Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@suatatan

suatatan/toplu_twit_cekici.py Secret

Created Dec 12, 2020
Embed
What would you like to do?
Bu kodlar yardımı ile herhangi bir konunda topluca twit çekebilirsiniz. API key gerekmez. Tarih aralığı verme de mümkün. Ayrıca bu kodlar gelen twitlerden wordcloud oluşturur ve twitleri excel ve pickle formatında kaydeder.
import snscrape.modules.twitter as sntwitter
import pandas as pd
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
# Creating list to append tweet data to
tweets_list2 = []
# Twitter'da bir konudaki veriyileri çeker excel ve pickle olarak kaydeder ve kelime bulutuna dönüştürür
# Dr. Suat ATAN tarafından yazıldı
def veri_al_ve_gor(anahar_terim, zaman_araligi = "since:2020-02-01 until:2020-03-01"):
for i,tweet in enumerate(sntwitter.TwitterSearchScraper(f'{anahar_terim} {zaman_araligi}').get_items()):
if i>500:
break
tweets_list2.append([tweet.date, tweet.id, tweet.content])
# Creating a dataframe from the tweets list above
tweets_df2 = pd.DataFrame(tweets_list2, columns=['Datetime', 'Tweet Id', 'Text' ])
exportit = tweets_df2[['Tweet Id', 'Text']]
exportit.to_excel(f"sonuc_{anahar_terim}.xls")
exportit.to_pickle(f"pickle_{anahar_terim}.pickle")
text3 = ' '.join(exportit['Text'])
wordcloud2 = WordCloud().generate(text3)
# Generate plot
plt.imshow(wordcloud2)
plt.savefig(f'wordcloud_{anahar_terim}.pdf')
print("İşlem tamam: {ananahar_terim}")
liste = ['umutsuz','kaygı','anksiyete','korku','mutsuz','stresli',
'panik','stres','obsesif','depresyon','üzgün','fobi','çarpıntı','ağlama','distimik',
'katatonik','ümitiz']
for kavram in liste:
veri_al_ve_gor(kavram)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment