753342)[25051]:9.728626)[25049]:8.889805)[25048]:9.276051,(Olea[10711]:43.01762,(Noronhia[10712]:36.724164,((Schrebera[10713]:19.099125,Comoranthus[10714]:19.099125)[25055]:12.96263,(Haenianthus[10715]:27.920673,Chionanthus[10716]:27.920673)[25056]:4.141082)[25054]:4.662409)[25053]:6.293456)[25052]:4.630204)[25047]:2.670085)[25044]:7.305038)[25043]:7.221208)[25041]:12.444802)[25036]:5.516472)[25034]:5.702236)[25032]:7.56965,((Polypremum[10717]:71.650496,Tetrachondra[10718]:71.650496)[25058]:23.173298,(Cyrtandromoea[10719]:91.902445,((Peltanthera[10720]:85.957506,((Jovellana[10721]:32.357676,(Porodittia[10722]:16.345377,Calceolaria[10723]:16.345377)[25064]:16.012299)[25063]:51.258462,(Sanango[10724]:80.536534,(((Napeanthus[10725]:67.327243,(Titanotrichum[10726]:64.416682,((Tylopsacas[10727]:42.506622,(Resia[10728]:29.051215,Anetanthus[10729]:29.051215)[25072]:13.455407)[25071]:8.489961,(Reldia[10730]:44.612099,(Gasteranthus[10731]:37.799008,(Besleria[10732]:31.872219,Cremosperma[10733]:31.872219)[25075]:5.926789)[25074]:6.813091)[25073]:6.384484)[25070]:13.420099)[25069]:2.910561)[25068]:2.961969,(((Lenbrassia[10734]:40.452623,Depanthus[10735]:40.452623)[25078]:19.964816,(Rhabdothamnus[10736]:58.789107,(Coronanthera[10737]:55.196019,((Sarmienta[10738]:29.839123,Mitraria[10739]:29.839123)[25082]:11.695901,(Asteranthera[10740]:36.554658,(Fieldia[10741]:29.655011,Negria[10742]:29.655011)[25084]:6.899647)[25083]:4.980366)[25081]:13.660995)[25080]:3.593088)[25079]:1.628332)[25077]:6.401601,(((Cremersia[10743]:47.663663,(Pagothyra[10744]:38.980084,(Christopheria[10745]:36.189652,Lembocarpus[10746]:36.189652)[25089]:2.790432)[25088]:8.683579)[25087]:3.619028,(((Codonanthe[10747]:31.261694,Nematanthus[10748]:31.261694)[25092]:8.718522,(Lesia[10749]:37.651691,Codonanthopsis[10750]:37.651691)[25093]:2.328525)[25091]:9.972659,((Centrosolenia[10751]:39.274489,((Trichodrymonia[10752]:23.325045,Paradrymonia[10753]:23.325045)[25097]:12.589663,(Chrysothemis[10754]:26.942867,Nautilocalyx[10755]:26.942867)[25098]:8.971841)[25096]:3.359781)[25095]:6.685848,(((Rhoogeton[10756]:34.954186,Episcia[10757]:34.954186)[25101]:2.909127,((Cobananthus[10758]:20.671615,Alsobia[10759]:20.671615)[25103]:9.309226,(Rufodorsia[10760]:15.153935,Oerstedina[10761]:15.153935)[25104]:14.826906)[25102]:7.882472)[25100]:2.615827,(Corytoplectus[10762]:33.15582,(Pachycaulos[10763]:28.731337,((Drymonia[10764]:20.021939,Neomortonia[10765]:20.021939)[25108]:4.268778,(Columnea[10766]:19.862244,(Glossoloma[10767]:16.600547,Alloplectus[10768]:16.600547)[25110]:3.261697)[25109]:4.428473)[25107]:4.44062)[25106]:4.424483)[25105]:7.32332)[25099]:5.481197)[25094]:3.992538)[25090]:1.329816)[25086]:4.497995,((Sinningia[10769]:44.198888,(Paliavana[10770]:32.002229,Vanhouttea[10771]:32.002229)[25113]:12.196659)[25112]:10.815815,(Sphaerorrhiza[10772]:53.762158,((Rhytidophyllum[10773]:44.754406,(Bellonia[10774]:37.938564,(Pheidonocarpa[10775]:37.503436,Gesneria[10776]:37.503436)[25118]:0.435128)[25117]:6.815842)[25116]:4.066893,((Eucodonia[10777]:32.052228,Smithiantha[10778]:32.052228)[25120]:7.30779,(Achimenes[10779]:38.934839,((Gloxiniopsis[10780]:33.224851,(Amalophyllon[10781]:29.745864,(Pearcea[10782]:24.404795,(Capanea[10783]:19.837528,Kohleria[10784]:19.837528)[25126]:4.567267)[25125]:5.341069)[25124]:3.478987)[25123]:3.300863,(((Moussonia[10785]:27.808436,Gloxinia[10786]:27.808436)[25129]:5.206355,(Chautemsia[10787]:28.33678,Seemannia[10788]:28.33678)[25130]:4.678011)[25128]:1.847801,((Solenophora[10789]:27.965721,(Goyazia[10790]:11.786844,Mandirola[10791]:11.786844)[25133]:16.178877)[25132]:3.976629,((Phinaea[10792]:27.178765,(Nomopyle[10793]:20.620409,Heppiella[10794]:20.620409)[25136]:6.558356)[25135]:2.114949,(Monopyle[10795]:27.492477,(Niphaea[10796]:24.708416,(Gloxinella[10797]:22.684337,Diastema[10798]:22.684337)[25139]:2.024079)[25138]:2.784061)[25137]:1.801237)[25134]:2.648636)[25131]:2.920242)[25127]:1.663122)[25122]:2.409125)[25121]:0.425179)[25119]:9.461281)[25115]:4.940859)[25114]:1.252545)[25111]:0.765983)[25085]:11.038354)[25076]:3.470172)[25067]:6.096796,(Jerdonia[10799]:73.271686,((Rhynchoglossum[10800]:64.158113,((Stauranthera[10801]:56.437977,Epithema[10802]:56.437977)[25144]:1.778301,(Monophyllaea[10803]:50.241973,(Loxonia[10804]:21.951023,Whytockia[10805]:21.951023)[25146]:28.29095)[25145]:7.974305)[25143]:5.941835)[25142]:8.12202,(Corallodiscus[10806]:58.548791,(Tetraphyllum[10807]:54.992048,(Ramonda[10808]:52.594097,((Haberlea[10809]:44.694625,(Beccarinda[10810]:24.347136,(Platystemma[10811]:24.324383,(Leptoboea[10812]:19.836987,(Rhynchotechum[10813]:16.536646,Boeica[10814]:16.536646)[25155]:3.300341)[25154]:4.487396)[25153]:0.022753)[25152]:20.347489)[25151]:3.52329,(Tribounia[10815]:46.566241,((Dorcoceras[10816]:36.7985,((Paraboea[10817]:26.374979,Middletonia[10818]:26.374979)[25160]:3.030845,((Emarhendia[10819]:26.1146,(Damrongia[10820]:21.553147,Somrania[10821]:21.553147)[25163]:4.561453)[25162]:1.414947,((Ornithoboea[10822]:22.741341,(Rhabdothamnopsis[10823]:14.389534,Kaisupeea[10824]:14.389534)[25166]:8.351807)[25165]:3.315871,((Loxocarpus[10825]:21.284458,Orchadocarpa[10826]:21.284458)[25168]:1.807856,(Senyumia[10827]:16.083388,(Spelaeanthus[10828]:12.549286,Boea[10829]:12.549286)[25170]:3.534102)[25169]:7.008926)[25167]:2.964898)[25164]:1.472335)[25161]:1.876277)[25159]:7.392676)[25158]:5.372586,((Colpogyne[10830]:15.915887,Streptocarpus[10831]:15.915887)[25172]:24.650112,(Henckelia[10832]:35.229792,((Didymostigma[10833]:30.813308,(Primulina[10834]:24.166181,(Didymocarpus[10835]:20.282494,(Dolicholoma[10836]:5.554891,Petrocodon[10837]:5.554891)[25178]:14.727603)[25177]:3.883687)[25176]:6.647127)[25175]:2.016471,(((Billolivia[10838]:31.270846,(Lysionotus[10839]:27.692097,(Allostigma[10840]:22.705092,Raphiocarpus[10841]:22.705092)[25183]:4.987005)[25182]:3.578749)[25181]:1.049799,((Hexatheca[10842]:25.871133,Cyrtandra[10843]:25.871133)[25185]:4.825129,(Codonoboea[10844]:29.763642,(Conandron[10845]:26.009222,Ridleyandra[10846]:26.009222)[25187]:3.75442)[25186]:0.93262)[25184]:1.624383)[25180]:0.013168,((Briggsiopsis[10847]:25.56339,(Hemiboea[10848]:24.033928,(Glabrella[10849]:20.561638,Anna[10850]:20.561638)[25191]:3.47229)[25190]:1.529462)[25189]:3.378904,(Didissandra[10851]:27.525742,((Oreocharis[10852]:25.559149,((Cathayanthe[10853]:23.289228,Microchirita[10854]:23.289228)[25196]:1.259457,(Liebigia[10855]:18.855915,(Allocheilos[10856]:11.175705,Gyrocheilos[10857]:11.175705)[25198]:7.68021)[25197]:5.69277)[25195]:1.010464)[25194]:0.925951,((Pseudochirita[10858]:20.535,(Loxostigma[10859]:18.089326,(Chayamaritia[10860]:10.973119,Petrocosmea[10861]:10.973119)[25202]:7.116207)[25201]:2.445674)[25200]:3.776226,(Aeschynanthus[10862]:20.710632,(Agalmyla[10863]:19.267836,(Metapetrocosmea[10864]:7.145208,Deinostigma[10865]:7.145208)[25205]:12.122628)[25204]:1.442796)[25203]:3.600594)[25199]:2.173874)[25193]:1.040642)[25192]:1.416552)[25188]:3.391519)[25179]:0.495966)[25174]:2.400013)[25173]:5.336207)[25171]:1.605087)[25157]:4.395155)[25156]:1.651674)[25150]:4.376182)[25149]:2.397951)[25148]:3.556743)[25147]:13.731342)[25141]:0.991553)[25140]:3.114322)[25066]:4.150526)[25065]:3.079604)[25062]:2.341368)[25061]:4.333456,((((Ourisia[10866]:80.291146,((Monttea[10867]:67.54818,Melosperma[10868]:67.54818)[25211]:4.895413,(Basistemon[10869]:48.846094,(Monopera[10870]:33.513207,Angelonia[10871]:33.513207)[25213]:15.332887)[25212]:23.597499)[25210]:7.847553)[25209]:4.981487,(Mecardonia[10872]:63.194897,(Bacopa[10873]:58.014988,(Philcoxia[10874]:55.408142,((Stemodia[10875]:48.458164,(Conobea[10876]:31.00801,(Scoparia[10877]:28.932984,Leucospora[10878]:28.932984)[25220]:2.075026)[25219]:17.450154)[25218]:5.508351,((Achetaria[10879]:9.609467,Otacanthus[10880]:9.609467)[25222]:37.151715,((Adenosma[10881]:38.180847,(Gratiola[10882]:22.437619,Amphianthus[10883]:22.437619)[25225]:15.743228)[25224]:3.725778,((Hydrotriche[10884]:8.302566,Dopatrium[10885]:8.302566)[25227]:26.396574,(Trapella[10886]:28.579709,Limnophila[10887]:28.579709)[25228]:6.119431)[25226]:7.207485)[25223]:4.854557)[25221]:7.205333)[25217]:1.441627)[25216]:2.606846)[25215]:5.179909)[25214]:22.077736)[25208]:2.188183,((Tetranema[10888]:33.806856,Russelia[10889]:33.806856)[25230]:50.597314,((Pennellianthus[10890]:64.864709,((Tonella[10891]:11.609719,Collinsia[10892]:11.609719)[25234]:39.092818,(Keckiella[10893]:46.385769,(Penstemon[10894]:41.335965,(Chionophila[10895]:37.664915,(Chelone[10896]:32.251944,Nothochelone[10897]:32.251944)[25238]:5.412971)[25237]:3.67105)[25236]:5.049804)[25235]:4.316768)[25233]:14.162172)[25232]:18.671147,(((Callitriche[10898]:54.830373,Hippuris[10899]:54.830373)[25241]:19.542817,((Campylanthus[10900]:56.953699,(Poskea[10901]:42.627686,Globularia[10902]:42.627686)[25244]:14.326013)[25243]:14.67578,((Sibthorpia[10903]:47.023231,Ellisiophyllum[10904]:47.023231)[25246]:23.646354,((Erinus[10905]:58.122055,((Digitalis[10906]:19.005008,Isoplexis[10907]:19.005008)[25250]:36.804435,(Aragoa[10908]:43.249685,(Plantago[10909]:23.00211,Littorella[10910]:23.00211)[25252]:20.247575)[25251]:12.559758)[25249]:2.312612)[25248]:1.020621,(Hemiphragma[10911]:53.864817,((Lagotis[10912]:41.875371,(Scrofella[10913]:22.952616,Veronicastrum[10914]:22.952616)[25256]:18.922755)[25255]:3.560119,((Wulfeniopsis[10915]:16.823343,Picrorhiza[10916]:16.823343)[25258]:24.643545,(Wulfenia[10917]:36.98635,(Veronica[10918]:28.909074,Paederota[10919]:28.909074)[25260]:8.077276)[25259]:4.480538)[25257]:3.968602)[25254]:8.429327)[25253]:5.277859)[25247]:11.526909)[25245]:0.959894)[25242]:2.743711)[25240]:6.232584,(Lafuentea[10920]:69.118276,((Anarrhinum[10921]:31.181233,(Nanorrhinum[10922]:25.250391,Kickxia[10923]:25.250391)[25264]:5.930842)[25263]:30.171702,(((Asarina[10924]:33.488786,(Gadoria[10925]:22.090583,Cymbalaria[10926]:22.090583)[25268]:11.398203)[25267]:10.290006,(Epixiphium[10927]:30.710124,(Holmgrenanthe[10928]:24.892153,(Rhodochiton[10929]:21.159668,(Maurandya[10930]:15.845872,(Mabrya[10931]:8.58284,Lophospermum[10932]:8.58284)[25273]:7.263032)[25272]:5.313796)[25271]:3.732485)[25270]:5.817971)[25269]:13.068668)[25266]:13.829347,(Galvezia[10933]:55.341493,((Chaenorhinum[10934]:28.070106,(Microrrhinum[10935]:21.140708,(Albraunia[10936]:15.397901,Holzneria[10937]:15.397901)[25278]:5.742807)[25277]:6.929398)[25276]:22.840629,((Nuttallanthus[10938]:16.344401,Linaria[10939]:16.344401)[25280]:30.868304,((Neogaerrhinum[10940]:16.490971,Schweinfurthia[10941]:16.490971)[25282]:11.054655,((Misopates[10942]:9.749725,(Acanthorrhinum[10943]:6.300085,Pseudomisopates[10944]:6.300085)[25285]:3.44964)[25284]:8.717143,(Antirrhinum[10945]:16.679962,(Mohavea[10946]:10.868997,(Sairocarpus[10947]:10.842701,Gambelia[10948]:10.842701)[25288]:0.026296)[25287]:5.810965)[25286]:1.786906)[25283]:9.078758)[25281]:19.667079)[25279]:3.69803)[25275]:4.430758)[25274]:2.266646)[25265]:3.744796)[25262]:7.765341)[25261]:11.487498)[25239]:2.930082)[25231]:0.868314)[25229]:3.056646)[25207]:1.703741,(((Colpias[10949]:82.992264,(Alonsoa[10950]:80.048603,((Hemimeris[10951]:38.101637,Diclis[10952]:38.101637)[25294]:36.01796,(Nemesia[10953]:52.799562,Diascia[10954]:52.799562)[25295]:21.320035)[25293]:5.929006)[25292]:2.943661)[25291]:2.652621,(((Aptosimum[10955]:47.257885,(Peliostomum[10956]:28.344151,Anticharis[10957]:28.344151)[25299]:18.913734)[25298]:34.632571,(Androya[10958]:61.885893,((Capraria[10959]:15.308337,(Eremogeton[10960]:10.13132,Leucophyllum[10961]:10.13132)[25303]:5.177017)[25302]:20.536833,(Bontia[10962]:24.449375,(Myoporum[10963]:24.412119,Eremophila[10964]:24.412119)[25305]:0.037256)[25304]:11.395795)[25301]:26.040723)[25300]:20.004563)[25297]:2.507436,((Camptoloma[10965]:70.853748,((Freylinia[10966]:46.220807,(Dermatobotrys[10967]:40.987793,(Teedia[10968]:26.684575,Oftia[10969]:26.684575)[25311]:14.303218)[25310]:5.233014)[25309]:19.468235,(Phygelius[10970]:64.014186,((Gomphostigma[10971]:34.018386,Buddleja[10972]:34.018386)[25314]:3.79213,(Nicodemia[10973]:34.337086,Emorya[10974]:34.337086)[25315]:3.47343)[25313]:26.20367)[25312]:1.674856)[25308]:5.164706)[25307]:1.282233,((Antherothamnus[10975]:60.716937,(Verbascum[10976]:54.032333,(Oreosolen[10977]:14.865019,Scrophularia[10978]:14.865019)[25319]:39.167314)[25318]:6.684604)[25317]:7.182602,(Jamesbrittenia[10979]:64.302611,((Manuleopsis[10980]:44.994127,Barthlottia[10981]:44.994127)[25322]:17.232634,(Lyperia[10982]:61.01387,(Limosella[10983]:57.956753,((Sutera[10984]:34.715211,(Chaenostoma[10985]:21.377973,Manulea[10986]:21.377973)[25327]:13.337238)[25326]:10.106808,(Trieenea[10987]:26.10861,(Glekia[10988]:24.016399,((Hebenstretia[10989]:12.648381,Dischisma[10990]:12.648381)[25331]:7.522693,((Chenopodiopsis[10991]:12.739063,Pseudoselago[10992]:12.739063)[25333]:5.723632,((Polycarena[10993]:14.835254,(Phyllopodium[10994]:11.200344,Zaluzianskya[10995]:11.200344)[25336]:3.63491)[25335]:1.847974,((Strobilopsis[10996]:8.038937,Glumicalyx[10997]:8.038937)[25338]:5.679572,((Tetraselago[10998]:9.368511,Melanospermum[10999]:9.368511)[25340]:2.340148,((Cromidon[11000]:7.359115,Selago[11001]:7.359115)[25342]:0.68311,(Walafrida[11002]:3.809525,(Microdon[11003]:0.67066,Agathelpis[11004]:0.67066)[25344]:3.138865)[25343]:4.2327)[25341]:3.666434)[25339]:2.00985)[25337]:2.964719)[25334]:1.779467)[25332]:1.708379)[25330]:3.845325)[25329]:2.092211)[25328]:18.713409)[25325]:13.134734)[25324]:3.057117)[25323]:1.212891)[25321]:2.07585)[25320]:3.596928)[25316]:4.236442)[25306]:12.261911)[25296]:1.246993)[25290]:1.803445,(((Charadrophila[11005]:74.50296,Halleria[11006]:74.50296)[25347]:6.0236,((Ixianthes[11007]:67.67797,(Anastrabe[11008]:50.584331,Bowkeria[11009]:50.584331)[25350]:17.093639)[25349]:7.326347,(Nuxia[11010]:67.782887,(Euthystachys[11011]:32.281638,(Kogelbergia[11012]:32.238523,(Retzia[11013]:27.779338,(Campylostachys[11014]:24.191435,Stilbe[11015]:24.191435)[25355]:3.587903)[25354]:4.459185)[25353]:0.043115)[25352]:35.501249)[25351]:7.22143)[25348]:5.522243)[25346]:6.607446,(((Stemodiopsis[11016]:58.302244,Cubitanthus[11017]:58.302244)[25358]:23.108231,((Crepidorhopalon[11018]:35.296297,(Micranthemum[11019]:24.877024,(Bryodes[11020]:14.586382,Psammetes[11021]:14.586382)[25362]:10.290642)[25361]:10.419273)[25360]:10.96584,(Torenia[11022]:40.57971,((Artanema[11023]:30.491085,Picria[11024]:30.491085)[25365]:5.955309,(Chamaegigas[11025]:26.319176,(Lindernia[11026]:25.500547,Craterostigma[11027]:25.500547)[25367]:0.818629)[25366]:10.127218)[25364]:4.133316)[25363]:5.682427)[25359]:35.148338)[25357]:4.994099,(Byblis[11028]:86.15998,((((((Uncarina[11029]:40.913799,Rogeria[11030]:40.913799)[25374]:11.341453,(Holubia[11031]:45.816354,(Harpagophytum[11032]:43.619591,(Pterodiscus[11033]:6.650918,(Pedalium[11034]:2.846227,Pedaliodiscus[11035]:2.846227)[25378]:3.804691)[25377]:36.968673)[25376]:2.196763)[25375]:6.438898)[25373]:10.059788,((Linariopsis[11036]:32.981427,Dewinteria[11037]:32.981427)[25380]:18.667675,(Sesamothamnus[11038]:49.492999,(Sesamum[11039]:34.14855,(Ceratotheca[11040]:15.861292,(Dicerocaryum[11041]:15.210301,Josephinia[11042]:15.210301)[25384]:0.650991)[25383]:18.287258)[25382]:15.344449)[25381]:2.156103)[25379]:10.665938)[25372]:21.860347,(Thomandersia[11043]:84.158466,(((Synapsis[11044]:45.855856,Schlegelia[11045]:45.855856)[25388]:7.863924,(Exarata[11046]:34.238195,Gibsoniothamnus[11047]:34.238195)[25389]:19.481585)[25387]:27.96606,(((Proboscidea[11048]:25.408528,Martynia[11049]:25.408528)[25392]:16.732237,(Ibicella[11050]:25.858951,(Holoregmia[11051]:18.9692,Craniolaria[11052]:18.9692)[25394]:6.889751)[25393]:16.281814)[25391]:38.724221,(((((Recordia[11053]:56.185453,Duranta[11054]:56.185453)[25399]:2.439758,(Stachytarpheta[11055]:39.553273,(Bouchea[11056]:26.091434,Chascanum[11057]:26.091434)[25401]:13.461839)[25400]:19.071938)[25398]:10.34046,((Parodianthus[11058]:61.722871,((Tamonea[11059]:45.058011,Casselia[11060]:45.058011)[25405]:13.6597,(Rehdera[11061]:44.728365,(Citharexylum[11062]:21.447018,Baillonia[11063]:21.447018)[25407]:23.281347)[25406]:13.989346)[25404]:3.00516)[25403]:3.961046,((Pitraea[11064]:36.419615,Priva[11065]:36.419615)[25409]:24.107641,(Rhaphithamnus[11066]:57.517725,((Diostea[11067]:14.486556,(Lampayo[11068]:13.725887,Neosparton[11069]:13.725887)[25413]:0.760669)[25412]:39.297956,((Dipyrena[11070]:42.767453,(Mulguraea[11071]:19.703906,(Junellia[11072]:16.136891,(Glandularia[11073]:12.647038,(Hierobotana[11074]:10.850132,Verbena[11075]:10.850132)[25419]:1.796906)[25418]:3.489853)[25417]:3.567015)[25416]:23.063547)[25415]:3.008865,(Coelocarpum[11076]:31.260489,((Xeroaloysia[11077]:19.088563,Aloysia[11078]:19.088563)[25422]:7.564317,(Acantholippia[11079]:20.300813,(Phyla[11080]:12.197067,(Nashia[11081]:9.023005,(Lantana[11082]:3.738127,(Burroughsia[11083]:3.729629,Lippia[11084]:3.729629)[25427]:0.008498)[25426]:5.284878)[25425]:3.174062)[25424]:8.103746)[25423]:6.352067)[25421]:4.607609)[25420]:14.515829)[25414]:8.008194)[25411]:3.733213)[25410]:3.009531)[25408]:5.156661)[25402]:3.281754)[25397]:4.897936,((Diphyllocalyx[11085]:28.79238,Isidroa[11086]:28.79238)[25429]:25.297507,(Xolocotzia[11087]:21.522303,Petrea[11088]:21.522303)[25430]:32.567585)[25428]:19.773719)[25396]:5.999494,((Hieris[11089]:47.150812,(Dinklageodoxa[11090]:35.807654,Pajanelia[11091]:35.807654)[25433]:11.343158)[25432]:31.891534,(Astianthus[11092]:78.83178,((((Eccremocarpus[11093]:52.587762,Tourrettia[11094]:52.587762)[25438]:11.022137,((Campsis[11095]:53.860539,(Tecoma[11096]:51.110949,((Incarvillea[11097]:45.209474,(Podranea[11098]:41.016905,Tecomaria[11099]:41.016905)[25444]:4.192569)[25443]:0.673202,((Lamiodendron[11100]:32.127714,Deplanchea[11101]:32.127714)[25446]:12.02845,(Tecomanthe[11102]:27.860469,(Campsidium[11103]:25.021385,Pandorea[11104]:25.021385)[25448]:2.839084)[25447]:16.295695)[25445]:1.726512)[25442]:5.228273)[25441]:2.74959)[25440]:6.922954,(Delostoma[11105]:56.857111,(((Sparattosperma[11106]:51.55476,((Godmania[11107]:40.578155,(Cybistax[11108]:40.053305,Zeyheria[11109]:40.053305)[25455]:0.52485)[25454]:7.201125,(Tabebuia[11110]:43.247339,((Ekmanianthe[11111]:36.845397,Handroanthus[11112]:36.845397)[25458]:0.040194,(Spirotecoma[11113]:19.864373,((Pauldopia[11114]:2.11624,Parmentiera[11115]:2.11624)[25461]:16.340908,(Crescentia[11116]:11.851016,Amphitecna[11117]:11.851016)[25462]:6.606132)[25460]:1.407225)[25459]:17.021218)[25457]:6.361748)[25456]:4.531941)[25453]:3.77548)[25452]:2.358864,(((Tecomella[11118]:33.586938,(Mayodendron[11119]:16.933176,Radermachera[11120]:16.933176)[25466]:16.653762)[25465]:12.669526,(Rhigozum[11121]:33.495406,(Catophractes[11122]:29.496844,Spathodea[11123]:29.496844)[25468]:3.998562)[25467]:12.761058)[25464]:0.487442,(Perichlaena[11124]:44.481793,(((Newbouldia[11125]:26.743544,(Heterophragma[11126]:24.591985,Fernandoa[11127]:24.591985)[25473]:2.151559)[25472]:10.531763,((Stereospermum[11128]:23.431103,Kigelia[11129]:23.431103)[25475]:13.047122,(Markhamia[11130]:33.246954,Dolichandrone[11131]:33.246954)[25476]:3.231271)[25474]:0.797082)[25471]:4.089336,(Rhodocolea[11132]:18.840951,(Phylloctenium[11133]:16.754547,(Phyllarthron[11134]:14.563135,(Colea[11135]:12.277763,Ophiocolea[11136]:12.277763)[25480]:2.285372)[25479]:2.191412)[25478]:2.086404)[25477]:22.523692)[25470]:3.11715)[25469]:2.262113)[25463]:7.169718)[25451]:2.926071,((Argylia[11137]:53.075366,(Millingtonia[11138]:31.752011,(Nyctocalos[11139]:28.627306,Oroxylum[11140]:28.627306)[25484]:3.124705)[25483]:21.323355)[25482]:3.045211,((Chilopsis[11141]:39.008767,(Catalpa[11142]:26.75015,Macrocatalpa[11143]:26.75015)[25487]:12.258617)[25486]:16.353208,(Perianthomega[11144]:41.475793,((Neojobertia[11145]:16.966438,(Adenocalymma[11146]:16.048591,Pleonotoma[11147]:16.048591)[25491]:0.917847)[25490]:17.933137,(((Pachyptera[11148]:27.276468,Dolichandra[11149]:27.276468)[25494]:0.028814,(Manaosella[11150]:24.087588,Stizophyllum[11151]:24.087588)[25495]:3.217694)[25493]:1.206326,((Martinella[11152]:25.771704,(Tanaecium[11153]:15.90909,Callichlamys[11154]:15.90909)[25498]:9.862614)[25497]:0.024112,(((Potamoganos[11155]:18.202952,Bignonia[11156]:18.202952)[25501]:2.481754,(Amphilophium[11157]:19.496693,(Mansoa[11158]:18.842156,(Pyrostegia[11159]:15.398658,Anemopaegma[11160]:15.398658)[25504]:3.443498)[25503]:0.654537)[25502]:1.188013)[25500]:3.9291,(Cuspidaria[11161]:18.216674,((Lundia[11162]:15.976287,Tynanthus[11163]:15.976287)[25507]:0.703448,(Xylophragma[11164]:15.074918,(Fridericia[11165]:12.308805,(Sampaiella[11166]:12.280762,Piriadacus[11167]:12.280762)[25510]:0.028043)[25509]:2.766113)[25508]:1.604817)[25506]:1.536939)[25505]:6.397132)[25499]:1.18201)[25496]:2.715792)[25492]:6.387967)[25489]:6.576218)[25488]:13.886182)[25485]:0.758602)[25481]:0.719118)[25450]:0.017416)[25449]:3.926382)[25439]:2.826406)[25437]:12.565093,(Romeroa[11168]:34.824274,(Digomphia[11169]:32.954003,Jacaranda[11170]:32.954003)[25512]:1.870271)[25511]:41.350718)[25436]:2.280927,(Paratecoma[11171]:42.852988,(Santisukia[11172]:30.867254,Neosepicaea[11173]:30.867254)[25514]:11.985733)[25513]:35.602931)[25435]:0.375861)[25434]:0.210567)[25431]:0.820755)[25395]:1.001885)[25390]:0.820854)[25386]:2.472626)[25385]:0.016921)[25371]:0.4807,(((Elytraria[11174]:68.915149,Nelsonia[11175]:68.915149)[25517]:2.998282,((Anisosepalum[11176]:28.121505,Saintpauliopsis[11177]:28.121505)[25519]:33.687598,(Ophiorrhiziphyllon[11178]:44.572807,(Staurogyne[11179]:35.165992,Gynocraterium[11180]:35.165992)[25521]:9.406815)[25520]:17.236296)[25518]:10.104328)[25516]:8.22029,(Avicennia[11181]:76.929328,((Thunbergia[11182]:61.791247,Mendoncia[11183]:61.791247)[25524]:14.028888,(((Blepharis[11184]:43.32259,Acanthopsis[11185]:43.32259)[25527]:9.118854,((Acanthus[11186]:41.023537,Kudoacanthus[11187]:41.023537)[25529]:6.717128,(Sclerochiton[11188]:44.576935,(Crossandra[11189]:40.843524,(Streptosiphon[11190]:34.011485,(Salpixantha[11191]:30.111443,((Stenandrium[11192]:19.486785,(Aphelandra[11193]:6.294993,Holographis[11194]:6.294993)[25536]:13.191792)[25535]:5.793044,(Achyrocalyx[11195]:21.342105,(Geissomeria[11196]:17.763679,Neriacanthus[11197]:17.763679)[25538]:3.578426)[25537]:3.937724)[25534]:4.831614)[25533]:3.900042)[25532]:6.832039)[25531]:3.733411)[25530]:3.16373)[25528]:4.700779)[25526]:20.398693,(Neuracanthus[11198]:64.687177,(((((Andrographis[11199]:34.414177,Gymnostachyum[11200]:34.414177)[25544]:5.984654,(Phlogacanthus[11201]:18.180712,(Cystacanthus[11202]:13.094039,Pseuderanthemum[11203]:13.094039)[25546]:5.086673)[25545]:22.218119)[25543]:12.959096,((Crabbea[11204]:28.076816,(Lasiocladus[11205]:20.19654,(Golaea[11206]:8.7462,Acanthostelma[11207]:8.7462)[25550]:11.45034)[25549]:7.880276)[25548]:14.230505,(Chroesthes[11208]:38.958613,(Barleria[11209]:32.919562,(Acanthura[11210]:28.107325,Lophostachys[11211]:28.107325)[25553]:4.812237)[25552]:6.039051)[25551]:3.348708)[25547]:11.050606)[25542]:9.181689,(Lankesteria[11212]:60.169118,(Whitfieldia[11213]:32.495415,(Chlamydacanthus[11214]:23.911548,(Zygoruellia[11215]:21.814278,(Leandriella[11216]:17.242068,(Camarotea[11217]:7.843629,Forcipella[11218]:7.843629)[25559]:9.398439)[25558]:4.57221)[25557]:2.09727)[25556]:8.583867)[25555]:27.673703)[25554]:2.370498)[25541]:1.958251,((((Echinacanthus[11219]:29.848644,Diceratotheca[11220]:29.848644)[25563]:9.733771,(Eranthemum[11221]:29.933014,(Pararuellia[11222]:25.874387,(Brunoniella[11223]:19.991845,Leptosiphonium[11224]:19.991845)[25566]:5.882542)[25565]:4.058627)[25564]:9.649401)[25562]:7.13175,(Louteridium[11225]:41.110741,((Dischistocalyx[11226]:34.028769,(Acanthopale[11227]:21.711232,(Dinteracanthus[11228]:17.361628,(Ruellia[11229]:11.564398,(Lychniothyrsus[11230]:8.86865,Polylychnis[11231]:8.86865)[25573]:2.695748)[25572]:5.79723)[25571]:4.349604)[25570]:12.317537)[25569]:4.038455,(((Trichanthera[11232]:23.033746,Bravaisia[11233]:23.033746)[25576]:8.622747,((Suessenguthia[11234]:6.003634,Sanchezia[11235]:6.003634)[25578]:23.377418,(Semnostachya[11236]:29.366386,(Strobilanthes[11237]:20.953002,((Stenosiphonium[11238]:12.573442,Sericocalyx[11239]:12.573442)[25582]:3.622778,(Hemigraphis[11240]:13.593005,(Aechmanthera[11241]:5.525679,Clarkeasia[11242]:5.525679)[25584]:8.067326)[25583]:2.603215)[25581]:4.756782)[25580]:8.413384)[25579]:0.014666)[25577]:2.275441)[25575]:2.162035,((Brillantaisia[11243]:19.989196,(Lepidagathis[11244]:17.797637,Hygrophila[11245]:17.797637)[25587]:2.191559)[25586]:13.239167,((Petalidium[11246]:19.39388,Duosperma[11247]:19.39388)[25589]:10.171082,(((Phaulopsis[11248]:21.890328,Ruelliopsis[11249]:21.890328)[25592]:2.016893,(Strobilanthopsis[11250]:20.978515,(Dyschoriste[11251]:7.70993,Chaetacanthus[11252]:7.70993)[25594]:13.268585)[25593]:2.928706)[25591]:3.42168,(Mellera[11253]:22.006191,((Epiclastopelma[11254]:13.70512,Mimulopsis[11255]:13.70512)[25597]:6.596978,((Physacanthus[11256]:11.80867,Ionacanthus[11257]:11.80867)[25599]:4.920762,(Eremomastax[11258]:3.707233,Heteradelphia[11259]:3.707233)[25600]:13.022199)[25598]:3.572666)[25596]:1.704093)[25595]:5.32271)[25590]:2.236061)[25588]:3.663401)[25585]:0.590165)[25574]:4.248696)[25568]:3.043517)[25567]:5.603424)[25561]:16.29337,(((Asystasiella[11260]:27.349869,Asystasia[11261]:27.349869)[25603]:14.375949,((Cosmianthemum[11262]:27.955204,Mackaya[11263]:27.955204)[25605]:9.618499,(Spathacanthus[11264]:34.882454,(Herpetacanthus[11265]:30.741436,(Codonacanthus[11266]:30.72122,(Oplonia[11267]:22.455133,((Odontonema[11268]:15.012573,Chileranthemum[11269]:15.012573)[25611]:3.521277,(Ruspolia[11270]:12.700944,(Ruttya[11271]:9.372072,Graptophyllum[11272]:9.372072)[25613]:3.328872)[25612]:5.832906)[25610]:3.921283)[25609]:8.266087)[25608]:0.020216)[25607]:4.141018)[25606]:2.691249)[25604]:4.152115)[25602]:2.120639,(Ichthyostoma[11273]:41.316393,((Ptyssiglottis[11274]:25.23476,Calycacanthus[11275]:25.23476)[25616]:12.546721,(((Isoglossa[11276]:22.112682,(Oreacanthus[11277]:10.006809,(Razisea[11278]:9.976205,(Stenostephanus[11279]:9.947112,(Brachystephanus[11280]:7.70919,Kalbreyeriella[11281]:7.70919)[25623]:2.237922)[25622]:0.029093)[25621]:0.030604)[25620]:12.105873)[25619]:11.217621,((Rungia[11282]:20.517158,Metarungia[11283]:20.517158)[25625]:7.885356,(Duvernoia[11284]:24.965989,(Justicia[11285]:23.605307,(Anisotes[11286]:22.11423,(((Clistax[11287]:7.018216,Harpochilus[11288]:7.018216)[25631]:4.757319,(Cephalacanthus[11289]:9.07926,(Megaskepasma[11290]:7.940019,Poikilacanthus[11291]:7.940019)[25633]:1.139241)[25632]:2.696275)[25630]:7.289671,(Trichocalyx[11292]:16.597181,(Chlamydostachya[11293]:14.250241,((Monechma[11294]:9.762557,Rhinacanthus[11295]:9.762557)[25637]:3.353981,(Hypoestes[11296]:5.578207,(Dicliptera[11297]:4.295989,(Peristrophe[11298]:2.658037,Xerothamnella[11299]:2.658037)[25640]:1.637952)[25639]:1.282218)[25638]:7.538331)[25636]:1.133703)[25635]:2.34694)[25634]:2.468025)[25629]:3.049024)[25628]:1.491077)[25627]:1.360682)[25626]:3.436525)[25624]:4.927789)[25618]:3.206439,((Chlamydocardia[11300]:23.746468,Leptostachya[11301]:23.746468)[25642]:8.352858,(Chorisochora[11302]:27.170997,(Clinacanthus[11303]:25.85097,((Populina[11304]:20.085908,(Angkalanthus[11305]:16.573529,Ecbolium[11306]:16.573529)[25647]:3.512379)[25646]:3.409722,((Megalochlamys[11307]:13.173734,(Tetramerium[11308]:3.435986,Trichaulax[11309]:3.435986)[25650]:9.737748)[25649]:4.450894,(Fittonia[11310]:13.815652,((Schaueria[11311]:11.98936,(Streblacanthus[11312]:8.435638,Pachystachys[11313]:8.435638)[25654]:3.553722)[25653]:0.862537,(((Yeatesia[11314]:8.774366,(Anisacanthus[11315]:5.617764,Thyrsacanthus[11316]:5.617764)[25658]:3.156602)[25657]:2.985221,(Ancistranthus[11317]:9.427847,(Hoverdenia[11318]:5.862155,Mirandea[11319]:5.862155)[25660]:3.565692)[25659]:2.33174)[25656]:0.011466,(Henrya[11320]:9.98062,(Mexacanthus[11321]:8.259893,((Gypsacanthus[11322]:6.426827,Carlowrightia[11323]:6.426827)[25664]:0.641222,(Chalarothyrsus[11324]:4.703549,Aphanosperma[11325]:4.703549)[25665]:2.3645)[25663]:1.191844)[25662]:1.720727)[25661]:1.790433)[25655]:1.080844)[25652]:0.963755)[25651]:3.808976)[25648]:5.871002)[25645]:2.35534)[25644]:1.320027)[25643]:4.928329)[25641]:4.437416)[25617]:1.244739)[25615]:3.534912)[25614]:2.530064)[25601]:19.161078)[25560]:1.490332)[25540]:0.18931)[25539]:8.15296)[25525]:2.979998)[25523]:1.109193)[25522]:3.204393)[25515]:4.522366)[25370]:0.620609,((Pinguicula[11326]:63.120467,(Genlisea[11327]:49.42751,Utricularia[11328]:49.42751)[25668]:13.692957)[25667]:21.828774,((Uroskinnera[11329]:76.680002,(Mazus[11330]:40.554906,(Dodartia[11331]:24.017992,Lancea[11332]:24.017992)[25672]:16.536914)[25671]:36.125096)[25670]:7.569185,((((Phryma[11333]:77.731804,(Hemichaena[11334]:76.805155,(Leucocarpus[11335]:75.49013,(Tengia[11336]:72.708426,(Mimetanthe[11337]:72.621387,Erythranthe[11338]:72.621387)[25680]:0.087039)[25679]:2.781704)[25678]:1.315025)[25677]:0.926649)[25676]:2.696846,(Diplacus[11339]:74.17715,(Thyridia[11340]:51.14599,(Microcarpaea[11341]:44.240727,(Mimulus[11342]:37.095592,(Peplidium[11343]:35.790281,(Uvedalia[11344]:33.691713,(Glossostigma[11345]:29.245544,Elacholoma[11346]:29.245544)[25687]:4.446169)[25686]:2.098568)[25685]:1.305311)[25684]:7.145135)[25683]:6.905263)[25682]:23.03116)[25681]:6.2515)[25675]:3.007966,((Wightia[11347]:76.603472,Paulownia[11348]:76.603472)[25689]:5.961237,(((Micrargeriella[11349]:64.998427,((((Nothochilus[11350]:2.842527,Cycniopsis[11351]:2.842527)[25696]:28.882271,(Eremitilla[11352]:28.160466,(Lesquereuxia[11353]:9.716918,Rhamphicarpa[11354]:9.716918)[25698]:18.443549)[25697]:3.564332)[25695]:0.089608,(((Aphyllon[11355]:6.903721,Clevelandia[11356]:6.903721)[25701]:2.78609,Buttonia[11357]:9.689811)[25700]:2.362789,(Asepalum[11358]:0.253131,Pseudomelasma[11359]:0.253131)[25702]:11.799469)[25699]:19.761806)[25694]:26.451639,((Gerardiina[11360]:0.727121,Hiernia[11361]:0.727121)[25704]:57.432814,(((((Velloziella[11362]:9.263339,Ghikaea[11363]:9.263339)[25709]:6.99174,(Pseudosopubia[11364]:8.31537,Pseudostriga[11365]:8.31537)[25710]:7.939708)[25708]:14.959465,Rhaphispermum[11366]:31.214543)[25707]:0.274318,(Silviella[11367]:21.187953,Tetraspidium[11368]:21.187953)[25711]:10.300908)[25706]:18.781995,(Baumia[11369]:27.618352,((Thunbergianthus[11370]:0.391708,Seymeriopsis[11371]:0.391708)[25714]:4.046119,Physocalyx[11372]:4.437827)[25713]:23.180525)[25712]:22.652504)[25705]:7.889079)[25703]:0.10611)[25693]:6.732383)[25692]:12.04784,(Lindenbergia[11373]:72.254948,(((Siphonostegia[11374]:34.480502,Schwalbea[11375]:34.480502)[25718]:27.455787,(Monochasma[11376]:44.72175,(Bungea[11377]:17.982479,Cymbaria[11378]:17.982479)[25720]:26.739271)[25719]:17.214539)[25717]:7.869852,((((Micrargeria[11379]:24.241967,Sopubia[11380]:24.241967)[25724]:26.206111,(Cycnium[11381]:34.640891,(Striga[11382]:31.376452,Buchnera[11383]:31.376452)[25726]:3.264439)[25725]:15.807187)[25723]:1.535908,((Xylocalyx[11384]:39.932226,Graderia[11385]:39.932226)[25728]:9.534288,((Ramphicarpa[11386]:45.481275,(Radamaea[11387]:34.706156,(Sieversandreas[11388]:28.020336,(Bardotia[11389]:2.942259,Nesogenes[11390]:2.942259)[25733]:25.078077)[25732]:6.68582)[25731]:10.775119)[25730]:3.24381,(Leucosalpa[11391]:45.614023,(Cyclocheilon[11392]:45.60325,((Centranthera[11393]:31.010785,(Escobedia[11394]:11.652182,Melasma[11395]:11.652182)[25738]:19.358603)[25737]:11.298556,(Hyobanche[11396]:36.479454,(Harveya[11397]:28.87638,(Parastriga[11398]:21.993262,(Alectra[11399]:21.987345,(Aeginetia[11400]:8.033186,Christisonia[11401]:8.033186)[25743]:13.954159)[25742]:0.005917)[25741]:6.883118)[25740]:7.603074)[25739]:5.829887)[25736]:3.293909)[25735]:0.010773)[25734]:3.111062)[25729]:0.741429)[25727]:2.517472)[25722]:16.977985,(((Phelipanche[11402]:51.413386,((Boulardia[11403]:46.357865,Diphelypaea[11404]:46.357865)[25748]:0.005635,(Orobanche[11405]:26.525513,Phacellanthus[11406]:26.525513)[25749]:19.837987)[25747]:5.049886)[25746]:15.028617,((Gleadovia[11407]:61.41022,(Cistanche[11408]:55.402064,Mannagettaea[11409]:55.402064)[25752]:6.008156)[25751]:2.89343,((Conopholis[11410]:30.379818,Epifagus[11411]:30.379818)[25754]:29.424019,(Boschniakia[11412]:37.484355,Kopsiopsis[11413]:37.484355)[25755]:22.319482)[25753]:4.499813)[25750]:2.138353)[25745]:2.342856,((Pedicularis[11414]:55.135741,(Leptorhabdos[11415]:51.473304,((Cordylanthus[11416]:30.138795,(Orthocarpus[11417]:25.50779,((Chloropyron[11418]:18.334017,Dicranostegia[11419]:18.334017)[25763]:4.116313,(Castilleja[11420]:14.548066,Triphysaria[11421]:14.548066)[25764]:7.902264)[25762]:3.05746)[25761]:4.631005)[25760]:9.613034,(Lamourouxia[11422]:37.907919,(Macranthera[11423]:33.642819,(Agalinis[11424]:29.823188,(Brachystigma[11425]:22.878104,(Seymeria[11426]:19.786737,(Dasistoma[11427]:10.312587,Aureolaria[11428]:10.312587)[25770]:9.47415)[25769]:3.091367)[25768]:6.945084)[25767]:3.819631)[25766]:4.2651)[25765]:1.84391)[25759]:11.721475)[25758]:3.662437)[25757]:10.939998,((Xizangia[11429]:51.382637,(Pseudobartsia[11430]:28.08285,(Phtheirospermum[11431]:9.765849,Pterygiella[11432]:9.765849)[25774]:18.317001)[25773]:23.299787)[25772]:13.165384,(Brandisia[11433]:63.219715,((Esterhazya[11434]:22.679792,Melampyrum[11435]:22.679792)[25777]:19.574858,((Rhynchocorys[11436]:32.363089,(Lathraea[11437]:25.857072,Rhinanthus[11438]:25.857072)[25780]:6.506017)[25779]:3.942339,(Bartsia[11439]:30.04359,((Euphrasia[11440]:3.500615,Omphalotrix[11441]:3.500615)[25783]:22.308987,((Hedbergia[11442]:20.243568,(Nothobartsia[11443]:12.307387,Odontitella[11444]:12.307387)[25786]:7.936181)[25785]:2.824752,((Bartsiella[11445]:9.582248,Odontites[11446]:9.582248)[25788]:12.776532,(Tozzia[11447]:21.61301,(Bellardia[11448]:14.923495,(Neobartsia[11449]:10.554459,Parentucellia[11450]:10.554459)[25791]:4.369036)[25790]:6.689515)[25789]:0.74577)[25787]:0.70954)[25784]:2.741282)[25782]:4.233988)[25781]:6.261838)[25778]:5.949222)[25776]:20.965065)[25775]:1.328306)[25771]:1.527718)[25756]:2.70912)[25744]:0.177112)[25721]:0.84417)[25716]:2.448807)[25715]:4.791319)[25691]:1.444554,(Triaenophora[11451]:62.105894,Rehmannia[11452]:62.105894)[25792]:16.384927)[25690]:4.073888)[25688]:0.871907)[25674]:0.597486,(((((Brazoria[11453]:24.081375,(Thorncroftia[11454]:16.313981,Tripora[11455]:16.313981)[25798]:7.767394)[25797]:26.451091,(((Haumaniastrum[11456]:8.301106,Aeollanthus[11457]:8.301106)[25801]:17.669811,Audibertia[11458]:25.970917)[25800]:7.644517,(Ovieda[11459]:0.882468,Endostemon[11460]:0.882468)[25802]:32.732966)[25799]:16.917031)[25796]:2.287852,(((Chaiturus[11461]:10.493649,(Synandra[11462]:7.515601,Muniria[11463]:7.515601)[25806]:2.978048)[25805]:24.820385,((Fuerstia[11464]:5.674302,Acrymia[11465]:5.674302)[25808]:19.338896,(Discretitheca[11466]:14.561825,Symphorema[11467]:14.561825)[25809]:10.451372)[25807]:10.300837)[25804]:13.631875,((Garrettia[11468]:2.436254,Capitanopsis[11469]:2.436254)[25811]:22.054386,((Rostrinucula[11470]:11.009207,Hoslundia[11471]:11.009207)[25813]:6.336402,Hemiandra[11472]:17.345608)[25812]:7.145032)[25810]:24.455269)[25803]:3.874409)[25795]:25.003215,(((Siphocranion[11473]:59.123942,(((Syncolostemon[11474]:37.371395,(Basilicum[11475]:37.342076,(Ocimum[11476]:34.835382,(Clerodendranthus[11477]:9.572445,Orthosiphon[11478]:9.572445)[25822]:25.262937)[25821]:2.506694)[25820]:0.029319)[25819]:10.292899,(Hanceola[11479]:44.460405,((Solenostemon[11480]:39.025057,(Plectranthus[11481]:29.176762,Pycnostachys[11482]:29.176762)[25826]:9.848295)[25825]:4.198108,(Dauphinea[11483]:41.760621,(Coleus[11484]:35.583536,(Anisochilus[11485]:30.424965,Tetradenia[11486]:30.424965)[25829]:5.158571)[25828]:6.177085)[25827]:1.462544)[25824]:1.23724)[25823]:3.203889)[25818]:1.910081,((Platostoma[11487]:44.575876,(Isodon[11488]:28.230627,Skapanthus[11489]:28.230627)[25832]:16.345249)[25831]:3.918652,(Leptohyptis[11490]:26.504727,(Oocephalus[11491]:23.10321,((Cyanocephalus[11492]:19.949972,((Cantinoa[11493]:15.194999,(Hyptis[11494]:11.207113,Peltodon[11495]:11.207113)[25839]:3.987886)[25838]:3.174886,(Asterohyptis[11496]:17.983586,(Marsypianthes[11497]:15.956859,(Medusantha[11498]:13.397784,Eplingiella[11499]:13.397784)[25842]:2.559075)[25841]:2.026727)[25840]:0.386299)[25837]:1.580087)[25836]:1.634819,(Martianthus[11500]:19.671055,(Gymneia[11501]:17.074632,(Condea[11502]:13.718041,(Mesosphaerum[11503]:12.482481,(Hyptidendron[11504]:10.732575,(Rhaphiodon[11505]:10.020057,(Hypenia[11506]:9.17068,(Eriopidion[11507]:6.901629,Eriope[11508]:6.901629)[25850]:2.269051)[25849]:0.849377)[25848]:0.712518)[25847]:1.749906)[25846]:1.23556)[25845]:3.356591)[25844]:2.596423)[25843]:1.913736)[25835]:1.518419)[25834]:3.401517)[25833]:21.989801)[25830]:1.079847)[25817]:9.549567)[25816]:4.450692,(((Perillula[11509]:7.038361,Ombrocharis[11510]:7.038361)[25853]:45.169639,(Elsholtzia[11511]:46.848932,(Collinsonia[11512]:32.145084,(Keiskea[11513]:16.411712,(Perilla[11514]:14.465589,Mosla[11515]:14.465589)[25857]:1.946123)[25856]:15.733372)[25855]:14.703848)[25854]:5.359068)[25852]:10.363951,((Salvia[11516]:47.49202,Lavandula[11517]:47.49202)[25859]:6.33136,((Melissa[11518]:44.312511,Lepechinia[11519]:44.312511)[25861]:7.405263,(((Lycopus[11520]:42.968957,(Horminum[11521]:35.605751,(Prunella[11522]:17.653996,Cleonia[11523]:17.653996)[25866]:17.951755)[25865]:7.363206)[25864]:2.464004,(Cedronella[11524]:39.696912,((Drepanocaryum[11525]:26.307965,(Heterolamium[11526]:21.608151,(Lophanthus[11527]:9.219311,(Marmoritis[11528]:7.196231,(Nepeta[11529]:4.8139,Hymenocrater[11530]:4.8139)[25873]:2.382331)[25872]:2.02308)[25871]:12.38884)[25870]:4.699814)[25869]:12.022344,((Agastache[11531]:25.697497,(Meehania[11532]:7.90073,Glechoma[11533]:7.90073)[25876]:17.796767)[25875]:4.281244,(Schizonepeta[11534]:24.700804,(Fedtschenkiella[11535]:16.77255,(Lallemantia[11536]:12.756328,(Hyssopus[11537]:11.964086,Dracocephalum[11538]:11.964086)[25880]:0.792242)[25879]:4.016222)[25878]:7.928254)[25877]:5.277937)[25874]:8.351568)[25868]:1.366603)[25867]:5.736049)[25863]:2.905052,(((Gontscharovia[11539]:15.798518,Satureja[11540]:15.798518)[25883]:18.123812,(Micromeria[11541]:30.059119,((Pentapleura[11542]:6.358646,Zataria[11543]:6.358646)[25886]:20.729456,(Thymbra[11544]:25.913003,(Origanum[11545]:19.685697,((Matsumurella[11546]:13.545808,Thymus[11547]:13.545808)[25890]:2.547381,(Argantoniella[11548]:12.748868,Saccocalyx[11549]:12.748868)[25891]:3.344321)[25889]:3.592508)[25888]:6.227306)[25887]:1.175099)[25885]:2.971017)[25884]:3.863211)[25882]:1.315887,(Cyclotrichium[11550]:31.0938,(Killickia[11551]:29.702046,(Mentha[11552]:25.999895,((Bystropogon[11553]:17.372672,Ziziphora[11554]:17.372672)[25896]:6.057953,((Pogogyne[11555]:17.310423,(Acanthomintha[11556]:14.843862,Monardella[11557]:14.843862)[25899]:2.466561)[25898]:2.478778,(Minthostachys[11558]:19.335584,((Kurzamra[11559]:18.303479,Cunila[11560]:18.303479)[25902]:0.053725,(Cuminia[11561]:18.297991,(Obtegomeria[11562]:17.156805,((Rhododon[11563]:12.183898,(Poliomintha[11564]:9.056054,Hedeoma[11565]:9.056054)[25907]:3.127844)[25906]:3.561882,((Stachydeoma[11566]:9.140909,(Clinopodium[11567]:8.215753,(Dicerandra[11568]:8.201027,(Piloblephis[11569]:7.201119,Conradina[11570]:7.201119)[25912]:0.999908)[25911]:0.014726)[25910]:0.925156)[25909]:5.216787,((Blephilia[11571]:11.883152,(Pycnanthemum[11572]:10.757282,Monarda[11573]:10.757282)[25915]:1.12587)[25914]:0.909672,(Calamintha[11574]:12.749478,((Hoehnea[11575]:8.564236,Rhabdocaulon[11576]:8.564236)[25918]:0.995948,(Glechon[11577]:6.614688,Hesperozygis[11578]:6.614688)[25919]:2.945496)[25917]:3.189294)[25916]:0.043346)[25913]:1.564872)[25908]:1.388084)[25905]:1.411025)[25904]:1.141186)[25903]:0.059213)[25901]:0.97838)[25900]:0.453617)[25897]:3.641424)[25895]:2.56927)[25894]:3.702151)[25893]:1.391754)[25892]:4.144417)[25881]:13.099796)[25862]:3.379761)[25860]:2.105606)[25858]:8.748571)[25851]:1.002683)[25815]:8.71118,(((((Acrotome[11579]:6.567616,Achyrospermum[11580]:6.567616)[25924]:6.610207,Warnockia[11581]:13.177822)[25923]:6.781903,Acanthoprasium[11582]:19.959725)[25922]:17.434171,(Physominthe[11583]:24.682866,((Renschia[11584]:8.416282,(Ajugoides[11585]:5.93123,Alvesia[11586]:5.93123)[25928]:2.485052)[25927]:12.224255,((Catoferia[11587]:16.261536,(Benguellia[11588]:13.934414,(Madlabium[11589]:8.678833,Eriothymus[11590]:8.678833)[25932]:5.255581)[25931]:2.327122)[25930]:4.270659,(((Paralamium[11591]:13.574709,(Monochilus[11592]:0.260238,Pseudocarpidium[11593]:0.260238)[25936]:13.314471)[25935]:2.110506,Quoya[11594]:15.685215)[25934]:2.736683,(Metastachydium[11595]:16.589662,(Microcorys[11596]:11.59691,(Drymosiphon[11597]:1.879413,Dasymalla[11598]:1.879413)[25939]:9.717497)[25938]:4.992752)[25937]:1.832236)[25933]:2.110298)[25929]:0.108342)[25926]:4.042329)[25925]:12.711031)[25921]:15.478719,(Hemigenia[11599]:10.431946,(Panzerina[11600]:7.570063,(Isoleucas[11601]:1.808619,(Macbridea[11602]:0.964716,Pseudomarrubium[11603]:0.964716)[25943]:0.843903)[25942]:5.761444)[25941]:2.861882)[25940]:42.44067)[25920]:19.413199)[25814]:5.537719)[25794]:0.109749,((((Congea[11604]:17.194295,Sphenodesme[11605]:17.194295)[25947]:55.881873,(Callicarpa[11606]:64.222211,(Teijsmanniodendron[11607]:41.443157,(Petitia[11608]:39.897453,Vitex[11609]:39.897453)[25950]:1.545704)[25949]:22.779054)[25948]:8.853957)[25946]:1.480992,((Westringia[11610]:37.937772,Prostanthera[11611]:37.937772)[25952]:22.058694,(Brachysola[11612]:51.654602,((Physopsis[11613]:37.651213,(Newcastelia[11614]:32.456362,Lachnostachys[11615]:32.456362)[25956]:5.194851)[25955]:3.640444,((Cyanostegia[11616]:34.922692,Pityrodia[11617]:34.922692)[25958]:3.570471,(Dicrastylis[11618]:33.979201,(Hemiphora[11619]:28.943116,Chloanthes[11620]:28.943116)[25960]:5.036085)[25959]:4.513962)[25957]:2.798494)[25954]:10.362945)[25953]:8.341864)[25951]:14.560694)[25945]:1.32736,((Cornutia[11621]:63.112826,Tectona[11622]:63.112826)[25962]:11.146651,(Premna[11623]:71.335391,((Gmelina[11624]:66.752487,((Karomia[11625]:54.834811,(Glossocarya[11626]:44.603242,(Cyclonema[11627]:12.81438,Rotheca[11628]:12.81438)[25969]:31.788862)[25968]:10.231569)[25967]:7.408793,(((Kinostemon[11629]:19.307455,Teucrium[11630]:19.307455)[25972]:20.838404,(Schnabelia[11631]:33.417336,(Cardioteucris[11632]:22.128127,Rubiteucris[11633]:22.128127)[25974]:11.289209)[25973]:6.728523)[25971]:11.643143,((Ajuga[11634]:47.200354,(Pseudocaryopteris[11635]:38.70144,(Caryopteris[11636]:31.222656,(Trichostema[11637]:29.366483,Amethystea[11638]:29.366483)[25979]:1.856173)[25978]:7.478784)[25977]:8.498914)[25976]:2.868634,((Hosea[11639]:24.349534,Oxera[11640]:24.349534)[25981]:16.487949,(Kalaharia[11641]:31.638588,(Volkameria[11642]:22.155336,((Tetraclea[11643]:15.272259,Clerodendrum[11644]:15.272259)[25985]:5.706472,(Amasonia[11645]:20.189763,Aegiphila[11646]:20.189763)[25986]:0.788968)[25984]:1.176605)[25983]:9.483252)[25982]:9.198895)[25980]:9.231505)[25975]:1.720014)[25970]:10.454602)[25966]:4.508883)[25965]:3.382947,((Peronema[11647]:61.867113,(Petraeovitex[11648]:35.27057,Hymenopyramis[11649]:35.27057)[25989]:26.596543)[25988]:4.831616,((Wenchengia[11650]:59.309609,(Holmskioldia[11651]:50.150837,(Tinnea[11652]:34.113089,Scutellaria[11653]:34.113089)[25993]:16.037748)[25992]:9.158772)[25991]:4.092279,(Cymaria[11654]:54.054591,(((Eurysolen[11655]:28.360271,(Comanthosphace[11656]:6.105688,Leucosceptrum[11657]:6.105688)[25998]:22.254583)[25997]:20.732161,(Holocheila[11658]:47.171871,(Colebrookea[11659]:42.487514,(Leucas[11660]:27.657619,Craniotome[11661]:27.657619)[26001]:14.829895)[26000]:4.684357)[25999]:1.920561)[25996]:2.427879,((Microtoena[11662]:43.413536,(Anisomeles[11663]:35.654682,Pogostemon[11664]:35.654682)[26004]:7.758854)[26003]:5.698664,((Bostrychanthera[11665]:31.894359,Chelonopsis[11666]:31.894359)[26006]:11.64626,(((Colquhounia[11667]:27.262771,Gomphostemma[11668]:27.262771)[26009]:9.196686,((Loxocalyx[11669]:24.177557,Leonurus[11670]:24.177557)[26011]:9.700812,(Roylea[11671]:33.134078,((Paraphlomis[11672]:27.881465,((Lagopsis[11673]:18.852418,Phlomis[11674]:18.852418)[26016]:4.330925,(Notochaete[11675]:19.827735,(Phlomoides[11676]:15.169751,Eremostachys[11677]:15.169751)[26018]:4.657984)[26017]:3.355608)[26015]:4.698122)[26014]:4.180773,((Moluccella[11678]:28.466893,(Ballota[11679]:14.638928,Marrubium[11680]:14.638928)[26021]:13.827965)[26020]:0.839317,(Lamium[11681]:27.913205,(Eriophyton[11682]:26.614092,(Rydingia[11683]:11.244668,(Leonotis[11684]:7.79946,Otostegia[11685]:7.79946)[26025]:3.445208)[26024]:15.369424)[26023]:1.299113)[26022]:1.393005)[26019]:2.756028)[26013]:1.07184)[26012]:0.744291)[26010]:2.581088)[26008]:3.377287,(Physostegia[11686]:39.203317,(Galeopsis[11687]:37.723883,(Betonica[11688]:35.636236,(Lagochilus[11689]:31.701827,(Melittis[11690]:26.436172,((Suzukia[11691]:8.445898,(Haplostachys[11692]:2.093698,(Stenogyne[11693]:1.953336,Phyllostegia[11694]:1.953336)[26034]:0.140362)[26033]:6.3522)[26032]:9.796703,(Stachys[11695]:16.189067,(Sideritis[11696]:14.854506,(Prasium[11697]:12.473211,(Phlomidoschema[11698]:8.151266,(Chamaesphacos[11699]:4.381388,(Hypogomphia[11700]:2.97019,Thuspeinanta[11701]:2.97019)[26040]:1.411198)[26039]:3.769878)[26038]:4.321945)[26037]:2.381295)[26036]:1.334561)[26035]:2.053534)[26031]:8.193571)[26030]:5.265655)[26029]:3.934409)[26028]:2.087647)[26027]:1.479434)[26026]:0.633427)[26007]:3.703875)[26005]:5.571581)[26002]:2.408111)[25995]:2.53428)[25994]:9.347297)[25990]:3.296841)[25987]:3.436705)[25964]:1.199957)[25963]:2.924086)[25961]:1.625043)[25944]:2.048762)[25793]:6.10082)[25673]:0.215085)[25669]:0.700054)[25666]:0.327455)[25369]:0.883284)[25368]:0.244594)[25356]:0.729432)[25345]:0.314324)[25289]:1.716227)[25206]:1.126405)[25060]:1.611483)[25059]:2.921349)[25057]:1.253521)[25031]:2.131673)[25030]:2.38698)[25029]:2.975938)[24916]:0.32572)[24764]:0.00338)[23469]:1.185658,Vahlia[11702]:105.086664)[23468]:4.559403)[23429]:1.250139,(((Phyllonoma[11703]:88.166064,(Helwingia[11704]:82.011558,(Ilex[11705]:27.335324,Nemopanthus[11706]:27.335324)[26045]:54.676234)[26044]:6.154506)[26043]:18.211807,(((Citronella[11707]:79.043269,Pseudobotrys[11708]:79.043269)[26048]:14.375929,(Gonocaryum[11709]:85.81106,(Cardiopteris[11710]:81.044601,Leptaulus[11711]:81.044601)[26050]:4.766459)[26049]:7.608138)[26047]:6.392045,(((Gastrolepis[11712]:5.620105,Lasianthera[11713]:5.620105)[26053]:31.175971,((Cantleya[11714]:17.409842,Codiocarpus[11715]:17.409842)[26055]:18.028757,(Whitmorea[11716]:8.215833,Hartleya[11717]:8.215833)[26056]:27.222765)[26054]:1.357478)[26052]:3.316002,(Grisollea[11718]:20.510078,(Discophora[11719]:18.670177,((Medusanthera[11720]:7.143643,Irvingbaileya[11721]:7.143643)[26060]:10.988679,(Stemonurus[11722]:10.278038,Gomphandra[11723]:10.278038)[26061]:7.854284)[26059]:0.537855)[26058]:1.839901)[26057]:19.602)[26051]:59.699165)[26046]:6.566628)[26042]:3.572937,((((((Viburnum[11724]:85.801018,(Sambucus[11725]:44.506556,(Sinadoxa[11726]:12.133843,(Adoxa[11727]:8.128966,Tetradoxa[11728]:8.128966)[26070]:4.004877)[26069]:32.372713)[26068]:41.294462)[26067]:13.00761,(((Diervilla[11729]:65.717748,Weigela[11730]:65.717748)[26073]:12.129738,Pterothamnus[11731]:77.847486)[26072]:2.365543,((Heptacodium[11732]:75.346844,(Lonicera[11733]:44.612881,(Symphoricarpos[11734]:39.992675,(Triosteum[11735]:37.692233,Leycesteria[11736]:37.692233)[26078]:2.300442)[26077]:4.620206)[26076]:30.733963)[26075]:3.781214,((Vesalea[11737]:58.613868,(Linnaea[11738]:57.55846,(Dipelta[11739]:48.91926,(Abelia[11740]:45.467261,(Diabelia[11741]:41.64906,Kolkwitzia[11742]:41.64906)[26084]:3.818201)[26083]:3.451999)[26082]:8.6392)[26081]:1.055408)[26080]:7.197183,(Zabelia[11743]:65.243386,((Morina[11744]:37.673559,Acanthocalyx[11745]:37.673559)[26087]:25.890531,((Patrinia[11746]:50.442394,(Nardostachys[11747]:41.10341,((Fedia[11748]:14.405749,Valerianella[11749]:14.405749)[26092]:6.482592,(Valeriana[11750]:17.24707,(Centranthus[11751]:13.109474,Plectritis[11752]:13.109474)[26094]:4.137596)[26093]:3.641271)[26091]:20.215069)[26090]:9.338984)[26089]:9.627363,(Triplostegia[11753]:54.123452,(Bassecoia[11754]:32.669839,(((Lomelosia[11755]:5.945745,Scabiosa[11756]:5.945745)[26099]:18.556132,(Pterocephalus[11757]:20.708052,(Sixalix[11758]:17.981307,Pycnocomon[11759]:17.981307)[26101]:2.726745)[26100]:3.793825)[26098]:4.751515,((Cephalaria[11760]:19.220595,(Dipsacus[11761]:18.751979,Pterocephalidium[11762]:18.751979)[26104]:0.468616)[26103]:4.434188,(Pseudoscabiosa[11763]:19.970234,(Knautia[11764]:17.622919,(Succisa[11765]:15.085806,Succisella[11766]:15.085806)[26107]:2.537113)[26106]:2.347315)[26105]:3.684549)[26102]:5.598609)[26097]:3.416447)[26096]:21.453613)[26095]:5.946305)[26088]:3.494333)[26086]:1.679296)[26085]:0.567665)[26079]:13.317007)[26074]:1.084971)[26071]:18.595599)[26066]:6.418638,((Sphenostemon[11767]:81.924352,Paracryphia[11768]:81.924352)[26109]:14.999656,Quintinia[11769]:96.924008)[26108]:8.303258)[26065]:0.445331,(((((Stewartiella[11770]:46.487093,(((Sclerochorton[11771]:16.35892,(Angoseseli[11772]:15.553113,Kedarnatha[11773]:15.553113)[26118]:0.805807)[26117]:12.722385,(Vvedenskya[11774]:26.440543,(((Palimbia[11775]:7.523486,(((Rutheopsis[11776]:1.434857,Andriana[11777]:1.434857)[26125]:2.034862,Tana[11778]:3.469719)[26124]:2.588564,Canaria[11779]:6.058283)[26123]:1.465203)[26122]:0.772059,Kailashia[11780]:8.295545)[26121]:5.797328,Torricellia[11781]:14.092873)[26120]:12.34767)[26119]:2.640762)[26116]:14.561723,(((Normantha[11782]:13.417264,Afrosciadium[11783]:13.417264)[26128]:12.34827,((Ergocarpon[11784]:9.842604,((Kadenia[11785]:2.503596,Ptychotis[11786]:2.503596)[26132]:6.099929,Stenotaenia[11787]:8.603525)[26131]:1.239079)[26130]:12.481332,(Oliveria[11788]:10.116451,Rohmooa[11789]:10.116451)[26133]:12.207485)[26129]:3.441599)[26127]:5.831898,(Kelussia[11790]:18.569069,(Anisopoda[11791]:15.293663,Siculosciadium[11792]:15.293663)[26135]:3.275406)[26134]:13.028363)[26126]:12.045595)[26115]:2.844065)[26114]:24.260768,((((Mastigosciadium[11793]:5.564818,Macroselinum[11794]:5.564818)[26139]:4.528522,Kitagawia[11795]:10.093339)[26138]:9.943542,(Synclinostyles[11796]:18.506232,Wangsania[11797]:18.506232)[26140]:1.530649)[26137]:36.289656,((((Neomuretia[11798]:19.663873,Ladyginia[11799]:19.663873)[26144]:10.686942,(Pseudocannaboides[11800]:21.16355,Atrema[11801]:21.16355)[26145]:9.187266)[26143]:1.519608,Scrithacola[11802]:31.870423)[26142]:14.526065,((Sillaphyton[11803]:19.118413,(Kamelinia[11804]:8.800296,Marlothiella[11805]:8.800296)[26148]:10.318117)[26147]:0.37433,Microsciadium[11806]:19.492743)[26146]:26.903745)[26141]:9.930049)[26136]:14.421323)[26113]:1.93255,(((Pseudoselinum[11807]:50.165643,(Ammoselinum[11808]:17.582142,Notiosciadium[11809]:17.582142)[26152]:32.5835)[26151]:14.273901,((Brachyscias[11810]:0.147885,Notopterygium[11811]:0.147885)[26154]:11.062451,(Opoidia[11812]:7.523671,(Chlaenosciadium[11813]:4.018412,Froriepia[11814]:4.018412)[26156]:3.505259)[26155]:3.686665)[26153]:53.229208)[26150]:3.739603,(Visnaga[11815]:54.019843,(Physotrichia[11816]:34.157453,(Registaniella[11817]:17.44008,Cynapium[11818]:17.44008)[26159]:16.717373)[26158]:19.86239)[26157]:14.159304)[26149]:4.501264)[26112]:21.20916,((((((Horstrissea[11819]:14.440458,(Haplosciadium[11820]:1.882786,Agasyllis[11821]:1.882786)[26166]:12.557672)[26165]:11.762233,(Pedinopetalum[11822]:5.469422,Lomatocarum[11823]:5.469422)[26167]:20.733269)[26164]:14.625618,(Sivadasania[11824]:31.691165,(Austropeucedanum[11825]:20.194978,Apodicarpum[11826]:20.194978)[26169]:11.496187)[26168]:9.137144)[26163]:15.513352,Bonannia[11827]:56.341661)[26162]:18.00375,(((Rhopalosciadium[11828]:6.055715,Paraselinum[11829]:6.055715)[26172]:33.399197,(((Xatardia[11830]:4.08116,Asciadium[11831]:4.08116)[26175]:1.96856,Tamamschjania[11832]:6.049721)[26174]:26.879511,((Vinogradovia[11833]:16.575669,Modesciadium[11834]:16.575669)[26177]:13.608952,((Afrosison[11835]:14.161695,Rhysopterus[11836]:14.161695)[26179]:6.227372,(Karnataka[11837]:6.51232,Thamnosciadium[11838]:6.51232)[26180]:13.876747)[26178]:9.795554)[26176]:2.744611)[26173]:6.525681)[26171]:2.594835,(Eurytaenia[11839]:18.410969,Grafia[11840]:18.410969)[26181]:23.638779)[26170]:32.295663)[26161]:6.895896,((((Krubera[11841]:4.789374,Hippomarathrum[11842]:4.789374)[26185]:10.693822,Johrenia[11843]:15.483196)[26184]:24.500479,((Coristospermum[11844]:1.445542,Oligocladus[11845]:1.445542)[26187]:23.203663,((Schoenoselinum[11846]:5.789349,Cannaboides[11847]:5.789349)[26189]:3.841523,((Adenosciadium[11848]:3.547471,Imperatoria[11849]:3.547471)[26191]:5.777944,((Selinopsis[11850]:1.646644,Tricholaser[11851]:1.646644)[26193]:0.156257,Cyathoselinum[11852]:1.802901)[26192]:7.522514)[26190]:0.305457)[26188]:15.018333)[26186]:15.33447)[26183]:13.518255,(Phlyctidocarpa[11853]:7.546818,Schoenolaena[11854]:7.546818)[26194]:45.955111)[26182]:27.739378)[26160]:12.648263)[26111]:11.219669,(Pennantia[11855]:102.03098,((Melanophylla[11856]:80.862681,Aralidium[11857]:80.862681)[26197]:14.782873,(Griselinia[11858]:94.115825,((((Homalosciadium[11859]:25.62331,Fatshedera[11860]:25.62331)[26202]:46.238037,(Anakasia[11861]:34.559293,Woodburnia[11862]:34.559293)[26203]:37.302054)[26201]:9.844656,((Neosciadium[11863]:65.334831,Trachymene[11864]:65.334831)[26205]:14.082019,(Harmsiopanax[11865]:72.043846,((Neocussonia[11866]:24.736185,Astropanax[11867]:24.736185)[26208]:22.790943,(((Motherwellia[11868]:37.526197,Cephalaralia[11869]:37.526197)[26211]:1.837968,(Raukaua[11870]:26.156386,Cheirodendron[11871]:26.156386)[26212]:13.207779)[26210]:3.894173,(((Osmoxylon[11872]:36.939026,Astrotricha[11873]:36.939026)[26215]:3.473931,(Panax[11874]:27.958117,Aralia[11875]:27.958117)[26216]:12.45484)[26214]:1.137627,(((Cussonia[11876]:30.149908,Seemannaralia[11877]:30.149908)[26219]:10.480387,((Neopanax[11878]:4.734303,Pseudopanax[11879]:4.734303)[26221]:29.48395,(Polyscias[11880]:32.34184,(Plerandra[11881]:25.480027,Meryta[11882]:25.480027)[26223]:6.861813)[26222]:1.876413)[26220]:6.412042)[26218]:0.653694,((Tetrapanax[11883]:32.676534,(Heteropanax[11884]:29.123381,(Tupidanthus[11885]:22.006266,Schefflera[11886]:22.006266)[26227]:7.117115)[26226]:3.553153)[26225]:2.526321,(Dendropanax[11887]:30.914861,(Gamblea[11888]:28.155092,(Hedera[11889]:28.120367,(((Sinopanax[11890]:18.272304,Oreopanax[11891]:18.272304)[26233]:6.722878,(Merrilliopanax[11892]:21.731981,(Oplopanax[11893]:21.688366,Fatsia[11894]:21.688366)[26235]:0.043615)[26234]:3.263201)[26232]:2.56053,((Chengiopanax[11895]:26.375794,(Trevesia[11896]:12.534804,Brassaiopsis[11897]:12.534804)[26238]:13.84099)[26237]:0.730495,(Eleutherococcus[11898]:25.869915,(Kalopanax[11899]:22.859814,(Metapanax[11900]:14.822005,Macropanax[11901]:14.822005)[26241]:8.037809)[26240]:3.010101)[26239]:1.236374)[26236]:0.449423)[26231]:0.564655)[26230]:0.034725)[26229]:2.759769)[26228]:4.287994)[26224]:6.081134)[26217]:0.266595)[26213]:1.707754)[26209]:4.26879)[26207]:24.516718)[26206]:7.373004)[26204]:2.289153)[26200]:9.214626,(((Hymenosporum[11902]:45.857071,(Pittosporum[11903]:42.186339,(Auranticarpa[11904]:36.214808,(Bursaria[11905]:28.295222,Rhytidosporum[11906]:28.295222)[26247]:7.919586)[26246]:5.971531)[26245]:3.670732)[26244]:2.928001,(Xerosollya[11907]:37.72767,((Cheiranthera[11908]:33.901726,Billardiera[11909]:33.901726)[26250]:2.251782,(Bentleya[11910]:33.376231,Marianthus[11911]:33.376231)[26251]:2.777277)[26249]:1.574162)[26248]:11.057402)[26243]:40.677303,((Myodocarpus[11912]:54.686528,Delarbrea[11913]:54.686528)[26253]:33.855918,((Platysace[11914]:86.737872,((Actinotus[11915]:79.431734,Apiopetalum[11916]:79.431734)[26257]:3.034481,(Mackinlaya[11917]:74.559901,(Xanthosia[11918]:67.150068,(Micropleura[11919]:25.866113,Centella[11920]:25.866113)[26260]:41.283955)[26259]:7.409833)[26258]:7.906314)[26256]:4.271657)[26255]:0.958935,(((Klotzschia[11921]:77.306512,Hermas[11922]:77.306512)[26263]:3.878184,(((Bolax[11923]:31.614845,Dichosciadium[11924]:31.614845)[26266]:8.936254,(Homalocarpus[11925]:33.164258,(Bowlesia[11926]:28.207977,Drusa[11927]:28.207977)[26268]:4.956281)[26267]:7.386841)[26265]:36.530985,((Spananthe[11928]:60.079078,(Diplaspis[11929]:37.499593,(Mulinum[11930]:29.501577,(Hydrocotyle[11931]:9.854652,Azorella[11932]:9.854652)[26273]:19.646925)[26272]:7.998016)[26271]:22.579485)[26270]:15.045424,(Diposis[11933]:67.260527,((Eremocharis[11934]:10.918448,Domeykoa[11935]:10.918448)[26276]:33.495458,(Oschatzia[11936]:42.771787,(Gymnophyton[11937]:23.489543,(Pozoa[11938]:19.763716,Asteriscium[11939]:19.763716)[26279]:3.725827)[26278]:19.282244)[26277]:1.642119)[26275]:22.846621)[26274]:7.863975)[26269]:1.957582)[26264]:4.102612)[26262]:2.34125,((((Arctopus[11940]:62.38664,Alepidea[11941]:62.38664)[26283]:9.298719,(Polemanniopsis[11942]:49.372816,Steganotaenia[11943]:49.372816)[26284]:22.312543)[26282]:5.161912,((Actinolema[11944]:18.151563,Astrantia[11945]:18.151563)[26286]:46.33753,(Eryngium[11946]:50.194761,(Petagnaea[11947]:43.948051,Sanicula[11948]:43.948051)[26288]:6.24671)[26287]:14.294332)[26285]:12.358178)[26281]:2.491779,((Choritaenia[11949]:72.43507,Lichtensteinia[11950]:72.43507)[26290]:4.424192,(((Molopospermum[11951]:64.608217,Astydamia[11952]:64.608217)[26293]:5.788993,(Ezosciadium[11953]:63.524442,(Chamarea[11954]:42.719247,(Annesorhiza[11955]:33.159051,Itasina[11956]:33.159051)[26296]:9.560196)[26295]:20.805195)[26294]:6.872768)[26292]:4.201627,(((Dracosciadium[11957]:46.013462,(Pseudocarum[11958]:22.500039,Oreofraga[11959]:22.500039)[26300]:23.513423)[26299]:13.556249,((Polemannia[11960]:46.601604,Heteromorpha[11961]:46.601604)[26302]:5.637645,(Anginon[11962]:22.976269,Glia[11963]:22.976269)[26303]:29.26298)[26301]:7.330462)[26298]:13.907736,((Hohenackeria[11964]:15.096071,Bupleurum[11965]:15.096071)[26305]:55.810637,(Chamaesium[11966]:67.814916,((Levisticum[11967]:48.331107,Dickinsia[11968]:48.331107)[26308]:18.005969,(Diplolophium[11969]:63.403044,(Pleurospermopsis[11970]:61.406833,(((Eleutherospermum[11971]:25.096255,Physospermum[11972]:25.096255)[26313]:17.358785,(Eremodaucus[11973]:25.917307,(Korshinskya[11974]:14.934855,(Hymenidium[11975]:13.307017,(Pseudotrachydium[11976]:8.985862,Aulacospermum[11977]:8.985862)[26317]:4.321155)[26316]:1.627838)[26315]:10.982452)[26314]:16.537733)[26312]:17.504431,((((Parasilaus[11978]:38.199456,(Chuanminshen[11979]:26.847884,Changium[11980]:26.847884)[26322]:11.351572)[26321]:6.911905,((Sphaerosciadium[11981]:29.227964,Komarovia[11982]:29.227964)[26324]:12.640776,(Pterocyclus[11983]:33.519618,(Cyclorhiza[11984]:27.743305,Calyptrosciadium[11985]:27.743305)[26326]:5.776313)[26325]:8.349122)[26323]:3.242621)[26320]:7.560815,((Vicatia[11986]:22.958732,(Hansenia[11987]:16.109536,Haplosphaera[11988]:16.109536)[26329]:6.849196)[26328]:26.361638,(Hymenolaena[11989]:27.275189,((Heptaptera[11990]:4.403894,Sinolimprichtia[11991]:4.403894)[26332]:17.244326,(Physospermopsis[11992]:19.963029,(Sinocarum[11993]:11.688642,Tongoloa[11994]:11.688642)[26334]:8.274387)[26333]:1.685191)[26331]:5.626969)[26330]:22.045181)[26327]:3.351806)[26319]:6.18828,(Erigenia[11995]:56.814299,((Cicuta[11996]:43.030188,((Trocdaris[11997]:36.144061,Perideridia[11998]:36.144061)[26339]:4.291647,(Oenanthe[11999]:37.405661,((Caropsis[12000]:32.742179,(Helosciadium[12001]:28.985837,(Lereschia[12002]:26.170102,(Berula[12003]:13.959541,(Sium[12004]:13.208012,Afrocarum[12005]:13.208012)[26346]:0.751529)[26345]:12.210561)[26344]:2.815735)[26343]:3.756342)[26342]:1.239015,(Oxypolis[12006]:30.421524,(Trepocarpus[12007]:26.989967,(Neogoezia[12008]:23.384506,(Lilaeopsis[12009]:22.553717,((Tiedemannia[12010]:15.835793,(Cynosciadium[12011]:14.682629,Ptilimnium[12012]:14.682629)[26353]:1.153164)[26352]:1.106542,(Harperella[12013]:16.022175,(Daucosma[12014]:8.634455,Limnosciadium[12015]:8.634455)[26355]:7.38772)[26354]:0.92016)[26351]:5.611382)[26350]:0.830789)[26349]:3.605461)[26348]:3.431557)[26347]:3.55967)[26341]:3.424467)[26340]:3.030047)[26338]:2.59448)[26337]:10.696946,(((Rivasmartinezia[12016]:29.105941,(Mutellina[12017]:22.271883,(Dethawia[12018]:17.667248,Trochiscanthes[12019]:17.667248)[26360]:4.604635)[26359]:6.834058)[26358]:22.421183,(((Smyrnium[12020]:26.268499,Lecokia[12021]:26.268499)[26363]:19.321467,((Gingidia[12022]:8.655247,Anisotome[12023]:8.655247)[26365]:17.558606,(Aciphylla[12024]:23.31858,(Lignocarpa[12025]:13.443896,Scandia[12026]:13.443896)[26367]:9.874684)[26366]:2.895273)[26364]:19.376113)[26362]:2.259144,(Arcuatopterus[12027]:45.679353,(((Meeboldia[12028]:35.105263,(Halosciastrum[12029]:22.034223,Pterygopleurum[12030]:22.034223)[26372]:13.07104)[26371]:1.389906,((Rupiphila[12031]:32.875611,Tilingia[12032]:32.875611)[26374]:3.599371,(Oreocomopsis[12033]:32.666043,(Harrysmithia[12034]:29.048684,(Pternopetalum[12035]:26.18104,Spuriopimpinella[12036]:26.18104)[26377]:2.867644)[26376]:3.617359)[26375]:3.808939)[26373]:0.020187)[26370]:4.805137,((Acronema[12037]:34.783589,((Todaroa[12038]:8.325638,Conopodium[12039]:8.325638)[26381]:21.986249,(Chaerophyllum[12040]:24.924187,(Scandix[12041]:21.661662,(Osmorhiza[12042]:16.086909,((Neoconopodium[12043]:8.78935,Kozlovia[12044]:8.78935)[26386]:3.541983,(Myrrhis[12045]:11.683613,Geocaryum[12046]:11.683613)[26387]:0.64772)[26385]:3.755576)[26384]:5.574753)[26383]:3.262525)[26382]:5.3877)[26380]:4.471702)[26379]:3.826803,(((Autumnalia[12047]:29.649124,Leutea[12048]:29.649124)[26390]:1.725375,((Schumannia[12049]:30.104728,(Fergania[12050]:28.658604,Artedia[12051]:28.658604)[26393]:1.446124)[26392]:0.448352,(Dorema[12052]:25.380207,(Eriosynaphe[12053]:25.327673,(Kafirnigania[12054]:25.002023,Ferula[12055]:25.002023)[26396]:0.32565)[26395]:0.052534)[26394]:5.172873)[26391]:0.821419)[26389]:6.05828,(((Glaucosciadium[12056]:30.156913,Sphallerocarpus[12057]:30.156913)[26399]:2.462847,(Yabea[12058]:28.191581,((Caucalis[12059]:19.403532,(Turgenia[12060]:0.011058,Lisaea[12061]:0.011058)[26403]:19.392474)[26402]:6.792745,((Torilis[12062]:7.05533,Chaetosciadium[12063]:7.05533)[26405]:13.429849,(Astrodaucus[12064]:15.619694,(Szovitsia[12065]:12.909857,Glochidotheca[12066]:12.909857)[26407]:2.709837)[26406]:4.865485)[26404]:5.711098)[26401]:1.995304)[26400]:4.428179)[26398]:3.331096,((Ammodaucus[12067]:28.215685,Thapsia[12068]:28.215685)[26409]:4.002196,(((Cuminum[12069]:19.980721,Keraymonia[12070]:19.980721)[26412]:9.347355,(Laserpitium[12071]:29.30591,(Ekimia[12072]:26.026082,Laser[12073]:26.026082)[26414]:3.279828)[26413]:0.022166)[26411]:1.546323,(Orlaya[12074]:26.80514,(Silphiodaucus[12075]:18.002841,(Agrocharis[12076]:13.600652,(Tornabenea[12077]:2.197164,Daucus[12078]:2.197164)[26418]:11.403488)[26417]:4.402189)[26416]:8.802299)[26415]:4.069259)[26410]:1.343482)[26408]:3.732975)[26397]:1.481923)[26388]:1.177613)[26378]:2.689914)[26369]:4.379047)[26368]:2.169757)[26361]:3.678014)[26357]:0.68765,((Meum[12079]:37.786243,(Chaerophyllopsis[12080]:9.483793,(Oreocome[12081]:4.352539,Ligusticopsis[12082]:4.352539)[26422]:5.131254)[26421]:28.30245)[26420]:11.529057,(((Cyclospermum[12083]:43.196929,(Aegopodium[12084]:38.474815,((Hladnikia[12085]:24.843283,(Aegokeras[12086]:20.190276,(Gongylosciadium[12087]:17.091847,(Falcaria[12088]:15.733442,Kundmannia[12089]:15.733442)[26431]:1.358405)[26430]:3.098429)[26429]:4.653007)[26428]:7.901992,(Rhabdosciadium[12090]:30.066617,((Carum[12091]:12.854415,Bunium[12092]:12.854415)[26434]:7.179824,(Chamaesciadium[12093]:19.64444,(Fuernrohria[12094]:12.463791,Grammosciadium[12095]:12.463791)[26436]:7.180649)[26435]:0.389799)[26433]:10.032378)[26432]:2.678658)[26427]:5.72954)[26426]:4.722114)[26425]:2.17026,(Ammoides[12096]:40.735699,((Lagoecia[12097]:32.696604,(Oreoschimperella[12098]:27.247894,Sison[12099]:27.247894)[26440]:5.44871)[26439]:6.9846,((Scaligeria[12100]:37.40995,Crithmum[12101]:37.40995)[26442]:0.741887,((Astomaea[12102]:24.949865,(Postiella[12103]:21.107194,(Hellenocarum[12104]:21.053277,Tamamschjanella[12105]:21.053277)[26446]:0.053917)[26445]:3.842671)[26444]:13.180146,(Schulzia[12106]:29.045243,((Lipskya[12107]:24.505011,(Sclerotiaria[12108]:7.196582,(Schrenkia[12109]:1.59442,Schtschurowskia[12110]:1.59442)[26451]:5.602162)[26450]:17.308429)[26449]:1.439805,(Pyramidoptera[12111]:23.292758,((Gongylotaxis[12112]:3.338322,Ormopterum[12113]:3.338322)[26454]:16.609619,((Hyalolaena[12114]:11.154406,(Oedibasis[12115]:10.665088,Mogoltavia[12116]:10.665088)[26457]:0.489318)[26456]:6.898745,((Elaeosticta[12117]:11.49051,Muretia[12118]:11.49051)[26459]:3.327472,(Galagania[12119]:1.258987,Indoschulzia[12120]:1.258987)[26460]:13.558995)[26458]:3.235169)[26455]:1.89479)[26453]:3.344817)[26452]:2.652058)[26448]:3.100427)[26447]:9.084768)[26443]:0.021826)[26441]:1.529367)[26438]:1.054495)[26437]:4.63149)[26424]:2.551186,((Stoibrax[12121]:37.524123,((Naufraga[12122]:20.850338,Apium[12123]:20.850338)[26464]:11.792098,((Foeniculum[12124]:16.371398,(Pseudoridolfia[12125]:16.321512,(Anethum[12126]:13.049664,Ridolfia[12127]:13.049664)[26468]:3.271848)[26467]:0.049886)[26466]:14.05339,(Deverra[12128]:28.317998,(Billburttia[12129]:22.517966,(Petroselinum[12130]:15.163831,(Sclerosciadium[12131]:9.568923,Ammi[12132]:9.568923)[26472]:5.594908)[26471]:7.354135)[26470]:5.800032)[26469]:2.10679)[26465]:2.217648)[26463]:4.881687)[26462]:8.235365,((Ferulago[12133]:40.304036,Conium[12134]:40.304036)[26474]:4.113127,((((Ligusticum[12135]:32.137295,Conioselinum[12136]:32.137295)[26478]:4.827686,((Sphaenolobium[12137]:16.47401,Kuramosciadium[12138]:16.47401)[26480]:17.946971,(Paulita[12139]:29.267243,(Pleurospermum[12140]:29.237896,(Trachydium[12141]:22.313087,(Seselopsis[12142]:1.893668,Sinodielsia[12143]:1.893668)[26484]:20.419419)[26483]:6.924809)[26482]:0.029347)[26481]:5.153738)[26479]:2.544)[26477]:3.850019,(((Lithosciadium[12144]:32.542605,(Silaum[12145]:24.974285,(Cenolophium[12146]:19.606049,Cnidium[12147]:19.606049)[26489]:5.368236)[26488]:7.56832)[26487]:4.619291,((Diplotaenia[12148]:25.506353,(Azilia[12149]:25.467725,Eriocycla[12150]:25.467725)[26492]:0.038628)[26491]:3.348885,(Cachrys[12151]:26.387392,(Bilacunaria[12152]:21.932128,(Pseudopimpinella[12153]:13.182029,(Alococarpum[12154]:11.834701,Prangos[12155]:11.834701)[26496]:1.347328)[26495]:8.750099)[26494]:4.455264)[26493]:2.467846)[26490]:8.306658)[26486]:1.795479,((Bifora[12156]:33.517249,((Crenosciadium[12157]:22.881007,(Stefanoffia[12158]:20.378816,Petroedmondia[12159]:20.378816)[26501]:2.502191)[26500]:2.41893,(Magydaris[12160]:24.300168,(Opopanax[12161]:16.059488,Smyrniopsis[12162]:16.059488)[26503]:8.24068)[26502]:0.999769)[26499]:8.217312)[26498]:3.853186,((Nothosmyrnium[12163]:26.800113,(Psammogeton[12164]:8.51133,Aphanopleura[12165]:8.51133)[26506]:18.288783)[26505]:2.483353,((Zeravschania[12166]:22.087897,(Demavendia[12167]:7.583491,Haussknechtia[12168]:7.583491)[26509]:14.504406)[26508]:5.157764,(Athamanta[12169]:16.22506,(Arafoe[12170]:15.237833,((Opsicarpium[12171]:2.328264,Pimpinella[12172]:2.328264)[26513]:10.522847,(Cryptotaenia[12173]:9.900405,(Frommia[12174]:8.544911,Phellolophium[12175]:8.544911)[26515]:1.355494)[26514]:2.950706)[26512]:2.386722)[26511]:0.987227)[26510]:11.020601)[26507]:2.037805)[26504]:8.086969)[26497]:1.58694)[26485]:1.857625)[26476]:1.043916,(((((Anisosciadium[12176]:8.484063,Echinophora[12177]:8.484063)[26520]:8.1488,(Dicyclophora[12178]:12.442168,Pycnocycla[12179]:12.442168)[26521]:4.190695)[26519]:18.789821,(Mediasia[12180]:30.838431,(Rughidia[12181]:19.500198,(Trachyspermum[12182]:16.233913,Nirarathamnos[12183]:16.233913)[26524]:3.266285)[26523]:11.338233)[26522]:4.584253)[26518]:5.154312,(Ormosciadium[12184]:37.751443,((Lefebvrea[12185]:32.534519,((Afroligusticum[12186]:29.331473,Stenosemis[12187]:29.331473)[26529]:3.170434,(Notobubon[12188]:27.451788,((Nanobubon[12189]:21.990893,Cynorhiza[12190]:21.990893)[26532]:2.249621,(Capnophyllum[12191]:21.122207,(Sonderina[12192]:17.71433,(Dasispermum[12193]:16.423205,Scaraboides[12194]:16.423205)[26535]:1.291125)[26534]:3.407877)[26533]:3.118307)[26531]:3.211274)[26530]:5.050119)[26528]:0.032612)[26527]:3.974856,(((Cymbocarpum[12195]:10.10771,Kalakia[12196]:10.10771)[26538]:17.515576,(Anthriscus[12197]:19.032456,(Polyzygus[12198]:16.988534,Ducrosia[12199]:16.988534)[26540]:2.043922)[26539]:8.59083)[26537]:7.714202,((Synelcosciadium[12200]:25.988033,Ainsworthia[12201]:25.988033)[26542]:4.275695,((Tordylium[12202]:26.416942,((Heracleum[12203]:19.481737,(Symphyoloma[12204]:19.438059,Mandenovia[12205]:19.438059)[26547]:0.043678)[26546]:5.134368,(Pastinaca[12206]:11.769015,(Trigonosciadium[12207]:8.34925,(Leiotulus[12208]:2.775083,Malabaila[12209]:2.775083)[26550]:5.574167)[26549]:3.419765)[26548]:12.84709)[26545]:1.800837)[26544]:1.477983,((Zosima[12210]:21.755411,Kandaharia[12211]:21.755411)[26552]:1.879161,(Pinda[12212]:21.065751,(Pastinacopsis[12213]:21.027084,(Tordyliopsis[12214]:20.98217,(Semenovia[12215]:19.170365,(Tetrataenium[12216]:16.911391,(Lalldhwojia[12217]:15.13976,Vanasushava[12218]:15.13976)[26558]:1.771631)[26557]:2.258974)[26556]:1.811805)[26555]:0.044914)[26554]:0.038667)[26553]:2.568821)[26551]:4.260353)[26543]:2.368803)[26541]:5.07376)[26536]:1.171887)[26526]:1.242068)[26525]:2.825553)[26517]:0.931608,(Coriandrum[12219]:39.799492,(((Ormosolenia[12220]:24.644053,Dichoropetalum[12221]:24.644053)[26562]:9.467327,(Exoacantha[12222]:34.067706,Aethusa[12223]:34.067706)[26563]:0.043674)[26561]:3.163148,(Cnidiocarpa[12224]:36.160762,((((Dimorphosciadium[12225]:24.546745,Pachypleurum[12226]:24.546745)[26568]:5.55604,(Cortia[12227]:27.760666,Cortiella[12228]:27.760666)[26569]:2.342119)[26567]:1.930307,(Stenocoelium[12229]:32.006572,(Pilopleura[12230]:31.976966,(((Cervaria[12231]:19.523653,Paraligusticum[12232]:19.523653)[26574]:1.155499,((Sajanella[12233]:14.690506,Karatavia[12234]:14.690506)[26576]:3.699396,(Xanthoselinum[12235]:16.160487,(Endressia[12236]:15.298485,Dystaenia[12237]:15.298485)[26578]:0.862002)[26577]:2.229415)[26575]:2.28925)[26573]:8.953731,((Libanotis[12238]:22.549493,(Phlojodicarpus[12239]:8.156653,Ferulopsis[12240]:8.156653)[26581]:14.39284)[26580]:7.060452,(Xyloselinum[12241]:26.837411,(Rumia[12242]:26.814669,((Seseli[12243]:24.998872,Trinia[12244]:24.998872)[26585]:1.064508,(Saposhnikovia[12245]:24.723845,Ledebouriella[12246]:24.723845)[26586]:1.339535)[26584]:0.751289)[26583]:0.022742)[26582]:2.772534)[26579]:0.022938)[26572]:2.344083)[26571]:0.029606)[26570]:0.02652)[26566]:2.125978,(((Chymsydia[12247]:29.635884,(Tommasinia[12248]:18.266169,Pteroselinum[12249]:18.266169)[26590]:11.369715)[26589]:0.068069,(Peucedanum[12250]:29.635708,(Oreoselinum[12251]:27.042127,(Thysselinum[12252]:22.434432,Taeniopetalum[12253]:22.434432)[26593]:4.607695)[26592]:2.593581)[26591]:0.068245)[26588]:4.136216,(Apiastrum[12254]:33.341512,(((Thecocarpus[12255]:23.714609,(Lomatium[12256]:16.980889,(Orogenia[12257]:13.416094,Tauschia[12258]:13.416094)[26599]:3.564795)[26598]:6.73372)[26597]:6.453925,(Villarrealia[12259]:26.927186,((Melanosciadium[12260]:24.249694,(Lomatocarpa[12261]:17.826417,Ostericum[12262]:17.826417)[26603]:6.423277)[26602]:2.629901,((Carlesia[12263]:21.783224,Glehnia[12264]:21.783224)[26605]:2.462462,(Selinum[12265]:20.987851,(Magadania[12266]:20.892574,(Angelica[12267]:8.068314,Coelopleurum[12268]:8.068314)[26608]:12.82426)[26607]:0.095277)[26606]:3.257835)[26604]:2.633909)[26601]:0.047591)[26600]:3.241348)[26596]:2.513472,(((Pteryxia[12269]:27.936548,(Taenidia[12270]:21.561425,Podistera[12271]:21.561425)[26612]:6.375123)[26611]:0.052581,(Oreoxis[12272]:19.501172,(Musineon[12273]:11.13048,Shoshonea[12274]:11.13048)[26614]:8.370692)[26613]:8.487957)[26610]:2.852509,((Polytaenia[12275]:24.212684,(Zizia[12276]:14.477686,Thaspium[12277]:14.477686)[26617]:9.734998)[26616]:4.641861,(((Neoparrya[12278]:21.325,(Cymopterus[12279]:15.689474,Oreonana[12280]:15.689474)[26621]:5.635526)[26620]:6.282704,(Spermolepis[12281]:23.482181,(Vesper[12282]:21.483567,(Pseudocymopterus[12283]:14.599511,(Harbouria[12284]:11.182998,Aletes[12285]:11.182998)[26625]:3.416513)[26624]:6.884056)[26623]:1.998614)[26622]:4.125523)[26619]:0.034405,((Niphogeton[12286]:24.491829,(Perissocoeleum[12287]:24.392578,Cotopaxia[12288]:24.392578)[26628]:0.099251)[26627]:0.057102,(Myrrhidendron[12289]:22.973753,(Ottoa[12290]:21.873701,((Mathiasella[12291]:20.040518,Coaxana[12292]:20.040518)[26632]:1.336524,(Donnellsmithia[12293]:19.598394,((Neonelsonia[12294]:17.96624,(Coulterophytum[12295]:8.474427,Enantiophylla[12296]:8.474427)[26636]:9.491813)[26635]:0.032593,(Arracacia[12297]:16.140584,(Rhodosciadium[12298]:14.533171,(Prionosciadium[12299]:14.48173,Dahliaphyllum[12300]:14.48173)[26639]:0.051441)[26638]:1.607413)[26637]:1.858249)[26634]:1.599561)[26633]:1.778648)[26631]:0.496659)[26630]:1.100052)[26629]:1.575178)[26626]:3.093178)[26618]:1.212436)[26615]:1.987093)[26609]:1.840368)[26595]:0.659506)[26594]:0.498657)[26587]:0.318901)[26565]:2.001692)[26564]:1.113766)[26560]:2.524964)[26559]:1.709112)[26516]:0.350312)[26475]:2.558247)[26473]:1.342325)[26461]:2.158887)[26423]:1.396925)[26419]:2.899474)[26356]:1.51236)[26336]:3.087165)[26335]:2.046157)[26318]:1.099015)[26311]:1.447362)[26310]:1.996211)[26309]:2.934032)[26307]:1.47784)[26306]:3.091792)[26304]:2.570739)[26297]:1.12139)[26291]:2.260425)[26289]:2.479788)[26280]:4.186896)[26261]:4.170861)[26254]:0.845639)[26252]:0.919929)[26242]:1.458254)[26199]:3.195196)[26198]:1.529729)[26196]:6.385426)[26195]:3.07826)[26110]:0.563357)[26064]:0.722408,((Columellia[12301]:65.270573,Desfontainia[12302]:65.270573)[26641]:39.335144,(((Thamnea[12303]:25.186254,Audouinia[12304]:25.186254)[26644]:34.063625,((Staavia[12305]:31.116408,Berzelia[12306]:31.116408)[26646]:2.016883,Brunia[12307]:33.133291)[26645]:26.116588)[26643]:21.930264,Linconia[12308]:81.180143)[26642]:23.425574)[26640]:1.789288)[26063]:0.485924,((((Roussea[12309]:91.066042,(Carpodetus[12310]:65.851071,(Abrophyllum[12311]:17.600522,Cuttsia[12312]:17.600522)[26652]:48.250549)[26651]:25.214971)[26650]:7.945596,((Cyphia[12313]:79.940786,(((Platycodon[12314]:43.5816,((Cyclocodon[12315]:32.903853,Echinocodon[12316]:32.903853)[26659]:5.302727,(Ostrowskia[12317]:16.725356,Canarina[12318]:16.725356)[26660]:21.481224)[26658]:5.37502)[26657]:7.915319,(Cyananthus[12319]:43.662933,((Leptocodon[12320]:29.465092,Codonopsis[12321]:29.465092)[26663]:12.21587,(Pankycodon[12322]:35.183954,(Himalacodon[12323]:32.107825,Pseudocodon[12324]:32.107825)[26665]:3.076129)[26664]:6.497008)[26662]:1.981971)[26661]:7.833986)[26656]:20.488385,(((Rhigiophyllum[12325]:13.765228,Siphocodon[12326]:13.765228)[26668]:27.537714,((Heterochaenia[12327]:14.137512,(Berenice[12328]:10.496938,Nesocodon[12329]:10.496938)[26671]:3.640574)[26670]:24.37558,(((Theilera[12330]:16.3053,Craterocapsa[12331]:16.3053)[26674]:9.823952,(Microcodon[12332]:14.236011,Treichelia[12333]:14.236011)[26675]:11.893241)[26673]:4.729001,(Wahlenbergia[12334]:28.201273,(Merciera[12335]:9.108485,(Roella[12336]:8.746237,Prismatocarpus[12337]:8.746237)[26678]:0.362248)[26677]:19.092788)[26676]:2.65698)[26672]:7.654839)[26669]:2.78985)[26667]:8.045948,(Jasione[12338]:47.471741,(Musschia[12339]:47.459117,((Trachelium[12340]:40.289468,((Azorina[12341]:17.775796,Feeria[12342]:17.775796)[26684]:11.935474,(Campanula[12343]:23.381854,(Edraianthus[12344]:12.803435,(Zeugandra[12345]:12.398574,Michauxia[12346]:12.398574)[26687]:0.404861)[26686]:10.578419)[26685]:6.329416)[26683]:10.578198)[26682]:3.724236,((Homocodon[12347]:27.428315,(Adenophora[12348]:10.190899,Hanabusaya[12349]:10.190899)[26690]:17.237416)[26689]:2.929595,(Peracarpa[12350]:28.426605,((Githopsis[12351]:7.846253,Heterocodon[12352]:7.846253)[26693]:19.406829,((Triodanis[12353]:17.353072,Legousia[12354]:17.353072)[26695]:4.366185,(Asyneuma[12355]:20.19862,(Petromarula[12356]:17.415092,(Physoplexis[12357]:12.954784,Phyteuma[12358]:12.954784)[26698]:4.460308)[26697]:2.783528)[26696]:1.520637)[26694]:5.533825)[26692]:1.173523)[26691]:1.931305)[26688]:13.655794)[26681]:3.445413)[26680]:0.012624)[26679]:1.877149)[26666]:22.636414)[26655]:7.955482)[26654]:1.511299,(((((Cylindrocarpa[12359]:8.670107,(Favratia[12360]:2.00009,Unigenes[12361]:2.00009)[26704]:6.670017)[26703]:3.405769,(Cryptocodon[12362]:10.567573,Dielsantha[12363]:10.567573)[26705]:1.508303)[26702]:9.210405,((Ruthiella[12364]:3.813108,Gunillaea[12365]:3.813108)[26707]:1.571307,Sergia[12366]:5.384415)[26706]:15.901866)[26701]:40.142795,((Namacodon[12367]:28.618146,Fockeanthus[12368]:28.618146)[26709]:7.768436,(Hesperocodon[12369]:12.488545,Theodorovia[12370]:12.488545)[26710]:23.898037)[26708]:25.042493)[26700]:18.643822,((Pseudonemacladus[12371]:76.978064,(Cyphocarpus[12372]:72.280051,Nemacladus[12373]:72.280051)[26713]:4.698013)[26712]:2.25122,((Monopsis[12374]:54.456763,Grammatotheca[12375]:54.456763)[26715]:8.172892,(Wimmerella[12376]:52.652077,(Lobelia[12377]:44.464792,((Dialypetalum[12378]:35.898932,(Trematolobelia[12379]:25.52934,((Sclerotheca[12380]:10.656448,Apetahia[12381]:10.656448)[26722]:14.634695,((Clermontia[12382]:17.233595,Cyanea[12383]:17.233595)[26724]:6.980874,(Delissea[12384]:11.889241,Brighamia[12385]:11.889241)[26725]:12.325228)[26723]:1.076674)[26721]:0.238197)[26720]:10.369592)[26719]:2.285904,(((Lysipomia[12386]:24.170635,(Siphocampylus[12387]:19.42248,(Centropogon[12388]:12.400425,Burmeistera[12389]:12.400425)[26730]:7.022055)[26729]:4.748155)[26728]:8.94396,(Isotoma[12390]:25.538716,(Hypsela[12391]:22.504796,(Lithotoma[12392]:17.349586,Pratia[12393]:17.349586)[26733]:5.15521)[26732]:3.03392)[26731]:7.575879)[26727]:1.742314,((Diastatea[12394]:32.760576,Hippobroma[12395]:32.760576)[26735]:1.005727,(Heterotoma[12396]:32.601431,(Solenopsis[12397]:31.527677,(Palmerella[12398]:29.255389,((Howellia[12399]:5.470516,Legenere[12400]:5.470516)[26740]:10.848735,(Downingia[12401]:10.598183,Porterella[12402]:10.598183)[26741]:5.721068)[26739]:12.936138)[26738]:2.272288)[26737]:1.073754)[26736]:1.164872)[26734]:1.090606)[26726]:3.327927)[26718]:6.279956)[26717]:8.187285)[26716]:9.977578)[26714]:16.599629)[26711]:0.843614)[26699]:1.379187)[26653]:17.559553)[26649]:1.341817,(Pentaphragma[12403]:99.23768,(((Phelline[12404]:93.407788,(Argophyllum[12405]:37.361079,Corokia[12406]:37.361079)[26746]:56.046709)[26745]:2.646533,((Crispiloba[12407]:43.471746,(Alseuosmia[12408]:28.32666,Wittsteinia[12409]:28.32666)[26749]:15.145086)[26748]:3.908825,(Platyspermation[12410]:10.190872,Periomphale[12411]:10.190872)[26750]:37.189699)[26747]:48.67375)[26744]:1.293629,((Donatia[12412]:92.701701,((Stylidium[12413]:37.641354,Oreostylidium[12414]:37.641354)[26754]:21.03364,(Levenhookia[12415]:55.091849,(Forstera[12416]:5.261527,Phyllachne[12417]:5.261527)[26756]:49.830322)[26755]:3.583145)[26753]:34.026707)[26752]:4.149108,(((Villarsia[12418]:30.066006,(Nymphoides[12419]:19.639006,Liparophyllum[12420]:19.639006)[26760]:10.427)[26759]:52.472,((Menyanthes[12421]:59.669692,Nephrophyllidium[12422]:59.669692)[26762]:4.68912,Ornduffia[12423]:64.358812)[26761]:18.179194)[26758]:11.320528,(((Lechenaultia[12424]:72.543792,(Anthotium[12425]:51.39047,Dampiera[12426]:51.39047)[26766]:21.153322)[26765]:6.253772,(Brunonia[12427]:64.953045,((Diaspasis[12428]:24.195427,Scaevola[12429]:24.195427)[26769]:12.150431,(Coopernookia[12430]:30.514189,(Selliera[12431]:25.534898,(Goodenia[12432]:21.473808,(Verreauxia[12433]:17.203998,(Pentaptilon[12434]:9.358928,Velleia[12435]:9.358928)[26774]:7.84507)[26773]:4.26981)[26772]:4.06109)[26771]:4.979291)[26770]:5.831669)[26768]:28.607187)[26767]:13.844519)[26764]:7.431516,(((Calycera[12436]:52.726927,(Gamocarpha[12437]:22.653504,Nastanthus[12438]:22.653504)[26778]:30.073423)[26777]:9.573462,(Boopis[12439]:55.980192,(Moschopsis[12440]:44.276802,Acicarpha[12441]:44.276802)[26780]:11.70339)[26779]:6.320197)[26776]:22.153839,((Famatinanthus[12442]:80.320179,((((Plazia[12443]:45.780202,(Aphyllocladus[12444]:25.629697,Gypothamnium[12445]:25.629697)[26787]:20.150505)[26786]:22.569015,(Lycoseris[12446]:60.798287,(Urmenetea[12447]:49.060498,Onoseris[12448]:49.060498)[26789]:11.737789)[26788]:7.55093)[26785]:9.311666,(((Chaetanthera[12449]:66.846393,(Macrachaenium[12450]:63.775415,(Pachylaena[12451]:59.972379,Mutisia[12452]:59.972379)[26794]:3.803036)[26793]:3.070978)[26792]:2.527127,((Adenocaulon[12453]:26.350952,Eriachaenium[12454]:26.350952)[26796]:39.152826,((Lulia[12455]:37.273367,(Trichocline[12456]:23.022421,Brachyclados[12457]:23.022421)[26799]:14.250946)[26798]:14.029925,(Leibnitzia[12458]:27.376612,(Chaptalia[12459]:23.185164,(Amblysperma[12460]:19.670815,(Gerbera[12461]:17.548984,Uechtritzia[12462]:17.548984)[26803]:2.121831)[26802]:3.514349)[26801]:4.191448)[26800]:23.92668)[26797]:14.200486)[26795]:3.869742)[26791]:5.707016,((Proustia[12463]:54.05819,Lophopappus[12464]:54.05819)[26805]:16.917417,((Spinoliva[12465]:53.87786,(Leucheria[12466]:48.18556,((Polyachyrus[12467]:20.027856,Oxyphyllum[12468]:20.027856)[26810]:5.146097,(Marticorenia[12469]:12.627013,Moscharia[12470]:12.627013)[26811]:12.54694)[26809]:23.011607)[26808]:5.6923)[26807]:11.234985,(((Jungia[12471]:18.131012,Pleocarphus[12472]:18.131012)[26814]:31.513924,(Trixis[12473]:44.437474,(Dolichlasium[12474]:27.873933,(Ameghinoa[12475]:18.34896,Leunisia[12476]:18.34896)[26817]:9.524973)[26816]:16.563541)[26815]:5.207462)[26813]:10.198109,((Acourtia[12477]:37.621887,(Holocheilus[12478]:15.751132,Burkartia[12479]:15.751132)[26820]:21.870755)[26819]:16.902021,((Perezia[12480]:40.956536,Calorezia[12481]:40.956536)[26822]:3.634126,(Pamphalea[12482]:40.146915,(Calopappus[12483]:24.064568,(Triptilion[12484]:16.201547,Nassauvia[12485]:16.201547)[26825]:7.863021)[26824]:16.082347)[26823]:4.443747)[26821]:9.933246)[26818]:5.319137)[26812]:5.2698)[26806]:5.862762)[26804]:4.104929)[26790]:2.580347)[26784]:2.015404,(((((Leucomeris[12486]:19.536927,Nouelia[12487]:19.536927)[26830]:29.020254,(Hyalis[12488]:13.096975,Ianthopappus[12489]:13.096975)[26831]:35.460206)[26829]:20.105251,(Stifftia[12490]:61.147961,((Dinoseris[12491]:12.935369,Hyaloseris[12492]:12.935369)[26834]:41.48393,(Gongylolepis[12493]:9.309644,Duidaea[12494]:9.309644)[26835]:45.109655)[26833]:6.728662)[26832]:7.514471)[26828]:7.052932,(Cyclolepis[12495]:72.637751,((Wunderlichia[12496]:51.024356,(Stenopadus[12497]:25.580439,(Chimantaea[12498]:13.868475,Stomatochaeta[12499]:13.868475)[26840]:11.711964)[26839]:25.443917)[26838]:18.34453,((Gochnatia[12500]:34.589801,Anastraphia[12501]:34.589801)[26842]:5.61423,(Cnicothamnus[12502]:36.00791,(Richterago[12503]:34.032596,(Pentaphorus[12504]:31.498108,Moquiniastrum[12505]:31.498108)[26845]:2.534488)[26844]:1.975314)[26843]:4.196121)[26841]:29.164855)[26837]:3.268865)[26836]:3.077613)[26827]:3.041764,(Hecastocleis[12506]:77.540637,((Catamixis[12507]:70.407052,(Ainsliaea[12508]:53.044829,(Myripnois[12509]:35.252932,(Macroclinidium[12510]:26.646846,Pertya[12511]:26.646846)[26851]:8.606086)[26850]:17.791897)[26849]:17.362223)[26848]:5.774033,((((Oldenburgia[12512]:62.045259,(Tarchonanthus[12513]:50.476141,(Ericentrodea[12514]:40.670507,Brachylaena[12515]:40.670507)[26857]:9.805634)[26856]:11.569118)[26855]:9.107306,((Erythrocephalum[12516]:27.030362,Pleiotaxis[12517]:27.030362)[26859]:23.40654,(Macledium[12518]:46.20246,(Dicoma[12519]:28.912083,(Pasaccardoa[12520]:27.171157,Cloiselia[12521]:27.171157)[26862]:1.740926)[26861]:17.290377)[26860]:4.234442)[26858]:20.715663)[26854]:2.135473,((Cousiniopsis[12522]:51.721312,Cardopatium[12523]:51.721312)[26864]:17.434617,((Echinops[12524]:32.555237,Acantholepis[12525]:32.555237)[26866]:35.530839,((Tugarinovia[12526]:60.710255,(Atractylodes[12527]:50.98368,(Carlina[12528]:35.247256,(Thevenotia[12529]:35.226587,Atractylis[12530]:35.226587)[26871]:0.020669)[26870]:15.736424)[26869]:9.726575)[26868]:6.855851,((Dipterocome[12531]:58.591458,(Amphoricarpos[12532]:37.799822,(Chardinia[12533]:33.57401,(Xeranthemum[12534]:12.293371,Siebera[12535]:12.293371)[26876]:21.280639)[26875]:4.225812)[26874]:20.791636)[26873]:4.184607,(Berardia[12536]:57.538279,(Staehelina[12537]:56.448621,((Onopordum[12538]:40.73053,(Xanthopappus[12539]:26.350707,((Ancathia[12540]:18.917603,Alfredia[12541]:18.917603)[26883]:3.532154,(Syreitschikovia[12542]:21.255454,(Lamyropappus[12543]:20.307883,(Olgaea[12544]:17.422523,Synurus[12545]:17.422523)[26886]:2.88536)[26885]:0.947571)[26884]:1.194303)[26882]:3.90095)[26881]:14.379823)[26880]:13.250758,((Cynara[12546]:43.477564,((Galactites[12547]:34.253489,(Ptilostemon[12548]:30.618073,Lamyropsis[12549]:30.618073)[26891]:3.635416)[26890]:4.729317,((Notobasis[12550]:27.355294,Picnomon[12551]:27.355294)[26893]:0.030976,(Silybum[12552]:21.959716,((Cephalonoplos[12553]:15.353618,Cirsium[12554]:15.353618)[26896]:3.490206,(Tyrimnus[12555]:15.08891,Carduus[12556]:15.08891)[26897]:3.754914)[26895]:3.115892)[26894]:5.426554)[26892]:11.596536)[26889]:4.494758)[26888]:8.400846,(((Arctium[12557]:39.284562,(Tiarocarpus[12558]:13.366853,Cousinia[12559]:13.366853)[26901]:25.917709)[26900]:6.375258,(Hemisteptia[12560]:41.976199,((Dolomiaea[12561]:25.652415,Frolovia[12562]:25.652415)[26904]:13.912613,(((Himalaiella[12563]:16.503589,Lipschitziella[12564]:16.503589)[26907]:3.41223,(Diplazoptilon[12565]:17.074145,Saussurea[12566]:17.074145)[26908]:2.841674)[26906]:10.877105,(Hyalochaete[12567]:22.490873,(Jurinella[12568]:18.703138,(Jurinea[12569]:14.985071,(Outreya[12570]:6.673453,Aegopordon[12571]:6.673453)[26912]:8.311618)[26911]:3.718067)[26910]:3.787735)[26909]:8.302051)[26905]:8.772104)[26903]:2.411171)[26902]:3.683621)[26899]:4.648247,(Polytaxis[12572]:46.012087,(((Schischkinia[12573]:33.155167,(Tricholepis[12574]:24.321143,Goniocaulon[12575]:24.321143)[26917]:8.834024)[26916]:1.363254,(Volutaria[12576]:31.013575,(Amberboa[12577]:25.20706,(Russowia[12578]:23.477445,Plagiobasis[12579]:23.477445)[26920]:1.729615)[26919]:5.806515)[26918]:3.504846)[26915]:2.097832,(((Myopordon[12580]:15.477536,Oligochaeta[12581]:15.477536)[26923]:10.208952,(Acroptilon[12582]:20.029543,(Klaseopsis[12583]:14.269736,Rhaponticum[12584]:14.269736)[26925]:5.759807)[26924]:5.656945)[26922]:8.726964,(Mantisalca[12585]:33.370842,((Centaurothamnus[12586]:20.902646,Ochrocephala[12587]:20.902646)[26928]:11.830048,((Klasea[12588]:20.064979,Serratula[12589]:20.064979)[26930]:11.334257,((Archiserratula[12590]:28.58189,(Cheirolophus[12591]:26.280127,(Karvandarina[12592]:21.489936,Callicephalus[12593]:21.489936)[26934]:4.790191)[26933]:2.301763)[26932]:1.722954,((Centaurodendron[12594]:15.090101,Plectocephalus[12595]:15.090101)[26936]:12.730493,(Stizolophus[12596]:27.189217,((Zoegea[12597]:19.921347,Psephellus[12598]:19.921347)[26939]:4.768293,(Rhaponticoides[12599]:24.020925,(Phalacrachena[12600]:22.092348,(Crupina[12601]:19.947037,((Centaurea[12602]:15.712584,Carthamus[12603]:15.712584)[26944]:1.631771,(Colymbada[12604]:17.315176,(Phonus[12605]:13.370227,(Stephanochilus[12606]:8.718334,Femeniasia[12607]:8.718334)[26947]:4.651893)[26946]:3.944949)[26945]:0.029179)[26943]:2.602682)[26942]:2.145311)[26941]:1.928577)[26940]:0.668715)[26938]:2.499577)[26937]:0.631377)[26935]:2.48425)[26931]:1.094392)[26929]:1.333458)[26927]:0.638148)[26926]:1.04261)[26921]:2.202801)[26914]:9.395834)[26913]:4.29598)[26898]:1.570343)[26887]:2.102878)[26879]:2.467333)[26878]:1.089658)[26877]:5.237786)[26872]:4.790041)[26867]:0.51997)[26865]:1.069853)[26863]:4.132109)[26853]:1.769369,((Cavea[12608]:48.153545,Gymnarrhena[12609]:48.153545)[26949]:25.07003,((((Warionia[12610]:59.757455,Gundelia[12611]:59.757455)[26953]:5.242072,((Catananche[12612]:52.135634,(Hymenonema[12613]:36.913093,Scolymus[12614]:36.913093)[26956]:15.222541)[26955]:11.402065,((Tourneuxia[12615]:51.442476,((Epilasia[12616]:30.831482,(Geropogon[12617]:23.426327,Tragopogon[12618]:23.426327)[26961]:7.405155)[26960]:6.424611,(Takhtajaniantha[12619]:37.235336,(Pterachaenia[12620]:32.568534,(Koelpinia[12621]:26.142358,(Podospermum[12622]:23.266137,Scorzonera[12623]:23.266137)[26965]:2.876221)[26964]:6.426176)[26963]:4.666802)[26962]:0.020757)[26959]:14.186383)[26958]:7.673862,(((Andryala[12624]:22.237882,(Hispidella[12625]:13.95483,(Pilosella[12626]:9.888446,Hieracium[12627]:9.888446)[26970]:4.066384)[26969]:8.283052)[26968]:23.622329,((Arnoseris[12628]:28.498458,(Tolpis[12629]:15.373725,Chlorocrepis[12630]:15.373725)[26973]:13.124733)[26972]:11.576742,((Phalacroseris[12631]:34.610922,(Erythroseris[12632]:31.911424,Cichorium[12633]:31.911424)[26976]:2.699498)[26975]:3.255009,((((Krigia[12634]:21.401252,Pyrrhopappus[12635]:21.401252)[26980]:5.88532,(Shinnersoseris[12636]:21.941309,Picrosia[12637]:21.941309)[26981]:5.345263)[26979]:1.471202,((Chaetadelpha[12638]:17.925567,Lygodesmia[12639]:17.925567)[26983]:8.904028,(Marshalljohnstonia[12640]:23.106698,Pinaropappus[12641]:23.106698)[26984]:3.722897)[26982]:1.928179)[26978]:3.73395,(Glyptopleura[12642]:30.002303,(Malacothrix[12643]:28.387836,((Agoseris[12644]:19.089905,(Nothocalais[12645]:15.86163,(Stebbinsoseris[12646]:12.663407,(Microseris[12647]:5.004404,Uropappus[12648]:5.004404)[26991]:7.659003)[26990]:3.198223)[26989]:3.228275)[26988]:8.884937,((Atrichoseris[12649]:19.601811,(Anisocoma[12650]:7.608474,Calycoseris[12651]:7.608474)[26994]:11.993337)[26993]:6.240759,(Munzothamnus[12652]:14.369054,((Stephanomeria[12653]:12.811393,Rafinesquia[12654]:12.811393)[26997]:0.022063,(Prenanthella[12655]:10.779068,Pleiacanthus[12656]:10.779068)[26998]:2.054388)[26996]:1.535598)[26995]:11.473516)[26992]:2.132272)[26987]:0.412994)[26986]:1.614467)[26985]:2.489421)[26977]:5.374207)[26974]:2.209269)[26971]:5.785011)[26967]:5.602442,(((Notoseris[12657]:24.773269,Paraprenanthes[12658]:24.773269)[27001]:6.040708,(Kovalevskiella[12659]:28.499771,((Pterocypsela[12660]:19.340193,(Mulgedium[12661]:15.785459,Lactuca[12662]:15.785459)[27005]:3.554734)[27004]:4.880128,((Chaetoseris[12663]:9.371174,Melanoseris[12664]:9.371174)[27007]:9.984752,(Cicerbita[12665]:15.674658,(Steptorhamphus[12666]:11.039986,Cephalorrhynchus[12667]:11.039986)[27009]:4.634672)[27008]:3.681268)[27006]:4.864395)[27003]:4.27945)[27002]:2.314206)[27000]:11.450719,(((Hypochaeris[12668]:24.436257,Scorzoneroides[12669]:24.436257)[27012]:3.248419,(Helminthotheca[12670]:21.296741,(Picris[12671]:20.720956,(Leontodon[12672]:9.911717,Hedypnois[12673]:9.911717)[27015]:10.809239)[27014]:0.575785)[27013]:6.387935)[27011]:12.329953,(((Avellara[12674]:29.662854,Urospermum[12675]:29.662854)[27018]:7.323876,(Prenanthes[12676]:34.96492,((Hyoseris[12677]:24.469795,Aposeris[12678]:24.469795)[27021]:3.694522,(Hexinia[12679]:24.678965,((Dendroseris[12680]:13.7819,Sonchus[12681]:13.7819)[27024]:9.204458,(Reichardia[12682]:20.373335,(Paraixeris[12683]:5.3198,Launaea[12684]:5.3198)[27026]:15.053535)[27025]:2.613023)[27023]:1.692607)[27022]:3.485352)[27020]:6.800603)[27019]:2.02181)[27017]:1.272957,((Phitosia[12685]:28.448155,(Chondrilla[12686]:16.171695,Willemetia[12687]:16.171695)[27029]:12.27646)[27028]:7.955497,(((Ixeridium[12688]:19.045085,Ixeris[12689]:19.045085)[27032]:12.575967,((Taraxacum[12690]:28.104213,(Askellia[12691]:18.066211,Crepis[12692]:18.066211)[27035]:10.038002)[27034]:3.038373,((Crepidiastrum[12693]:18.177855,Crepidiastrixeris[12694]:18.177855)[27037]:9.449773,(Lapsanastrum[12695]:24.022497,(Youngia[12696]:9.958988,Faberia[12697]:9.958988)[27039]:14.063509)[27038]:3.605131)[27036]:3.514958)[27033]:0.478466)[27031]:1.81825,((Rhagadiolus[12698]:17.102008,Lapsana[12699]:17.102008)[27041]:14.152568,((Garhadiolus[12700]:15.859116,(Heteracia[12701]:10.565268,Lagoseriopsis[12702]:10.565268)[27044]:5.293848)[27043]:12.523191,((Soroseris[12703]:10.776863,Stebbinsia[12704]:10.776863)[27046]:7.786647,(Dubyaea[12705]:17.007992,(Sonchella[12706]:16.09226,(Nabalus[12707]:15.659508,Syncalathium[12708]:15.659508)[27049]:0.432752)[27048]:0.915732)[27047]:1.555518)[27045]:9.818797)[27042]:2.872269)[27040]:2.184726)[27030]:2.96435)[27027]:1.856035)[27016]:1.754942)[27010]:2.250067)[26999]:9.197957)[26966]:7.653685)[26957]:4.421361)[26954]:1.461828)[26952]:6.107891,(((Platycarphella[12709]:61.332461,Heterolepis[12710]:61.332461)[27052]:5.688537,((Hoplophyllum[12711]:15.955745,Eremothamnus[12712]:15.955745)[27054]:47.480614,((Haplocarpha[12713]:28.777635,(Arctotis[12714]:16.919363,(Cymbonotus[12715]:14.813736,(Arctotheca[12716]:13.600039,Dymondia[12717]:13.600039)[27059]:1.213697)[27058]:2.105627)[27057]:11.858272)[27056]:32.585772,((Hirpicium[12718]:19.73713,(Berkheyopsis[12719]:17.735281,(Gorteria[12720]:16.666057,Gazania[12721]:16.666057)[27063]:1.069224)[27062]:2.001849)[27061]:33.469454,(Didelta[12722]:33.84045,((Cullumia[12723]:20.761216,Heterorhachis[12724]:20.761216)[27066]:3.830281,(Berkheya[12725]:23.351252,Cuspidia[12726]:23.351252)[27067]:1.240245)[27065]:9.248953)[27064]:19.366134)[27060]:8.156823)[27055]:2.072952)[27053]:3.584639)[27051]:2.754393,(((Ferreyranthus[12727]:44.344144,(Cacosmia[12728]:41.579256,(Oligactis[12729]:30.124122,(Dillandia[12730]:26.518027,(Sampera[12731]:15.548552,Liabum[12732]:15.548552)[27074]:10.969475)[27073]:3.606095)[27072]:11.455134)[27071]:2.764888)[27070]:2.360169,((Sinclairia[12733]:26.220888,(Megaliabum[12734]:10.797382,(Sinclairiopsis[12735]:10.757326,Liabellum[12736]:10.757326)[27078]:0.040056)[27077]:15.423506)[27076]:18.478423,(((Microliabum[12737]:18.911103,Stephanbeckia[12738]:18.911103)[27081]:16.537654,(Paranephelius[12739]:10.892445,Pseudonoseris[12740]:10.892445)[27082]:24.556312)[27080]:2.356205,((Chrysactinium[12741]:29.037234,Munnozia[12742]:29.037234)[27084]:7.595127,(Chionopappus[12743]:32.321636,(Philoglossa[12744]:21.741769,Erato[12745]:21.741769)[27086]:10.579867)[27085]:4.310725)[27083]:1.172601)[27079]:6.894349)[27075]:2.005002)[27069]:20.078277,(Kurziella[12746]:63.814428,((Distephanus[12747]:57.665476,(Moquinia[12748]:24.270412,Pseudostifftia[12749]:24.270412)[27090]:33.395064)[27089]:4.251233,(Linzia[12750]:56.106788,((Baccharoides[12751]:45.591501,(Vernonia[12752]:31.458229,(Decaneuropsis[12753]:23.633008,(Gymnanthemum[12754]:19.213494,(Hesperomannia[12755]:14.978401,Pleurocarpaea[12756]:14.978401)[27097]:4.235093)[27096]:4.419514)[27095]:7.825221)[27094]:14.133272)[27093]:6.010749,((Monosis[12757]:46.274557,((Camchaya[12758]:19.040219,Iodocephalopsis[12759]:19.040219)[27101]:25.422612,(Gutenbergia[12760]:37.603405,((Orbivestus[12761]:29.200655,(Vernoniastrum[12762]:21.898685,Erlangea[12763]:21.898685)[27105]:7.30197)[27104]:6.358705,((Hilliardiella[12764]:9.726044,Muschleria[12765]:9.726044)[27107]:12.463232,(Bothriocline[12766]:18.128825,Ethulia[12767]:18.128825)[27108]:4.060451)[27106]:13.370084)[27103]:2.044045)[27102]:6.859426)[27100]:1.811726)[27099]:0.648119,((Centauropsis[12768]:40.2014,(Cyanthillium[12769]:30.351278,(Polydora[12770]:5.124221,Parapolydora[12771]:5.124221)[27112]:25.227057)[27111]:9.850122)[27110]:5.477004,((Cabobanthus[12772]:39.475952,(Brachythrix[12773]:33.313629,(Centrapalus[12774]:27.605974,(Acilepis[12775]:11.929674,Koyamasia[12776]:11.929674)[27117]:15.6763)[27116]:5.707655)[27115]:6.162323)[27114]:5.009308,((Stokesia[12777]:39.191657,((Tarlmounia[12778]:14.404628,Strobocalyx[12779]:14.404628)[27121]:22.496854,((Critoniopsis[12780]:13.073442,Eremosis[12781]:13.073442)[27123]:12.990057,(Lepidonia[12782]:12.998182,Stramentopappus[12783]:12.998182)[27124]:13.065317)[27122]:10.837983)[27120]:2.290175)[27119]:1.269552,((Cyrtocymura[12784]:34.741368,(Piptocarpha[12785]:33.25243,((Lepidaploa[12786]:22.0767,(Lessingianthus[12787]:18.678777,(Echinocoryne[12788]:7.868905,Chrysolaena[12789]:7.868905)[27131]:10.809872)[27130]:3.397923)[27129]:9.608686,(((Elephantopus[12790]:9.346447,Orthopappus[12791]:9.346447)[27134]:6.465021,(Soaresia[12792]:12.085428,Pseudelephantopus[12793]:12.085428)[27135]:3.72604)[27133]:13.424804,(Strophopappus[12794]:28.037069,(Stenocephalum[12795]:18.923574,(Spiracantha[12796]:3.858736,Rolandra[12797]:3.858736)[27138]:15.064838)[27137]:9.113495)[27136]:1.199203)[27132]:2.449114)[27128]:1.567044)[27127]:1.488938)[27126]:5.062031,(Chresta[12798]:39.057407,((Vernonanthura[12799]:31.715282,(Heterocypsela[12800]:30.141439,(Tephrothamnus[12801]:24.634208,Eirmocephala[12802]:24.634208)[27143]:5.507231)[27142]:1.573843)[27141]:4.882076,((Centratherum[12803]:23.872015,Albertinia[12804]:23.872015)[27145]:3.071491,((Blanchetia[12805]:9.610765,(Piptocoma[12806]:9.587717,Gorceixia[12807]:9.587717)[27148]:0.023048)[27147]:6.507695,((Proteopsis[12808]:10.129811,Heterocoma[12809]:10.129811)[27150]:1.575317,(Paralychnophora[12810]:11.660341,(Anteremanthus[12811]:11.626072,((Prestelia[12812]:8.285095,Hololepis[12813]:8.285095)[27154]:3.310789,(Chronopappus[12814]:10.344028,(Minasia[12815]:9.257039,((Piptolepis[12816]:3.342532,Eremanthus[12817]:3.342532)[27158]:4.795489,(Lychnophora[12818]:6.030188,Lychnophoriopsis[12819]:6.030188)[27159]:2.107833)[27157]:1.119018)[27156]:1.086989)[27155]:1.251856)[27153]:0.030188)[27152]:0.034269)[27151]:0.044787)[27149]:4.413332)[27146]:10.825046)[27144]:9.653852)[27140]:2.460049)[27139]:0.745992)[27125]:0.65781)[27118]:4.024051)[27113]:1.193144)[27109]:1.244272)[27098]:4.679574)[27092]:4.504538)[27091]:5.809921)[27088]:1.897719)[27087]:2.968162)[27068]:2.992801)[27050]:1.332027)[26951]:1.856587,(Corymbium[12820]:70.823924,(((((Duhaldea[12821]:38.498014,(Caesulia[12822]:28.001563,(Cyathocline[12823]:24.182366,(Blumea[12824]:12.04013,(Merrittia[12825]:10.220878,(Nanothamnus[12826]:8.843902,Blumeopsis[12827]:8.843902)[27170]:1.376976)[27169]:1.819252)[27168]:12.142236)[27167]:3.819197)[27166]:10.496451)[27165]:6.794623,(((Xerolekia[12828]:22.662657,Buphthalmum[12829]:22.662657)[27173]:9.417321,((Carpesium[12830]:19.831073,Telekia[12831]:19.831073)[27175]:5.631707,((Chrysophthalmum[12832]:17.332329,Pentanema[12833]:17.332329)[27177]:3.574266,(Inula[12834]:15.875969,(Varthemia[12835]:14.918078,(Rhanteriopsis[12836]:8.653437,Amblyocarpum[12837]:8.653437)[27180]:6.264641)[27179]:0.957891)[27178]:5.030626)[27176]:4.556185)[27174]:6.617198)[27172]:1.297227,(Allagopappus[12838]:29.389182,((Vieraea[12839]:22.269115,(Iphiona[12840]:10.722306,Perralderia[12841]:10.722306)[27184]:11.546809)[27183]:3.966252,(((Francoeuria[12842]:22.274101,Rhanterium[12843]:22.274101)[27187]:1.339752,(Lifago[12844]:21.371273,(Schizogyne[12845]:11.988216,Limbarda[12846]:11.988216)[27189]:9.383057)[27188]:2.24258)[27186]:1.005956,((Anvillea[12847]:17.442427,(Pallenis[12848]:15.286871,Asteriscus[12849]:15.286871)[27192]:2.155556)[27191]:3.577505,(Pulicaria[12850]:19.118662,(Jasonia[12851]:9.612171,(Chiliadenus[12852]:7.706372,Dittrichia[12853]:7.706372)[27195]:1.905799)[27194]:9.506491)[27193]:1.90127)[27190]:3.599877)[27185]:1.615558)[27182]:3.153815)[27181]:3.988023)[27171]:11.915432)[27164]:13.177155,(((Geigeria[12854]:19.803216,Ondetia[12855]:19.803216)[27198]:30.08649,(Antiphiona[12856]:47.190974,Stenachaenium[12857]:47.190974)[27199]:2.698732)[27197]:6.206512,((Pegolettia[12858]:42.441309,(Mollera[12859]:24.608244,Calostephane[12860]:24.608244)[27202]:17.833065)[27201]:9.928584,(Cratystylis[12861]:31.453455,((Pterocaulon[12862]:18.914829,Neojeffreya[12863]:18.914829)[27205]:10.478048,((Iphionopsis[12864]:26.694316,(Rhodogeron[12865]:16.104823,Sachsia[12866]:16.104823)[27208]:10.589493)[27207]:2.165135,(Pechuel-loeschea[12867]:27.527471,((((Monarrhenus[12868]:5.889194,Cylindrocline[12869]:5.889194)[27213]:11.069182,(Pluchea[12870]:14.565038,(Adelostigma[12871]:12.448226,Sphaeranthus[12872]:12.448226)[27215]:2.116812)[27214]:2.393338)[27212]:0.885022,((Doellia[12873]:14.613202,(Nicolasia[12874]:9.593549,Porphyrostemma[12875]:9.593549)[27218]:5.019653)[27217]:2.093466,(Pseudoconyza[12876]:13.804583,(Laggera[12877]:12.889446,Delamerea[12878]:12.889446)[27220]:0.915137)[27219]:2.902085)[27216]:1.13673)[27211]:1.549869,((Allopterigeron[12879]:16.388349,Epaltes[12880]:16.388349)[27222]:0.928531,(Triplocephalum[12881]:16.530452,(Karelinia[12882]:15.724429,(Tessaria[12883]:15.30726,(Thespidium[12884]:13.529696,(Coleocoma[12885]:11.169402,Streptoglossa[12886]:11.169402)[27227]:2.360294)[27226]:1.777564)[27225]:0.417169)[27224]:0.806023)[27223]:0.786428)[27221]:2.076387)[27210]:8.134204)[27209]:1.33198)[27206]:0.533426)[27204]:2.060578)[27203]:20.916438)[27200]:3.726325)[27196]:2.373574)[27163]:7.294902,((Callilepis[12887]:12.442795,Zoutpansbergia[12888]:12.442795)[27229]:52.361521,(((Lowryanthus[12889]:55.538346,(Leucoblepharis[12890]:14.76605,(Athroisma[12891]:13.267477,Blepharispermum[12892]:13.267477)[27234]:1.498573)[27233]:40.772296)[27232]:3.619017,(Anisochaeta[12893]:57.964092,(Anisopappus[12894]:56.417485,(Artemisiopsis[12895]:39.206541,(Centipeda[12896]:30.883434,Symphyllocarpus[12897]:30.883434)[27238]:8.323107)[27237]:17.210944)[27236]:1.546607)[27235]:1.193271)[27231]:2.458842,(Feddea[12898]:57.694173,(((Pelucha[12899]:43.433611,(Trichoptilium[12900]:34.867885,Psathyrotes[12901]:34.867885)[27243]:8.565726)[27242]:3.718062,(Plateilema[12902]:43.366928,(Marshallia[12903]:40.271639,((Helenium[12904]:21.845842,(Balduina[12905]:11.816614,Gaillardia[12906]:11.816614)[27248]:10.029228)[27247]:15.04774,(Psilostrophe[12907]:26.222992,(Hymenoxys[12908]:23.484967,(Baileya[12909]:22.239319,(Amblyolepis[12910]:17.545724,Tetraneuris[12911]:17.545724)[27252]:4.693595)[27251]:1.245648)[27250]:2.738025)[27249]:10.67059)[27246]:3.378057)[27245]:3.095289)[27244]:3.784745)[27241]:7.709921,(((Dicranocarpus[12912]:34.980483,(Hidalgoa[12913]:30.237049,Dahlia[12914]:30.237049)[27256]:4.743434)[27255]:11.046933,((Heterosperma[12915]:1.07937,Henricksonia[12916]:1.07937)[27258]:42.572562,((Chrysanthellum[12917]:19.597833,(Isostigma[12918]:11.25576,((Glossocardia[12919]:8.973227,Glossogyne[12920]:8.973227)[27263]:0.056271,(Trioncinia[12921]:5.497065,Diodontium[12922]:5.497065)[27264]:3.532433)[27262]:2.226262)[27261]:8.342073)[27260]:22.007089,((Petrobium[12923]:36.124757,((Selleophytum[12924]:17.883609,Narvalina[12925]:17.883609)[27268]:4.987887,(Oparanthus[12926]:14.344929,Fitchia[12927]:14.344929)[27269]:8.526567)[27267]:13.253261)[27266]:3.62343,((Coreocarpus[12928]:23.177138,Leptosyne[12929]:23.177138)[27271]:9.073429,(Cosmos[12930]:26.625395,(Bidens[12931]:21.190365,(Coreopsis[12932]:15.762795,Thelesperma[12933]:15.762795)[27274]:5.42757)[27273]:5.43503)[27272]:5.625172)[27270]:7.49762)[27265]:1.856735)[27259]:2.04701)[27257]:2.375484)[27254]:7.455858,(((Coulterella[12934]:47.785025,(Varilla[12935]:39.625877,Jaumea[12936]:39.625877)[27278]:8.159148)[27277]:4.000092,((Guardiola[12937]:47.484618,(Dyscritothamnus[12938]:45.790254,((Tetragonotheca[12939]:36.703597,(Bebbia[12940]:30.003918,(Tridax[12941]:23.249544,Cymophora[12942]:23.249544)[27285]:6.754374)[27284]:6.699679)[27283]:7.524464,((Desmanthodium[12943]:39.865059,((Galinsoga[12944]:11.650116,(Alloispermum[12945]:8.74858,Sabazia[12946]:8.74858)[27290]:2.901536)[27289]:19.41628,(Aphanactis[12947]:23.095788,(Alepidocline[12948]:2.50927,Oteiza[12949]:2.50927)[27292]:20.586518)[27291]:7.970608)[27288]:8.798663)[27287]:2.728229,(Jaegeria[12950]:41.168494,((Melampodium[12951]:29.148123,(Lecocarpus[12952]:25.378804,Acanthospermum[12953]:25.378804)[27296]:3.769319)[27295]:10.338106,(Smallanthus[12954]:35.021051,((Rumfordia[12955]:26.198397,((Trigonospermum[12956]:17.86833,Milleria[12957]:17.86833)[27301]:1.385477,(Axiniphyllum[12958]:14.956098,(Guizotia[12959]:13.423628,Sigesbeckia[12960]:13.423628)[27303]:1.53247)[27302]:4.297709)[27300]:6.94459)[27299]:6.622327,(Ichthyothere[12961]:27.408139,((Carramboa[12962]:19.500844,(Paramiflos[12963]:6.776998,Espeletiopsis[12964]:6.776998)[27307]:12.723846)[27306]:1.646384,((Ruilopezia[12965]:0.094931,Libanothamnus[12966]:0.094931)[27309]:18.621654,(Espeletia[12967]:12.345517,(Tamania[12968]:9.436129,Coespeletia[12969]:9.436129)[27311]:2.909388)[27310]:6.371068)[27308]:2.430643)[27305]:6.260911)[27304]:5.412585)[27298]:2.200327)[27297]:4.465178)[27294]:1.682265)[27293]:1.424794)[27286]:1.634773)[27282]:1.562193)[27281]:1.694364)[27280]:3.199876,((Montanoa[12970]:44.796281,((Kingianthus[12971]:22.070531,(Podanthus[12972]:19.802758,(Idiopappus[12973]:19.703716,Monactis[12974]:19.703716)[27317]:0.099042)[27316]:2.267773)[27315]:21.450975,((Jefea[12975]:35.590636,(Blainvillea[12976]:33.881248,(Delilia[12977]:24.852275,((Damnxanthodium[12978]:10.698551,Calyptocarpus[12979]:10.698551)[27323]:9.782146,((Lasianthaea[12980]:12.501222,Schizoptera[12981]:12.501222)[27325]:3.204315,(Indocypraea[12982]:6.695346,Synedrella[12983]:6.695346)[27326]:9.010191)[27324]:4.77516)[27322]:4.371578)[27321]:9.028973)[27320]:1.709388)[27319]:3.357208,((Otopappus[12984]:26.965576,Oblivia[12985]:26.965576)[27328]:10.531015,((Wamalchitamia[12986]:30.263679,(Lundellianthus[12987]:25.35692,(Riencourtia[12988]:24.265646,((Zexmenia[12989]:8.956311,Aspilia[12990]:8.956311)[27334]:1.54828,(Elaphandra[12991]:8.445231,(Oyedaea[12992]:4.372636,Steiractinia[12993]:4.372636)[27336]:4.072595)[27335]:2.05936)[27333]:13.761055)[27332]:1.091274)[27331]:4.906759)[27330]:0.331631,((Eleutheranthera[12994]:28.796351,(Pentalepis[12995]:14.908338,Eclipta[12996]:14.908338)[27339]:13.888013)[27338]:1.366575,((Angelphytum[12997]:7.145018,Dimerostemma[12998]:7.145018)[27341]:21.053333,((Trigonopterum[12999]:8.004587,Sphagneticola[13000]:8.004587)[27343]:18.872512,((Rensonia[13001]:21.631822,Clibadium[13002]:21.631822)[27345]:2.336444,(Perymeniopsis[13003]:22.013743,((Tilesia[13004]:15.871556,(Lipotriche[13005]:8.996993,Baltimora[13006]:8.996993)[27349]:6.874563)[27348]:3.501814,(Perymenium[13007]:13.900644,(Wedelia[13008]:8.936569,(Wollastonia[13009]:8.911592,(Lipochaeta[13010]:5.432524,Melanthera[13011]:5.432524)[27353]:3.479068)[27352]:0.024977)[27351]:4.964075)[27350]:5.472726)[27347]:2.640373)[27346]:1.954523)[27344]:2.908833)[27342]:1.321252)[27340]:1.964575)[27337]:0.432384)[27329]:6.901281)[27327]:1.451253)[27318]:4.573662)[27314]:1.274775)[27313]:2.638866,(Rojasianthe[13012]:45.922921,((Tetrachyron[13013]:38.63136,(Verbesina[13014]:25.889906,(Podachaenium[13015]:19.737355,Squamopappus[13016]:19.737355)[27358]:6.152551)[27357]:12.741454)[27356]:6.326047,(((Ratibida[13017]:23.004571,Rudbeckia[13018]:23.004571)[27361]:19.562754,((Balsamorhiza[13019]:24.910872,(Scabrethia[13020]:22.423147,(Wyethia[13021]:16.27697,Agnorhiza[13022]:16.27697)[27365]:6.146177)[27364]:2.487725)[27363]:5.938006,((Borrichia[13023]:29.316382,(Berlandiera[13024]:24.700307,Engelmannia[13025]:24.700307)[27368]:4.616075)[27367]:1.33953,(Vigethia[13026]:29.400182,(Chrysogonum[13027]:26.482891,(Silphium[13028]:14.121375,Lindheimera[13029]:14.121375)[27371]:12.361516)[27370]:2.917291)[27369]:1.25573)[27366]:0.192966)[27362]:11.718447)[27360]:1.444631,(((Salmea[13030]:19.59235,(Spilanthes[13031]:13.797705,(Tetranthus[13032]:9.592863,Acmella[13033]:9.592863)[27376]:4.204842)[27375]:5.794645)[27374]:15.15725,(Trichocoryne[13034]:34.413483,(Zinnia[13035]:32.811406,((Sanvitalia[13036]:23.506069,Echinacea[13037]:23.506069)[27380]:7.37703,(Heliopsis[13038]:22.669597,(Tehuana[13039]:15.374858,Philactis[13040]:15.374858)[27382]:7.294739)[27381]:8.213502)[27379]:1.928307)[27378]:1.602077)[27377]:0.336117)[27373]:5.893203,((Flourensia[13041]:28.215281,(Encelia[13042]:23.267894,(Helianthella[13043]:19.149742,(Geraea[13044]:16.156416,Enceliopsis[13045]:16.156416)[27387]:2.993326)[27386]:4.118152)[27385]:4.947387)[27384]:10.068196,(((Dugesia[13046]:30.136015,Zaluzania[13047]:30.136015)[27390]:4.032125,(Parthenium[13048]:30.177231,(Iva[13049]:28.340871,(Xanthium[13050]:24.867903,(Dicoria[13051]:21.53202,(Ambrosia[13052]:17.08184,Euphrosyne[13053]:17.08184)[27395]:4.45018)[27394]:3.335883)[27393]:3.472968)[27392]:1.83636)[27391]:3.990909)[27389]:2.257529,(Chromolepis[13054]:35.14741,((Hymenostephium[13055]:22.000225,Calanticaria[13056]:22.000225)[27398]:4.508442,(Bahiopsis[13057]:23.147494,(Heliomeris[13058]:21.760803,((Sclerocarpus[13059]:12.568536,Iostephane[13060]:12.568536)[27402]:6.703302,((Helianthus[13061]:6.409417,Phoebanthus[13062]:6.409417)[27404]:8.537758,((Scalesia[13063]:8.899021,(Syncretocarpus[13064]:7.280352,Pappobolus[13065]:7.280352)[27407]:1.618669)[27406]:1.885661,((Aldama[13066]:7.375089,(Viguiera[13067]:0.504438,Alvordia[13068]:0.504438)[27410]:6.870651)[27409]:2.831376,(Davilanthus[13069]:9.172212,(Simsia[13070]:8.010012,(Stuessya[13071]:6.848831,(Tithonia[13072]:5.888717,Lagascea[13073]:5.888717)[27414]:0.960114)[27413]:1.161181)[27412]:1.1622)[27411]:1.034253)[27408]:0.578217)[27405]:4.162493)[27403]:4.324663)[27401]:2.488965)[27400]:1.386691)[27399]:3.361173)[27397]:8.638743)[27396]:1.278259)[27388]:1.857808)[27383]:2.359326)[27372]:3.369153)[27359]:0.945451)[27355]:0.965514)[27354]:1.512226)[27312]:3.249347)[27279]:1.100623)[27276]:0.700913,(Polymnia[13074]:51.767892,(((Enydra[13075]:46.244079,((Neurolaena[13076]:38.452915,Goldmanella[13077]:38.452915)[27420]:3.475883,(Calea[13078]:40.337107,Greenmaniella[13079]:40.337107)[27421]:1.591691)[27419]:4.315281)[27418]:2.464701,((Flaveria[13080]:22.079676,(Haploesthes[13081]:13.155622,Sartwellia[13082]:13.155622)[27424]:8.924054)[27423]:24.467846,(Pseudoclappia[13083]:43.797568,(Oxypappus[13084]:42.148494,(((Clappia[13085]:36.236808,(Hydropectis[13086]:31.658452,(Adenopappus[13087]:14.584668,(Vilobia[13088]:12.118391,Tagetes[13089]:12.118391)[27432]:2.466277)[27431]:17.073784)[27430]:4.578356)[27429]:1.063637,((Adenophyllum[13090]:29.862543,(Dysodiopsis[13091]:26.577522,(Strotheria[13092]:5.891348,Thymophylla[13093]:5.891348)[27436]:20.686174)[27435]:3.285021)[27434]:4.657235,(Comaclinium[13094]:28.4686,(Schizotrichia[13095]:24.472389,(Dyssodia[13096]:18.382453,(Boeberoides[13097]:14.236546,Gymnolaena[13098]:14.236546)[27440]:4.145907)[27439]:6.089936)[27438]:3.996211)[27437]:6.051178)[27433]:2.780667)[27428]:2.328238,(Boeberastrum[13099]:38.169725,(Chrysactinia[13100]:37.126399,((Nicolletia[13101]:34.528679,(Bajacalia[13102]:24.24999,(Leucactinia[13103]:17.105766,Urbinella[13104]:17.105766)[27446]:7.144224)[27445]:10.278689)[27444]:1.109564,((Jamesianthus[13105]:4.296556,Arnicastrum[13106]:4.296556)[27448]:28.354719,(Porophyllum[13107]:27.274471,(Pectis[13108]:21.024465,(Harnackia[13109]:0.760137,Lescaillea[13110]:0.760137)[27451]:20.264328)[27450]:6.250006)[27449]:5.376804)[27447]:2.986968)[27443]:1.488156)[27442]:1.043326)[27441]:1.458958)[27427]:2.519811)[27426]:1.649074)[27425]:2.749954)[27422]:2.161258)[27417]:2.155765,(((Chaenactis[13111]:38.149146,(Dimeresia[13112]:31.133254,Orochaenactis[13113]:31.133254)[27455]:7.015892)[27454]:10.137999,(Loxothysanus[13114]:46.433415,((Bartlettia[13115]:38.132252,Hymenopappus[13116]:38.132252)[27458]:5.952963,((Chamaechaenactis[13117]:39.400901,(Peucephyllum[13118]:32.485592,(Thymopsis[13119]:27.41235,Psathyrotopsis[13120]:27.41235)[27462]:5.073242)[27461]:6.915309)[27460]:3.593627,((Chaetymenia[13121]:24.596549,(Hypericophyllum[13122]:20.935498,Espejoa[13123]:20.935498)[27465]:3.661051)[27464]:17.783512,(Schkuhria[13124]:39.955461,((Florestina[13125]:24.822072,(Palafoxia[13126]:22.955587,(Platyschkuhria[13127]:15.688853,(Hymenothrix[13128]:4.790459,Amauriopsis[13129]:4.790459)[27471]:10.898394)[27470]:7.266734)[27469]:1.866485)[27468]:10.067138,(Nothoschkuhria[13130]:32.214036,((Achyropappus[13131]:21.288176,Holoschkuhria[13132]:21.288176)[27474]:9.718597,(Apostates[13133]:22.026389,(Bahia[13134]:8.728415,Picradeniopsis[13135]:8.728415)[27476]:13.297974)[27475]:8.980384)[27473]:1.207263)[27472]:2.675174)[27467]:5.066251)[27466]:2.4246)[27463]:0.614467)[27459]:1.090687)[27457]:2.3482)[27456]:1.85373)[27453]:1.372903,(((Galeana[13136]:34.652661,Villanova[13137]:34.652661)[27479]:12.717899,(Eutetras[13138]:29.442641,(Amauria[13139]:24.502038,(Perityle[13140]:22.803204,Pericome[13141]:22.803204)[27482]:1.698834)[27481]:4.940603)[27480]:17.927919)[27478]:0.369183,((Venegasia[13142]:44.772955,((((Eatonella[13143]:26.64884,Hulsea[13144]:26.64884)[27488]:10.984992,(Syntrichopappus[13145]:20.919502,(Pseudobahia[13146]:12.766569,Eriophyllum[13147]:12.766569)[27490]:8.152933)[27489]:16.71433)[27487]:2.765668,(Monolopia[13148]:38.602559,(Constancea[13149]:36.379688,(Lasthenia[13150]:27.538594,(Baeriopsis[13151]:4.697234,Amblyopappus[13152]:4.697234)[27494]:22.84136)[27493]:8.841094)[27492]:2.222871)[27491]:1.796941)[27486]:2.192566,(Arnica[13153]:29.706453,(Blepharipappus[13154]:24.076499,((Raillardella[13155]:19.52384,(Achyrachaena[13156]:18.303501,(Layia[13157]:14.940872,Lagophylla[13158]:14.940872)[27500]:3.362629)[27499]:1.220339)[27498]:2.390756,((Centromadia[13159]:18.149485,((Holocarpha[13160]:15.581163,Deinandra[13161]:15.581163)[27504]:2.554404,(Blepharizonia[13162]:16.982171,(Osmadenia[13163]:13.932756,Calycadenia[13164]:13.932756)[27506]:3.049415)[27505]:1.153396)[27503]:0.013918)[27502]:0.662047,(Hemizonia[13165]:17.577774,((Dubautia[13166]:4.774188,(Wilkesia[13167]:4.260066,Argyroxiphium[13168]:4.260066)[27510]:0.514122)[27509]:10.830869,(Anisocarpus[13169]:15.077869,(Hemizonella[13170]:13.683046,(Holozonia[13171]:11.820888,Madia[13172]:11.820888)[27513]:1.862158)[27512]:1.394823)[27511]:0.527188)[27508]:1.972717)[27507]:1.233758)[27501]:3.103064)[27497]:2.161903)[27496]:5.629954)[27495]:12.885613)[27485]:2.180889)[27484]:2.30799,(Piqueria[13173]:43.221728,((((Bartlettina[13174]:33.750917,(Neomirandea[13175]:31.666296,Ageratina[13176]:31.666296)[27519]:2.084621)[27518]:3.809396,(Mikania[13177]:34.926167,(Sclerolepis[13178]:26.587536,(Trichocoronis[13179]:15.073044,Shinnersia[13180]:15.073044)[27522]:11.514492)[27521]:8.338631)[27520]:2.634146)[27517]:2.379221,(Hofmeisteria[13181]:37.792648,(Tamaulipa[13182]:34.069404,(Cronquistia[13183]:18.121075,(Stevia[13184]:16.339082,(Carphochaete[13185]:11.708744,Revealia[13186]:11.708744)[27527]:4.630338)[27526]:1.781993)[27525]:15.948329)[27524]:3.723244)[27523]:2.146886)[27516]:1.610194,(((Pleurocoronis[13187]:30.469588,Brickellia[13188]:30.469588)[27530]:6.43938,(Malperia[13189]:29.694718,Asanthus[13190]:29.694718)[27531]:7.21425)[27529]:2.061908,(Alomia[13191]:38.95514,((Carminatia[13192]:30.024156,Brickelliastrum[13193]:30.024156)[27534]:7.921247,(Kaunia[13194]:37.226922,(((Eutrochium[13195]:29.069126,Eupatorium[13196]:29.069126)[27538]:2.710881,(Garberia[13197]:9.952557,(Trilisa[13198]:7.710708,((Carphephorus[13199]:3.615455,Liatris[13200]:3.615455)[27542]:2.825282,(Litrisa[13201]:4.329325,Hartwrightia[13202]:4.329325)[27543]:2.111412)[27541]:1.269971)[27540]:2.241849)[27539]:21.82745)[27537]:0.770725,((Hebeclinium[13203]:31.07845,((Guayania[13204]:25.810966,(Chromolaena[13205]:14.737396,(Praxelis[13206]:9.064917,(Eitenia[13207]:5.137745,Lomatozona[13208]:5.137745)[27550]:3.927172)[27549]:5.672479)[27548]:11.07357)[27547]:3.043612,(Critonia[13209]:26.397497,(Idiothamnus[13210]:23.744755,((Koanophyllon[13211]:22.925567,Steviopsis[13212]:22.925567)[27554]:0.053738,(Conoclinium[13213]:20.141828,((Macropodina[13214]:17.430244,Steyermarkina[13215]:17.430244)[27557]:0.04639,(Fleischmannia[13216]:15.931855,(Imeria[13217]:15.879943,Chacoa[13218]:15.879943)[27559]:0.051912)[27558]:1.544779)[27556]:2.665194)[27555]:2.837477)[27553]:0.76545)[27552]:2.652742)[27551]:2.457081)[27546]:2.223872)[27545]:0.020109,(((Isocarpha[13219]:24.493463,Ayapana[13220]:24.493463)[27562]:2.619811,(Adenostemma[13221]:23.515995,Gymnocoronis[13222]:23.515995)[27563]:3.597279)[27561]:1.915606,(Paneroa[13223]:26.073793,((Ophryosporus[13224]:21.428629,(Urolepis[13225]:19.488281,((Grazielia[13226]:11.189976,(Neocabreria[13227]:8.599887,Radlkoferotoma[13228]:8.599887)[27570]:2.590089)[27569]:1.642803,((Malmeanthus[13229]:10.51721,Campovassouria[13230]:10.51721)[27572]:2.283256,(Acanthostyles[13231]:11.479779,(Raulinoreitzia[13232]:9.239173,(Symphyopappus[13233]:6.289074,Disynaphia[13234]:6.289074)[27575]:2.950099)[27574]:2.240606)[27573]:1.320687)[27571]:0.032313)[27568]:6.655502)[27567]:1.940348)[27566]:3.935334,((Teixeiranthus[13235]:22.9986,(Campuloclinium[13236]:19.078217,(Ayapanopsis[13237]:15.244448,(Monogereion[13238]:13.228276,Heterocondylus[13239]:13.228276)[27580]:2.016172)[27579]:3.833769)[27578]:3.920383)[27577]:0.43911,((Trichogoniopsis[13240]:18.179724,(Trichogonia[13241]:13.571198,Platypodanthera[13242]:13.571198)[27583]:4.608526)[27582]:3.770283,((((Austroeupatorium[13243]:10.242547,Hatschbachiella[13244]:10.242547)[27587]:4.162583,(Gyptis[13245]:8.621589,Stomatanthes[13246]:8.621589)[27588]:5.783541)[27586]:6.13882,(Austrobrickellia[13247]:18.704857,(Planaltoa[13248]:14.085483,(Pseudobrickellia[13249]:10.618648,(Leptoclinium[13250]:8.737365,Goyazianthus[13251]:8.737365)[27592]:1.881283)[27591]:3.466835)[27590]:4.619374)[27589]:1.839093)[27585]:0.022701,(((Gardnerina[13252]:17.427916,(Barrosoa[13253]:2.353572,Vittetia[13254]:2.353572)[27596]:15.074344)[27595]:1.257694,(Bishopiella[13255]:11.414161,((Semiria[13256]:7.388626,Agrianthus[13257]:7.388626)[27599]:1.645965,(Arrojadocharis[13258]:8.570317,(Lasiolaena[13259]:5.687357,Stylotrichium[13260]:5.687357)[27601]:2.88296)[27600]:0.464274)[27598]:2.37957)[27597]:7.271449)[27594]:0.862317,((Litothamnus[13261]:17.50996,((Diacranthera[13262]:13.508069,Ageratum[13263]:13.508069)[27605]:3.976539,(Morithamnus[13264]:7.512473,(Catolesia[13265]:5.502792,Bahianthus[13266]:5.502792)[27607]:2.009681)[27606]:9.972135)[27604]:0.025352)[27603]:0.027979,(Dissothrix[13267]:17.521809,((Scherya[13268]:6.137377,Acritopappus[13269]:6.137377)[27610]:8.896366,(Prolobus[13270]:9.687326,(Bejaranoa[13271]:4.379171,(Dasycondylus[13272]:4.344195,Conocliniopsis[13273]:4.344195)[27613]:0.034976)[27612]:5.308155)[27611]:5.346417)[27609]:2.488066)[27608]:0.01613)[27602]:2.009988)[27593]:1.018724)[27584]:1.383356)[27581]:1.487703)[27576]:1.926253)[27565]:0.70983)[27564]:2.955087)[27560]:2.069679)[27544]:1.452173)[27536]:4.67619)[27535]:0.718481)[27533]:1.009737)[27532]:0.015736)[27528]:2.578852)[27515]:1.672)[27514]:3.859217)[27483]:0.658798)[27477]:1.920305)[27452]:1.204497)[27416]:0.903347)[27415]:0.718138)[27275]:0.997244)[27253]:1.37832)[27240]:2.832579)[27239]:3.922032)[27230]:3.188111)[27228]:0.960378)[27162]:2.373283,((Doronicum[13274]:66.477943,(Capelio[13275]:57.297168,(Chersodoma[13276]:50.142329,(((Cremanthodium[13277]:29.881909,(((Farfugium[13278]:24.606229,(Miricacalia[13279]:10.146478,Japonicalia[13280]:10.146478)[27624]:14.459751)[27623]:1.802224,(Tephroseris[13281]:12.162986,(Sinosenecio[13282]:6.899361,Nemosenecio[13283]:6.899361)[27626]:5.263625)[27625]:14.245467)[27622]:1.915787,((Cacalia[13284]:22.618683,(Parasenecio[13285]:17.173226,Sinacalia[13286]:17.173226)[27629]:5.445457)[27628]:2.978761,((Taimingasa[13287]:19.047031,Syneilesis[13288]:19.047031)[27631]:3.502737,(Ligulariopsis[13289]:13.402134,Ligularia[13290]:13.402134)[27632]:9.147634)[27630]:3.047676)[27627]:2.726796)[27621]:1.557669)[27620]:14.756767,(((Tussilago[13291]:34.780127,(Homogyne[13292]:23.232472,(Petasites[13293]:21.081743,Endocellion[13294]:21.081743)[27637]:2.150729)[27636]:11.547655)[27635]:8.786117,((Lepidospartum[13295]:20.498117,Tetradymia[13296]:20.498117)[27639]:1.287545,(Luina[13297]:18.587593,(Cacaliopsis[13298]:15.769155,(Rainiera[13299]:12.637162,Rugelia[13300]:12.637162)[27642]:3.131993)[27641]:2.818438)[27640]:3.198069)[27638]:21.780582)[27634]:0.383578,((Crocidium[13301]:29.273938,(Ischnea[13302]:13.285816,Blennosperma[13303]:13.285816)[27645]:15.988122)[27644]:12.963514,((Aequatorium[13304]:31.024844,(Paragynoxys[13305]:30.966251,(Paracalia[13306]:29.441086,(Nordenstamia[13307]:19.662633,Gynoxys[13308]:19.662633)[27650]:9.778453)[27649]:1.525165)[27648]:0.058593)[27647]:6.764811,(Psacaliopsis[13309]:26.775213,(Roldana[13310]:24.533764,((Nelsonianthus[13311]:20.968832,(Telanthophora[13312]:20.942279,(Digitacalia[13313]:18.126087,(Pittocaulon[13314]:15.850199,Villasenoria[13315]:15.850199)[27657]:2.275888)[27656]:2.816192)[27655]:0.026553)[27654]:2.867395,(Robinsonecio[13316]:22.564041,((Psacalium[13317]:15.414364,Pippenalia[13318]:15.414364)[27660]:4.793977,(Barkleyanthus[13319]:9.495396,(Arnoglossum[13320]:2.156665,Yermo[13321]:2.156665)[27662]:7.338731)[27661]:10.712945)[27659]:2.3557)[27658]:1.272186)[27653]:0.697537)[27652]:2.241449)[27651]:11.014442)[27646]:4.447797)[27643]:1.71237)[27633]:0.688854)[27619]:3.004549,((Caputia[13322]:38.752292,(Dolichoglottis[13323]:34.571262,(Haastia[13324]:30.821766,((Papuacalia[13325]:25.325957,(Bedfordia[13326]:17.257837,Centropappus[13327]:17.257837)[27669]:8.06812)[27668]:4.332283,(Traversia[13328]:29.589799,(Acrisione[13329]:25.982571,(Urostemon[13330]:2.806092,Brachyglottis[13331]:2.806092)[27672]:23.176479)[27671]:3.607228)[27670]:0.068441)[27667]:1.163526)[27666]:3.749496)[27665]:4.18103)[27664]:8.349433,(((Othonna[13332]:34.981806,Gymnodiscus[13333]:34.981806)[27675]:4.958658,(Jacmaia[13334]:37.400456,(Euryops[13335]:35.063286,(Hertia[13336]:14.662126,Lopholaena[13337]:14.662126)[27678]:20.40116)[27677]:2.33717)[27676]:2.540008)[27674]:4.714852,((Cissampelopsis[13338]:37.851758,((Mikaniopsis[13339]:28.208576,Synotis[13340]:28.208576)[27682]:9.608057,(Dauresia[13341]:35.393958,(Austrosynotis[13342]:28.905823,Humbertacalia[13343]:28.905823)[27684]:6.488135)[27683]:2.422675)[27681]:0.035125)[27680]:3.41301,((Phaneroglossa[13344]:36.224985,((Oresbia[13345]:28.399101,Lamprocephalus[13346]:28.399101)[27688]:5.32768,(((Crassocephalum[13347]:1.513153,Erechtites[13348]:1.513153)[27691]:26.479247,((Arrhenechthites[13349]:21.81744,(Dendrocacalia[13350]:20.550897,(Lachanodes[13351]:17.410988,Pladaroxylon[13352]:17.410988)[27695]:3.139909)[27694]:1.266543)[27693]:5.143815,(Senecio[13353]:16.979432,((Robinsonia[13354]:14.275439,Hasteola[13355]:14.275439)[27698]:0.460677,(Iocenes[13356]:14.124345,(Lasiocephalus[13357]:8.95931,Culcitium[13358]:8.95931)[27700]:5.165035)[27699]:0.611771)[27697]:2.243316)[27696]:9.981823)[27692]:1.031145)[27690]:3.802297,((Hainanecio[13359]:30.616365,(Delairea[13360]:26.430184,(Curio[13361]:25.979397,(Gynura[13362]:21.312953,(Solanecio[13363]:15.878695,Kleinia[13364]:15.878695)[27706]:5.434258)[27705]:4.666444)[27704]:0.450787)[27703]:4.186181)[27702]:0.546862,((Jacobaea[13365]:26.049699,Packera[13366]:26.049699)[27708]:1.703908,(((Lundinia[13367]:10.877981,Oldfeltia[13368]:10.877981)[27711]:6.73324,(Herreranthus[13369]:16.508028,(Antillanthus[13370]:13.800585,Shafera[13371]:13.800585)[27713]:2.707443)[27712]:1.103193)[27710]:5.586514,((Graphistylis[13372]:16.932555,(Dendrophorbium[13373]:15.309945,(Hoehnephytum[13374]:13.885885,Arbelaezaster[13375]:13.885885)[27717]:1.42406)[27716]:1.62261)[27715]:5.353541,(((Herodotia[13376]:17.348373,Elekmania[13377]:17.348373)[27720]:3.726207,(Ignurbia[13378]:13.510714,Leonis[13379]:13.510714)[27721]:7.563866)[27719]:0.018915,(Mattfeldia[13380]:17.290137,(Zemisia[13381]:14.069663,(Ekmaniopappus[13382]:11.210396,Nesampelos[13383]:11.210396)[27724]:2.859267)[27723]:3.220474)[27722]:3.803358)[27718]:1.192601)[27714]:0.911639)[27709]:4.555872)[27707]:3.40962)[27701]:0.63147)[27689]:1.932084)[27687]:2.498204)[27686]:4.315184,(Dendrosenecio[13384]:36.434436,((Lordhowea[13385]:28.691979,(Pojarkovia[13386]:23.433894,(Adenostyles[13387]:22.563811,(Caucasalia[13388]:19.460402,(Dolichorrhiza[13389]:15.942379,Iranecio[13390]:15.942379)[27731]:3.518023)[27730]:3.103409)[27729]:0.870083)[27728]:5.258085)[27727]:6.132892,(((Cineraria[13391]:23.271026,Steirodiscus[13392]:23.271026)[27734]:6.302143,(Mesogramma[13393]:23.320328,(Stilpnogyne[13394]:17.610688,(Bertilia[13395]:8.642853,Bolandia[13396]:8.642853)[27737]:8.967835)[27736]:5.70964)[27735]:6.252841)[27733]:2.05575,((Io[13397]:28.786091,(Bethencourtia[13398]:26.786118,(Pericallis[13399]:25.231085,(Emilia[13400]:10.696836,(Emiliella[13401]:6.209061,Bafutia[13402]:6.209061)[27743]:4.487775)[27742]:14.534249)[27741]:1.555033)[27740]:1.999973)[27739]:0.341762,(((Faujasia[13403]:21.976516,Hubertia[13404]:21.976516)[27746]:2.956825,(Eriothrix[13405]:20.21215,(Faujasiopsis[13406]:18.448749,Parafaujasia[13407]:18.448749)[27748]:1.763401)[27747]:4.721191)[27745]:2.15338,(Monticalia[13408]:26.306727,(Cabreriella[13409]:24.307842,((Scrobicaria[13410]:20.433895,Pentacalia[13411]:20.433895)[27752]:2.267119,((Misbrookea[13412]:6.017911,(Werneria[13413]:3.069317,Xenophyllum[13414]:3.069317)[27755]:2.948594)[27754]:10.92703,(Lomanthus[13415]:15.639643,((Talamancalia[13416]:6.746047,(Jessea[13417]:0.931613,Charadranaetes[13418]:0.931613)[27759]:5.814434)[27758]:3.43814,((Garcibarrigoa[13419]:8.440079,Dorobaea[13420]:8.440079)[27761]:1.342697,(Caxamarca[13421]:5.351782,Pseudogynoxys[13422]:5.351782)[27762]:4.430994)[27760]:0.401411)[27757]:5.455456)[27756]:1.305298)[27753]:5.756073)[27751]:1.606828)[27750]:1.998885)[27749]:0.779994)[27744]:2.041132)[27738]:2.501066)[27732]:3.195952)[27726]:1.609565)[27725]:4.105733)[27685]:0.724599)[27679]:3.390548)[27673]:2.446409)[27663]:0.5415)[27618]:2.499104)[27617]:7.154839)[27616]:9.180775)[27615]:1.366207,(Abrotanella[13423]:67.244504,((Garuleum[13424]:57.321463,(Dimorphotheca[13425]:50.778606,((Nephrotheca[13426]:0.022625,Gibbaria[13427]:0.022625)[27768]:47.033384,((Tripteris[13428]:27.763634,Calendula[13429]:27.763634)[27770]:5.636782,(Osteospermum[13430]:4.891042,Chrysanthemoides[13431]:4.891042)[27771]:28.509374)[27769]:13.655593)[27767]:3.722597)[27766]:6.542857)[27765]:8.324664,(((Osmitopsis[13432]:56.41545,((Hippia[13433]:37.914591,((Soliva[13434]:25.94263,(Cotula[13435]:17.85919,Leptinella[13436]:17.85919)[27779]:8.08344)[27778]:7.396566,((Thaminophyllum[13437]:20.974133,Schistostephium[13438]:20.974133)[27781]:6.683628,(Lidbeckia[13439]:24.766805,(Adenanthellum[13440]:23.493265,(Hilliardia[13441]:22.63104,Inezia[13442]:22.63104)[27784]:0.862225)[27783]:1.27354)[27782]:2.890956)[27780]:5.681435)[27777]:4.575395)[27776]:15.979127,((Inulanthera[13443]:40.945358,Ursinia[13444]:40.945358)[27786]:6.309935,((Asaemia[13445]:11.234741,Athanasia[13446]:11.234741)[27788]:31.384023,(((Lasiospermum[13447]:35.610072,Hymenolepis[13448]:35.610072)[27791]:2.630045,(Leucoptera[13449]:35.678789,(Eriocephalus[13450]:33.81505,Adenoglossa[13451]:33.81505)[27793]:1.863739)[27792]:2.561328)[27790]:1.073977,((Eumorphia[13452]:23.69336,(Gymnopentzia[13453]:15.746421,Phymaspermum[13454]:15.746421)[27796]:7.946939)[27795]:11.833087,((((Allardia[13455]:20.527388,(Lepidolopsis[13456]:15.841513,(Handelia[13457]:0.041813,Pseudohandelia[13458]:0.041813)[27802]:15.7997)[27801]:4.685875)[27800]:2.5852,(Cancrinia[13459]:22.088,(Microcephala[13460]:21.366908,(Trichanthemis[13461]:21.338206,(Richteria[13462]:20.12326,(Tanacetopsis[13463]:18.887601,Sclerorhachis[13464]:18.887601)[27807]:1.235659)[27806]:1.214946)[27805]:0.028702)[27804]:0.721092)[27803]:1.024588)[27799]:7.525854,((Hulteniella[13465]:22.096674,Artemisiella[13466]:22.096674)[27809]:3.55939,((Mausolea[13467]:20.206081,Hippolytia[13468]:20.206081)[27811]:4.698229,((Leucanthemella[13469]:22.357188,(Kaschgaria[13470]:20.555981,(Lepidolopha[13471]:20.506243,Tridactylina[13472]:20.506243)[27815]:0.049738)[27814]:1.801207)[27813]:0.920497,(((Artemisia[13473]:21.489675,Brachanthemum[13474]:21.489675)[27818]:0.018059,(Stilpnolepis[13475]:20.622011,Nipponanthemum[13476]:20.622011)[27819]:0.885723)[27817]:0.33587,((Neopallasia[13477]:12.832119,Picrothamnus[13478]:12.832119)[27821]:7.781428,(Opisthopappus[13479]:15.657695,(Arctanthemum[13480]:8.517407,(Ajania[13481]:5.317044,Chrysanthemum[13482]:5.317044)[27824]:3.200363)[27823]:7.140288)[27822]:4.955852)[27820]:1.230057)[27816]:1.434081)[27812]:1.626625)[27810]:0.751754)[27808]:4.982378)[27798]:1.866899,(((Foveolina[13483]:13.26859,Myxopappus[13484]:13.26859)[27827]:12.454787,(Oncosiphon[13485]:19.331892,(Cymbopappus[13486]:14.467877,(Marasmodes[13487]:12.392083,Pentzia[13488]:12.392083)[27830]:2.075794)[27829]:4.864015)[27828]:6.391485)[27826]:6.27585,((Achillea[13489]:24.87571,((Tanacetum[13490]:22.303687,(Xylanthemum[13491]:19.924025,(Anthemis[13492]:13.696918,Cota[13493]:13.696918)[27836]:6.227107)[27835]:2.379662)[27834]:1.209986,(((Anacyclus[13494]:9.080728,Heliocauta[13495]:9.080728)[27839]:11.223233,(Leucocyclus[13496]:16.105353,(Nananthea[13497]:9.322003,Tripleurospermum[13498]:9.322003)[27841]:6.78335)[27840]:4.198608)[27838]:2.883982,((Gonospermum[13499]:16.486284,Lugoa[13500]:16.486284)[27843]:5.106559,(Archanthemis[13501]:19.742518,(Matricaria[13502]:14.804688,Otanthus[13503]:14.804688)[27845]:4.93783)[27844]:1.850325)[27842]:1.5951)[27837]:0.32573)[27833]:1.362037)[27832]:4.204004,(Phalacrocarpum[13504]:28.301554,((Otospermum[13505]:22.597298,(Chlamydophora[13506]:21.449157,((Heteromera[13507]:14.014716,Leucanthemum[13508]:14.014716)[27851]:7.08902,(Rhodanthemum[13509]:19.267145,((Chrysanthoglossum[13510]:10.655347,Glossopappus[13511]:10.655347)[27854]:3.337424,(Plagius[13512]:11.922174,(Mauranthemum[13513]:8.010338,Coleostephus[13514]:8.010338)[27856]:3.911836)[27855]:2.070597)[27853]:5.274374)[27852]:1.836591)[27850]:0.345421)[27849]:1.148141)[27848]:3.875586,(Lonas[13515]:25.379245,((((Castrilanthemum[13516]:16.813452,Daveaua[13517]:16.813452)[27861]:0.917616,(Nivellea[13518]:14.589413,Aaronsohnia[13519]:14.589413)[27862]:3.141655)[27860]:2.914372,(Argyranthemum[13520]:15.464876,(Heteranthemis[13521]:8.396186,(Glebionis[13522]:4.431364,Ismelia[13523]:4.431364)[27865]:3.964822)[27864]:7.06869)[27863]:5.180564)[27859]:3.49286,(Endopappus[13524]:21.078899,(Mecomischus[13525]:18.698799,(Rhetinolepis[13526]:17.028779,((Santolina[13527]:15.516016,Cladanthus[13528]:15.516016)[27870]:1.496616,(Chamaemelum[13529]:13.226516,(Lepidophorum[13530]:10.712113,(Prolongoa[13531]:4.115091,(Leucanthemopsis[13532]:3.905103,Hymenostemma[13533]:3.905103)[27874]:0.209988)[27873]:6.597022)[27872]:2.514403)[27871]:3.786116)[27869]:0.016147)[27868]:1.67002)[27867]:2.3801)[27866]:3.059401)[27858]:1.240945)[27857]:1.093639)[27847]:1.82867)[27846]:0.77816)[27831]:2.919513)[27825]:0.506114)[27797]:3.021106)[27794]:3.787647)[27789]:3.30467)[27787]:4.636529)[27785]:6.638425)[27775]:2.521732)[27774]:6.416808,(((Athrixia[13534]:33.917017,(Anisothrix[13535]:11.384262,(Pentatrichia[13536]:10.027814,(Phagnalon[13537]:6.714169,Aliella[13538]:6.714169)[27880]:3.313645)[27879]:1.356448)[27878]:22.532755)[27877]:6.589211,((Macowania[13539]:7.46283,Arrowsmithia[13540]:7.46283)[27882]:20.019141,((Leysera[13541]:8.382847,Rhynchopsidium[13542]:8.382847)[27884]:11.180489,((Relhania[13543]:11.313968,(Rosenia[13544]:5.361764,Antithrixia[13545]:5.361764)[27887]:5.952204)[27886]:1.495916,(Comborhiza[13546]:12.504041,(Oedera[13547]:11.793295,Oreoleysera[13548]:11.793295)[27889]:0.710746)[27888]:0.305843)[27885]:6.753452)[27883]:7.918635)[27881]:13.024257)[27876]:12.383981,(Bryomorphe[13549]:44.411407,((Dolichothrix[13550]:38.259586,(Calotesta[13551]:32.623202,(Hydroidea[13552]:26.18986,Atrichantha[13553]:26.18986)[27894]:6.433342)[27893]:5.636384)[27892]:1.342475,((Phaenocoma[13554]:35.604171,(Lachnospermum[13555]:32.574982,(Planea[13556]:32.508646,(Disparago[13557]:18.03378,Metalasia[13558]:18.03378)[27899]:14.474866)[27898]:0.066336)[27897]:3.029189)[27896]:1.56183,((Amphiglossa[13559]:23.789182,(Stoebe[13560]:20.536544,(Dicerothamnus[13561]:18.419652,(Elytropappus[13562]:14.511962,Seriphium[13563]:14.511962)[27904]:3.90769)[27903]:2.116892)[27902]:3.252638)[27901]:10.78872,((Trichogyne[13564]:24.293865,Ifloga[13565]:24.293865)[27906]:9.234141,(Lasiopogon[13566]:32.735227,((Plecostachys[13567]:25.544762,(Gnaphalium[13568]:23.129057,((Castroviejoa[13569]:18.432753,Leontopodium[13570]:18.432753)[27912]:2.99718,(Omalotheca[13571]:20.251009,(((Bombycilaena[13572]:7.187821,Filago[13573]:7.187821)[27916]:6.66852,(Logfia[13574]:10.366442,(Stylocline[13575]:7.283997,(Psilocarphus[13576]:5.697056,(Micropus[13577]:4.766296,(Hesperevax[13578]:3.857496,Ancistrocarphus[13579]:3.857496)[27921]:0.9088)[27920]:0.93076)[27919]:1.586941)[27918]:3.082445)[27917]:3.489899)[27915]:6.018504,(((Belloa[13580]:14.619107,Gamochaeta[13581]:14.619107)[27924]:1.285291,(Facelis[13582]:8.337947,(Micropsis[13583]:6.053909,(Lucilia[13584]:4.667716,Berroa[13585]:4.667716)[27927]:1.386193)[27926]:2.284038)[27925]:7.566451)[27923]:2.589783,((Diaperia[13586]:15.763721,(Mexerion[13587]:12.155328,(Gnaphaliothamnus[13588]:8.509244,Chionolaena[13589]:8.509244)[27931]:3.646084)[27930]:3.608393)[27929]:1.652333,((Cuatrecasasiella[13590]:7.615705,Chevreulia[13591]:7.615705)[27933]:8.361314,(Jalcophila[13592]:12.794293,(Antennaria[13593]:8.434585,(Mniodes[13594]:6.068318,(Loricaria[13595]:5.023051,Luciliocline[13596]:5.023051)[27937]:1.045267)[27936]:2.366267)[27935]:4.359708)[27934]:3.182726)[27932]:1.439035)[27928]:1.078127)[27922]:1.380664)[27914]:0.376164)[27913]:1.178924)[27911]:1.699124)[27910]:2.415705)[27909]:2.876664,((Vellereophyton[13597]:24.11393,Troglophyton[13598]:24.11393)[27939]:3.418385,(Syncarpha[13599]:26.416572,(((Edmondia[13600]:18.635941,Petalacte[13601]:18.635941)[27943]:1.541394,(Anaxeton[13602]:20.112607,(Anderbergia[13603]:14.777391,Langebergia[13604]:14.777391)[27945]:5.335216)[27944]:0.064728)[27942]:4.55006,(((Pterygopappus[13605]:23.402662,(Raoulia[13606]:18.826363,(Rachelia[13607]:14.718178,((Ewartia[13608]:8.086172,Ewartiothamnus[13609]:8.086172)[27952]:5.791166,(Anaphalioides[13610]:10.729104,Leucogenes[13611]:10.729104)[27953]:3.148234)[27951]:0.84084)[27950]:4.108185)[27949]:4.576299)[27948]:0.619422,((Stuartina[13612]:21.952536,(Parantennaria[13613]:20.819667,(Argyrotegium[13614]:9.219755,Euchiton[13615]:9.219755)[27957]:11.599912)[27956]:1.132869)[27955]:1.075195,(Tietkensia[13616]:20.37474,(Galeomma[13617]:14.232864,(Syncephalum[13618]:10.376841,((Stenophalium[13619]:7.705104,Pseudognaphalium[13620]:7.705104)[27962]:0.518184,(Anaphalis[13621]:7.478179,(Humeocline[13622]:6.081533,Achyrocline[13623]:6.081533)[27964]:1.396646)[27963]:0.745109)[27961]:2.153553)[27960]:3.856023)[27959]:6.141876)[27958]:2.652991)[27954]:0.994353)[27947]:0.022128,(Argentipallium[13624]:22.195289,((Pithocarpa[13625]:21.939024,(((Argyroglottis[13626]:17.311113,(Eriochlamys[13627]:17.289142,(Ammobium[13628]:12.126,Nablonium[13629]:12.126)[27972]:5.163142)[27971]:0.021971)[27970]:0.817739,(((Apalochlamys[13630]:16.845276,Odixia[13631]:16.845276)[27975]:0.034527,(Calomeria[13632]:7.402995,Ixodia[13633]:7.402995)[27976]:9.476808)[27974]:1.226436,((Cassinia[13634]:6.019041,Haeckeria[13635]:6.019041)[27978]:8.127628,(Cremnothamnus[13636]:11.28734,(Rhetinocarpha[13637]:10.692016,(Acanthocladium[13638]:9.894167,Ozothamnus[13639]:9.894167)[27981]:0.797849)[27980]:0.595324)[27979]:2.859329)[27977]:3.95957)[27973]:0.022613)[27969]:1.503273,((Leiocarpa[13640]:17.084561,(Asteridea[13641]:15.398807,Waitzia[13642]:15.398807)[27984]:1.685754)[27983]:0.122941,((Podolepis[13643]:14.9702,Pterochaeta[13644]:14.9702)[27986]:1.308625,(Chrysocephalum[13645]:16.26425,((Triptilodiscus[13646]:15.075328,((Leptorhynchos[13647]:11.347558,Haegiela[13648]:11.347558)[27991]:1.490427,(Rutidosis[13649]:0.433159,Phacellothrix[13650]:0.433159)[27992]:12.404826)[27990]:2.237343)[27989]:0.33773,(Helichrysum[13651]:14.833121,((Anemocarpa[13652]:8.587116,Leucochrysum[13653]:8.587116)[27995]:5.718951,(Acomis[13654]:13.970123,(Xerochrysum[13655]:12.581224,Coronidium[13656]:12.581224)[27997]:1.388899)[27996]:0.335944)[27994]:0.527054)[27993]:0.579937)[27988]:0.851192)[27987]:0.014575)[27985]:0.928677)[27982]:2.424623)[27968]:2.306899)[27967]:0.017769,((Hyalochlamys[13657]:19.106811,(Craspedia[13658]:14.354758,Pycnosorus[13659]:14.354758)[28000]:4.752053)[27999]:1.269041,((Decazesia[13660]:19.975932,((Polycalymma[13661]:15.118914,Siloxerus[13662]:15.118914)[28004]:3.056614,(Taplinia[13663]:18.162648,((Hyalosperma[13664]:13.83326,(Gilberta[13665]:6.681919,Gratwickia[13666]:6.681919)[28008]:7.151341)[28007]:3.921369,(Calocephalus[13667]:16.651342,(Feldstonia[13668]:6.588959,(Helipterum[13669]:6.578558,Myriocephalus[13670]:6.578558)[28011]:0.010401)[28010]:10.062383)[28009]:1.103287)[28006]:0.408019)[28005]:0.01288)[28003]:1.800404)[28002]:0.02077,((Fitzwillia[13671]:16.011465,Cephalipterum[13672]:16.011465)[28013]:3.175039,((Bellida[13673]:14.505501,(Schoenia[13674]:13.046185,(Lawrencella[13675]:12.615392,Haptotrichion[13676]:12.615392)[28017]:0.430793)[28016]:1.459316)[28015]:4.152999,((Rhodanthe[13677]:17.017552,Podotheca[13678]:17.017552)[28019]:1.453401,((Quinqueremulus[13679]:17.718187,(Lemooria[13680]:15.607114,(Gnephosis[13681]:15.591643,Dielitzia[13682]:15.591643)[28023]:0.015471)[28022]:2.111073)[28021]:0.213771,(Ixiolaena[13683]:17.632836,(Gilruthia[13684]:16.130813,((Quinetia[13685]:15.10582,Cephalosorus[13686]:15.10582)[28027]:0.009193,(Chthonocephalus[13687]:14.853831,((Leucophyta[13688]:10.897335,(Blennospora[13689]:10.890645,(Sondottia[13690]:8.318772,Trichanthodium[13691]:8.318772)[28032]:2.571873)[28031]:0.00669)[28030]:3.734458,((Millotia[13692]:11.338103,(Actinobole[13693]:11.3292,Dithyrostegia[13694]:11.3292)[28035]:0.008903)[28034]:2.707286,((Pogonolepis[13695]:6.361703,Pleuropappus[13696]:6.361703)[28037]:3.21204,(Erymophyllum[13697]:6.455205,Angianthus[13698]:6.455205)[28038]:3.118538)[28036]:4.471646)[28033]:0.586404)[28029]:0.222038)[28028]:0.261182)[28026]:1.0158)[28025]:1.502023)[28024]:0.299122)[28020]:0.538995)[28018]:0.187547)[28014]:0.528004)[28012]:0.810198)[28001]:0.37915)[27998]:1.580941)[27966]:0.238496)[27965]:1.848923)[27946]:0.683183)[27941]:1.689177)[27940]:1.115743)[27938]:0.889111)[27908]:4.313801)[27907]:0.792779)[27905]:1.049896)[27900]:2.588099)[27895]:2.43606)[27891]:4.809346)[27890]:8.478802)[27875]:9.942049)[27773]:1.724139,(Printzia[13699]:59.603249,(Nannoglottis[13700]:53.128549,(((Ocyroe[13701]:38.15136,Llerasia[13702]:38.15136)[28043]:5.504791,((Katinasia[13703]:33.856668,(Nardophyllum[13704]:16.561704,(Chiliotrichiopsis[13705]:14.907015,Cabreraea[13706]:14.907015)[28047]:1.654689)[28046]:17.294964)[28045]:6.796417,(Aylacophora[13707]:36.266846,(Haroldia[13708]:33.865184,(Chiliophyllum[13709]:17.346061,(Lepidophyllum[13710]:12.091295,Chiliotrichum[13711]:12.091295)[28051]:5.254766)[28050]:16.519123)[28049]:2.401662)[28048]:4.386239)[28044]:3.003066)[28042]:6.441433,(((Olearia[13712]:41.316363,Pachystegia[13713]:41.316363)[28054]:4.952993,(Celmisia[13714]:42.254695,(Damnamenia[13715]:33.054482,Pleurophyllum[13716]:33.054482)[28056]:9.200213)[28055]:4.014661)[28053]:2.378728,(Mairia[13717]:47.290079,((Oritrophium[13718]:32.144916,Novenia[13719]:32.144916)[28059]:13.58519,((Felicia[13720]:40.296611,((Melanodendron[13721]:10.170732,Commidendrum[13722]:10.170732)[28063]:26.23351,((Zyrphelis[13723]:23.375943,Polyarrhena[13724]:23.375943)[28065]:8.669945,(Poecilolepis[13725]:11.185654,(Chrysocoma[13726]:5.750036,(Amellus[13727]:4.316204,Nolletia[13728]:4.316204)[28068]:1.433832)[28067]:5.435618)[28066]:20.860234)[28064]:4.358354)[28062]:3.892369)[28061]:3.624949,((Madagaster[13729]:39.241451,Pteronia[13730]:39.241451)[28070]:3.425652,(Bellium[13731]:39.444073,((Chamaegeron[13732]:33.420125,Lachnophyllum[13733]:33.420125)[28073]:4.515004,((Crinitaria[13734]:35.469341,((Psiadiella[13735]:31.614834,(Nidorella[13736]:24.534622,Grangea[13737]:24.534622)[28078]:7.080212)[28077]:1.746707,(Microglossa[13738]:33.339278,(Welwitschiella[13739]:32.749399,(Eschenbachia[13740]:29.366683,Psiadia[13741]:29.366683)[28081]:3.382716)[28080]:0.589879)[28079]:0.022263)[28076]:2.1078)[28075]:1.718545,((Erodiophyllum[13742]:35.61766,(Camptacra[13743]:34.495344,((Remya[13744]:23.659829,Solenogyne[13745]:23.659829)[28086]:10.116538,(Achnophora[13746]:32.25192,((Roebuckiella[13747]:11.523354,Pembertonia[13748]:11.523354)[28089]:11.459718,(Allittia[13749]:16.026214,Brachyscome[13750]:16.026214)[28090]:6.956858)[28088]:9.268848)[28087]:1.524447)[28085]:0.718977)[28084]:1.122316)[28083]:0.863491,(Hullsia[13751]:36.063469,(((Pappochroma[13752]:32.32944,(Neobrachyactis[13753]:32.277169,(Kalimeris[13754]:27.119697,Psychrogeton[13755]:27.119697)[28096]:5.157472)[28095]:0.052271)[28094]:3.284295,(Callistephus[13756]:32.179101,((Myriactis[13757]:8.504303,Keysseria[13758]:8.504303)[28099]:23.644022,((Ceratogyne[13759]:30.264243,Vittadinia[13760]:30.264243)[28101]:1.00851,((Bellis[13761]:26.470624,Calotis[13762]:26.470624)[28103]:3.673626,(Kippistia[13763]:19.313127,((Elachanthus[13764]:11.752429,Chondropyxis[13765]:11.752429)[28106]:2.60361,(Minuria[13766]:13.524668,Isoetopsis[13767]:13.524668)[28107]:0.831371)[28105]:4.957088)[28104]:10.831123)[28102]:1.128503)[28100]:0.875572)[28098]:0.030776)[28097]:3.434634)[28093]:0.028978,(((Dichromochlamys[13768]:3.222601,Iotasperma[13769]:3.222601)[28110]:31.104865,(Ixiochlamys[13770]:29.121332,Tetramolopium[13771]:29.121332)[28111]:5.206134)[28109]:1.291655,(((Rhinactinidia[13772]:10.092181,Asterothamnus[13773]:10.092181)[28114]:21.302521,((Crinitina[13774]:17.208253,Galatella[13775]:17.208253)[28116]:6.823858,(Sheareria[13776]:21.65085,(Heteropappus[13777]:12.30125,(Oligoneuron[13778]:12.277881,Aster[13779]:12.277881)[28119]:0.023369)[28118]:9.3496)[28117]:2.381261)[28115]:7.362591)[28113]:3.895123,((((Lagenophora[13780]:29.930909,(Archibaccharis[13781]:21.856715,Plagiocheilus[13782]:21.856715)[28124]:8.074194)[28123]:3.235926,((Heterothalamus[13783]:29.346981,Parastrephia[13784]:29.346981)[28126]:2.721644,((Diplostephium[13785]:28.725709,Floscaldasia[13786]:28.725709)[28128]:2.497241,(Laestadia[13787]:25.437447,(Hinterhubera[13788]:23.40143,(Blakiella[13789]:23.327476,Thespis[13790]:23.327476)[28131]:0.073954)[28130]:2.036017)[28129]:5.785503)[28127]:0.845675)[28125]:1.09821)[28122]:0.4318,(((Dichrocephala[13791]:23.001801,Baccharis[13792]:23.001801)[28134]:5.309624,(Podocoma[13793]:27.831494,Formania[13794]:27.831494)[28135]:0.479931)[28133]:3.934859,(Exostigma[13795]:30.787763,((Guynesomia[13796]:21.871988,Kieslingia[13797]:21.871988)[28138]:6.832442,(Laennecia[13798]:28.135236,((Westoniella[13799]:26.300037,Aztecaster[13800]:26.300037)[28141]:0.761996,(Microgyne[13801]:16.845212,(Sommerfeltia[13802]:13.896633,(Asteropsis[13803]:0.591188,Inulopsis[13804]:0.591188)[28144]:13.305445)[28143]:2.948579)[28142]:10.216821)[28140]:1.073203)[28139]:0.569194)[28137]:2.083333)[28136]:1.458521)[28132]:1.352351)[28121]:0.521839,((Doellingeria[13805]:28.066432,Eucephalus[13806]:28.066432)[28146]:4.268776,((Conyza[13807]:25.556256,(Egletes[13808]:23.724188,((Darwiniothamnus[13809]:12.009729,Aphanostephus[13810]:12.009729)[28151]:1.73276,((Erigeron[13811]:10.433153,Phalacroloma[13812]:10.433153)[28153]:2.127596,(Apopyros[13813]:11.941138,(Hysterionica[13814]:2.530731,Neja[13815]:2.530731)[28155]:9.410407)[28154]:0.619611)[28152]:1.18174)[28150]:9.981699)[28149]:1.832068)[28148]:5.780772,(Oclemena[13816]:28.196606,((Ericameria[13817]:21.474331,(Pentachaeta[13818]:12.344264,(Rigiopappus[13819]:3.766497,Tracyina[13820]:3.766497)[28160]:8.577767)[28159]:9.130067)[28158]:6.509397,(((Gundlachia[13821]:21.840942,(Euthamia[13822]:14.701909,((Thurovia[13823]:11.318786,Xylothamia[13824]:11.318786)[28166]:0.972158,((Gutierrezia[13825]:11.272877,Bigelowia[13826]:11.272877)[28168]:0.989588,(Gymnosperma[13827]:12.231713,Amphiachyris[13828]:12.231713)[28169]:0.030752)[28167]:0.028479)[28165]:2.410965)[28164]:7.139033)[28163]:3.97148,(Sericocarpus[13829]:22.306578,(Cuniculotinus[13830]:19.711444,((Solidago[13831]:11.983749,Chrysoma[13832]:11.983749)[28173]:3.053376,((Nestotus[13833]:12.167853,Eastwoodia[13834]:12.167853)[28175]:1.241308,(Columbiadoria[13835]:13.361551,((Petradoria[13836]:8.536963,(Stenotus[13837]:8.467986,Toiyabea[13838]:8.467986)[28179]:0.068977)[28178]:3.099292,((Lorandersonia[13839]:9.096944,Oreochrysum[13840]:9.096944)[28181]:1.608209,((Tonestus[13841]:10.602489,Brintonia[13842]:10.602489)[28183]:0.064996,(Amphipappus[13843]:5.182305,(Chrysothamnus[13844]:4.457083,Acamptopappus[13845]:4.457083)[28185]:0.725222)[28184]:5.48518)[28182]:0.037668)[28180]:0.931102)[28177]:1.725296)[28176]:0.04761)[28174]:1.627964)[28172]:4.674319)[28171]:2.595134)[28170]:3.505844)[28162]:0.386973,(((Chaetopappa[13846]:12.457816,Monoptilon[13847]:12.457816)[28188]:11.316719,(Townsendia[13848]:14.294336,(Astranthium[13849]:5.616104,Dichaetophora[13850]:5.616104)[28190]:8.678232)[28189]:9.480199)[28187]:1.753286,(Ionactis[13851]:24.401555,((Geissolepis[13852]:19.706958,(Chrysopsis[13853]:11.174343,(Pityopsis[13854]:9.934936,(Croptilon[13855]:9.207824,(Noticastrum[13856]:7.037553,Heterotheca[13857]:7.037553)[28197]:2.170271)[28196]:0.727112)[28195]:1.239407)[28194]:8.532615)[28193]:4.270938,((Boltonia[13858]:17.155911,(Batopilasia[13859]:14.102187,Chloracantha[13860]:14.102187)[28200]:3.053724)[28199]:5.260154,((Canadanthus[13861]:16.833619,(Tripolium[13862]:14.538222,(Almutaster[13863]:9.288391,(Symphyotrichum[13864]:7.728828,(Ampelaster[13865]:6.79745,Psilactis[13866]:6.79745)[28206]:0.931378)[28205]:1.559563)[28204]:5.249831)[28203]:2.295397)[28202]:3.410828,((Herrickia[13867]:15.952824,Oreostemma[13868]:15.952824)[28208]:2.943401,(Eurybia[13869]:17.749693,(Triniteurybia[13870]:16.787531,((Xylorhiza[13871]:13.475168,((Oonopsis[13872]:10.131877,Machaeranthera[13873]:10.131877)[28214]:1.482561,(Leucosyris[13874]:9.169787,Dieteria[13875]:9.169787)[28215]:2.444651)[28213]:1.86073)[28212]:0.893368,(Xanthisma[13876]:14.332225,(Haplopappus[13877]:11.860803,((Grindelia[13878]:10.788432,(Xanthocephalum[13879]:7.23008,(Rayjacksonia[13880]:6.128202,Isocoma[13881]:6.128202)[28221]:1.101878)[28220]:3.558352)[28219]:0.883311,((Pyrrocoma[13882]:8.333645,Hazardia[13883]:8.333645)[28223]:0.839485,(Benitoa[13884]:7.790978,(Corethrogyne[13885]:4.881627,Lessingia[13886]:4.881627)[28225]:2.909351)[28224]:1.382152)[28222]:2.498613)[28218]:0.18906)[28217]:2.471422)[28216]:0.036311)[28211]:2.418995)[28210]:0.962162)[28209]:1.146532)[28207]:1.348222)[28201]:2.171618)[28198]:1.561831)[28192]:0.423659)[28191]:1.126266)[28186]:0.671574)[28161]:1.784333)[28157]:0.212878)[28156]:3.140422)[28147]:0.99818)[28145]:1.785266)[28120]:1.169351)[28112]:0.329296)[28108]:0.023592)[28092]:0.420756)[28091]:0.417682)[28082]:0.706735)[28074]:0.747243)[28072]:1.508944)[28071]:3.22303)[28069]:1.254457)[28060]:1.808546)[28058]:1.559973)[28057]:1.358005)[28052]:1.4495)[28041]:3.030965)[28040]:6.4747)[28039]:4.953148)[27772]:1.08973)[27764]:1.598377)[27763]:0.599646)[27614]:0.293827)[27161]:2.685947)[27160]:2.140081)[26950]:0.25957)[26948]:1.833832)[26852]:1.123678)[26847]:1.359552)[26846]:1.216491)[26826]:0.919159)[26783]:0.643892)[26782]:2.443028,(((((((Doniophyton[