Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Marcin Operacz moperacz

Block or report user

Report or block moperacz

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View app.rb
Sidekiq.configure_server do |config|
pool = ConnectionPool.new(:size => 10, :timeout => 3) do
zkservers = 'localhost:2181,localhost:2182,localhost:2183'
RedisFailover::Client.new namespace: 'my_service', zkservers: zkservers
end
config.redis = pool
end
# do the same in Sidekiq.configure_client
View ruby.md

Prelude

Style is what separates the good from the great.
-- Bozhidar Batsov

One thing has always bothered me as Ruby developer - Python developers have a great programming style reference (PEP-8) and we never got an official guide, documenting Ruby coding style and best practices. And I do believe that style matters. I also believe that

View mag.md

Wstęp

Planowany system ma służyć do obsługi śledzenia parametrów użytkowych regałów magazynowych (obciążenie, wychył itp..), alarmów np. wykrywanie uderzeń oraz innych parametrów środowiskowych. System będzie się składał z dwóch części, części sprzętowej (czujniki z systemem komunikacji z centralnym serwerem) oraz części serwerowej umieszczonej w sieci Internet.

Część sprzętowa

Część sprzętową planujemy wykonać, w fazie prototypowej, przy użyciu uniwersalnych kontrolerów programowalnych (np. Arduino) oraz zestawu czujników. Na tą chwilę przewidujemy wykorzystanie czujników mierzących: temperaturę, wilgość, ciśnienie, wychylenie regału (na bazie akcelerometrów i żyroskopów lub czujników laserowych), obciążenie na każdym polu regału, uderzenia. Część sprzętowa będzie mogła być indywidualnie konfigurowalna w zakresie ilości i konkretnego typu elementów systemu, czyli będzie można zamówić system zarówno z jednym rodzajem czujniku jak i ze wszystkimi możliwymi czujnikami.

View designer.html
<link rel="import" href="../core-ajax/core-ajax.html">
<polymer-element name="my-element" noscript>
<template>
<span>I'm <b>my-element</b>. This is my Shadow DOM.</span>
<core-ajax url="http://api.4screens.acc.nopattern.net/socialhub/542cca5357f60d0700831128/posts" auto response="{{resp}}"></core-ajax>
<textarea value="{{resp}}"></textarea>
</template>
</polymer-element>
View Q.js
//To run Q.js examples:
// 1. Open a new browser tab in Chrome and turn on developer toolbar.
// 2. Copy/Paste this gist in the console and hit enter to run all the snippets.
// Based on the inspiration from samples @ https://github.com/kriskowal/q
////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
You can’t perform that action at this time.