Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ivanskodje
ivanskodje / ubuntu-setup.sh
Created February 13, 2024 11:28
Ivan Skodje's Ubuntu 22.04 Setup Scripts for installing various tools and apps
#!/bin/bash
install_sdkman() {
echo "Installing SDKMan ( https://sdkman.io/ )"
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
echo 'source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"' >>~/.zshrc
echo 'source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"' >>~/.bashrc
}
@ivanskodje
ivanskodje / Dokument for HMS-ansvar og Vernearbeidet i SELSKAP-AS.md
Created November 27, 2023 16:17
MAL: Dokument for HMS-ansvar og Vernearbeidet i SELSKAP-AS

Dokument for HMS-ansvar og Verneombud funksjon i SELSKAP AS

1. Formål

Dette dokumentet beskriver hvordan SELSKAP AS sikrer at ansatte, spesielt de som er utleide til kunder, har et forsvarlig arbeidsmiljø i tråd med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (HMS).

2. Generelt om HMS-ansvar

Som arbeidsgiver har SELSKAP AS ansvar for å samarbeide med innleier (kunden) for å sikre at utleide arbeidstakere har et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opplæring, arbeidstid, systematisk HMS-arbeid, og vernetjeneste.

3. Verneombud/Representant

Gitt selskapets størrelse og struktur, vil [Navn på ansvarlig] fungere som ansvarlig for HMS og vernearbeid.

@ivanskodje
ivanskodje / Rutine for likebehandling.md
Created November 27, 2023 16:08
MAL: Rutine for Likebehandling i SELSKAP AS

Rutine for Likebehandling i SELSKAP AS

1. Grunnleggende Prinsipper

Alle arbeidstakere, både fast ansatte og innleide, skal behandles likt med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Rutinen tar sikte på å sikre overholdelse av arbeidsmiljølovens krav om likebehandling.

2. Vurdering av Vilkår ved Inntak av Innleide Arbeidstakere

Ved inntak av en ny innleid arbeidstaker, vil SELSKAP AS foreta en sammenligning av vilkårene for den aktuelle rollen hos innleier med tilsvarende roller i SELSKAP AS. Sammenligningsgrunnlaget vil inkludere, men er ikke begrenset til, lønn, arbeidstid, overtidsbetingelser, pauser, ferie og feriepenger, samt eventuelle andre relevante vilkår.

3. Dokumentasjon og Oppfølging

For hver innleid arbeidstaker vil det bli laget en kort rapport som dokumenterer sammenligningen av vilkårene.

@ivanskodje
ivanskodje / git_sync.sh
Last active October 7, 2022 18:36
Git Sync Script
#!/usr/bin/env sh
# Purpose: For automating sync between Obsidian.md Vault and Git
# Modified script, not original work. Removed a lot of comments.
#
# You can find the original script here (thank you for making it):
# https://gist.githubusercontent.com/lucidhacker/0d6ea6308997921a5f810be10a48a498/raw/386fd5c640282daeaa3c9c5b7f4e875511c2946c/zk_sync.sh
# If you are using android+termux,
# replace the first line with this: #!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
@ivanskodje
ivanskodje / choco-install-windows.ps1
Last active March 26, 2024 17:23
Automated windows installation with choco
# How to Run in PowerShell / WindowsTerminal as Administrator:
# Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://gist.githubusercontent.com/ivanskodje/19a5975d4517de159c2531417ee89d23/raw/b00f172bd468b891ec6d5bda9623955137284435/choco-install-windows.ps1'))
function main {
InstallChocolatey
Essentials
ConfigureWindows
Development
DevOps
Productivity
@ivanskodje
ivanskodje / youtube-dl-download-youtube-music-playlists.md
Last active July 16, 2024 19:51
youtube-dl for downloading music from YouTube

Downloading Music Playlists from YouTube

Disclaimer

Use this knowledge at your own risk.

youtube-dl for Windows

youtube-dl will allow you to download entire youtube playlists and store them as MP3s. This will also allow you to download individual MP3s.

@ivanskodje
ivanskodje / youtube-dl-download-pluralsight-videos.md
Last active July 3, 2024 12:07
youtube-dl for downloading pluralsight videos

Downloading Videos from Pluralsight

Disclaimer

Pluralsight do not permit users to download their videos.
If you are an user of pluralsight you have agreed with their ToS,
and are thusly refrained from doing so.
Use this knowledge at your own risk.

youtube-dl for Windows