Instantly share code, notes, and snippets.

Batuhan Bayrakci baybatu

View GitHub Profile
View gist:2884901
Bunun için iki adım gereklidir.
1. Konsolun yazı tipini TrueType bir yazı tipine çevirmek gerekir. Lucida Console ya da Consolas olabilir.
2. chcp 1254 komutu ile kod sayfasını değiştirmek
View dosya_zaman.py
import os
(mode, ino, dev, nlink, uid, gid, size, atime, mtime, ctime) = os.stat("dosya.py")
# bu çok tercih edilmez. bir de daha karışık
####### ya da #########
a = os.path.getmtime("foo.py")
print type(a) # float
# 1340619312.918 gibi bir float sayı verir. Bunu okunabilir hale getirmek için time modülündeki ctime metodu kullanılabilir.
View logback-logger-off.md

When you need to tell Logback to stop logging for a logger, the following snippet can be added to logback.xml configuration file:

<logger name="loggerName">
    <level value="off" />
</logger>

"loggerName" represents your logger name that will be stopped.

View primefaces-dataexport-column-display-none.md

The talented DataExporter component of the PrimeFaces can be used to export data listed in DataTable to various file formats, such as xls, pdf, csv and xml. Also, exportable attribute of column component inside of DataTable, can be used to determine to whether the column is exported to file or not. Well, what if we want to export a column without displaying on DataTable? In this case, we can add:

display: none;
View get-domain-mapping-in-grails.groovy
class Person {
Long id
String name
static mapping = {
table name: 'PERSON'
id column: 'PRS_ID'
name column: 'PRS_NAME'
}
}
View tomcat_killer.sh
#!/bin/bash
ps -A | grep tomcat | awk '$4 !~ /grep/ {print $1}' | xargs kill -9
View properties-dosya-veri-turleri.md

Java'da .properties dosyalarındaki satırlar String isim-değer ikilileri şeklinde okunur.

myconfig.value = false

dendiği zaman buradaki false değeri bir String'dir ve buna dikkat etmek gerekir.

Örneğin Grails'de (2.x) Config.groovy'de ek properties dosyaları tanımlamak için grails.config.locations listesi tanımlanabilir.

View logging-urlmappings-in-grails.md

Add following log configuration into log4j block in Config.groovy.

all 'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping'
View groovy-generic-metod-hatasi.md

Groovy'de

// derleme hatası
<T> void execute(Request<T> request) {
  // kodlar
}

tarzı bir metot imzası ayıklama hatasına(parsing error) sebep olur.

View hashmap-values-hashcode.md

HashMap#values() metodu üzerinden bir HashMap üzerindeki değerleri alabiliriz. Aldığımız bu değerlerin hash code'ları üzerinden bir hesaplamaya girişeceksek bu durumda values().hashCode() metodu beklediğimiz sonuçları dönmeyebilir. Şöyle ki, farklı HashMap nesnelerinde aynı anahtar-değer ikilileri (key-value pair) olsa dahi o HashMap nesneleri üzerinden yapılacak values().hashCode() çağrıları farklı sonuçlar üretir.

Map<String, String> map1 = new HashMap<String, String>();
map1.put("key1", "value1");
map1.put("key2", "value2");

Map<String, String> map2 = new HashMap<String, String>();
map2.put("key1", "value1");
map2.put("key2", "value2");