Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Contract Killer

Den populære kontrakten med åpen kildekode for designere og utviklere av Stuff & Nonsense i norsk oversettelse.

  • Først publisert: 23/12/2008
  • Sist revidert: 28/06/2016
  • Original post
  • Oversatt til norsk av Alexander Eliesen

Mellom oss [leverandøren] og deg [kunden]

Oppsummering:

Vi gjør alltid vårt beste for å tilfredstille dine behov og svare til dine forventninger, men for sikkerhets skyld vil vi skrive ned det viktigste så vi vet hva som er hva, hvem som sa hva når og hva som skjer hvis noe går galt. I denne avtalen finner du ikke kompliserte begreper eller lange avsnitt med uleselig tekst. Vi vil ikke lure deg til å skrive under på noe du kan angre på senere. Vi vil det som er best for begge parter både nå og i fremtiden.

Kort fortalt:

Du, ([kundens navn]), [org. nr.], hyrer inn oss, ([leverandørens navn]), [org. nr.], for å designe og utvikle en nettside med en estimert pris på [sum] som beskrevet i tidligere samtaler. Det er selvfølgelig litt mer komplisert enn det, men det kommer vi til.

Hva har begge partene blitt enige om?

Du: Du kan inngå denne avtalen på vegne av deg selv, selskapet eller organisasjonen du representerer. Du gir oss alt vi trenger for å gjennomføre prosjektetet når og slik som vi trenger det. Du gjennomgår arbeidet vi har gjort, gir oss tilbakemeldinger og godkjenner jobben vi gjør innen rimelig tid i tillegg. Tidsfrister gjelder begge veier, derfor blir du også bundet av tidsfristene vi setter sammen. Du går også med på å holde deg til betalingsplanen nederst i avtalen.

Vi: Vi har erfaringen og evnene til å gjøre alt vi har lovet deg og skal gjøre det på en proffesjonell måte og innen rimelig tid. Vi vil gi alt for å møte tidsfristen som er satt, dessuten skal vi holde alt du deler med oss så konfidensielt som du trenger.

Sakens kjerne:

Design

Vi lager design som ser og føles riktig ut, med fleksibelt oppsett som tilpasser seg alle mulige skjermstørrelser. Vi jobber iterativt med design, først og fremsti i HTML og CSS så vi ikke kaster bort tid på å lage statiske skisser. Det kan hende vi viser deg statiske skisser for å diskutere retningen på designet (farger, form og typografi.) Da snakker vi om opplevelsen av design.

Du får mange sjanser til å vurdere arbeidet vårt og gi tilbakemeldinger. Vi deler arbeidet med deg underveis og har så mye dialog rundt det som du orker. Om du på noe tidspunkt ikke liker retningen designet er på vei i kan du dekke arbeidet vi har gjort så langt og avlyse kontrakten.

Tekst til prosjektet

Vi er ikke ansvarlig for å skrive tekst eller å legge inn tekst. Hvis du vil at vi skal skrive eller legge inn tekst for deg, kan vi gi et eget estimat for dette.

Bilder

Du bør gi oss grafiske filer i et redigerbart og vektorbasert digitalt format. Du bør gi oss bilder med høy oppløsning. Om du ønsker å bruke bilder fra en bildebank kan vi foreslå gode bibliotek. Om du vil at vi skal finne bilder for deg, kan vi gi et eget estimat for dette.

HTML, CSS og JavaScript

Vi leverer nettsider skrevet med HTML5 markup, CSS2.1 + 3 stilark til formatering og diskré JavaScript for gjenkjenning av funksjoner, poly-fyll og oppførsel.

Test av nettlesere

Å teste nettlesere betyr ikke lenger at man skal prøve å få alt til å se likt ut på alle nettlesere og i alle skjermstørrelser. Det betyr at opplevelsen av designet skal være tilpasset den flaten det vises på.

Testing av nettlesere på desktop

Vi kontrollerer at det vi lager fungerer i nåværende utgaver av de største nettlserene fra selskaper som Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer), Mozilla Firefox og Opera. Vi sørger også for at brukere på Windows med Microsoft Internet Explorer 9 får en god, men muligens litt annen opplevese av nettsiden. Vi implementerer et enkeltkolonnedesign for eldre utgaver av Internet Explorer og tester ikke eldre utgaver av nettlesere ved mindre du ber om det helt spesifikt. Hvis du trenger et godt design for en eldre nettleser kan vi gi et eget estimat for dette.

Test av nettlesere for mobil

Å kontrollere på populære mobile enheter er nødvendig for å sikre at opplevelsen av designet er optimalt for enheten den brukes på. Vi tester det vi lager i:

iOS: Safari, Google Chrome Android 4.x: Google Chrome and Firefox

For tiden tester vi ikke Blackberry, Opera Mini/Mobile, Windows Phone eller andre mobile nettlesere. Om du vil at vi skal teste på noen av disse, kan vi gi et eget estimat for dette.

