Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Jan Šváger svagi

View GitHub Profile
View machine.js
const routerMachine = Machine({
id: "routerMachine",
initial: "topics",
states: {
topics: {
on: {
next: "dashboard",
},
},
dashboard: {
View machine.js
// Available variables:
// - Machine
// - interpret
// - assign
// - send
// - sendParent
// - spawn
// - raise
// - actions
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am svagi on github.
  • I am svagi (https://keybase.io/svagi) on keybase.
  • I have a public key whose fingerprint is 0792 2B57 6EE3 01A0 8CC7 7041 ACD0 7C2A D71E B183

To claim this, I am signing this object:

@svagi
svagi / getPrimes.js
Last active Jan 31, 2016
Function for finding all prime numbers up to any given limit (Sieve of Eratosthenes)
View getPrimes.js
function getPrimes (n) {
const sieve = new (Uint32Array || Array)(n + 1);
const primes = [];
const length = sieve.length;
const limit = Math.floor(Math.sqrt(n + 1))
let p = 0;
let m = 0;
for (p = 2; p <= limit; p++) {
for (m = p * 2; m < length; m += p){
@svagi
svagi / BSI_osnova.md
Created May 19, 2015
BSI - osnova předmětu
View BSI_osnova.md

Biologické a akustické signály

Úvod a opakování

  • Příklady biologických a akustických signálů (akční potenciál buňky, EKG, EEG, EMG,CP, PCG, řeč, hudební nástroje)
  • Připomenutí základů zpracování digitálních signálů, spektrální analýza, filtry a jejich metody návrhu

Digitální audioefekty

  • LTI: ekvalizér, delay, reverb
  • Lineární: tremolo, vibrato, chorus, flanger, wah-wah, phaser
  • Nelineární: (cokoliv dalšího)
View http_status_codes.json
{
"100": "Continue",
"101": "Switching Protocols",
"200": "OK",
"201": "Created",
"202": "Accepted",
"203": "Non-Authoritative Information",
"204": "No Content",
"205": "Reset Content",
"206": "Partial Content",