Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@wrzasa
wrzasa / notes.md
Created Mar 28, 2018
My Raspberry PI notes (in PL) from my RRUG.pl talk
View notes.md

RRUG#12 notatki o RaspberryPi

pins = [ 14, 15, 18, 23, 24, 25, 8, 7 ]
  1. Sprzęt (obrazki pin outu!)
  2. (WiringPi)
  3. RPi_GPIO
  • IN piny on/off
View nanga_parbat_2018.md

Czytam wypowiedzi o #NangaParbat wszystkich tych mędrków, którzy mają świat poukładany, poszufladkowany, wszystko jest dla nich takie proste -- każdy człowiek, każda pasja w odpowiedniej szufladce (idiota, nieodpowiedzialny, niemoralne, zbędne dla społeczeństwa). Są "normalni", wiedzą co jest społeczeństwu potrzebne, a co zbędne. Mogą nas o wszystkim pouczać i będą pouczać. Potrafią skwitować czyjąś pasję życia krótkim "egoistyczne ryzyko dla pustej sławy i adrenaliny". Najchętniej poukładaliby nam świat po swojemu i byłby doskonały! Mają tak wąskie spojrzenie, że nie mogą pojąć, że spojrzenie na świat może mieć jakiś wymiar poza ich szufladkami. I każdy kto do tego ciasnego modelu nie pasuje jest oczywiście pod takim czy innym względem "nienormalny", "nieprzystosowany", a jak do tego jeszcze były narkoman, to w ogóle rozwiązuje sprawę. Z resztą, ja się produkuję, a Tuwim już dawno doskonale to ujął.

Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie.
Pleśnią i kopcie
@wrzasa
wrzasa / 00_Comment.md
Last active Feb 3, 2017
Ruby 2.4 hash performance benchmark
View 00_Comment.md

This is a comment for blog post about improved Ruby 2.4 performance http://blog.redpanthers.co/behind-scenes-hash-table-performance-ruby-2-4/ The post describes improvements in Ruby 2.4 hash implementation and suggests 3x performance improvements.

The article proves that the benchmark presented at the beginning is misleading and suggests invalid conclusions. Since in 2.4 Hash stores list of its entries in sequential array, so the hash.values operation is immediate -- just need to copy the array. So there is significant performance gain comparing to 2.3, but it has nothing to do with performance of usual hash operations: insert, find, delete. Results of the presented benchmark cannot be used to predict performance gain of the other hash operations.

I repeated the experiment (like good physicists did in good old times recalled by Dijkstra) and added some more to test performance of the other operations. The benchmark and results can be found here: https://gist.github.com/wrzasa/6b456f73012ce98ae6feb6aaa4ba9

@wrzasa
wrzasa / collectd-squid-plugins
Last active Feb 9, 2018
Collectd plugins to read squid statistics.
View collectd-squid-plugins
Work for me with squid 3.4 on debian jessie.
I use it with collectd exec plugin (https://collectd.org/documentation/manpages/collectd-exec.5.shtml)
to collect data from squid, send it over the network to influxdb and visualize with grafana.
Maybe someone will have some use of it. Good luck ;-)
https://gist.github.com/wrzasa/dfd7b554171159a6b2ab24b03b8e30b8/
View form_object.rb
class InvoiceForm
attr_reader :params
def initialize(params)
@params = params
end
def billing_date
Time.new(*[:year, :month, :day].map { |k| params[k] or raise ArgumentError})
rescue ArgumentError
end
View form_object.rb
class InvoiceForm
attr_reader :params
def initialize(params)
@params = params
end
def billing_date
Time.new(params[:year], params[:month], params[:day])
rescue ArgumentError
end
View gist:c4bf8cfd07da5381ab4c
#! /bin/sh
echo "Start"
#sleep $1
sleep 13
echo "Finish"
View interactive.rb
system 'touch /tmp/test.file'
puts "Podaj wejście: "
we = gets
puts "Podałeś: #{we}"
@wrzasa
wrzasa / gist:8496245
Last active Jan 3, 2016
Testing a tool
View gist:8496245
time = Time.now
# sleep 7
puts (1..100).reduce(:*)
# sleep 70
system 'ls -alh /'
system 'ls -alh /mnt'
system 'whoami'
File.open "/mnt/testfile", "w" do |f|
f.puts "Zapisałem: #{Time.now}"
@wrzasa
wrzasa / introduction.rb
Last active Oct 12, 2015
My introduction, in Polish
View introduction.rb
# encoding: utf-8
class OMnie; def initialize
######################################
@imie = "Wojtek"
@nazwisko = "Rząsa"
@szczegoly = {
zawod:
"Informatyk",
w_DKS:
"Sprawy techniczne, informatyczne",