Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Marcin Operacz moperacz

View GitHub Profile
View Q.js
//To run Q.js examples:
// 1. Open a new browser tab in Chrome and turn on developer toolbar.
// 2. Copy/Paste this gist in the console and hit enter to run all the snippets.
// Based on the inspiration from samples @ https://github.com/kriskowal/q
////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
View designer.html
<link rel="import" href="../core-ajax/core-ajax.html">
<polymer-element name="my-element" noscript>
<template>
<span>I'm <b>my-element</b>. This is my Shadow DOM.</span>
<core-ajax url="http://api.4screens.acc.nopattern.net/socialhub/542cca5357f60d0700831128/posts" auto response="{{resp}}"></core-ajax>
<textarea value="{{resp}}"></textarea>
</template>
</polymer-element>
View mag.md

Wstęp

Planowany system ma służyć do obsługi śledzenia parametrów użytkowych regałów magazynowych (obciążenie, wychył itp..), alarmów np. wykrywanie uderzeń oraz innych parametrów środowiskowych. System będzie się składał z dwóch części, części sprzętowej (czujniki z systemem komunikacji z centralnym serwerem) oraz części serwerowej umieszczonej w sieci Internet.

Część sprzętowa

Część sprzętową planujemy wykonać, w fazie prototypowej, przy użyciu uniwersalnych kontrolerów programowalnych (np. Arduino) oraz zestawu czujników. Na tą chwilę przewidujemy wykorzystanie czujników mierzących: temperaturę, wilgość, ciśnienie, wychylenie regału (na bazie akcelerometrów i żyroskopów lub czujników laserowych), obciążenie na każdym polu regału, uderzenia. Część sprzętowa będzie mogła być indywidualnie konfigurowalna w zakresie ilości i konkretnego typu elementów systemu, czyli będzie można zamówić system zarówno z jednym rodzajem czujniku jak i ze wszystkimi możliwymi czujnikami.

View ruby.md

Prelude

Style is what separates the good from the great.
-- Bozhidar Batsov

One thing has always bothered me as Ruby developer - Python developers have a great programming style reference (PEP-8) and we never got an official guide, documenting Ruby coding style and best practices. And I do believe that style matters. I also believe that

View app.rb
Sidekiq.configure_server do |config|
pool = ConnectionPool.new(:size => 10, :timeout => 3) do
zkservers = 'localhost:2181,localhost:2182,localhost:2183'
RedisFailover::Client.new namespace: 'my_service', zkservers: zkservers
end
config.redis = pool
end
# do the same in Sidekiq.configure_client
You can’t perform that action at this time.