Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

starenka starenka

View GitHub Profile
View dedina.py
# coding=utf-8
# pip install pandas xlrd
import collections
import pandas as pd
df = pd.read_excel('https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/databaze-obci-1-1-2014-xlsx.aspx')
cleaned = []
View onehalf.asm
;Dear friends,
;some time has already passed since the great days of One Half epidemy.
;Nevertheless we still hope that a code of this popular virus inspires
;you also now. A lot of stuff has been written on the subject, so I tink,
;not many words are necessary about this little creature any more.
;And, so, here is the original source of One_Half.3577:
DOSSEG
.MODEL SMALL
.STACK 100h
@starenka
starenka / init.el
Created Mar 28, 2020
basic emacs setup
View init.el
;; packaging
(require 'package)
(setq package-archives '(("gnu" . "https://elpa.gnu.org/packages/")
("melpa" . "https://melpa.org/packages/")
("melpa-stable" . "https://stable.melpa.org/packages/"))
package-archive-priorities
'(("melpa-stable" . 10)
("gnu" . 5)
("melpa" . 0)))
View kodi-stop.sh
#!/bin/bash
[ -z "$1" ] && echo "Pass a Kodi IP" && exit 1
curl -sS -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{ "id": 1, "jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Stop", "params": { "playerid": 2 } }' "http://$1/jsonrpc" -o /dev/null
@starenka
starenka / .gitignore
Created Sep 18, 2011
fabfile to deploy flask app to nginx/supervisor/uwsgi stack
View .gitignore
.idea/*
*.pyc
@starenka
starenka / mimibazar.txt
Created Mar 9, 2012
Mimibazar slovnicek z klubu Mimibazar fetisismus na Okounu
View mimibazar.txt
Ajdam: jedna ze základních potravin, strouhaný se hodí do všech mňamek, plátkový na potahování kozodortů
anální tuleníčko: anální koitus
Anklbenc: označení pro výrobky značky Uncle Ben's
baces: absces
Barbí: panenka značky 徐熙媛
Bayles, Baylís, Bejlís(ek), Bejlíz, Bailýs: svařené kondenzované mléko s tuzemákem
bekulinka, békajda: čepice, nejlépe pletená či háčkovaná s umělecky ztvárněným logem nějaké super cool značky, napřiklad Guess
blink na tetu: mimísek zblije osobě celá záda, nutno vždy zdokumentovat
blog, bloček: libovolná webová stránka (například Okoun, který se skládá z jediného klubu, totiž MMBF, a byl založen jen kvůli posmívání se MMB)
bombičkový: skvělý, úplně nejlepší, super
View volby2018.py
# pip install requests xmltodict pandas
import datetime
import time
import os
import requests
import xmltodict
import pandas as pd
@starenka
starenka / columbo.py
Created Aug 13, 2012
Walks through django template directory and generates dot file you can use to generate template inheritance/block usage tree with GraphViz. http://junk.starenka.net/columbosvg.png
View columbo.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Walks through django template directory and generates dot file
you can use to generate template inheritance/block usage tree
with GraphViz.
application/templates and custom template loaders are not (yet?) supported
"""
import os, sys, re
@starenka
starenka / config
Created Jan 31, 2012
~/.config/terminator/config
View config
[global_config]
geometry_hinting = False
enabled_plugins = ,
tab_position = hidden
borderless = True
[keybindings]
scaled_zoom = <Shift><Control>u
go_up = <Shift>Up
next_tab = <Shift>Right
split_horiz = <Shift><Control>t
@starenka
starenka / randomator.pl
Created Jul 31, 2011
Sets a random message on pidgin start (or plugin acivation). Please place your message file named randomator.txt into ~/.purple/plugins. Each line is a 'status message'
View randomator.pl
# randomator plugin for Pidgin / libpurple
# @author starenka moc.liamg@0aknerats (backwards) 2008
use Purple;
%PLUGIN_INFO = (
perl_api_version => 2,
name => "randomator",
version => "0.1",
summary => "Sets a random message on pidgin start.",
You can’t perform that action at this time.