Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

(defn neighbors
([size yx] (neighbors [[0 0] [1 1] [-1 -1] [-1 1] [1 -1] [-1 0] [1 0] [0 -1] [0 1]] size yx))
([deltas size yx]
(filter (fn [new-yx]
(every? #(< -1 % size) new-yx))
(map #(vec (map + yx %))
deltas))))
(defn density [matrix y x]
(let [neighbors (map #(get-in matrix %) (neighbors (count matrix) [y x]))

Store

Weapons:

Club [weapon] ▶ 10 coins.

Slingshot [weapon] ▶ 20 coins.

Brass Knuckles [weapon] ▶ 36 coins.

settings =
encode: no
translate: yes
ask_server = (method, message) ->
xhttp = new XMLHttpRequest()
xhttp
..open("GET", "http://mrdvpfr.appspot.com?#method=#message", false)
..setRequestHeader("Content-Type","text/javascript")
..send!
; To enable / disable mescodifying all outgoing messages:
; /mescode [on|off]
; To enable / disable automatic translation of all mescode messages:
; /mescode translate [on|off]
; To convert (decode) a message from mescode to text:
; /mescode decode [message]
; To convert (encode) a message from text to mescode:
; /mescode encode [message]
Alias mescode {
on ^*:TEXT:pgauigh*:#IRCwars: {
sockclose test
sockopen test appspot.com 80
set %nick $+(<,$nick(#,$nick).pnick,>)
set %method decode
set %msg $replace($1-, $chr(32), $chr(37) $+ 20, $chr(35),$chr(37) $+ 23)
haltdef
}
En stor storm i dag i södra Skåne.
Halmstad Golfklubb i en storm av oroligheter, Anders Timell
- Jag är inte som jag har sett, även om Post sade.
Igår, åska och regn i olika delar av problemet. Det är lite mer tid för de många attraktionerna i närheten, blixt I Halmstad säkerhet Äventyrsland kongressen. Halmstad Golfklubb klubbhus för att få en del människor att fly säkert. Sammanblandning Anders Timell.
- Jag Åh, vad som händer nu och tänker. Det ser ut som en storm, och det bör vara likgiltig eller någon storm 2. "Han säger att han bara påverka två makt något, och det är verkligen rädd.
"Face the bus"
INA Wollertsen instabil luft och vind, vatten, eld, och enligt väder stormar flytta science. Emellertid är hela jorden fylls med paraplyer och hockeyutrustning, trots det faktum att det är en storm, till exempel.
- Nej, det är inte en blodpropp. De kommer att visas igen i vattnet, men deras metoder för att betala för bron är inte stark nog.
Jag ser det som INA Anders tillförlitlig kommunikation är Time
fs = require \fs
{count-by, group-by, last, filter, reject, obj-to-pairs, pairs-to-obj, unique, sort, map, foldl1} = require \prelude-ls
const primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113]
const alphabet = [\a to \z] ++ <[ å ä ö é ]>
const alpha_indices = pairs-to-obj alphabet.map (c, i) -> [c, i]
const filepath = (langcode, wordlist, length) -> "./words/#langcode/#wordlist/#length.txt"
class AnagramFinder