Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Said Aspen saidaspen

Block or report user

Report or block saidaspen

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@saidaspen
saidaspen / config.go
Last active Sep 17, 2018
Did configuration - Seems overly complex!
View config.go
// Config holds the properties and values used for configuration
type Config struct {
dateFormat string
}
// DefaultConfig is the set of configuration values used if none other is given.
var DefaultConfig = Config{"2006-01-02"}
// FromFile returns the configuration to use for did
func FromFile(path string) (c Config, e error) {
@saidaspen
saidaspen / to_learn_and_improve.md
Last active Jun 22, 2018
Things that I want to learn
View to_learn_and_improve.md

General work related skills

Communication

  1. Public speaking

Technology

Programming and scripting Languages

  1. Golang
  2. Python
  3. Rust
@saidaspen
saidaspen / analys_vmelvan_omg1.md
Last active Jun 15, 2018
Analys: VM Elvan Omgång 1
View analys_vmelvan_omg1.md

Analys av VM-Elvan

När ungen sover får man tid att göra sådana här dumheter. Analys av hur vi valt spelare i VM-Elvan.

Allmänt

Första delen är allmän analys utan att dyka djupare i varje enskilt lag. Vilka spelare och länder är populära? Vilka är mindre populära?

Favoritland

Sammanställning av hur många seplare vi valt från de olika länderna (minst 3 spelare).

@saidaspen
saidaspen / ubuntu_fresh_install.md
Last active May 23, 2018
Ubuntu Fresh Installation
View ubuntu_fresh_install.md

Background

Applications

  • VPN: Mullvad
  • IntelliJ
  • Sublime
  • Git
  • Java
  • Tmux
You can’t perform that action at this time.