13887]:44.377371,(Chuquiraga[13888]:36.745083,Duseniella[13889]:36.745083)[28233]:7.632288)[28232]:28.997567,((Schlechtendalia[13890]:68.7876,(Barnadesia[13891]:47.372978,Huarpea[13892]:47.372978)[28236]:21.414622)[28235]:2.777434,(Dasyphyllum[13893]:63.576406,(Arnaldoa[13894]:19.748273,Fulcaldea[13895]:19.748273)[28238]:43.828133)[28237]:7.988628)[28234]:1.809904)[28231]:2.367419,((Pacifigeron[13896]:5.274989,(Hymenocephalus[13897]:1.63995,Tzvelevopyrethrum[13898]:1.63995)[28241]:3.635039)[28240]:51.038446,((Diaphractanthus[13899]:26.706854,(Jaramilloa[13900]:25.929186,(Cyathomone[13901]:16.816766,Chiliocephalum[13902]:16.816766)[28245]:9.11242)[28244]:0.777668)[28243]:8.849134,(Stephanodoria[13903]:9.248462,Struchium[13904]:9.248462)[28246]:26.307526)[28242]:20.757447)[28239]:19.428922)[28230]:4.230851,((((((Pseudoglossanthis[13905]:4.09737,(Carduncellus[13906]:1.589265,Condylidium[13907]:1.589265)[28253]:2.508105)[28252]:16.420611,(Antillia[13908]:17.362446,(Medranoa[13909]:15.414637,((Lettowia[13910]:8.333754,Schlagintweitia[13911]:8.333754)[28257]:0.391559,Phalacrachaena[13912]:8.725313)[28256]:6.689324)[28255]:1.947808)[28254]:3.155535)[28251]:9.842933,(Eupatoriopsis[13913]:3.605518,(Achnopogon[13914]:0.922858,Tomentaurum[13915]:0.922858)[28259]:2.682661)[28258]:26.755396)[28250]:8.008444,((Parapiqueria[13916]:12.621616,Oxycarpha[13917]:12.621616)[28261]:24.996569,((((Hystrichophora[13918]:3.463868,Quadribractea[13919]:3.463868)[28265]:25.985041,(Pinillosia[13920]:9.890026,(Trepadonia[13921]:0.608982,Lapidia[13922]:0.608982)[28267]:9.281044)[28266]:19.558883)[28264]:2.927597,(Mattfeldanthus[13923]:5.692225,Rhantherium[13924]:5.692225)[28268]:26.684281)[28263]:4.857506,(Namibithamnus[13925]:20.079161,(Arctogeron[13926]:14.567148,Exomiocarpon[13927]:14.567148)[28270]:5.512013)[28269]:17.15485)[28262]:0.384174)[28260]:0.751173)[28249]:2.906492,Sphaereupatorium[13928]:41.27585)[28248]:11.688561,((Gnomophalium[13929]:17.218578,Engleria[13930]:17.218578)[28272]:16.114258,((Adenoon[13931]:18.049697,Corethamnium[13932]:18.049697)[28274]:11.876487,((Hedosyne[13933]:17.193567,(Huberopappus[13934]:10.55364,(Chucoa[13935]:2.020867,Peripleura[13936]:2.020867)[28278]:8.532772)[28277]:6.639928)[28276]:3.225593,(Piqueriella[13937]:18.044876,Quechualia[13938]:18.044876)[28279]:2.374285)[28275]:9.507023)[28273]:3.406653)[28271]:19.631575)[28247]:27.008796)[28229]:0.784699,((((Eupatoriastrum[13939]:28.702926,Glossarion[13940]:28.702926)[28283]:5.886927,Flyriella[13941]:34.589853)[28282]:11.768183,((Harmonia[13942]:36.705496,((((Siapaea[13943]:3.643539,Lepidesmia[13944]:3.643539)[28289]:9.770149,(Adenothamnus[13945]:11.892669,Nesomia[13946]:11.892669)[28290]:1.521019)[28288]:11.392076,((Ananthura[13947]:2.953303,Kyrsteniopsis[13948]:2.953303)[28292]:8.39328,(Xiphochaeta[13949]:7.50698,Sarcanthemum[13950]:7.50698)[28293]:3.839603)[28291]:13.459181)[28287]:10.452977,(Dysaster[13951]:9.05914,Neotysonia[13952]:9.05914)[28294]:26.199601)[28286]:1.446755)[28285]:6.200016,((((Epitriche[13953]:13.36198,(Stenocarpha[13954]:1.846503,Odontocline[13955]:1.846503)[28299]:11.515478)[28298]:13.239611,(Pulicarioidea[13956]:22.589691,Khasianthus[13957]:22.589691)[28300]:4.011901)[28297]:8.994896,Vernonella[13958]:35.596487)[28296]:5.733428,(((Gonzalezia[13959]:4.006898,Flosmutisia[13960]:4.006898)[28303]:13.926549,(Denekia[13961]:1.669129,Jeffreycia[13962]:1.669129)[28304]:16.264319)[28302]:12.500587,((Uleophytum[13963]:8.635572,((Faxonia[13964]:1.858263,Ageratinastrum[13965]:1.858263)[28308]:2.44808,Lagenocypsela[13966]:4.306343)[28307]:4.32923)[28306]:11.105435,Crossothamnus[13967]:19.741007)[28305]:10.693027)[28301]:10.895881)[28295]:1.575596)[28284]:3.452526)[28281]:14.544009,(((((Psednotrichia[13968]:8.176796,Cancriniella[13969]:8.176796)[28313]:8.196999,Aedesia[13970]:16.373795)[28312]:13.080924,(Ascidiogyne[13971]:9.511487,((Paenula[13972]:2.358446,Urmenetia[13973]:2.358446)[28316]:3.706174,Cladochaeta[13974]:6.06462)[28315]:3.446867)[28314]:19.943232)[28311]:5.275913,((Ekmania[13975]:13.891403,Dicomopsis[13976]:13.891403)[28318]:16.734748,(Fenixia[13977]:17.028612,Fleischmanniopsis[13978]:17.028612)[28319]:13.597538)[28317]:4.104481)[28310]:22.071929,((Turaniphytum[13979]:5.957064,Oocephala[13980]:5.957064)[28321]:15.172985,(Phania[13981]:16.746863,Sphaeromorphaea[13982]:16.746863)[28322]:4.383186)[28320]:35.672512)[28309]:4.099485)[28280]:19.855861)[28228]:1.066842,((Grisebachianthus[13983]:26.818428,Hoffmannanthus[13984]:26.818428)[28324]:18.512191,((Oxylobus[13985]:20.325467,Chamaepus[13986]:20.325467)[28326]:24.356005,((((Helogyne[13987]:13.683495,Alatoseta[13988]:13.683495)[28330]:3.594137,(Talamancaster[13989]:11.44676,(Heteroplexis[13990]:4.059091,Gyptidium[13991]:4.059091)[28332]:7.387669)[28331]:5.830872)[28329]:7.203599,((Aphelexis[13992]:11.993473,Synedrellopsis[13993]:11.993473)[28334]:7.945533,(Gymnocondylus[13994]:3.807403,Zandera[13995]:3.807403)[28335]:16.131604)[28333]:4.542225)[28328]:6.164944,((Cuchumatanea[13996]:1.995841,Dresslerothamnus[13997]:1.995841)[28337]:7.431334,Apowollastonia[13998]:9.427175)[28336]:21.219001)[28327]:14.035296)[28325]:0.649148)[28323]:36.494129)[28227]:0.277283,((((((Lachnorhiza[13999]:21.499767,((Platycarpha[14000]:8.384678,Spiroseris[14001]:8.384678)[28345]:3.35555,(Pseudobaccharis[14002]:10.262145,Grangeopsis[14003]:10.262145)[28346]:1.478083)[28344]:9.759539)[28343]:20.182651,Doliclasium[14004]:41.682419)[28342]:6.738026,((((Ellenbergia[14005]:2.524966,Cyclachaena[14006]:2.524966)[28350]:7.257849,(Bechium[14007]:6.02259,Bellidiastrum[14008]:6.02259)[28351]:3.760225)[28349]:5.21962,Carlquistia[14009]:15.002435)[28348]:7.33746,Afroaster[14010]:22.339895)[28347]:26.080549)[28341]:16.524122,((((((((Heteromma[14011]:10.318597,Turanecio[14012]:10.318597)[28359]:2.771666,(Dipterocypsela[14013]:10.442137,Rastrophyllum[14014]:10.442137)[28360]:2.648125)[28358]:5.451967,(Okia[14015]:9.667319,Kemulariella[14016]:9.667319)[28361]:8.87491)[28357]:28.78206,((((Grosvenoria[14017]:9.035162,Pseudoblepharispermum[14018]:9.035162)[28365]:2.121533,((((Cavalcantia[14019]:1.331589,Cadiscus[14020]:1.331589)[28369]:1.560749,Lampropappus[14021]:2.892337)[28368]:1.250878,Neurolakis[14022]:4.143215)[28367]:0.673629,Dactyotrichia[14023]:4.816844)[28366]:6.339851)[28364]:27.28393,Raouliopsis[14024]:38.440626)[28363]:1.220019,(Berylsimpsonia[14025]:6.13803,(Helichrysopsis[14026]:1.641557,Criscianthus[14027]:1.641557)[28371]:4.496473)[28370]:33.522615)[28362]:7.663644)[28356]:1.56907,(((Macvaughiella[14028]:15.093034,(Dasyandantha[14029]:0.204801,Caatinganthus[14030]:0.204801)[28375]:14.888233)[28374]:10.107296,(Acunniana[14031]:18.319909,(Angeldiazia[14032]:0.612642,Oliganthes[14033]:0.612642)[28377]:17.707266)[28376]:6.880421)[28373]:10.397938,(Inkaliabum[14034]:24.515116,((Oligothrix[14035]:10.478793,(Novaguinea[14036]:1.289717,Lantanopsis[14037]:1.289717)[28381]:9.189076)[28380]:10.334048,(Nahuatlea[14038]:14.304969,(Iodocephalis[14039]:7.527678,Oriastrum[14040]:7.527678)[28383]:6.777291)[28382]:6.507872)[28379]:3.702274)[28378]:11.083152)[28372]:13.295091)[28355]:2.757812,((Poljakovia[14041]:22.444227,((Turczaninowia[14042]:0.837824,Praxeliopsis[14043]:0.837824)[28387]:7.594841,Unxia[14044]:8.432665)[28386]:14.011561)[28385]:27.711453,((Schistocarpha[14045]:10.00869,(Decastylocarpus[14046]:2.215991,Mexianthus[14047]:2.215991)[28390]:7.792699)[28389]:12.348093,Shangwua[14048]:22.356783)[28388]:27.798897)[28384]:1.49549)[28354]:0.000409,((((Lourteigia[14049]:12.270065,(Uniyala[14050]:2.061394,Brenandendron[14051]:2.061394)[28395]:10.208671)[28394]:2.235354,Brachionostylum[14052]:14.505419)[28393]:16.75901,Telmatophila[14053]:31.264428)[28392]:6.358766,(((Decachaeta[14054]:1.996059,Neocuatrecasia[14055]:1.996059)[28398]:3.217652,Lepidostephium[14056]:5.21371)[28397]:15.775264,((Ortizacalia[14057]:6.650581,Basedowia[14058]:6.650581)[28400]:5.998077,Paquirea[14059]:12.648658)[28399]:8.340317)[28396]:16.63422)[28391]:14.028385)[28353]:10.540903,((((Ugamia[14060]:2.400863,Cardosoa[14061]:2.400863)[28404]:13.930782,Oaxacania[14062]:16.331645)[28403]:13.420253,((Thiseltonia[14063]:9.991544,(Roodebergia[14064]:5.712134,Leiboldia[14065]:5.712134)[28407]:4.27941)[28406]:8.494421,(Eurydochus[14066]:8.639515,Staurochlamys[14067]:8.639515)[28408]:9.846449)[28405]:11.265933)[28402]:0.501003,((Tetraperone[14068]:15.2653,((Nothobaccharis[14069]:2.974615,Criscia[14070]:2.974615)[28412]:8.161065,Myanmaria[14071]:11.13568)[28411]:4.129619)[28410]:12.112183,(Acanthocephalus[14072]:10.700402,((Castanedia[14073]:2.543326,Vernoniopsis[14074]:2.543326)[28415]:1.677777,(Ageratella[14075]:1.407992,Dicercoclados[14076]:1.407992)[28416]:2.81311)[28414]:6.479299)[28413]:16.677081)[28409]:2.875417)[28401]:31.939582)[28352]:2.752084)[28340]:0.050639,(((Micractis[14077]:26.974448,(Ciceronia[14078]:2.127227,Yariguianthus[14079]:2.127227)[28420]:24.847221)[28419]:10.766834,((((Tyleropappus[14080]:5.989599,Gyrodoma[14081]:5.989599)[28424]:2.39035,(Tenrhynea[14082]:7.977779,Phyllocephalum[14083]:7.977779)[28425]:0.40217)[28423]:5.831352,((Sidneya[14084]:4.038105,Megalodonta[14085]:4.038105)[28427]:1.223311,Asplundianthus[14086]:5.261416)[28426]:8.949885)[28422]:21.33499,Koehneola[14087]:35.546291)[28421]:2.19499)[28418]:21.98951,((((((Stachycephalum[14088]:12.10478,Gongrostylus[14089]:12.10478)[28433]:0.26626,Iltisia[14090]:12.37104)[28432]:18.667066,(((Colobanthera[14091]:18.606779,(Astartoseris[14092]:17.630455,((Rhamphogyne[14093]:1.367075,Polyanthina[14094]:1.367075)[28439]:5.419176,Cololobus[14095]:6.786251)[28438]:10.844204)[28437]:0.976324)[28436]:2.187834,((Bishopanthus[14096]:1.437251,Hughesia[14097]:1.437251)[28441]:4.139371,(Chamaeleon[14098]:0.517452,Mesanthophora[14099]:0.517452)[28442]:5.05917)[28440]:15.217991)[28435]:6.341084,((Bishovia[14100]:13.259669,(((Amboroa[14101]:1.540887,(Pytinicarpa[14102]:0.853561,(Stenocline[14103]:0.223045,Crossostephium[14104]:0.223045)[28449]:0.630516)[28448]:0.687326)[28447]:9.853969,(Spaniopappus[14105]:2.673572,Eupatorina[14106]:2.673572)[28450]:8.721284)[28446]:1.852029,(Freya[14107]:12.185911,Carterothamnus[14108]:12.185911)[28451]:1.060974)[28445]:0.012783)[28444]:2.307316,Mtonia[14109]:15.566985)[28443]:11.568712)[28434]:3.902409)[28431]:6.466563,((Litogyne[14110]:17.444097,Pseudopiptocarpha[14111]:17.444097)[28453]:4.491754,(Crassothonna[14112]:15.135479,(Heteroderis[14113]:5.032194,(Iogeton[14114]:3.433805,Pseudopegolettia[14115]:3.433805)[28456]:1.598389)[28455]:10.103284)[28454]:6.800372)[28452]:15.568819)[28430]:19.712565,((Msuata[14116]:29.958535,(Bolanosa[14117]:15.668066,((Nothovernonia[14118]:6.79109,((Critoniella[14119]:4.740802,Gladiopappus[14120]:4.740802)[28463]:0.11575,((Santosia[14121]:1.791963,Lipoblepharis[14122]:1.791963)[28465]:2.408243,Tuxtla[14123]:4.200206)[28464]:0.656346)[28462]:1.934538)[28461]:4.106002,(Rochonia[14124]:6.861685,Trichospira[14125]:6.861685)[28466]:4.035407)[28460]:4.770974)[28459]:14.290469)[28458]:1.368497,(Austrocritonia[14126]:2.724838,Pilbara[14127]:2.724838)[28467]:28.602194)[28457]:25.890202)[28429]:1.297424,((((((Notopappus[14128]:1.204325,Psychrophyton[14129]:1.204325)[28473]:4.297638,Anacantha[14130]:5.501963)[28472]:10.566676,(Ceruana[14131]:8.064718,Jensia[14132]:8.064718)[28474]:8.003921)[28471]:1.879117,(Stilpnopappus[14133]:3.947248,(Piora[14134]:2.170501,Tamananthus[14135]:2.170501)[28476]:1.776746)[28475]:14.000508)[28470]:8.387511,(Phalacraea[14136]:1.116006,Leptocarpha[14137]:1.116006)[28477]:25.219261)[28469]:22.530285,((((Jaliscoa[14138]:1.046585,Kyhosia[14139]:1.046585)[28481]:8.903421,Oxylaena[14140]:9.950006)[28480]:12.337404,((Moonia[14141]:10.090351,Badilloa[14142]:10.090351)[28483]:2.233467,((Harleya[14143]:2.366458,Peteravenia[14144]:2.366458)[28485]:2.726886,(Gossweilera[14145]:0.637398,Pacourina[14146]:0.637398)[28486]:4.455946)[28484]:7.230475)[28482]:9.963592)[28479]:20.812985,((((Dasyanthina[14147]:5.400571,Phaeostigma[14148]:5.400571)[28490]:3.029055,Ambassa[14149]:8.429626)[28489]:31.46494,(((Aetheorrhiza[14150]:4.581608,Lorentzianthus[14151]:4.581608)[28493]:4.334037,(Schmalhausenia[14152]:3.169771,Osmiopsis[14153]:3.169771)[28494]:5.745873)[28492]:10.061228,Hirtellina[14154]:18.976872)[28491]:20.917694)[28488]:0.549232,((Bracteantha[14155]:15.272815,Salcedoa[14156]:15.272815)[28496]:15.226285,(Omphalopappus[14157]:17.44194,(((Selloa[14158]:1.602819,Stenops[14159]:1.602819)[28500]:10.887734,Grauanthus[14160]:12.490553)[28499]:4.122477,Leptostelma[14161]:16.61303)[28498]:0.82891)[28497]:13.05716)[28495]:9.944698)[28487]:2.656598)[28478]:5.765157)[28468]:9.649106)[28428]:1.216134)[28417]:5.264413)[28339]:2.750075,((((Aucklandia[14162]:42.388122,((Kinghamia[14163]:10.640016,(Hoehneophytum[14164]:7.747702,Heptanthus[14165]:7.747702)[28507]:2.892314)[28506]:4.6809,((((Guevaria[14166]:1.59511,Heiseria[14167]:1.59511)[28511]:0.480365,Dendroviguiera[14168]:2.075474)[28510]:8.793441,Akeassia[14169]:10.868916)[28509]:0.178711,((Apodocephala[14170]:7.6713,Electranthera[14171]:7.6713)[28513]:1.607017,Osbertia[14172]:9.278317)[28512]:1.76931)[28508]:4.273289)[28505]:27.067207)[28504]:13.875586,(Allocephalus[14173]:14.766914,(Eriotrix[14174]:11.335816,Perdicium[14175]:11.335816)[28515]:3.431098)[28514]:41.496794)[28503]:1.171559,((((Seriphidium[14176]:13.673371,Manyonia[14177]:13.673371)[28519]:10.446016,(Tuberostylis[14178]:15.919889,(((Alomiella[14179]:0.08738,Hoffmanniella[14180]:0.08738)[28523]:0.324088,Pterothrix[14181]:0.411467)[28522]:7.521555,Balladonia[14182]:7.933022)[28521]:7.986866)[28520]:8.199499)[28518]:11.529753,(((((Filifolium[14183]:5.202285,((Ferreyrella[14184]:0.269445,Hemistepta[14185]:0.269445)[28530]:2.387635,Aristeguietia[14186]:2.65708)[28529]:2.545206)[28528]:2.612044,(Herderia[14187]:1.269393,Hololeion[14188]:1.269393)[28531]:6.544937)[28527]:0.271022,((Acanthodesmos[14189]:2.596701,Poljakanthema[14190]:2.596701)[28533]:0.402625,Microspermum[14191]:2.999326)[28532]:5.086024)[28526]:7.379788,Celmearia[14192]:15.465138)[28525]:14.572046,(((Libinhania[14193]:8.381154,(Crocodylium[14194]:3.825049,Maschalostachys[14195]:3.825049)[28537]:4.556104)[28536]:4.319867,(Anticona[14196]:3.817622,Catatia[14197]:3.817622)[28538]:8.883399)[28535]:1.978412,(Neblinaea[14198]:5.000916,Zyzyura[14199]:5.000916)[28539]:9.678517)[28534]:15.357752)[28524]:5.611956)[28517]:18.265289,(((Condylopodium[14200]:2.451566,Vinicia[14201]:2.451566)[28542]:15.725011,(Dewildemania[14202]:7.602876,Rothmaleria[14203]:7.602876)[28543]:10.573701)[28541]:2.495095,(Parthenice[14204]:18.336726,Sciadocephala[14205]:18.336726)[28544]:2.334946)[28540]:33.242757)[28516]:3.520837)[28502]:1.441201,((Plagiolophus[14206]:8.785984,Jeffreya[14207]:8.785984)[28546]:44.203259,(Dimorphocoma[14208]:41.769541,((((Lycapsus[14209]:6.41972,Notisia[14210]:6.41972)[28551]:10.753074,Cephalopappus[14211]:17.172795)[28550]:5.602495,(((Bradburia[14212]:13.020025,((Tuberculocarpus[14213]:4.375626,Delwiensia[14214]:4.375626)[28556]:2.179328,Hybridella[14215]:6.554953)[28555]:6.465072)[28554]:3.856176,Cronquistianthus[14216]:16.876201)[28553]:4.425573,(Quelchia[14217]:17.172257,(Ajaniopsis[14218]:3.979989,Oreoseris[14219]:3.979989)[28558]:13.192268)[28557]:4.129517)[28552]:1.473515)[28549]:1.276066,Standleyanthus[14220]:24.051356)[28548]:17.718186)[28547]:11.219702)[28545]:5.887224)[28501]:8.868812)[28338]:14.356752)[28226]:0.661175)[26781]:1.691021)[26775]:1.774852)[26763]:7.629454)[26757]:2.992275)[26751]:0.497141)[26743]:1.88973)[26742]:1.115775)[26648]:6.320814,(((Anopterus[14221]:99.355096,Eremosyne[14222]:99.355096)[28561]:4.523295,(((Forgesia[14223]:8.497772,Valdivia[14224]:8.497772)[28564]:3.961811,Escallonia[14225]:12.459583)[28563]:86.856797,Polyosma[14226]:99.31638)[28562]:4.562011)[28560]:0.23067,Tribeles[14227]:104.109061)[28559]:2.565208)[26647]:0.20666)[26062]:3.069879)[26041]:0.945398)[23428]:1.87267)[23039]:0.815763)[22998]:3.470919)[22238]:0.507525)[22057]:0.781049)[22045]:0.368982)[17901]:1.057195,(Myrothamnus[14228]:100.100004,Gunnera[14229]:100.100004)[28565]:19.670305)[17900]:4.129695,((((Notobuxus[14230]:61.389292,Buxus[14231]:61.389292)[28569]:36.860579,((Styloceras[14232]:44.060894,Pachysandra[14233]:44.060894)[28571]:11.986644,Sarcococca[14234]:56.047538)[28570]:42.202333)[28568]:6.145607,Haptanthus[14235]:104.395478)[28567]:4.738443,Didymeles[14236]:109.133921)[28566]:14.766083)[17899]:0.633098,(Trochodendron[14237]:74.776263,Tetracentron[14238]:74.776263)[28572]:49.756839)[17898]:2.661862,(((Ophiocaryon[14239]:21.775869,Meliosma[14240]:21.775869)[28575]:72.01947,Sabia[14241]:93.795339)[28574]:31.559134,(((((((((Alloxylon[14242]:19.145427,Oreocallis[14243]:19.145427)[28584]:2.424952,Embothrium[14244]:21.570379)[28583]:1.534172,Telopea[14245]:23.104551)[28582]:28.598442,(((Strangea[14246]:30.417186,Stenocarpus[14247]:30.417186)[28587]:14.944754,Lomatia[14248]:45.36194)[28586]:3.215376,((((Grevillea[14249]:8.476698,Finschia[14250]:8.476698)[28591]:1.158034,Hakea[14251]:9.634732)[28590]:20.407853,Buckinghamia[14252]:30.042585)[28589]:9.111656,Opisthiolepis[14253]:39.154241)[28588]:9.423075)[28585]:3.125677)[28581]:10.376997,(((((Austromuellera[14254]:7.766858,Musgravea[14255]:7.766858)[28596]:31.069991,Banksia[14256]:38.836849)[28595]:7.506098,Sphalmium[14257]:46.342947)[28594]:8.437692,(((Neorites[14258]:32.342209,Orites[14259]:32.342209)[28599]:5.764052,Roupala[14260]:38.106261)[28598]:10.461131,((((Hollandaea[14261]:3.760334,Helicia[14262]:3.760334)[28603]:33.008316,Knightia[14263]:36.76865)[28602]:7.978874,Megahertzia[14264]:44.747524)[28601]:2.080296,((Triunia[14265]:35.276466,Eucarpha[14266]:35.276466)[28605]:7.821347,((Xylomelum[14267]:33.886411,Lambertia[14268]:33.886411)[28607]:6.387378,(Floydia[14269]:12.148893,Darlingia[14270]:12.148893)[28608]:28.124896)[28606]:2.824024)[28604]:3.730007)[28600]:1.739572)[28597]:6.213247)[28593]:5.165736,(((Malagasia[14271]:10.803252,Catalepidia[14272]:10.803252)[28611]:35.645128,((Virotia[14273]:19.575581,Athertonia[14274]:19.575581)[28613]:5.566791,Heliciopsis[14275]:25.142372)[28612]:21.306008)[28610]:6.545043,(((((Panopsis[14276]:13.136644,Nothorites[14277]:13.136644)[28618]:9.020122,Brabejum[14278]:22.156766)[28617]:1.254256,Lasjia[14279]:23.411022)[28616]:5.075303,Macadamia[14280]:28.486325)[28615]:22.810288,((((Hicksbeachia[14281]:10.552143,Gevuina[14282]:10.552143)[28622]:1.001507,(((Kermadecia[14283]:8.930151,Turrillia[14284]:8.930151)[28625]:1.492123,Sleumerodendron[14285]:10.422274)[28624]:0.479525,Euplassa[14286]:10.901799)[28623]:0.651851)[28621]:0.395804,Bleasdalea[14287]:11.949454)[28620]:21.989381,Cardwellia[14288]:33.938835)[28619]:17.357778)[28614]:1.69681)[28609]:6.952952)[28592]:2.133615)[28580]:2.429261,Carnarvonia[14289]:64.509251)[28579]:7.590752,((((((Acidonia[14290]:5.391236,Persoonia[14291]:5.391236)[28631]:0.751358,Garnieria[14292]:6.142594)[28630]:6.341797,Toronia[14293]:12.484391)[28629]:31.894317,Placospermum[14294]:44.378708)[28628]:20.121982,Bellendena[14295]:64.50069)[28627]:6.389384,((Symphionema[14296]:45.573413,Agastachys[14297]:45.573413)[28633]:21.133991,((((Beaupreopsis[14298]:40.835177,Cenarrhenes[14299]:40.835177)[28637]:15.815708,((Conospermum[14300]:32.485864,Synaphea[14301]:32.485864)[28639]:13.184449,Stirlingia[14302]:45.670313)[28638]:10.980572)[28636]:4.828082,Eidothea[14303]:61.478967)[28635]:0.017317,((Dilobeia[14304]:40.913351,Beauprea[14305]:40.913351)[28641]:18.22388,(((Aulax[14306]:50.285543,Petrophile[14307]:50.285543)[28644]:5.482426,Franklandia[14308]:55.767969)[28643]:0.729044,((Protea[14309]:25.296266,Faurea[14310]:25.296266)[28646]:24.59051,(((((Vexatorella[14311]:12.329328,Paranomus[14312]:12.329328)[28651]:2.41897,(((Spatalla[14313]:3.46177,Serruria[14314]:3.46177)[28654]:4.763088,Sorocephalus[14315]:8.224858)[28653]:5.119245,(((Orothamnus[14316]:8.593853,Mimetes[14317]:8.593853)[28657]:0.025642,Diastella[14318]:8.619495)[28656]:0.660802,Leucospermum[14319]:9.280297)[28655]:4.063806)[28652]:1.404195)[28650]:8.208602,Leucadendron[14320]:22.9569)[28649]:5.071798,Adenanthos[14321]:28.028698)[28648]:2.268174,Isopogon[14322]:30.296872)[28647]:19.589904)[28645]:6.610237)[28642]:2.640218)[28640]:2.359053)[28634]:5.21112)[28632]:4.18267)[28626]:1.209929)[28578]:32.771005,Platanus[14323]:104.871008)[28577]:13.554529,Nelumbo[14324]:118.425537)[28576]:6.928936)[28573]:1.840491)[17897]:2.14197)[17687]:8.112606,Ceratophyllum[14325]:137.44954)[17686]:1.453067)[14713]:0.225513)[14431]:4.585181,((((Kadsura[14326]:16.31856,Schisandra[14327]:16.31856)[28661]:64.874364,Illicium[14328]:81.192924)[28660]:38.614054,Trimenia[14329]:119.806978)[28659]:11.130964,Austrobaileya[14330]:130.937942)[28658]:12.775359)[14430]:3.728021)[14420]:2.558682,Amborella[14331]:150.000004)[14419]:184.010763)[14332];
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment