Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View andreslucena's full-sized avatar
🎧

Andrés Pereira de Lucena andreslucena

🎧
View GitHub Profile
@hfossli
hfossli / standard.sh
Last active October 30, 2023 10:11
Standard bash script format
View standard.sh
#!/bin/bash
CLEAR='\033[0m'
RED='\033[0;31m'
function usage() {
if [ -n "$1" ]; then
echo -e "${RED}👉 $1${CLEAR}\n";
fi
echo "Usage: $0 [-n number-of-people] [-s section-id] [-c cache-file]"
@carolromero
carolromero / codi-garanties-decidim.md
Last active February 20, 2017 10:59
Decidim - codi de garanties democràtiques i de col·laboració oberta
View codi-garanties-decidim.md

Codi de garanties democràtiques i de col·laboració oberta

La utilització de la plataforma Decidim per part de qualsevol ajuntament o qualsevol altre ens municipal o supramunicipal, així com altres organitzacions, comporta l'assumpció total i íntegra d'aquest codi.

Programari lliure i continguts oberts

El codi de la plataforma, així com els mòduls, llibreries o qualsevol altre codi que es desenvolupi per al seu funcionament, serà sempre programari lliure amb llicència Affero GPLv3 o posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas dels nous desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en el cas de reutilització d’altres codis.

Així mateix, els continguts, dades, APIS i/o interfícies que el Decidim faci servir per interactuar amb qualsevol tipus d’usuari, compliran amb estàndards oberts i interoperables (ex. OpenID, RSS, OStatus, etc.), tendint sempre al màxim nivell d’integració amb els estàndards oberts més estesos.

De cara a maximitzar la transparència i la col·laborac

@dpapathanasiou
dpapathanasiou / SchemaSpy-HOWTO.md
Last active October 16, 2022 21:45
How to use SchemaSpy to generate the db schema diagram for a PostgreSQL database
View SchemaSpy-HOWTO.md

SchemaSpy is a neat tool to produce visual diagrams for most relational databases.

Here's how to use it to generate schema relationship diagrams for PostgreSQL databases:

  1. Download the jar file from here (the current version is v6.1.0)

  2. Get the PostgreSQL JDBC driver (unless your installed version of java is really old, use the latest JDBC4 jar file)

  3. Run the command against an existing database. For most databases, the schema (-s option) we are interested in is the public one: