Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🤷‍♂️
¯\_(ツ)_/¯

Tomek Wójcik tomekwojcik

🤷‍♂️
¯\_(ツ)_/¯
View GitHub Profile
View case.rb
elo = case input
when /zorb/ then "shoop de doop"
when /blomp/ then "imma chagin mah lazah"
else "FIAL"
end
---
elo = ''
if re.match(r'/zorb/', input):
elo = "shoop de doop"
elif re.match(r'/blomp/', input):
View spotify.mkd

Jak słuchać Spotify w Polsce?

  1. Potrzebujesz kogoś, kto mieszka w jednym z krajów w których jest dostęp do Spotify (UK, Hiszpania i parę innych)
  2. Jak już masz założone konto (byle jakie - nie musi być premium, może być któreś z Free), możesz słuchać przez 2 tygodnie więcej info
  3. Ominięto jedą rzecz: wystarczy, że ktoś co 2 tygodnie zaloguje się za Ciebie w tym samym kraju w którym założono Twoje konto (albo lepiej: wystarczy co 2 tygodnie użyć jakiegoś proxy i samemu to robić ;-))

Konto premium i dostęp z PL.

Mówisz, że nie musi być premium? Poproszę rodziców, żeby mi założyli konto free i zobaczę. A w razie czegoś to po prostu zrobię upgrade do premium (mam taką możliwość), bo mi się podoba ficzer słuchania muzyki z dysku kompa a nie po Sieci. Thx za info :).

View whathecommit.sh
msg="`curl http://whatthecommit.com/index.txt 2>/dev/null`"; echo "$msg"; echo "via http://whatthecommit.com/`echo $msg | md5`"
@tomekwojcik
tomekwojcik / whatthecommit.vim
Created Mar 24, 2011
A VIM "plugin" that'll automagically download a random whatthecommit message and insert it into the buffer.
View whatthecommit.vim
command! Commit :r!msg="`curl http://whatthecommit.com/index.txt 2>/dev/null`"; echo "$msg"; echo "via http://whatthecommit.com/`echo $msg | md5`"
View CoffeScript "end"
CoffeeScript:
end = ->
test = (x) ->
console.log(x)
end()
test2 = (x, y) ->
x + y
end()
@tomekwojcik
tomekwojcik / run.py
Created May 3, 2011
Just a testy test.
View run.py
from flasksterous.app import create_app
import config
app = create_app(config)
app.run()
@tomekwojcik
tomekwojcik / flask-formreuse-app.py
Created May 3, 2011
Flask mini-app demoing WTForms reuse
View flask-formreuse-app.py
from flask import Flask, render_template, flash, request
from werkzeug.datastructures import MultiDict
from flaskext.wtf import Form, TextField, TextAreaField, validators
# App config.
DEBUG = True
SECRET_KEY = '87469976308fd14a2d0148247d441f2756b6176a'
app = Flask(__name__)
app.config.from_object(__name__)
@tomekwojcik
tomekwojcik / cdlib.rb
Created Jul 17, 2011
My first Ruby "app".
View cdlib.rb
# -*- coding: utf-8 -*-
VERSION = "1.0"
DEFAULT_LIBRARY = "library.cdlib"
class Library
attr_reader :entry_fields
attr_accessor :path
def initialize(path=DEFAULT_LIBRARY)
@tomekwojcik
tomekwojcik / gist:1180217
Created Aug 30, 2011
Dirty fix for Flask's bug with static files.
View gist:1180217
# default is the blueprint object
@default.route('/files/<path:path>')
def files(path):
return default.send_static_file(path)
@tomekwojcik
tomekwojcik / makepwd.py
Created Dec 21, 2011
Tweet-sized password "generator" in Python.
View makepwd.py
import random; ''.join([ chr(i).lower() for i in random.sample(range(48, 57) + range(65, 90), 8) ])
You can’t perform that action at this time.