Teknisk støtte

Vi leverer ikke hosting-tjenester og gjør heller ikke kundeservice på hosting, epost eller andre tjenester knyttet til drift av servere. Sansynglivis har du allerede intern eller ekstern leverandør av slike tjenester, noe som er supert. Om du ikke har det kan vi hjelpe deg med å lage en konto hos en av våre favorittleverandører. Da setter vi alt opp så du kommer i gang, med en statistikkløsning som Google Analytics. Dette vil i i så fall gi et eget estimat på. Videre drift og oppdatering av disse tjenestene er du ansvarlig for selv.

Endringer og revideringer

Vi vet av erfaring at fastprisavtaler sjeldent er bra for deg, da de tvinger deg til å holde deg til de første idéene dine om prosjektet. Vi vil ikke begrense din mulighet til å endre din oppfatning underveis. Prisen vi har avtalt er basert på hvor lang tid vi tror vi trenger for å levere det du har bedt oss om å lage, men vi er gjerne fleksible. Om du ombestemmer deg eller vil legge til noe nytt er det bare fint og vi gir deg nye estimater på det.

Ansvar og gyldighet av avtalen

Vi kan ikke garantere at arbeidet vårt er feilfritt og er ikke ansvarlige for noen form for skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt, besøk på nettstedet, kunder eller data, selv om du har gjort oss oppmerksom på at dette kunne skje. Til slutt, om deler av denne avtalen skulle vise seg å være i strid med norsk lov, ubrukelig eller umulig å gjennomføre skal den delen av avtalen strykes og ikke påvirke gyldigheten av resten av avtalen.

Puh.

Bruks- og opphavsrett

Først og fremst garanterer du at all tekst, alle bilder eller andre åndsverk du gir oss blir brukt med tillatelse.

Så, når siste betaling er gjennomført, overføres rettighetene til det vi har laget på følgende måte:

Du eier visuelle elementer vi har laget til dette prosjektet. Vi gir deg kildefiler og ferdige filer som du må ta godt vare på, fordi vi ikke er ansvarlige for å ha en kopi liggende. Du eier alle tekstelementer, bilder og data som du har gitt oss, ved mindre du bruker disse med tillatelse fra noen andre.

Vi beholder opphavsretten til den bestemte kombinasjonen av elementer som sammen danner et helt design og du får en tllatelse til å bruke dette ekslusivt og i ubestemt tid på dette prosjektet, ved mindre vi skulle bli enige om noe annet.

Vi elsker å skryte av jobbene vi gjør og alt vi har lært sammen med kundene våre. Med din tillatelse reserverer vi oss retten til å vise fram og lenke til prosjektet som en del av vår kundeportefølje og skrive om det på nettet, i magasiner eller bøker.

Betaling

Du forstår sikker hvor viktig det er for et lite firma at våre fakturaer blir betalt innen fristen. Siden du også vil at vi skal fortsette å være venner er vi enige om at du holder deg til følgende betalingsplan.

[Betalingsplan]

Men, hvor er alt det kjipe i liten skrift?

Akkurat som en parkeringsbot kan du ikke overføre denne avtalen til noen andre uten vår godkjenning. Denne avtalen er gyldig til varigheten utløper og blir ikke automatisk fornyet. Om noen deler av denne avtalen skulle bli ugyldig eller umulig å håndheve vil resten av avtalen fortsatt være gjeldene.

Selv om språket er enkelt er intensjonen seriøs og denne avtalen er gyldig etter norsk lov.

Og hvis du "glemmer" å betale, så vet jeg hvor du bor.

Skriv under her

Signert på vegne av [leverandøren]

Signert av eller på vegne av [kunden]

Dato og sted: [dato og sted]

Alle parter signerer over og beholder en kopi hver.

Contract Killer

The popular open-source contract for web designers and developers by Stuff & Nonsense

  • Originally published: 23/12/2008
  • Revised date: 15/12/2013
  • Original post

Between us [company name] and you [customer name]

Summary:

We’ll always do our best to fulfil your needs and meet your expectations, but it’s important to have things written down so that we both know what’s what, who should do what and when, and what will happen if something goes wrong. In this contract you won’t find any complicated legal terms or long passages of unreadable text. We’ve no desire to trick you into signing something that you might later regret. What we do want is what’s best for both parties, now and in the future.

So in short;

You ([customer name]), located at [customer address] are hiring us ([company name]) located at [company address] to [design and develop a web site] for the estimated total price of [total] as outlined in our previous correspondence. Of course it’s a little more complicated, but we’ll get to that.

What do both parties agree to do?

You: You have the authority to enter into this contract on behalf of yourself, your company or your organisation. You’ll give us everything we need to complete the project as and when and in the format we need it. You’ll review our work, provide feedback and approval in a timely manner too. Deadlines work two ways, so you’ll also be bound by dates we set together. You also agree to stick to the payment schedule set out at the end of this contract.

Us: We have the experience and ability to do everything we’ve agreed with you and we’ll do it all in a professional and timely manner. We’ll endeavour to meet every deadline that’s set and on top of that we'll maintain the confidentiality of everything you give us.

Getting down to the nitty gritty

Design

We create look-and-feel designs, and flexible layouts that adapt to the capabilities of many devices and screen sizes. We create designs iteratively and use predominantly HTML and CSS so we won’t waste time mocking up every template as a static visual. We may use static visuals to indicate a look-and-feel direction (colour, texture and typography.) We call that ‘design atmosphere.’

You’ll have plenty of opportunities to review our work and provide feedback. We’ll share our working Dropbox with you and have regular, possibly daily contact. If, at any stage, you’re not happy with the direction our work is taking, you’ll pay us in full for everything we’ve produced until that point and cancel this contract.

Text content

We’re not responsible for writing or inputting any text copy. If you’d like us to write new content or input text for you, we can provide a separate estimate for that.

Photographs

You should supply graphic files in an editable, vector digital format. You should supply photographs in a high resolution digital format. If you choose to buy stock photographs, we can suggest stock libraries. If you’d like us to search for photographs for you, we can provide a separate estimate for that.

HTML, CSS and JavaScript

We deliver web page types developed from HTML5 markup, CSS2.1 + 3 stylesheets for styling and unobtrusive JavaScript for feature detection, poly-fills and behaviours.

Browser testing

Browser testing no longer means attempting to make a website look the same in browsers of different capabilities or on devices with different size screens. It does mean ensuring that a person’s experience of a design should be appropriate to the capabilities of a browser or device.

Desktop browser testing

We test our work in current versions of major desktop browsers including those made by Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer), Mozilla Firefox and Opera. We’ll also test to ensure Microsoft Internet Explorer 9 for Windows users get an appropriate, possibly different, experience. We’ll implement a single column design for older versions of Internet Explorer and we won’t test in other older browsers unless you specify otherwise. If you need an enhanced design for an older browser, we can provide a separate estimate for that.

Mobile browser testing

Testing popular small-screen devices is essential in ensuring that a person’s experience of a design is appropriate to the capabilities of the device they’re using. We test our work in:

iOS: Safari, Google Chrome Android 4.x: Google Chrome and Firefox

We currently don’t test Blackberry, Opera Mini/Mobile, Windows Phone or other mobile browsers. If you need us to test using these, we can provide a separate estimate for that.

Technical support

We’re not a website hosting company so we don’t offer support for website hosting, email or other services relating to hosting. You may already have professional hosting and you might even manage that hosting in-house; if you do, great. If you don’t, we can set up an account for you at one of our preferred hosting providers. We can set up your site on a server, plus any statistics software such as Google Analytics and we can provide a separate estimate for that. Then, the updates to, and management of that server will be up to you.

Changes and revisions

We know from experience that fixed-price contracts are rarely beneficial to you, as they often limit you to your earliest ideas. We don’t want to limit your ability to change your mind. The price at the beginning of this contract is based on the length of time we estimate we’ll need to accomplish everything you’ve told us you want to achieve, but we’re happy to be flexible. If you want to change your mind or add anything new, that won’t be a problem as we’ll provide a separate estimate for that.

Legal stuff

We can’t guarantee that our work will be error-free and so we can’t be liable to you or any third-party for damages, including lost profits, lost savings or other incidental, consequential or special damages, even if you’ve advised us of them. Finally, if any provision of this contract shall be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from this contract and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

Phew.

Copyrights

First, you guarantee that all elements of text, images or other artwork you provide are either owned by your good selves, or that you’ve permission to use them.

Then, when your final payment has cleared, copyright will be automatically assigned as follows:

You’ll own the visual elements that we create for this project. We’ll give you source files and finished files and you should keep them somewhere safe as we’re not required to keep a copy. You own all elements of text, images and data you provided, unless someone else owns them.

We’ll own the unique combination of these elements that constitutes a complete design and we’ll license its use to you, exclusively and in perpetuity for this project only, unless we agree otherwise.

We love to show off our work and share what we’ve learned with other people, so we reserve the right, with your permission, to display and link to your project as part of our portfolio and to write about it on websites, in magazine articles and in books.

Payments

We’re sure you understand how important it is as a small business that you pay the invoices that we send you promptly. As we’re also sure you’ll want to stay friends, you agree to stick tight to the following payment schedule.

[Payment schedule]

But where’s all the horrible small print?

Just like a parking ticket, you can’t transfer this contract to anyone else without our permission. This contract stays in place and need not be renewed. If for some reason one part of this contract becomes invalid or unenforceable, the remaining parts of it remain in place.

Although the language is simple, the intentions are serious and this contract is a legal document under exclusive jurisdiction of [English and Welsh] courts.

Oh and don’t forget those men with big dogs.

The dotted line

Signed by and on behalf of [company name] Signed by and on behalf of [customer name] Date [date]

Everyone should sign above and keep a copy for their records.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment