Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@yakuter
Created Apr 18, 2019
Embed
What would you like to do?
Go'da Worker Pool Örneği
package main
import "fmt"
import "time"
// Birden fazla eş zamanlı görevi vereceğimiz işçilerimizi
// burada tanımlıyoruz. Bu işçiler jobs kanaldaki işleri alıp,
// sonuçlarını işe karşılık gelen results kanalına iletmekteler.
// Yapılan işi tanımlamak için 1 saniyelik bekleme koyulmuştur.
func worker(id int, jobs <-chan int, results chan<- int) {
for j := range jobs {
fmt.Println("worker", id, "started job", j)
// Yapılacak iş vs...
time.Sleep(time.Second)
fmt.Println("worker", id, "finished job", j)
results <- j * 2
}
}
func main() {
// İşçilere görev vermek ve sonuçlarını almak için
// jobs ve results isimli iki kanal oluşturuyoruz.
jobs := make(chan int, 100)
results := make(chan int, 100)
// Uygulamada 3 işçi çalıştırmaktayız. Başlangıçta
// bu işçiler bloklanmış durumda çünkü jobs kanalında
// herhangi bir iş bulunmamaktadır.
for w := 1; w <= 3; w++ {
go worker(w, jobs, results)
}
// Burada jobs kanalına 5 görev gönderiyor ve sonrasında
// kanalı kapatıyoruz.
for j := 1; j <= 5; j++ {
jobs <- j
}
close(jobs)
// Son olarak sonuçları yazdırıyoruz.
for a := 1; a <= 5; a++ {
<-results
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment