Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Jan Pecha janpecha

View GitHub Profile
@janpecha
janpecha / leanmapper-entity-test.php
Last active Jul 24, 2020
Lean Mapper entity testing
View leanmapper-entity-test.php
<?php
// LeanMapper 3.4.2
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
class AppMapper extends \LeanMapper\DefaultMapper
{
protected $defaultEntityNamespace = '';
}
@janpecha
janpecha / SenderFacade.php
Last active Jun 20, 2020
Model with LeanMapper + Nette Forms
View SenderFacade.php
<?php
namespace App\Model;
use Libs\IDateTimeFactory;
class SenderFacade
{
/** @var IDateTimeFactory */
@janpecha
janpecha / index.html
Last active Dec 25, 2015
MiniTypro - a tiny CSS framework
View index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="minitypro.css">
<title>MiniTypro - basic example</title>
</head>
<body>
@janpecha
janpecha / readme.md
Last active Dec 20, 2015
Závislé scrollbary u HTML elementů - když se vertikálně scroluje s jedním, zároveň se automaticky scroluje i v druhém (samozřejmě v poměru vzhledem k výšce (obsahu)).
View readme.md

Závislé scrollbary u HTML elementů - když se vertikálně scroluje s jedním, zároveň se automaticky scroluje i v druhém (samozřejmě v poměru vzhledem k výšce (obsahu)).

Pro fungující navázání event handlerů v příkladu vyžaduje mini-JS-knihovnu Jasno (https://github.com/janpecha/jasno). Lze nahradit voláním addEventListener() (v Opeře, FF, Chrome,... ne v IE).

Live demo: http://janpecha.iunas.cz/demos/scrollbars/

@janpecha
janpecha / black_list_gen.php
Last active Oct 14, 2015
JP's domain blacklist
View black_list_gen.php
<?php
/** BlackList Generator from domain list
*
* @author Jan Pecha, <janpecha@email.cz>
* @version 2013-01-26-1
*/
$content = file($_SERVER['argv'][1]);
$domains = array();
@janpecha
janpecha / youtube.css
Last active Oct 13, 2015
Youtube design tuning
View youtube.css
/** Youtube Tuning CSS
* @author Jan Pecha, 2012-2013
* @license New BSD License
* @version 2013-08-16-1
*/
/*player-width player-height*/
/* Zarovnani na stred */
#yt-masthead, #page-container, #alerts, #footer-hh, #masthead-subnav, #content-container {
width: 1124px !important;
margin: 0 auto !important;
View gist:3717794
Private Sub Form_Load()
' Naberem promenne
xxx = False
'' Naplneni pomocnych poli
relX(0) = 1
relX(1) = 1
relX(2) = 0
relX(3) = -1
'---
relY(0) = 0
@janpecha
janpecha / changes.txt
Created Sep 6, 2012
Hezčí vyhledávací pole na CSFD.cz
View changes.txt
* 2012-09-09
- políčko nepřekrývá "uživatelskou zónu", když je uživatel přihlášen, ale zmenší svoji šířku.
@janpecha
janpecha / Nette Action Method
Created Sep 5, 2012
Gedit3 Snippets for Nette Framework
View Nette Action Method
public function action${1:Default}()
{
$0
}
@janpecha
janpecha / convert2mp3
Created Sep 2, 2012
Converting media files to MP3. Vyžaduje `ffmpeg`.
View convert2mp3
#!/bin/bash
# saves the path to this script's directory
dir=` dirname $0 `
# absolutizes the path if necessary
if echo $dir | grep -v ^/ > /dev/null; then
dir=` pwd `/$dir
fi