Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

from kikit.common import findBoardBoundingBox
# This function should be provided by KiKit, but at the moment, it is not. I
# opened an issue for that: https://github.com/yaqwsx/KiKit/issues/283.
# Basically, panel.makeGrid should take the tolerance parameter, but it doesn't
# at the moment.
def locateBoard(inputFilename, tolerance):
"""
Given a filename of the board, find the source are of it.
"""
static const std::map< std::string, ModuleParser > parsers = {
{"universal", {
moduleReader, /** json::dict -> Module **/
connNameResolver, /** std::string -> std::option< int > **/
writeModule, /** Module -> json::dict **/,
connNameWriter, /** int -> std::string **/
}},
}
readRofibot /* (json::dict, Rofibot) -> Rofibot */
{
"modules": {
"1": {
"type": "universal",
"alpha": 0,
"beta": 0,
"gamma": 0
},
"2": {
"type": "pad",
#include <iostream>
#define CRTP_SELF() \
Self& self() { return *static_cast< Self* >( this ); } \
const Self& self() const { return *static_cast< const Self* >( this ); }
template< template < typename > typename... Features >
struct Base: public Features< Base < Features... > >... {};
// Approach used in DIOS
class Base {};
template < typename Next >
class FatureA: public < Next > {};
template < typename Next >
class FeatureB: public < Next > {};
using MyType = FeatureB < FeatureA < FeatureB< Base > >;
import wx
# Just something dummy so we have something to show
availableSections = {
"Layout": None,
"Source": None,
"Tabs": None,
"Cuts": None,
"Framing": None,
"Tooling": None,
const int MAX_TEMPERATURE = 33;
std::array< Rgb, MAX_TEMPERATURE + 1 > temperatures{
Rgb(0, 0, 0),
Rgb(10, 7, 10),
Rgb(31, 7, 7),
Rgb(47, 15, 7),
Rgb(71, 15, 7),
Rgb(87, 23, 7),
Rgb(103, 31, 7),
@yaqwsx
yaqwsx / ESP32RangeTest-Slave.cpp
Last active February 26, 2024 09:34
Simple test for ESP32 WiFi range
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <esp_wifi.h>
#include "peripherals.h"
#include "credentials.h"
Led redLed( GPIO_NUM_19 );
Led greenLed( GPIO_NUM_21 );
@yaqwsx
yaqwsx / ESP32RangeTest-Master.cpp
Last active September 5, 2022 03:47
Simple test for ESP32 WiFi range
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <esp_wifi.h>
#include "peripherals.h"
#include "credentials.h"
I prohřešek v dobré víře je prohřešek, to nepopírám ale připadá mi to jako argumentace "Za vraždu i krádež je doživotí - oboje je přece trestný čin). Má zkušenost je násleudjící:
Měl jsem 9 měcíců šalinkartu, na poslední týden jsem si koupil univerzální jízdenku (bohužel studentskou, jak mi paní špatně poradila). Při první jízdě s touto jízdenkou po Brně mě zastavil revizor. Ukázal jsem mu mých 9 měsíců před pár dny prošlé šalinkarty, vysvětlil situaci a revizor mi napálil plnou pokutu se slovy "Vy si tu platíte drahé jízdné a ještě pokutu, to vám člověče nezávidím." Člověk, který byl chycen se mnou dostal stejnou pokutu a ještě se vychloubal, jak se mu to stále vyplatí jezdit na černo a jednou za rok si zapatit pokutu.
Kdybych dostal poloviční pokutu, ani neceknu - udělal jsem chybu (ač si myslím, že, univerzální jízdenka by mohla mít někde důrazně napsáno, že pro 100 a 101 platí speciální pravidla). Jednal jsem ale v dobré víře (očividně se nesnažím krátit jízdné - viz šanlinkarta). To, že jsem ale trest