Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@shpyo shpyo/tello.js
Created Nov 24, 2018

Embed
What would you like to do?
// Importujemy bibliotekę dgram dzięki której możemy użyć protokołu UDP
var dgram = require('dgram');
// Tworzymy "klasę" Tello, którą potem będziemy używać do sterowania dronem,
var Tello = function() {
// Definiujemy kilka stałych
// @see https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/0228/Tello+SDK+Readme.pdf
// Domyślny port drona.
var PORT = 8889;
// Domyślny adred IP drona po połączeniu z jego WiFi.
var HOST = '192.168.10.1';
// Ustawienie dgram by używać UDP.
var SOCKET_OPTIONS = {
type: 'udp4'
};
// "Prywatna" zmienna utrzymująca referencję do naszego połączenia z dronem.
var _telloServer = null;
// Inicjujemy połączenie z dronem przez UDP.
this.connect = function() {
_telloServer = dgram.createSocket(SOCKET_OPTIONS, function(msg) {
// Wyświetlamy odpowiedź od drona (przypatne gdy wyślemy błędną wiadomość lub wystąpi jakiś błąd.
console.log('Response from Tello:', msg.toString());
});
};
// Zamykamy połączenie.
this.closeConnection = function() {
_telloServer.close(function(msg) {
console.log('Connection closed');
});
}
// Wysyłamy wiadomość tekstową do drona.
this.send = function(command) {
var message = new Buffer(command);
_telloServer.send(message, 0, message.length, PORT, HOST, function(err) {
if (err) {
console.error(err, command);
}
});
}
};
exports.default = Tello;
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.