Instantly share code, notes, and snippets.

Batuhan Bayrakci baybatu

View GitHub Profile
View demo.groovy
def getPropertiesFrom(obj) {
obj.metaClass.properties.findAll { it.name != 'class' && it.name != 'metaClass' }.inject([:]) { acc, e -> acc[e.name] = e.getProperty(obj); acc }
}
class Foo {
int getBar() { 42; }
List getProperties() { [] }
}
def foo = new Foo();
foo.properties; //=> []
View uri.js
var parser = document.createElement('a');
parser.href = "http://example.com:3000/pathname/?search=test#hash";
parser.protocol; // => "http:"
parser.hostname; // => "example.com"
parser.port; // => "3000"
parser.pathname; // => "/pathname/"
parser.search; // => "?search=test"
parser.hash; // => "#hash"
parser.host; // => "example.com:3000"
View gist:4dc603b56399918bfb54
import re
import csv
import urllib
class Parse:
params = re.compile('(?P<key>[\S]*)=\{(?P<value>[\S]*)\}')
prep = re.compile('(?P<key>[\S]*)=(?P<value>[\S]*)')
View MockitoMocksCollector.md

MockitoMocksCollector, bir test sınıfı içerisinde örneği oluşturulması halinde o sınıf içerisinde oluşturulan tüm Mock nesneleri (mock() static metodu ile oluşturulanlar dahil) elde edebilmemizi sağlar:

public final class MockitoMocksCollector {

  private final List<Object> createdMocks;

  public MockitoMocksCollector() {
    createdMocks = new LinkedList<Object>();
    MockingProgress mockingProgress = new ThreadSafeMockingProgress();
    mockingProgress.setListener(new CollectCreatedMocks(createdMocks));
View clone-all.sh
#!/bin/sh
# Reqs: curl, ruby, git
#
# TOKEN: Create a personal access token here: https://github.com/settings/tokens
#
# Usage:
#
# To clone all repos from $ORG into current directory:
#
# $ curl https://gist.githubusercontent.com/joemiller/2dd72670e37769cb647c/raw | TOKEN=<githubtoken> ORG=<orgname> bash
View Messages.java
package com.company.project.components;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.MessageSource;
import org.springframework.context.support.MessageSourceAccessor;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;
import java.util.Locale;
View HowToGetHttpServletRequestAndResponseProgrammatically.java
ServletRequestAttributes servletRequestAttributes = (ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.currentRequestAttributes();
HttpServletRequest httpServletRequest = servletRequestAttributes.getRequest();
HttpServletResponse httpServletResponse = servletRequestAttributes.getResponse();
View LazyDeveloper.java
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
@Data
@AllArgsConstructor
public class LazyDeveloper {
private String firstName;
private String lastName;
View StartEndTimeWithJodaTime.java
import org.joda.time.DateTime;
public class StartEndTimeWithJodaTime {
private DateTime startTime;
private DateTime endTime;
public void process() {
startTime = DateTime.now();
View detail.md

alt text

Nedir?

Creative coding (yaratıcı programlama) işlevsel olmasından çok yaratıcılığı ön plana çıkarmak için bilgisayar programları yazma işine verilen isimdir. Ortaya çıkan sonuçlar işitsel, görsel ya da başka herhangi bir formda olabilir.

Otomat, sürekli CRUD uygulamalar yapmaktan sıkılmış geliştiriciler olarak birlikte çok ilginç projeler geliştireceğimiz bir hackathon/creative coding partisi. 19-20 Kasım tarihlerinde (gece dahil) bir araya gelerek çok güzel görsel/işitsel ürünler üretip, çok güzel sohbetler edeceğiz.

Neler yapacağız?

Ne yapmak istiyorsanız! Yapılacak şey ve konu üzerine herhangi bir sınırlandırmamız yok. Ama etkinlik günü söyleyeceğimiz bazı teknik sınırlandırmalarımız olacak :) Bireysel olarak ya da grup olarak katılımak konusunda serbestsiniz. Hatta en güzeli herkesle yardımlaşmanız :)