Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am vstrimaitis on github.
 • I am vstrimaitis (https://keybase.io/vstrimaitis) on keybase.
 • I have a public key whose fingerprint is C384 5135 01B3 C6C2 CCD7 3324 D2CC E3F8 202D 953D

To claim this, I am signing this object:

View hello.py
import argparse
def main():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("version", type=str, nargs="?", default=None)
args = parser.parse_args()
if args.version is not None:
print(f"Installing version {args.version}")
else:
@vstrimaitis
vstrimaitis / capsnet-tensorflow-tutorial.md
Last active Feb 14, 2018
Trumpas tutorial, parodantis, kaip susisetup'int CapsNet su Tensorflow (GPU version) minimal working example.
View capsnet-tensorflow-tutorial.md

Prerequisites:

 • Python 3.6 64bit.
 • Tensorflow (pip3 install --upgrade tensorflow-gpu)
 • NVIDIA: CUDA® Toolkit 9.0 ir cuDNN v6.0 (daugiau paaiškinta čia).
 1. Nusiklonuot repo:
  cd /path/to/capsnet
  git clone https://github.com/naturomics/CapsNet-Tensorflow.git
  

cd CapsNet-Tensorflow

View D.cpp
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <cstring>
@vstrimaitis
vstrimaitis / ConsoleResource.hs
Created Oct 19, 2017
haskell ConsoleResource
View ConsoleResource.hs
module Resources.Console where
import Resources.Resource
import Misere.Game
newtype ConsoleResource a = ConsoleResource ([Move] -> IO ([Move], a))
instance Resource ConsoleResource where
putNewState move = ConsoleResource $ \prevState -> return (move:prevState, ())
View A.cpp
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <cstring>
View 12.cpp
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <cstring>
@vstrimaitis
vstrimaitis / 1.PNG
Last active Sep 25, 2017
Git branching tutorial with SourceTree
@vstrimaitis
vstrimaitis / workflow.md
Created Sep 22, 2017
vu_hci git+latex workflow proposal
View workflow.md

Git + LaTeX workflow

 • Rašyti kiekvieną (+-) sakinį iš naujos eilutės (eilutės ilgis būtų gerai, jei neviršyt kokių 80 simboli teksto). Gerai todėl, kad git'as skaido tekstinį failą eilutėmis, tai pakeitimai diff'e geriau matytųsi, jei tekstas irgi būtų paskaidytas eilutėm.
 • Paskaidom visą dokumentą į atskirus failus (tarkim po atskirą failą kiekvienam skyriui) ir tada tuos failus pagrindiniam faile įsimetam su \include{file}. Potencialiai sumažintų konflikt riziką ir šiaip skaidymas yra gerai, kaip ir visur.
 • Išnaudokim git'o branch galimybę. Vietoj to, kad visi dirbtų vienu metu ant master branch'o, kiekvienam issue (tarkim) pasikuriam po atskirą branch'a. Kai manom, kad padarėm viską, ko tas issue prašo, galim merge'int į master. Šitas irgi padėtų struktūrizuot darbą ir galbūt padėtų išvengti random merge konfliktų.
 • Dokumento versiją atnaujinam su kiekvienu push'u į master branch'ą. Čia tik šiaip pasiūlymas, bet master'y teoriškai turėtų būt kažkokia daugiau mažiau baigta dokumento versija, todėl b
View show.hs
instance Show ValidationError where
show (SquareTaken x) = "Move #" ++ show (x + 1) ++ " is invalid - the square is already taken!"
show (WrongPiece x expected actual) = "Wrong piece on move #" ++
show (x + 1) ++
". Expected '" ++ show expected ++ "', got '" ++ show actual ++ "'."
show (WrongName x expected actual) = "Wrong player name on move #" ++
show (x + 1) ++ ". Expected '" ++ expected ++ "', got '" ++ actual ++ "'."
show WrongFirstMove = "X must make the first move."