Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rsms
Created December 29, 2021 18:15
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save rsms/aefb735eb56508a590de65711d401783 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save rsms/aefb735eb56508a590de65711d401783 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Civilization VI notes

Remove intro videos (macOS)

cd ~/'Library/Application Support/Steam/steamapps/common/Sid Meier's Civilization VI/Civ6.app/Contents/Assets/Base/Platforms/Windows/Movies'
mv Bink2_Aspyr_Logo_Black_White_1080P_30FPS.bk2 Bink2_Aspyr_Logo_Black_White_1080P_30FPS-disabled.bk2
mv logos.bk2 logos-original.bk2
mv LOGO_2KFiraxis.bk2 LOGO_2KFiraxis-original.bk2
cat << _END_ | base64 --decode -o logos.bk2
QklLaYwWAAAeAAAAjAYAAB4AAACAAgAA4AEAAICWmABjFwUAAAAAAAEAAAAAOgIAgLsAcAAAAAC1AAAA
QAcAAAQIAADICAAAjAkAAFAKAADECgAAiAsAAEwMAAAQDQAAhA0AAPgNAABsDgAA4A4AAFQPAADIDwAA
PBAAALAQAAAkEQAAmBEAAAwSAACAEgAA9BIAAGgTAADcEwAAUBQAAMQUAAA4FQAArBUAACAWAACUFgAA
qAUAAAA6AgAAAAAAAAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAAAAAAABhwWEhAODQw
LCgkIBgQBAQEBAwgKDBMmHR9+PDhAwAAAAAAAAAAAGDAYSEB4dDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMAwYdL14cOH
DwAAAAAAAAAYcFhIQDg0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwTJh0ffjw4QMAAAAAAAAAAABgwGEhAeHQwLCgkIBg
QBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMEyYdH348OEDAAAAAAAA
AAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAAAAAAABhwWEhAODQwLCgkIBgQBAQEBAwg
KDBMmHR9+PDhAwAAAAAAAAAAAGDAYSEB4dDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMAwYdL14cOHDwAAAAAAAAAYcFhI
QDg0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwTJh0ffjw4QMAAAAAAAAAAABgwGEhAeHQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDAMGHS
9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMEyYdH348OEDAAAAAAAAAAAAYMBhIQHh0MCw
oJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAAAAAAABhwWEhAODQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDBMmHR9+PDhAwAA
AAAAAAAAAGDAYSEB4dDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMAwYdL14cOHDwAAAAAAAAAYcFhIQDg0MCwoJCAYEAQE
BAQMICgwTJh0ffjw4QMAAAAAAAAAAABgwGEhAeHQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAA
GHBYSEA4NDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMEyYdH348OEDAAAAAAAAAAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICg
wDBh0vXhw4cPAAAAAAAAABhwWEhAODQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDBMmHR9+PDhAwAAAAAAAAAAAGDAYSEB
4dDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMAwYdL14cOHDwAAAAAAAAAYcFhIQDg0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwTJh0ffjw
4QMAAAAAAAAAAABgwGEhAeHQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQg
GBAEBAQEDCAoMEyYdH348OEDAAAAAAAAAAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAA
AAAAABhwWEhAODQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDBMmHR9+PDhAwAAAAAAAAAAAGDAYSEB4dDAsKCQgGBAEBAQ
EDCAoMAwYdL14cOHDwAAAAAAAAAYcFhIQDg0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwTJh0ffjw4QMAAAAAAAAAAABg
wGEhAeHQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMEyY
dH348OEDAAAAAAAAAAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAAAAAAABhwWEhAODQw
LCgkIBgQBAQEBAwgKDBMmHR9+PDhAwAAAAAAAAAAAGDAYSEB4dDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMAwYdL14cOH
DwAAAAAAAAAYcFhIQDg0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwTJh0ffjw4QMAAAAAAAAAAABgwGEhAeHQwLCgkIBg
QBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMEyYdH348OEDAAAAAAAA
AAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAAAAAAABhwWEhAODQwLCgkIBgQBAQEBAwg
KDBMmHR9+PDhAwAAaAAAAFfBf2X8EBEAAAAAAAAAEQEAgCBt27Zt27YBgrRt27Zt2wYIYgAAAAAAAAAA
QJC2bdu2bdsAQdq2bdu2bQMEEQRp27Zt27YNEKRt27Zt2zYAhbb9/wAUBCjatm37/wEAAAAAAABXwX5l
7AAAAAARCAAAABEAAIAg////////////////AUv8////////H1giAgAAAAAAAACg4P8LAAAAAABXwX5l
7AAAAAARCAAAABEAAIAg////////////////AUv8////////H1giAgAAAAAAAACg4P8LAAAAAABQAAAA
AB4AAAAAAAAAAABgwGEhAeHQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQg
GBAEBAQEDCAoMEyYdH348OEDAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wB
xgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAA
AAAAAAAABAMoAQAAUAAAAAAeAAAAAAAAAAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAA
AAAAABhwWEhAODQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDBMmHR9+PDhAwAAMAAAAFfwDgAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAA
AAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABXwA8A
AAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFAAAAAAHgAAAAAAAAAAAGDAYSEB4dDAsKCQgGBAEBAQ
EDCAoMAwYdL14cOHDwAAAAAAAAAYcFhIQDg0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwTJh0ffjw4QMAADAAAABX8A4A
AAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAA
AAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABQAAAAAB4AAAAAAAAAAABg
wGEhAeHQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQgGBAEBAQEDCAoMEyY
dH348OEDAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wBxgBjACoAAABXwA8A
AAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAA
AAAAADAAAABX8A4AAAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAA
AAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABQAAAA
AB4AAAAAAAAAAABgwGEhAeHQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDAMGHS9eHDhw8AAAAAAAAAGHBYSEA4NDAsKCQg
GBAEBAQEDCAoMEyYdH348OEDAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wB
xgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAA
AAAAAAAABAMoAQAAUAAAAAAeAAAAAAAAAAAAYMBhIQHh0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwDBh0vXhw4cPAAAA
AAAAABhwWEhAODQwLCgkIBgQBAQEBAwgKDBMmHR9+PDhAwAAMAAAAFfwDgAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAA
AAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABXwA8A
AAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFAAAADAAAAAAAAAAAAAAGDAYSEB4dDAsKCQgGBAEBAQ
EDCAoMAwYdL14cOHDwAAAAAAAAAYcFhIQDg0MCwoJCAYEAQEBAQMICgwTJh0ffjw4QMAADAAAABX8A4A
AAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAA
AAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAAAAAAAAMAAAAFfwDgAAAAAA
AAAAAAAAYwAAAAAAAAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAA
AAAEAygBAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAAAAAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAA
AABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wBxgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQD
KAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAAAAAADAAAABX8A4AAAAAAAAAAAAAAGMA
AAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAA
V8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAAAAAAAAMAAAAFfwDgAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAA
AAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABXwA8A
AAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAAAAAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAA
AADAGGAMMAYYA4wBxgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAA
AAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAAAAAADAAAABX8A4AAAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAY
YAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAA
AIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAAAAAAAAMAAAAFfwDgAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAAAAAAAAAAwBhgDDAG
GAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAA
AAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAAAAAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wB
xgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAA
AAAAAAAABAMoAQAAAAAAADAAAABX8A4AAAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMA
KgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAA
AAAEAygBAAAAAAAAMAAAAFfwDgAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAAAAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAA
V8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQD
KAEAAAAAAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wBxgBjACoAAABXwA8A
AAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAA
AAAAADAAAABX8A4AAAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAA
AAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAAAAAAAA
MAAAAFfwDgAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAAAAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAA
AIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAAAAAAAwAAAA
V/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wBxgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAA
AAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAAAAAADAAAABX8A4A
AAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAA
AAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAAAAAAAAMAAAAFfwDgAAAAAA
AAAAAAAAYwAAAAAAAAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAA
AAAEAygBAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAAAAAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAA
AABjAAAAAAAAAAAAAADAGGAMMAYYA4wBxgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQD
KAEAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAAAAAADAAAABX8A4AAAAAAAAAAAAAAGMA
AAAAAAAAAAAAAMAYYAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAA
V8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAAAAAAAAMAAAAFfwDgAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAA
AAAAAAAAwBhgDDAGGAOMAcYAYwAqAAAAV8APAAAAAAAAAAAAAIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAABXwA8A
AAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAAAAAAAwAAAAV/AOAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAA
AADAGGAMMAYYA4wBxgBjACoAAABXwA8AAAAAAAAAAAAAgGAAAAAAAAAAAAAAAAQDKAEAAFfADwAAAAAA
AAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAAAAAADAAAABX8A4AAAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAMAY
YAwwBhgDjAHGAGMAKgAAAFfADwAAAAAAAAAAAACAYAAAAAAAAAAAAAAABAMoAQAAV8APAAAAAAAAAAAA
AIBgAAAAAAAAAAAAAAAEAygBAAA=
_END_
cp logos.bk2 LOGO_2KFiraxis.bk2
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment