Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Roman Frołow rofrol

Block or report user

Report or block rofrol

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View flatten_array.js
function flatten(array) {
let i = 0;
while (i < array.length) {
if (!Array.isArray(array[i])) {
i++
} else {
array.splice(i, 1, ...array[i])
}
}
}
@rofrol
rofrol / Explain Monad using Elm.md
Last active Dec 5, 2019
Explain Monad using Elm - WIP
View Explain Monad using Elm.md
@rofrol
rofrol / Green.Book.2018.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE.srt.diff
Created May 19, 2019
Changes to original Green.Book.2018.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE.srt
View Green.Book.2018.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE.srt.diff
```diff
diff --git a/Green.Book.2018.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE.srt b/Green.Book.2018.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE.srt
index 11a1f37..19cc58e 100644
--- a/Green.Book.2018.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE.srt
+++ b/Green.Book.2018.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE.srt
@@ -1,4 +1,4 @@
-1
+1
00:01:22,886 --> 00:01:27,734
Witaj Nowy Jorku! Jestem Bobby Rydell
@rofrol
rofrol / migration_from_actix-web-0.7.19_to_1.0.0-beta.5.md
Created May 17, 2019
migration_from_actix-web-0.7.19_to_1.0.0-beta.5.md
View migration_from_actix-web-0.7.19_to_1.0.0-beta.5.md
diff --git a/mock/server/src/main.rs b/mock/server/src/main.rs
index 91dbf9c7..f53b9dd6 100644
--- a/mock/server/src/main.rs
+++ b/mock/server/src/main.rs
@@ -1,4 +1,3 @@
-extern crate actix;
extern crate actix_web;
extern crate bytes;
extern crate env_logger;
View rofrol.itermcolors
<--
Screen Text 0 0 0
Screen Background 255 255 255
Popup Text 255 255 255
Popup Background 0 0 0
255 255 255
0 0 178
0 166 0
@rofrol
rofrol / Elm Json Decoding in simple words.md
Last active Sep 1, 2018
Elm Json Decoding in simple words WIP
View Elm Json Decoding in simple words.md

Introduction

This guide assumes that you have some basic understanding of Elm. Updated to Elm-0.19.

I will try to teach you Elm json decoding in layman terms leveraging the knowledge of basic programming. No category theory, sorry.

Basics

Json decoding in Elm is like a pipe or stream. In the examples I will try to use flow from right to left:

@rofrol
rofrol / index.js
Last active Jun 6, 2018
Fixed to Absolute Important user script
View index.js
// ==UserScript==
// @name Fixed to Absolute Important
// @namespace https://greasyfork.org/en/scripts/369282-fixed-to-absolute-important
// @description Stops elements from following you as you scroll down the page
// @version 1
// ==/UserScript==
// https://gist.github.com/rofrol/a52a36102daf59eeef91c715c0ae402b
// Based on https://alisdair.mcdiarmid.org/kill-sticky-headers/
View moje wnioski macbook vs.md
  • macbook ma najlepszy touchpad
  • oprogramowania mniej niż na Windows, a jeśli już to płatne. Ale to i tak lepiej niż Linux gdzie jest stary Skype, nie można udostępniać ekranu w Slacku, nie ma wielu programów. Czasami jest jakiś program na maca którego nie ma na Windows jak np. Sketch.
  • przełączanie między aplikacjami: Mi na przykład bardziej pasuje zmiana programu przez alt+tab niż przesuwanie trzema palcami lub pokazanie wszystkich okien. Dodatkowo to pokazanie nie zawsze pokazuje miniatury. Nie wiem od czego to zależy. Dodatkowo przełączanie cmd+tab na macu grupuje aplikacje zamiast pokazać wszystkie okna. Jest hyperswitch ale on nie zachowuje stałej kolejności choć może jest to w opcjach. Dodatkowo niektóre aplikacje nie pokazują się przy używaniu hyperswitch jak są w fullscreen, np. zoom.us.
  • zewnętrzny monitor: nie da się z domyślnym oprogramowaniem zrobić only extrnal. Zainstalowałem jeden otwartoźródłowy i polecany, to wyłączył mi dwa ekrany
  • na zewnętrznym monitorze znika mi czasami kursor - musz
View Main.elm
module Main exposing (..)
import Html exposing (text)
import Json.Decode as Decode exposing (..)
type FormField
= InputField Input
| DecimalField Decimal
| SpecialField String
You can’t perform that action at this time.