Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View baybatu's full-sized avatar
🏠
Working from home

Batuhan Bayrakci baybatu

🏠
Working from home
View GitHub Profile
@baybatu
baybatu / gist:2884901
Created June 6, 2012 21:27
Windows Konsolda Türkçe Karakterlerin Gösterilmesi
Bunun için iki adım gereklidir.
1. Konsolun yazı tipini TrueType bir yazı tipine çevirmek gerekir. Lucida Console ya da Consolas olabilir.
2. chcp 1254 komutu ile kod sayfasını değiştirmek
@baybatu
baybatu / dosya_zaman.py
Created June 25, 2012 17:47
Python'da dosyanın son değiştirme zamanını almak
import os
(mode, ino, dev, nlink, uid, gid, size, atime, mtime, ctime) = os.stat("dosya.py")
# bu çok tercih edilmez. bir de daha karışık
####### ya da #########
a = os.path.getmtime("foo.py")
print type(a) # float
# 1340619312.918 gibi bir float sayı verir. Bunu okunabilir hale getirmek için time modülündeki ctime metodu kullanılabilir.
@baybatu
baybatu / logback-logger-off.md
Created November 8, 2015 16:55
Stopping Logging For All Levels In Logback

When you need to tell Logback to stop logging for a logger, the following snippet can be added to logback.xml configuration file:

<logger name="loggerName">
    <level value="off" />
</logger>

"loggerName" represents your logger name that will be stopped.

@baybatu
baybatu / primefaces-dataexport-column-display-none.md
Last active November 9, 2015 11:49
Hiding Exported Column On DataTable In PrimeFaces

The talented DataExporter component of the PrimeFaces can be used to export data listed in DataTable to various file formats, such as xls, pdf, csv and xml. Also, exportable attribute of column component inside of DataTable, can be used to determine to whether the column is exported to file or not. Well, what if we want to export a column without displaying on DataTable? In this case, we can add:

display: none;
@baybatu
baybatu / tomcat_killer.sh
Last active December 15, 2015 05:27
Kill tomcat from terminal easily
#!/bin/bash
ps -A | grep tomcat | awk '$4 !~ /grep/ {print $1}' | xargs kill -9
@baybatu
baybatu / properties-dosya-veri-turleri.md
Last active January 6, 2016 08:00
java .properties dosyalarından boolean okumak istersek dikkat etmeli. Özellikle Groovy gibi dinamik dillerde...

Java'da .properties dosyalarındaki satırlar String isim-değer ikilileri şeklinde okunur.

myconfig.value = false

dendiği zaman buradaki false değeri bir String'dir ve buna dikkat etmek gerekir.

Örneğin Grails'de (2.x) Config.groovy'de ek properties dosyaları tanımlamak için grails.config.locations listesi tanımlanabilir.

@baybatu
baybatu / logging-urlmappings-in-grails.md
Last active January 10, 2016 22:27
Logging UrlMapping file mapping in Grails

Add following log configuration into log4j block in Config.groovy.

all 'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping'
@baybatu
baybatu / groovy-generic-metod-hatasi.md
Last active January 14, 2016 07:46
Groovy Generic Metod Ayıklama Hatası

Groovy'de

// derleme hatası
<T> void execute(Request<T> request) {
  // kodlar
}

tarzı bir metot imzası ayıklama hatasına(parsing error) sebep olur.

@baybatu
baybatu / hashmap-values-hashcode.md
Last active January 26, 2016 07:16
HashMap#values() çağrılarında hashCode metoduna dikkat!

HashMap#values() metodu üzerinden bir HashMap üzerindeki değerleri alabiliriz. Aldığımız bu değerlerin hash code'ları üzerinden bir hesaplamaya girişeceksek bu durumda values().hashCode() metodu beklediğimiz sonuçları dönmeyebilir. Şöyle ki, farklı HashMap nesnelerinde aynı anahtar-değer ikilileri (key-value pair) olsa dahi o HashMap nesneleri üzerinden yapılacak values().hashCode() çağrıları farklı sonuçlar üretir.

Map<String, String> map1 = new HashMap<String, String>();
map1.put("key1", "value1");
map1.put("key2", "value2");

Map<String, String> map2 = new HashMap<String, String>();
map2.put("key1", "value1");
map2.put("key2", "value2");
@baybatu
baybatu / creditcard-parser.js
Last active January 26, 2016 07:44
Parses credit card number with 16 characters into groups including 4 characters.
/*
* Example usage: parseCreditCard('1234567890123456') -> [ '1234', '5678', '9012', '3456' ]
*/
function parseCreditCard(cardNumber) {
return cardNumber.match(/.{1,4}/g);
}